Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prokura a její udělování v obchodních vztazích


JUDr. Vladimíra Knoblochová
19. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prokuru lze udělit pouze fyzické osobě, právnická osoba prokuristou být nemůže.

Foto: Fotolia

 

Prokura je zvláštním případem udělení plné moci. Prokurista, který je povinně zapsaný v obchodním rejstříku, je oprávněný za podnikatele jednat a nemusí předkládat plnou moc. Jaké povinnosti a pravomoci má prokurista? Komu a jak lze prokuru udělit?


 
Prokura je zvláštním případem udělení plné moci. Její význam pro podnikatele spočívá zejména v tom, že mu usnadňuje právní jednání týkající se provozu jeho obchodního závodu či pobočky. To znamená, že statutární orgán nemusí všechna právní jednání týkající se provozu závodu činit sám, ani nemusí pro taková jednání vystavovat zvláštní plné moci.
 
Obchodní partneři takového podnikatele se současně mohou spolehnout, že prokurista, který je povinně zapsaný v obchodním rejstříku, je oprávněný za podnikatele jednatnení nutné předkládání plné moci.
 
Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, případně pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Pokud má podnikatel obchodní závod s jednou nebo více pobočkami, nebo pokud má více obchodních závodů, může udělit prokuru i jen pro určitou pobočku nebo pro určitý závod.
 
Prokuru může udělit jenom podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku. Jiný subjekt prokuru udělit nemůže. Prokuru lze udělit pouze fyzické osobě, právnická osoba prokuristou nemůže být.

Rozsah prokury a její omezení

Jak již bylo uvedeno výše, prokurista je na základě prokury oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, případně pobočky. Prokurista tedy může uzavírat kromě běžných obchodních smluv mimo jiné směnečné závazky, přijímat úvěry či odprodávat majetek obchodního závodu podnikatele.
 
Prokurista ale nemůže za statutární orgán činit jednání, která se týkají statusových záležitostí podnikatele (typicky svolávání valné hromady). Prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovité věci a zatěžovat je. Podnikatel nicméně může o tato jednání oprávnění prokuristy rozšířit (případně takové oprávnění omezit stanovením určité výše ceny nemovitosti či stanovením jiných podmínek). Pokud to ale v prokuře uvedeno není, pak k těmto jednáním prokurista není oprávněn.
 
Jiné omezení prokury než výše uvedené občanský zákoník nezná. Pokud by tedy podnikatel chtěl prokuristu omezit v jeho jednání i jiným způsobem, např. výší částky, do které může přijímat za podnikatele úvěry nebo činit jiná právní jednání, pak by taková prokura nebyla způsobilá k zápisu do obchodního rejstříku a nejednalo by se o prokuru, nýbrž o zastoupení na základě plné moci.
 
Prokurista nemůže prokuru přenést na někoho jiného, ani udělit další prokuru.

Výkon činnosti prokuristy

Prokurista musí svou funkci vykonávat osobně, a to s péčí řádného hospodáře. Požadavek péče řádného hospodáře vyžaduje aktivní přístup k plnění povinností s tím, že nedostatek znalostí potřebných k realizaci právních jednání nebo nedostatek času není omluvitelným důvodem pro nevynaložení péče řádného hospodáře. Součástí této péče je i povinnost loajality, která od prokuristy vyžaduje, aby jednal v zájmu podnikatele, nikoli ve vlastním zájmu či v zájmu jiných osob.
 
Udělení prokury je založeno na dohodě prokuristy a podnikatele, že prokurista bude podnikatele formou prokury zastupovat při právních jednáních v souvislosti s provozem jeho závodu. Pro tuto dohodu se nevyžaduje (na rozdíl od samotného udělení prokury) písemná forma.
 
Podnikatel by měl s prokuristou v ideálním případě uzavřít nepojmenovanou smlouvu o zastoupení podnikatele na základě prokury, ve které si současně strany sjednají způsob výkonu prokury a mimo jiné i to, zda bude smlouva úplatná, nebo zda bude prokurista svou činnost vykonávat bezúplatně. A pokud smlouva úplatná bude, tak v jaké výši náleží prokuristovi odměna.
 
Pokud by podnikatel s prokuristou takovou smlouvu neuzavřeli, pak se podle mého názoru budou na jejich vztah přiměřeně aplikovat ustanovení občanského zákoníku o příkazu.

Jak udělit prokuru

Prokura musí být vždy udělena písemně. U společnosti s ručením omezeným patří schvalování udělení a odvolání prokury do působnosti valné hromady (ledaže společenská smlouva stanoví jinak).
 
U jiné obchodní společnosti toto stanoveno není, nicméně schvalování a odvolávání prokury může být svěřeno do působnosti valné hromady či jiného orgánu stanovami společnosti. Proto je třeba vždy nejprve zkontrolovat zakladatelské dokumenty, do čí působnosti schválení udělení prokury náleží. V případě, že nebude uvedeno nic jiného, patří udělení prokury do působnosti statutárního orgánu podnikatele či přímo do působnosti podnikatele, je-li fyzickou osobou.

Zápis prokury do obchodního rejstříku

Udělení prokury je nezbytné zapsat do obchodního rejstříku, nicméně zápis do obchodního rejstříku je na rozdíl od dřívější právní úpravy pouze deklaratorní. Prokura je tedy účinná již okamžikem jejího udělení. Do okamžiku zápisu prokury do obchodního rejstříku musí prokurista své oprávnění třetí osobě prokazovat (např. tím, že jí předloží dokument o udělení prokury).

Podepisování prokuristy

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. Pokud by byla prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.
 
Dodatek může mít různou formu, zpravidla se výslovně uvádí „prokurista“, „in procura“, „per procuram“ apod.

Udělení prokury více osobám

Prokuru je možné udělit i více osobám. V takovém případě mohou nastat tři možnosti, jak bude prokura vykonávána:
  • každý prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně,
  • ke všem nebo některým úkonům je zapotřebí souhlasu více prokuristů společně, a to alespoň dvou,
  • k zastupování a podepisování je třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů.
V případě, že podnikatel udělil prokuru několika osobám a neurčil při udělení prokury něco jiného, platí, že každá z nich zastupuje podnikatele samostatně.

Kdy prokura zaniká

Občanský zákoník neupravuje, až na výjimky, způsob zániku prokury. Je ale nepochybné, že prokura zaniká především:
  • jejím odvoláním nebo vypovězením,
  • smrtí prokuristy,
  • prohlášením konkurzu na majetek podnikatele,
  • zánikem podnikatele bez právního nástupce,
  • převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena.
Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.
 
Podnikatel by neměl zapomenout po každém zániku prokury požádat o její výmaz z obchodního rejstříku.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vyřešíme Vaše DLUHY
oddlužení dle zákona


Účetnictví Vlašim
Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mezd
www.ucetnictvi-vlasim.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,92 Kč
0,035 Kč
23,50 Kč
0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru