Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího


Bc. Alena Haas Kubátová
30. 10. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při prodeji obchodního závodu není zákonem požadován znalecký posudek ani účast znalce. Praxe však ukazuje, že to lze jen doporučit.

Foto: 123RF

 

Jak na prodej obchodního závodu z účetního a daňového hlediska? Jaké zákony tento prodej upravují? Nebude chybět ani definice obchodního závodu podle nového občanského zákoníku a nejrůznější doporučení z praxe.


 
Prodej obchodního závodu upravuje zejména nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), dále pak zákon o daních z příjmů (konkrétně § 23 a § 24 odst. 8), ustanovení § 127 daňového řádu a velmi důležitý je rovněž Český účetní standard č. 011 – Operace s obchodním závodem.

Daňový řád ukládá každému registrovanému daňovému subjektu povinnost předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy.

Pod pojmem „(obchodní) závod“ se podle § 502 NOZ rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Jmění tvoří souhrn majetku a dluhů. Majetek pak představuje souhrn všeho, co dotyčné osobě patří.

U fyzických osob tvoří závod pouze majetek a dluhy sloužící k provozování jejich podnikání. Z právního hlediska pak závod představuje tzv. hromadnou věc, kam zahrnujeme veškerý provozní majetek dotyčné osoby a rovněž obchodní, nájemní i pracovněprávní smlouvy, pohledávky a dluhy.

Prodejem obchodního závodu není myšlen prodej samotného podnikatelského subjektu (či jeho likvidace nebo zánik).

Při prodeji obchodního závodu není zákonem požadován znalecký posudek ani účast znalce. Konkrétní výše kupní ceny je tedy čistě záležitostí smluvních stran a odvíjí se od aktuální tržní hodnoty příslušných složek majetku.

Praxe však ukazuje, že znalce lze při prodeji obchodního závodu (podniku) jen a jen doporučit. Je to zejména proto, aby posoudil přiměřenost kupní ceny, aby v budoucnu nemohlo dojít ke sporu ohledně nevýhodnosti obchodu.

Dále je znalec nutný v případě, kdy jde o tzv. spojené osoby podle zákona o daních z příjmů. Jde o kapitálově spojené osoby, kdy se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu či hlasovacích právech více osob, přičemž tento podíl představuje alespoň 25 % hlasovacích práv těchto osob.

Prodej obchodního závodu z účetního a daňového pohledu

Při prodeji obchodního závodu (podniku) pozbývá prodávající strana veškerá aktiva a dluhy výměnou za sjednanou úplatu (zpravidla peníze), kterou může použít pro svou další podnikatelskou činnost (neukončí-li spolu s prodejem rovnou i celé podnikání).

Zákon o účetnictví neukládá při prodeji obchodního závodu (podniku) prodávajícímu subjektu povinnost inventarizace ani mimořádnou či mezitímní účetní závěrku. V praxi se nicméně ukazuje, že je více než vhodné inventarizaci provést.

Za prvé nedojde v budoucnu k dodatečnému dohledání, případně naopak nenalezení majetku a dluhů, a také bude prodávající subjekt znát přesné účetní stavy pro stanovení kupní ceny, a výrazně tím dojde k omezení rizika případných budoucích soudních sporů.

Zákon o daních z příjmů neukládá povinnost při prodeji celého obchodního závodu (podniku) nebo jeho části podat přiznání k dani z příjmů. A zrovna tak tímto okamžikem nekončí daňové ani účetní období.

Prodávající postupuje při prodeji následujícím způsobem:
 1. Jsou zrušeny:
  • rezervy (s výjimkou rezerv podléhajících zvláštním zákonům – zákon o odpadech apod.),
  • opravné položky vytvořené k prodávaným aktivům ve prospěch nákladů,
  • oceňovací rozdíly k nabytému majetku nebo goodwill z předchozích transakcí – na příslušný účet skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období,
  • opravné položky v provozní oblasti – ve prospěch účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy.
 2. Prodaná aktiva jsou vyúčtována do provozních nákladů mimořádného charakteru na účet 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Přechodné účty aktiv jsou posouzeny a zachází se s nimi podobně jako s pohledávkami nebo se výsledkově zruší.
 3. Tržba z prodeje obchodního závodu (podniku) je vyúčtována na účet 649 – Mimořádné provozní výnosy. Na straně MD použijeme účet 378 – Jiné pohledávky.
 4. Závazky a rezervy přecházející na kupujícího jsou vyúčtovány ve prospěch účtu 549. Veřejnoprávní závazky a pohledávky na kupujícího nepřecházejí (daně apod.).
Účtování prodeje obchodního závodu z pohledu prodávajícího:
 1. Tržba z prodeje obchodního podniku 378/649
 2. Zrušení provozních rezerv 459/55x
 3. Prodej dlouhodobého majetku:
  1. Vyřazení majetku z evidence 07x, 08x/01x, 02x
  2. Zaúčtování prodejní ceny majetku 549/07x, 08x
 4. Prodej zásob 549/11x, 12x, 13x
 5. Převod závazků 32x, 37x/549
 6. Úhrada kupní ceny 221/378
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VANESA
Dámské oděvy, pletené oděvy -velkoobchod
www.vanesa.cz

miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru