Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 7. 2023


Mgr. Aleš Malach
7. 6. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákonná úprava po novele již nebude odkazovat na živnostenský zákon, ale zavádí nové podmínky bezúhonnosti.

Foto: Depositphotos

 

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost dílčí novela zákona o obchodních korporacích, která upravuje problematiku bezúhonnosti členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku.


 
Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), konkrétně:
  • vyjasňuje požadavek na bezúhonnost, který musí být v případě členů volených orgánů splněn,
  • zavádí evidence vyloučených osob.

Bezúhonnost členů volených orgánů

Zákonná úprava doposud bezúhonnost upravovala v § 46 ZOK, kde bylo stanoveno, že osoba, která se má stát členem voleného orgánu, musí být bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti.

Zákonná úprava po novele již nebude odkazovat na živnostenský zákon, ale zavádí nové podmínky bezúhonnosti. Konkrétně bude § 46 odst. 1 ZOK novelizován tak, že u osoby, která má být zvolena do funkce člena voleného orgánu, nesmí existovat ani jedna z následujících překážek:
 
a) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci, které zakazuje osobě vykonávat funkci řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby, který byl uložen orgánem veřejné moci České republiky či jiným členským státem Evropské unie nebo státem Evropského hospodářského společenství.

b) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci obdobně jako v případě uvedeným pod písm. a), přičemž toto rozhodnutí bylo vydáno orgánem veřejné moci třetí země (tedy jiným státem než Českou republikou a zeměmi Evropské unie nebo Evropského hospodářského společenství). V takovém případě však tento zákaz musí být uložen z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice.

c) Pravomocné odsouzení za následující trestné činy:

   1. zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
  
   2. trestný čin související s problematikou daní, poplatků nebo devizového trhu,

   3. trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
 
   4. trestný čin obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí.

d) Rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.


Evidence vyloučených osob

V návaznosti na novou úpravu překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu dojde k vzniku evidence vyloučených osob, do níž se budou zapisovat osoby, u nichž existuje některá z výše uvedených překážek výkonu funkce člena voleného orgánu. Do evidence budou zapsány údaje o osobě, charakter překážky a její případné časové omezení.

Nově tak nebude nutné při zápisu člena voleného orgánu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře dokládat výpis z rejstříku trestů, ale postačí nahlédnutí do evidence vyloučených osob, což notář zajistí ze své úřední povinnosti.

Velký přínos evidence bude v tom, že bude propojena na ostatní evidence vyloučených osob (či obdobné evidence) v rámci států Evropské unie a Evropského hospodářského společenství. U osob z těchto států rovněž nebude třeba dokládat výpis z rejstříku trestů, ale postačí nahlédnutí do evidence jako v případě tuzemských osob.

Závěr

Novela přináší detailní a nové vymezení pojmu bezúhonnost a zjednodušuje proces volby a následného zápisu členů volených orgánů do obchodního rejstříku.

Doporučujeme v této souvislosti provést interní audit toho, zda již zvolený člen voleného orgánu splňuje aktuální podmínky bezúhonnosti. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné, aby tento člen voleného orgánu obchodní společnost o tomto informoval. V opačném případě se vystavuje negativním následkům v podobě možného zániku jeho funkce.


Článek byl připravený ve spolupráci s advokátní kanceláří společnosti BDO.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.


MUSICWEAR
Oblékni si hudbu
www.musicwear.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
0,045 Kč
23,03 Kč
0,099 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme