Podmínky a překážky rozdělení zisku s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
12. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O samotném vyplacení podílu na zisku rozhodují jednatelé.

Foto: 123RF

 

Společnost s ručením omezeným je založena za účelem dosažení zisku a vyplacení tohoto zisku společníkům. Jaké jsou podmínky a jaké překážky při vyplácení zisku a k jakým změnám dochází v roce 2021?


 
Pokud společnost s ručením omezeným dosáhne zisku a neponechá jej ve společnosti (pro další rozvoj firmy, jako „rezervu“ atp.), a tento zisk, resp. podíl na zisku bude určen k rozdělení mezi společníky, platí určitá pravidla a omezení, kdy zisk můžeme vyplatit.

Z účetního pohledu se musíme vypořádat s vyčíslením zisku, jeho zaúčtováním (včetně záloh na podíl na zisku). Z daňového pohledu musíme výplatu podílu na zisku správně zdanit. Ale musíme se s podílem na zisku vypořádat také z pohledu právního – tedy zejména s podmínkami a omezeními vyplývajícími ze zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Před samotnou výplatou musíme projít několika kroky – sestavit a schválit účetní závěrku, rozhodnout o rozdělení zisku a zkoumat zákonná pravidla a omezení pro rozdělení tohoto zisku.

Sestavení a schválení řádné (mimořádné) účetní závěrky

Podíl na zisku (a na jiných vlastních zdrojích) se podle zákona o obchodních korporacích stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (valná hromada, případně jediný společník u jednočlenné společnosti).

Účetní závěrka musí být valnou hromadou schválena (pokud ji schválí) nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Na základě této účetní závěrky lze rozdělit zisk do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk se standardně rozděluje mezi společníky, společenská smlouva však může toto určit i jinak.

Časové hledisko výplaty, kdy lze zisk rozdělit do konce následujícího účetního období, bylo do zákona přidáno od 1. ledna 2021. Další změnou od 1. ledna 2021 je doplnění podílu na zisku i o podíl na jiných vlastních zdrojích. Jinými vlastními zdroji jsou myšleny zejména vkladové ážio, ostatní kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku (např. rezervní fond).

Rozhodnutí o rozdělení zisku

O samotném vyplacení podílu na zisku rozhoduje jednatel (nebo kolektiv jednatelů). Tento jednatel (tito jednatelé) ověřují to, jestli je rozdělení zisku v souladu se zákonem – jestli byla splněna všechna zákonná pravidla pro rozdělení tohoto zisku (viz dále) a jestli tedy k vyplacení podílu na zisku skutečně dojde.

Pokud by bylo vyplacení podílu na zisku v rozporu se zákonem, tento podíl na zisku by se nevyplatil. Pokud by i přesto tento podíl na zisku vyplacen byl, členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, by nejednali s péčí řádného hospodáře.

Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení (pokud by nebylo stanoveno jinak).

Zákonná pravidla pro rozdělení zisku

1. Částka k rozdělení nesmí překročit součet (§ 34 odst. 2 ZOK):
  • výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období,
  • výsledku hospodaření minulých let a
  • ostatních fondů, které můžou být použity společností podle svého uvážení,
snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

Pokud by nejvyšší orgán rozhodl o výplatě podílu na zisku v rozporu s tímto pravidlem, toto rozhodnutí by nemělo právní účinky.

2. Nesmí být rozdělen zisk, pokud se ke dni skončení posledního účetního období (§ 40 odst. 1 ZOK):
  • vlastní kapitál vyplývající z řádné (nebo mimořádné) účetní závěrky anebo
  • vlastní kapitál po tomto rozdělení
sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit.

Pokud by i přesto takový zisk byl rozdělen, opět by to nemělo právní účinky.

3. Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost rozdělit zisk, pokud není částka k rozdělení alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj (o částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení).

Rozhodnutí o výplatě zisku v rozporu s tímto pravidlem nemá opět právní účinky.

4. Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku, pokud by tím přivodila úpadek (i podle jiných právních předpisů – myšleno podle insolvenčního zákona).

Úpadek může mít (při existenci minimálně dvou věřitelů) podobu:
  • platební neschopnosti – peněžité závazky přes 30 dnů po datu splatnosti, které nejsme schopni plnit, nebo
  • předlužení – souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku.
5. Ze závažných důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nerozdělí (například nejistý vývoj společnosti nebo špatný vývoj situace po datu účetní závěrky, společenská smlouva přiznává část zisku zaměstnancům nebo na tvorbu fondu, …).

6. Podle zákona o evidenci skutečných majitelů se podíl na zisku nesmí (nově od 1. 6. 2021) vyplatit:
  • právnické osobě nebo svěřenskému fondu, který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele,
  • fyzické osobě – skutečnému majiteli, v případě, že není jako skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů.
7. Společnost nesmí (od 1. 1. 2021) poskytnout společníkovi ani osobě jemu blízké bezúplatné plnění (až na výjimky). Toto pravidlo má zabránit obcházení zákona při výplatě podílů na zisku (např. při nesplnění zákonných podmínek při jeho výplatě).

Obdobné podmínky a překážky vyplacení podílu na zisku platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku – zde však vycházíme z mezitímní účetní závěrky. Mezitímní účetní závěrka má v podstatě stejné parametry jako závěrka řádná (pouze nedochází k uzavírání účetních knih a k zaúčtování výsledku hospodaření např. na účet 431 a nemusí být ověřena auditorem). Zálohu na podíl na jiných vlastních zdrojích však vyplatit nelze (pouze zálohu na podíl na zisku).

Co se týká záloh na podíl na zisku, od 1. ledna 2021 jsou stanoveny lhůty pro vracení těchto záloh. Pokud obchodní korporace nerozhodne o rozdělení zisku (na který byla již vyplacena záloha), má dojít k vrácení této zálohy do tří měsíců ode dne, kdy měla být schválena příslušná účetní závěrka. Tato lhůta se nevztahuje pouze na vrácení celé zálohy, ale taky na vrácení poměrné části (pokud konečný zisk bude např. nižší než předpokládaný, na základě něhož byla záloha vyplacena).

Pokud už by byl zisk vyplacen v rozporu s pravidly, platí povinnost takto vyplacený zisk vrátit. Vrácení tohoto podílu na zisku je taky novinkou od 1. ledna 2021.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michal Kadlec
21. 7. 2021 10:05:37
V minulosti "platilo", že o rozdělení zisku mělo být rozhodováno na podkladě účetní závěrky ne starší než šest měsíců. Teď jsme tedy v situaci lepší. Po konci následujícího období už můžeme mít k dispozici další účetní závěrku a vesele zisk rozdělovat podle ní.
Hlášení závadného obsahu

MIchal Kadlec
21. 7. 2021 10:02:55
k žádné změně sazby od 1.1.2021 nedošlo
Hlášení závadného obsahu

rene.jirek
20. 7. 2021 9:11:25
Rád bych se zeptal, zda-li schválená sentence "Účetní závěrka musí být valnou hromadou schválena (pokud ji schválí) nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Na základě této účetní závěrky lze rozdělit zisk do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk se standardně rozděluje mezi společníky, společenská smlouva však může toto určit i jinak.

Časové hledisko výplaty, kdy lze zisk rozdělit do konce následujícího účetního období, bylo do zákona přidáno od 1. ledna 2021." skutečně znamená, že si nelze rozdělit již několik let nakumulovaný zisk??? To by snad nikdo soudný nemohl myslet vážně???
Hlášení závadného obsahu

trykonto@trykonto.cz
19. 7. 2021 16:20:20
Je nějaká změna v sazbě daně z rozdělení zisku společníků od 1.1.2021?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Lachman- umělecký truhlář
Opravy historického nábytku a předmětů ze dřeva.


Strategické ICT
webové aplikace na míru, propojení s firemními IS
www.cofis.cz

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,55 Kč
-0,080 Kč
21,63 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme