Pracovní poměr na dobu určitou


Mgr. Jana Doušová
24. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákoník práce stanovuje limity pro délku trvání pracovního poměru na dobu určitou a reguluje i možnost jeho opakovaného sjednávání a prodlužování.

Foto: Fotolia

 

Mezi zaměstnanci nejsou pracovní poměry na dobu určitou moc oblíbené, neboť jim nepřináší jistotu zaměstnání. V čem ale skutečně spočívá úskalí pracovních poměrů na dobu určitou a na co je třeba pamatovat při jejich uzavírání, se dozvíte v tomto článku.


 
Český právní řád rozlišuje dvě formy pracovněprávních vztahů – pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích mimo pracovní poměr. Jde o jediné dva zákonné instituty, v rámci kterých může zaměstnanec vykonávat závislou práci pro zaměstnavatele. V praxi představuje nejtypičtější a nejčastější formu pracovněprávního vztahu pracovní poměr.
 
Pracovní poměr dělíme z hlediska délky jeho trvání na:
  • pracovní poměr na dobu neurčitou a
  • pracovní poměr na dobu určitou.
Obecnou úpravu pracovního poměru na dobu určitou nalezneme v § 39 zákoníku práce (dále jen „ZP“). Stejně jako základní náležitosti pracovní smlouvy (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce) by měla být délka trvání pracovního poměru zaměstnanci známa již v okamžiku uzavření pracovní smlouvy.
 
Ačkoli je pracovní smlouva projevem souhlasné vůle obou smluvních stran, závisí zcela na úvaze zaměstnavatele, zda se zaměstnancem uzavře pracovní poměr na vymezené období, nebo na dobu časově neomezenou. Zde by měl zaměstnavatel vycházet zejména z charakteru pracovní pozice, z povahy vykonávané práce, podmínek na pracovišti, ale i své aktuální ekonomické situace.
 
Jak vyplývá ze znění ustanovení § 39 odst. 1 ZP, sám zákonodárce preferuje uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou. Není-li totiž v pracovní smlouvě výslovně sjednána doba trvání, platí, že byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Mezi zaměstnavateli však převládá obliba pracovních poměrů na dobu určitou. Často k tomuto kroku zaměstnavatele vede špatná ekonomická situace či nejistota ohledně dostatku pracovních zakázek a mnoho dalších faktorů.
 
Mimo to může zaměstnavatel pracovním poměrem na dobu určitou nad rámec zkušební doby (která standardně nesmí trvat déle než tři měsíce či šest měsíců u vedoucího zaměstnance) prověřit kvality zaměstnance, aniž by riskoval, že okamžitě uzavře časově neomezený pracovněprávní vztah se zaměstnancem, který nevyhovuje jeho potřebám. Často se pak stává, že zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, a pokud je se zaměstnancem spokojen, již nepřistupuje k jeho opakovanému prodloužení, ale rovnou se zaměstnancem uzavře pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Vzhledem k tomu, že zaměstnanec v pracovněprávních vztazích vystupuje jako slabší strana, které je třeba poskytnout zvýšenou ochranu, upravuje zákoník práce specifické podmínky pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Cílem této právní úpravy je zamezit tomu, aby docházelo k nekonečnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Na co je tedy třeba pamatovat při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou? Jak již bylo uvedeno výše, pokud chce zaměstnavatel sjednat pracovní poměr na dobu určitou, musí tuto skutečnost ve smlouvě výslovně uvést. Je přitom nerozhodné, jakým způsobem tak fakticky učiní, ovšem pouze za předpokladu, že stanovení délky trvání pracovního poměru bude dostatečně konkrétní, určité a nezpochybnitelné.
 
Omezená délka trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě vymezena následovně:
  1. uvedením konkrétního dne (např. do 30. 6. 2016),
  2. uvedením doby trvání (např. na jeden rok),
  3. uvedením určité skutečnosti („skončením prací“, „návratem z mateřské či rodičovské dovolené“), nebo
  4. stanovením počtu dnů.

Délka trvání pracovního poměru na dobu určitou

Zákoník práce stanovuje limity pro délku trvání pracovního poměru na dobu určitou a reguluje i možnost jeho opakovaného sjednávání a prodlužování.
 
Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami tak nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát, přičemž za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení.
 
Zjednodušeně řečeno mezi tímtéž zaměstnancem a tímtéž zaměstnavatelem může být pracovní poměr na dobu určitou sjednán celkem třikrát v celkové délce trvání maximálně devíti let. I proto bývá uvedené pravidlo v praxi označováno jako zásada „3krát a dost“ nebo též „3 krát 3“.
 
Jestliže však od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba tří let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
 
Zaměstnavatelé však v praxi zmiňovanou délku trvání pracovního poměru na dobu tří let příliš nevyužívají – maximálně v případě dalšího opakování či prodlužování pracovního poměru. Tento postup je plně v souladu se zákoníkem práce, neboť ona hranice tří let je časovým úsekem maximálním a je tedy pouze a jen na zaměstnavateli, zda této maximální hranice při určení délky pracovního poměru využije v plné výši, nebo sjedná pracovní poměr na kratší dobu.
 
Pokud by ale zaměstnavatel uvedl do smlouvy délku trvání pracovního poměru např. čtyři roky (tj. výši přesahující zákonnou hranici), šlo by o ujednání, které je v rozporu se zákoníkem práce.

Příklad

Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou na jeden rok a následně ji celkem dvakrát prodlouží o jeden rok. Uvedeným postupem zaměstnavatel plně respektuje pravidla pro regulaci pracovních poměrů na dobu určitou. Je jen věcí zaměstnavatele, zda a proč zvolí kratší časové úseky, než mu umožňuje zákoník práce.
 
Další pracovní poměr mezi týmiž smluvními stranami by tak musel být už sjednán na dobu neurčitou, nebo by byla spolupráce mezi smluvními stranami ukončena.
 
Zásada „třikrát a dost“ musí být aplikována i na případy, kdy pracovní poměr na dobu určitou je sjednán jako tzv. záskok za zaměstnankyni na mateřské dovolené či zaměstnance nebo zaměstnankyni na rodičovské dovolené apod. Zde více než v jiných případech záleží, jakým způsobem zaměstnavatel v pracovní smlouvě formuluje délku trvání pracovního vztahu.

Příklad

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2014, a to po dobu čerpání mateřské dovolené, rodičovské dovolené, případně řádné dovolené za kalendářní rok zastupované zaměstnankyně, nejdéle však do 31. 12. 2016. Pracovní poměr by tedy měl skončit návratem původní zaměstnankyně do práce a zaměstnavatel nebude muset u zastupujícího zaměstnance řešit prodlužování pracovního poměru.
 
V případě, že by byl pracovní poměr sjednán pouze na dobu trvání mateřské dovolené, musel by být následně prodloužen i na dobu trvání rodičovské dovolené pak by již šlo o první prodloužení pracovního poměru na dobu určitou.
 
Uvedená pravidla pro délku trvání pracovního poměru na dobu určitou jsou účinná od přijetí nové právní úpravy této oblasti, tj. od 1. 1. 2012. Na pracovní poměry, které byly sjednány před 1. 1. 2012skončily v roce 2012, bylo dle obecně uplatňovaného názoru nahlíženo jako na první ze tří možných pracovních poměrů, s možností je ještě dvakrát prodloužit i znovu uzavřít.
 
V praxi tak zcela běžně docházelo k situacím, že dle staré právní úpravy zaměstnavatel již vyčerpal možnost opakovaného prodloužení pracovního poměru, ale díky novele zákoníku práce v podstatě získal dvě další možnosti opakování či prodloužení. Prakticky tak mohlo dojít k případům, kdy díky změně právní úpravy byl zaměstnanci zcela legálně pracovní poměr na dobu určitou prodloužen až pětkrát.

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou lze v případě potřeby v průběhu sjednané doby ukončit jakýmkoli způsobem, který připouští zákoník práce (tj. dohodou o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době).
 
Vedle toho se přidává ještě jeden další specifický způsob skončení, typický právě pouze pro pracovní poměr na dobu určitou, a to uplynutím sjednané doby nebo např. vykonáním sjednané práce, byla-li pracovní smlouva takto formulována. K takovému skončení pracovního poměru dochází automaticky, aniž by k němu bylo třeba nějakého dalšího právního jednání zaměstnance či zaměstnavatele. Pouze ke skončení pracovního poměru vymezeného na dobu vykonávání určité činnosti se váže povinnost zaměstnavatele alespoň tři dny předem upozornit zaměstnance, že práce budou skončeny.
 
Uplynutím sjednané doby skončí pracovní poměr vždy, a to i přesto, že by ostatním způsobům skončení pracovního poměru bránila existence ochranné doby.

Příklad

Pracovní poměr na dobu určitou byl se zaměstnankyní sjednán v délce trvání jednoho roku a skončí dnem 31. 5. 2016. Zaměstnankyně je od ledna 2016 těhotná. Pro existenci této ochranné lhůty by tedy nemohla dostat výpověď, ale pracovní poměr na dobu určitou skončí bez ohledu na těhotenství tak, jak bylo v pracovní smlouvě sjednáno – tedy 31. 5. 2016.
 
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že pokud i po uplynutí sjednané doby budou zaměstnanec i zaměstnavatel (tj. i nejbližší nadřízený) jednat tak, jako by pracovní poměr nadále trval, resp. zaměstnanec bude vykonávat práci s vědomím zaměstnavatele, dochází automaticky ze zákona k přeměně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou a nadále je tedy třeba řídit se pravidly pro pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
V souvislosti se skončením pracovního poměru na dobu určitou uplynutím času je na místě doplnit, že tento způsob skončení pracovního poměru nemá vliv na výši případné podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání za splnění všech zákonných podmínek tak v případě evidence na úřadu práce přísluší v závislosti na jeho věku po celou dobu podpůrčí doby podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 %, 45 % průměrného čistého výdělku.

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce

Ustanovení § 39 odst. 5 ZP pamatuje i na případy, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou v rozporu se zákonem (tj. poruší pravidla a sjedná jej na období delší než tři roky, případně bude více jak dvakrát pracovní poměr opakován nebo prodlužován).
 
V takové situaci je zaměstnanci zákoníkem práce zajištěna účinná obrana. Primárně je třeba, aby ještě před uplynutím sjednané doby zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej nadále zaměstnával. Pokud tak stihne učinit a dodrží písemnou formu oznámení, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Neshodnou-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem ohledně toho, zda podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou byly dodrženy či nikoliv, mohou obě smluvní strany do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby, uplatnit u soudu návrh na určení, zda zákonné podmínky pro sjednání pracovního poměru byly splněny.

Výjimky z obecných pravidel pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Omezující ustanovení právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou ale neplatí bezvýjimečně. To znamená, že existují případy, kdy zákoník práce (jakož i jiné právní předpisy) připouští, že pracovní poměr může trvat i déle než tři roky a může být prodloužen či opakován i více než dvakrát.
 
Proto se výše uvedená pravidla neuplatní při zaměstnávání cizinců, kteří v souladu se zákonem o zaměstnanosti vykonávají závislou práci pouze na základě povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, na základě tzv. zaměstnanecké nebo modré karty, které jsou vydávány na dobu určitou, avšak mohou být opakovaně prodlužovány. Přičemž povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka úřadu práce nejdéle na dobu dvou let a neplatí žádné omezení, které by limitovalo počet opakování. Při případném prodloužení se ale vychází ze situace na trhu práce.
 
Obecná pravidla se rovněž nevztahují na pracovní poměry uzavírané mezi zaměstnanci a agenturami práce, které se svými zaměstnanci uzavírají pracovní poměry na dobu určitou opakovaně.
 
Další výjimkou z výše uvedených pravidel představují případy, kdy pro vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce nelze po zaměstnavateli požadovat uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. Typicky jde o případy sezonních prací, vědeckou a uměleckou činnost, ale i zaměstnání v určitých odvětvích (zemědělství, stavebnictví), které vyžadují speciální podmínky.
 
Cílem této výjimky je usnadnit pozici zaměstnavatelům, po kterých by nebylo spravedlivé požadovat uzavření pracovního poměru na dobu určitou dle obecných pravidel. Proto je jim umožněno, aby za předpokladu uzavření písemné dohody s odborovou organizací nebo existence vnitřního předpisu, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, mohl obecná pravidla porušit.
 
Dohodou s odborovou organizací nebo vnitřním předpisem musí být „odůvodněn“ výjimečný postup zaměstnavatele. Musí blíže vymezovat důvody (vážné provozní důvody či důvody spočívající ve zvláštní povaze práce), pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců, kterých se tento postup bude týkat, a dobu, na kterou se dohoda (vnitřní předpis) uzavírá.

Pracovní poměr na dobu určitou u pedagogických pracovníků

Vedle výše uvedené generální úpravy pracovních poměrů na dobu určitou obsažené v zákoníku práce existuje i speciální úprava, která reguluje zaměstnávání pedagogických pracovníků. Je jí zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.). Tento zákon doznal v letošním roce poměrně zásadních změn, mimo jiné i v oblasti určení délky trvání pracovního poměru.
 
Cílem přijaté novelizace tohoto zákona byla snaha zabránit zaběhlé praxi uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou pouze na období školního roku (tedy od 1. 9. do 30. 6.), tím, že budou zakotveny odchylky pro sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků.
 
Z ustanovení § 23a zákona tedy nově vyplývá, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami pak nesmí ode dne vzniku prvního pracovního poměru přesáhnout tři roky.
 
Výjimku z uvedeného představují případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem:
  • jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka, nebo
  • který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace.
Sjedná-li zaměstnavatel s pedagogickým pracovníkem dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s výše uvedeným a oznámil-li pedagogický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené výše, mohou zaměstnavatel i pedagogický pracovník uplatnit u soudu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
 
Článek byl připravený ve spolupráci s Mgr. Lenkou Malinovou.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Havlíková Hana
14. 4. 2023 23:29:51
Dobrý den měla jsem smlouvu na dobu určitou do 31.12.2022od května marodím ukončila jsem nemocenskou.Musim dát výpověď?nebo mužů rovnou na úřad práce
Hlášení závadného obsahu

anna
21. 9. 2020 19:48:22
co mám dělat- mám pracovní smlouvu na dobu určtiou do konce t.r. 2020, momentálně jsem v pracovní neschopnosti, ale i když moje pracovní poměr končí, tak zaměstnavatel nemá o moji práci a funkci zájem, protože do pracovní procesu vstoupila nová firma, kterán zaměstnance za vyšší plat převzala. Já jsem novou smlouvu nepodepsala a ani nechci. od příštího měs. pravděpodobně musím po nemoci nastoupit do práce, co mám dělat? Když mne původní zaměstnavatel nechce a nová firma je riskatní a takíé se změnila moje pracovní náplň
Hlášení závadného obsahu

Tereza
21. 9. 2020 8:13:28
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jak je to když mi konci smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel mi nabídl opět jen smlouvu na dobu určitou a to jen na půl roku vždy se dává na neurčito ale máme jednu spekulantku v práci a ta donaší lži. Svoji práci jsem dělala nás rámec.
Tak jsem jim ten půlrok odmítla. Ted po mne chtějí napsat zenezadam o prodloužení, ale ono to tak úplně není. A ted otázka když bych jim ten papír napsala měla bych nárok na podporu než bych si našla jiné zaměstnání?
Dekuji moc za odpověď
Všude na internetu se to rozporuje tak opravdu nevim
Hlášení závadného obsahu

Pavel
22. 8. 2020 23:15:59
Dobrý den,
zaměstnavatel se mnou sjednal pracovní poměr na dobu určitou: den nástupu 1.7.2017 do 31.8.2020. Podle počtu dnů se jedná o tři roky a jeden měsíc. Dle mého názoru zaměstnavatel v sjednání pracovního poměru na dobu určitou postupoval v rozporu se zákoníkem práce. Teď mi zaměstnavatel navrhuje prodloužení této smlouvy o další měsíc do 30.9.2020. Prosím, jak mám postupovat, nemám nárok na uzavření smlouvy na dobu neurčitou? Děkuji za odpověď…
Hlášení závadného obsahu

Petra333
21. 7. 2020 23:33:59
Zpět
Dnes 22:04
Machancova3@seznam.cz
Komu:
czp.novyjicin@czp-msk.cz
DOTAZ - nárok na odstupné, výpověd dle 52 c) od zaměstnavatele, HPP na dobu určitouPráceDůležité
Dobrý den,

Doufám, že jsem nalezla správný kontakt v této věci.

k 9.4.2020 jsem dostala výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost dle § 52 c. Pracovní poměr trval od 9.12.2019 do 30.6.2020 (včetně 2 měsíční výpovědní lhůty). Jednalo se o HPP na dobu určitou - 1 rok. Zaměstnavatel/šef mě ujistil, že mi vyplatí odstupné - tedy ve výši 1 prům. platu.

Když jsem však obdržela dokumenty od zaměstnavatele (Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti -), všimla jsem si, že mi účetní jež dokumenty vystavovala neuvedla jako důvod ukončení prac. poměru ani paragraf 52 c) ani nárok na odstupné a namísto dokumentu" Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti", jež jsem na základě UP vyžadovala zaslali jiný, kde i tyto skutečnosti uvedené ve výpovědi popírají .

Proto jsem se ohradila a vyžadovala vystavení platných dokumentů s pravdivými údaji a sdělení termínu vyplacení odstupného, které mi doposud vystaveno nebylo. Na to mi účetní odepsala, že jelikož jsem měla smlouvu na dobu určitou, tak nárok na žádné odstupné nemám. Na nic jiného mi neodpověděla (že neuvedla důvod 52 c).

Na internetu jsem našla info viz. níže, dle kterého však nárok na odstupné i přes HPP na dobu určitou nezaniká.
"Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. V tomto případě nárok na odstupné není. Pokud by ale zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď v průběhu trvání smlouvy, pak by zaměstnanec měl nárok na odstupné."

Prosím o zodpovězení dotazu, zda opravdu mám či nemám nárok na odstupné v tomto konkrétním případě a jak se bránit, pokud zaměstnavatel uvádí nepravdivé údaje o ukončení pracovního poměru na dokumentech. Dále prosím o radu, na které úřady se mám obrátit či jakýkoliv kontakt v této věci.

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den
Hlášení závadného obsahu

David
2. 5. 2020 0:15:07
Dobrý den.Chtel jsem se zeptat když zaměstnavatel ukončí dříve pracovní smlouvu na dobu určitou než je ve smlouvě musí dávat odstupné? Nebo jen když je smlouva na neurčito? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva
19. 1. 2020 13:04:09
Dobrý den.30,6,mi končí pracovní smlouva a nechci ji dál prodloužit,musím to dát písemně,nebo stačí slovně.A budu dostávat podporu na úřadě práce.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

K.tyna
14. 11. 2019 11:09:08
Dobrý den, co má dělat člověk, který při hlavním pracovním poměru, ale na dobu určitou, náhle onemocněl akutní anginou a i přesto do práce ještě den šel, než lehnul pod horečkami a zaměstnavatel mu po dvou dnech nemocenské rozvázal pracovní poměr s tím, že ho nepotřebuje, neboť má vysokou absenci (2 dny), tedy s ním jakože nebyl spokojen, bez nároku na nemocenskou.... Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Radka
25. 8. 2019 21:41:31
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda mi vyplývají nějaké povinnosti co by zaměstnance u pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou. Pracovní smlouva mi vyprší k 30.9. a mě by zajímalo, zda stačí pouze slovně informovat mé nadřízené o tom, že pracovní poměr nechci prodloužit.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

sonado
15. 2. 2019 17:34:53
Mam smlouvu na dobu urcitou. Kdyz si najdu jinou praci, musim dodrzet 2 mesice vypovedni lhutu?
Hlášení závadného obsahu

Kamil
16. 1. 2019 14:39:22
Dobrý den mám dotaz, který se týká benefitů nabízené zaměstnanců firmy. Měl jsem uzavřenou smlouvu na dobu určitou jednoho roku, která končila 30.11.2018 před uplynutím této doby od 12.11.2018 jsem byl nemocen (úraz ) tím pádem jsem nevyčerpal veškeré benefity závorka 3200 Kč. Kolektivní smlouva uzavřena mezi odbory a firmou říká, že zaměstnanec, který nevyčerpá částku v den ukončení pracovního poměru nemá nárok na zbylý zůstatek. Má otázka zní jak postupovat v mém případě, kdy jsem byl v pracovní neschopnosti. Nebyl jsem schopen danou částku vyčerpat . Neschopnost mi byla ukončena až 18.12.2018 to znamená 18 dnů po době určité. Předem děkuji za odpověď Kamil
Hlášení závadného obsahu

Helena
11. 12. 2018 13:10:48
Dobrý den, jak může zaměstnavatel postupovat v případě, že mám uzavřenpu úracovní smlouvu na dobu 1 roku. Jdu na plánovanou operaci, doba nechopnosti bude cca 8 týdnů. Co se stane po návratu. Mohu dostat výpověď předčasně třeba z důvodu nadbytečnosti, bohužel jsem v koletivu nejstarší. Pracovat musím ještě 4 roky, tato práce mě baví a vyhovuje mému zdravotnímu stavu. Děkuji za odpověď bojím se jít na tu operaci z důvodu ztráty zaměstnání.
Hlášení závadného obsahu

blanka
17. 11. 2018 5:35:28
Mám dotaz týkající se mého ukončení pracovního poměru.
3. 9. 2012 jsem nastoupila na dobu určitou na místo učitelky na jednu střední školu a podepsala jsem tehdy smlouvu v délce trvání po dobu pracovní neschopnosti, mateřské dovolené, na ni bezprostředně navazující dovolené a rodičovské dovolené paní XY.
Paní XY za tu dobu porodila dvě děti a provdala se. 
Od uzavření smlouvy po nástup do práce nyní paní XZ uplyne doba šesti a půl roku. Paní XZ se vrací do zaměstnání od 1. 2. 2019.
Po uplynutí doby tří let, jak jsem se dočetla v poradnách na internetu, mi měla být smlouva obnovena a prodloužena na další tři roky. Nic takového ale nenastalo. V tom případě, pokud to správně chápu, by přešla má smlouva z doby určité na neurčitou.
Dne 16. 11. 2018 mi pan ředitel předal k podpisu dopis nadepsaný jako Oznámení o ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby (ZP § 48 odst.2). Tento dopis přinesl pouze v jednom vyhotovení. Teprve na mou žádost, s čím půjdu od 1. 2. 2019 na úřad práce, mi dodal druhou kopii téhož dopisu. Já jsem byla překvapena tou formulací a na mé dotazy, zda dostanu nějakou výpověď, se kterou se mohu přihlásit jako nezaměstnaná o podporu, mi pan ředitel odpověděl, že takto je to v pořádku, že tento dopis bude stačit.
Já si ale teď opravdu nejsem jistá, zda bych neměla obdržet klasickou výpověď pro nadbytečnost.
Mám totiž už jednu zkušenost z předchozí školy, kde jsem působila rovněž jako zástup za mateřskou dovolenou. Tam jsem vydržela celkem pět let bez prodloužení smlouvy na dobu určitou. Tato škola se mnou ukončila pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost s tříměsíčním odstupným.
Když jsem se zmínila o tomto případu panu řediteli, bylo mi řečeno, že ta škola nepostupovala správně.
Mohla moje smlouva na dobu určitou trvat 6,5 roku, aniž by byla po třech letech obnovena a prodloužena? Nepřešla během této doby ve smlouvu na dobu neurčitou? Mýlím se nebo došlo ze strany vedení školy k pochybení?
Hlášení závadného obsahu

poltavskyy vasyl
7. 11. 2018 8:53:25
dobry den mam pracovni smolvu na dobu urcitou smolva mne konci 31.1.2019. ve dubnu prestupuju do starobniho duhodu ja vim co smolvu mne ne prodovzou mam narok na odstupni po roce prace dikuji
Hlášení závadného obsahu

Marcela
10. 1. 2018 7:48:26
Dobrý den.31.10.2017 mi skončil pracovní poměr na dobu určitou a dne 31.10.2017 mi dal zaměstnavatel podepsat prodloužení o 1 rok. Do této doby se mi ale smlouva podepsaná od zaměstnavatele nevrátila, ačkoli jsem na to několikrát upozňovala své nadřízené. Co mám dělat? Děkuji Marcela
Hlášení závadného obsahu

Harmon
16. 12. 2017 19:35:58
Koukám, že dotazů je zde plno - a odpověď žádná. Trochu podivná „diskuse"
Hlášení závadného obsahu

Petr71
10. 11. 2017 9:06:53
Dobrý den,
prosím o info, momentálně jsem v pracovní neschopnosti, mám smlouvu na dobu určitou do 31.12.2017.Zaměstnavatel se mnou již nepočítá. Může se mnou ukončit pracovní poměr k 31.12.2017, pokud jsem v pracovní neschopnosti? Děkuji za odpověď. Petr
Hlášení závadného obsahu

Nikča
6. 11. 2017 12:05:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. K 31.10.2017 mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou. Zaměstnavatel mi ji prodloužil na další tři roky, tj. do roku 2020.
Takže od 01.11.2017 mám novou smlouvu a můžu už čerpat v listopadu čerpat nějakou poměrnou část dovolené? děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
30. 10. 2017 19:54:04
Dobry den, jsem zamestnana od roku 2000, zamestnavatel mi po celou dobu dava smlouvu na dobu urcitou s ruznymi delkami trvani, od roku do tri let, naposledy jsem dostala smlouvu v roce 2014, ktera konci 31.12.2017.Letos chci skoncit, je tato smlouva platna a muzu tedy bez problemu ze zamestnani v tomto datumu v praci skoncit?
Hlášení závadného obsahu

anonym
5. 10. 2017 18:17:23
Dobrý den, zajímalo by mě když jsem dne 1.7.2015 uzavřela pracovní poměr na dobu určitou do 28.2.2016 (pouze 8 měsíců) pak jsem podepsala dodatek k pracovní smlouvě o prodloužení do 28.2.2017 a pak opět dodatek o prodloužení do 28.2.2018 tak už mi 28.2.2018 musí dát smlouvu na dobu neurčitou?A ještě by mě zajímalo když bych tedy dostala smlouvu na dobu neurčitou a zjistím že jsem těhotná kdy jsem povina oznámit to zaměstnavateli?Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Miloš Štěpán
27. 9. 2017 7:56:24
Může být pracovní smlouva na dobu určitou po třech letech automaticky prodloužená bez mého vědomí ? Nechci tam dal pracovat a zaměstnanec tvrdí že je smlouva automaticky prodloužená. Jaké mám možnosti ? Děkuji Miloš.
Hlášení závadného obsahu

Miloš Štěpán
27. 9. 2017 7:44:30
Může být pracovní smlouva na dobu určitou po třech letech automaticky prodloužená bez mého vědomí ? Děkuji Miloš
Hlášení závadného obsahu

Jan
10. 9. 2017 23:03:50
Dobrý den, k 1.9.2017 měl pedagog podepsat pracovní smlouvu, stále se , ale podepsání smlouvy vyhýbyl, jednou pospíchal k lékaři , pak na oběd, evidentně nechtěl pracovní smlouvu, kterou měl do 31.8.18 podepsat, následně odešel ze školy a smlouva nebyla ke 7.9 podepsána, platí tato smlouva nebo je nutné dát pracovníkovi výpověď, již o něj nemáme zájem .Děkuji.Jan
Hlášení závadného obsahu

Anetta
31. 8. 2017 12:32:36
Dobrý den,mám dotaz,tři roky jsem pracovala ve školní družině a měla jsem smlouvu na dobu určitou do srpna 2016 a od září 2016 jsem měla dostat smlouvu na dobu neurčitou. Ja jsem však otěhotněla a v březnu 2016 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Teď po roce nastupuji zpět do školní družiny a nevím,jestli mám nárok na smlouvu na dobu neurčitou nebo jestli me zaměstnavatel zase může 3x prodloužit na dobu určitou. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

alimdul
30. 8. 2017 15:34:06
Zamestnavatel mne prodlouzil pracovni smlouvu jiz po treti a vzdy na jeden rok, ma pravo mne ji jeste prodlouzit a nebo jiz musim mit pracovni smlouvu na dobu neurcitou.
Hlášení závadného obsahu

nový
22. 8. 2017 19:39:53
Jak je to s nárokem na dovolenou v případě prodloužení smlouvy na dobu určitou. Je nárok na dovolenou hned první týden?
Hlášení závadného obsahu

Míla
26. 6. 2017 22:56:32
Mám pracovní poměre na dobu určitou do 31.8.2017.Zaměstnavatel mě nutí ,že mi ho ukončí k 30.6.2017 aniž k tomu nemá z mé pracovní náplně důvody.Pracuji jako pedagogický pracovník.Má na to právo? Kdy mi prac.poměr skončí? Mám nárok na odstuponé za ty 2 měsíce?
Hlášení závadného obsahu

Božena
26. 6. 2017 20:37:09
Dobrý den, pracovní smlouva byla sjednána na dobu určitou do 31. 7. 2017, na základě dohody obou stran prodloužena o další rok před jejím skončením v průběhu května (tzn. délka trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodloužila do 31.7.2018). Může zaměstnanec v takovémto případě podat výpověď k 30.6. 2017 (kdy vlastně po 2 měsíční výpovědní lhůtě ukončí pracovní poměr v rozsahu původní smlouvy??) A může tak navíc učinit v době čerpání řádné dovolené? Děkuji za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

LCapek
3. 5. 2017 0:27:25
Pracovni smlouva na dobu urcitou mi radne skonci. Novou praci mit jeste nebudu, abych plynule presla jinam. Jaky vymer dostanu na urade prace? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Irča
27. 3. 2017 12:00:55
Hana: Máte. Výše odstupného se odvíjí od toho, jak dlouho jste u zaměstnavatele pracovala.
Hlášení závadného obsahu

Hana
23. 3. 2017 12:17:09
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli mám jako zaměstnanec se smlouvou na dobu určitou nárok na nějaké odstupné, jestliže firma z důvodu potíží s obchodem končí svou činnost a tím pádem mi dává výpověď před datem ukončení prac. poměru? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Aneta
20. 3. 2017 12:00:14
indulinka: Zaměstnavatel s Vámi může smlouvu uzavřít i potřetí na dobu určitou, protože ke změnám v zákoníku práce došlo již od roku 2012.
Hlášení závadného obsahu

indulinka
13. 3. 2017 15:56:51
Dobry den, dostala jsem smlouvu na tri roky od 27.8.2013 do 30.6.2016. Pote mi ji reditel prodlouzil, ale jiz jen na rok. Chtela bych se zeptat, zda je mozne, aby mi znovu dal smlouvu na dobu urcitou? Pocitaji se ty prvni tri roky, ci nikoliv, kdyz byla smlouva uzavrena pred zmenami. Dekuji moc za odpoved 🙂
Hlášení závadného obsahu

Anči
2. 3. 2017 18:46:09
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu sjednanou na dobu určitou od 7.9. 2015 do 7.3. 2016, následně mi ji prodloužili na dobu 7.3. 2016 - 7.9. 2016 a pak jsem opět dostala smlouvu od 7.9. 2016 do 7.3. 2017. O další smlouvu zájem nemám, zaměstnavateli jsem to oznámila. Tvrdí ale, že 7.3. musím ještě přijít do práce. Mě to přijde nelogické. Kdybych například měla smlouvu na rok od 1.1.2016 do 31.12.2016, tak 1.1.2017 začíná další rok a do práce nejdu. Není třeba chyba ve smlouvě, neměla být správně na dobu 7.9.-6.3., abych toho 6. opravdu skončila a byla naposledy v práci?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Radka
24. 2. 2017 19:48:50
Pro Aničku: Aničko, klid. Smlouva je dvoustranné právní jednání a pokud se OBĚ strany nedohodnou na prodloužení, tak smlouva končí tak, jak měla, jak si to sjednaly. Nic nepodepisujte a 1.3. už prostě do práce nepřijdete. Že je to ale koumák, ten váš zaměstnavatel :)!
Hlášení závadného obsahu

Anička
23. 2. 2017 21:24:54
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 28.2.2017. Nemám zájem o její prodloužení, což jsem sdělila zaměstnavateli 5 pracovních dní předem. Zaměstnavatel mi ale už smlouvu automaticky prodloužil bez mého vědomí na dobu neurčitou a nyní chce podepsat dohodu o zrušení pracovního poměru. Myslela jsem si, že prodloužení pracovní smlouvy nebo smlouvu novou musím podepsat a nemůže vzniknout bez mého vědomí, to se ale nestalo. Může tedy zaměstnavatel automaticky prodloužit smlouvu na dobu určitou bez vědomí zaměstnance? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Kami
19. 1. 2017 13:50:56
Lucie: I třetí prodloužení pracovní smlouvy může být až na tři roky. Záleží na domluvě, ale maximálně to mohou být tři roky.

Jana: Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží (§39 odstavec 2 Zákoníku práce). Pokud tedy uplynula doba kratší, přihlíží se k tomu a započítává se.
Hlášení závadného obsahu

Jana
18. 1. 2017 15:57:08
Zaměstnankyně měla PP na dobu určitou uzavřený od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012, na vlastní žádost ukončila k 30. 6. 2012 PP výpovědí. Po roce nastoupila opět do zaměstnání. Je nutné PP z roku 2012 počítat do prodlužování nového PP když byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnance? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lucie
17. 1. 2017 11:04:21
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na věc ohledně uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. Zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou na jeden rok a po tomto roce jej znovu prodloužil formou dodatku na 1 rok. Nyní řeší, zda může se zaměstnancem potřetí prodloužit smlouvu na dobu delší jak 1 rok, např.: o 2 až 3 roky. Prodloužení bude potřetí, což podmínky splní, otázka zůstává, zda toto prodloužení může být na dobu delší jak 1 rok.
Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Heda
15. 7. 2016 15:12:10
Má právo si dovolenou vybrat, ale pokud to není možné, tak mu ji zaměstnavatel nemusí dát, ale musí mu ji proplatit.
Hlášení závadného obsahu

kacinec
13. 7. 2016 8:59:39
Může se zeptat,pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr uplynutím doby určité, ale ještě mu zbývá 5 dní dovolené a on ji nechce proplatit, má právo si ji vybrat před uplynutím doby určité? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Státní příspěvky na penzijní spoření

18. 6. 2024 | Od července se mění podpora na penzijní spoření. Příspěvky nově získají jen ti, kteří si měsíčně spoří minimálně 500 Kč, a při vkladu 1 700 Kč a více stát přispěje 340 Kč. Důchodci dostanou v červnu státní příspěvky na penzijní spoření naposledy. Je jim doporučeno neukončovat spoření předčasně, aby nepřišli o naspořené příspěvky. Vláda změnu obhajuje motivací k tvorbě úspor na důchod.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

OptikDoDomu, brýle dodomu
Objednáme Vám Optického poradce zdarma a nezávazně. Komplet brýle 1499
optikdodomu.cz

Kurzovní lístek

24,77 Kč
0,065 Kč
23,12 Kč
0,059 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme