Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Střet názvu firmy s ochrannou známkou třetích osob


Mgr. Ing. Martin Števko
9. 7. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Název právnické osoby je jedním z jejích základních identifikačních znaků. Při volbě obchodní firmy (resp. jména právnické osoby) je potřeba respektovat požadavek na schopnost názvu právnické osoby odlišit ji od jiných osob.


 
Dodržení zásad volby obchodní firmy hodnocených optikou občanského zákoníku (a v minulosti také zákoníku obchodního) nemusí být zárukou, že výběrem obchodní firmy nedošlo k rozporu s chráněnými zájmy jiných osob.
 
Požadavek na schopnost názvu právnické osoby odlišit ji od jiných osob vyplývá z ust. § 132 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se rovněž vyžaduje, aby název nepůsobil klamavě. Prakticky totožný požadavek na obchodní firmu byl stanoven rovněž v rámci předešlé právní úpravy, a to především v ust. § 10 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Ochranná známka

Významnými nástroji ochrany označení používaných v obchodním styku jsou ochranné známky, jejichž úprava je stanovena především zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, kdy za ochrannou známku je považováno jakékoliv označení schopné grafického znázornění. Zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
 
Dále také označení původu chráněná zejména zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, přičemž takové označení je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území a dále za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území.

Posouzení registrace obchodní firmy

Slovním spojením, které si vybrala obchodní společnost jako název své obchodní firmy, jež bylo již předtím registrováno jako ochranná známka jinou osobou, se zabýval Vrchní soud v Praze v rozsudku sp. zn. 3 Cmo 115/2005 ze dne 12. 10. 2005. V rámci uvedeného rozhodnutí byla posuzována registrace obchodní firmy ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o., přičemž společnost, která si uvedený název zvolila, byla žalována vlastníkem kombinovaných ochranných známek, tj. známek obsahujících slovní i grafické prvky (typicky logo, etiketa či podobná vyobrazení) obsahujících slovní spojení „Znojemské okurky“ a dále byl žalobce rovněž držitelem označení původu nazvaného „Znojemské okurky“, a to pro sterilizované okurky zpracované ve vymezené oblasti a mající původ na jižní Moravě.
 
V daném řízení soud označil za nepodstatné, zdali byla obchodní firma ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. registrována v souladu s pravidly ohledně názvů pro obchodní firmy dle obchodního zákoníku, tj. zda obchodní firma sama o sobě není zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele, a zdali je pravdivá vzhledem k osobám společníků a předmětu podnikání, neboť žalobce uplatňoval nároky vycházející z jiných institutů než podobnosti obchodní firmy.
 
Dokonce skutečnost, že se společnost s obchodním názvem ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. zabývá obchodem se znojemskými okurkami, byla označena za nepřípadnou, byť by bylo z této skutečnosti možno dovozovat pravdivost obchodní firmy. Tímto soud v rámci uvedeného rozsahu definoval, že existují také další pravidla, podmínky a nástroje ochrany označení, které je pro výběr obchodní firmy potřebné respektovat.
 
V rámci uvedeného rozhodnutí bylo konstatováno, že si společnost ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. zvolila jako svoji obchodní firmu název, který je ve svém kmeni, tj. dominantní část názvu, totožný s označením původu „Znojemské okurky“ a takové jednání bylo soudem označeno za protiprávní a rozporné s ustanoveními zákona o ochraně označení původu. A to především z důvodu, že si společnost ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. přisvojila pro svou činnost označení, které již předtím bylo registrováno a užíváno pro určitý účel a dochází tak ke znehodnocování (tzv. rozmělňování) tohoto označení.
 
Usurpování si názvu „Znojemské okurky“ soud rovněž označil za jednání rozporuplné s dobrými mravy, a to mimo jiné také z důvodu, že vylučuje z užívání označení osoby – pěstitele ovoce, kteří produkují výrobky spadající pod výše uvedenou ochranu, s tím, že dochází k neoprávněnému omezování práv těchto pěstitelů a matení účastníků trhu (spotřebitelů), protože společnost ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. může působit dojmem, že je jedinou společností, splňující pravidla k užívání označení původu výrobků, resp. Znojemských okurek.

Smysl označení původu

Co se týče smyslu označení původu, bylo soudem konstatováno, že soutěžní zájem je na tom, aby zůstalo předmětné značení vyhrazeno výrobku a nikoliv pro veškerou činnost určitého podnikatele. Ohledně ochranných známek je jejich vlastník výhradně oprávněn ochranné známky užívat pro výrobky a služby, pro které jsou ochranné známky zapsány.
 
Přestože jsou posuzované ochranné známky kombinované, bylo jedním z jejich dominantních prvků vyhodnoceno slovní spojení „Znojemské okurky“, které si budou spotřebitelé pamatovat a budou je ve vztahu při užívání s výrobky, pro něž jsou tyto známky registrovány, považovat za ochranné známky společnosti ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o.
 
Soud ve vztahu k ochranným známkám došel k závěru, „že volbou slovního spojení tvořících dominantní prvek ochranných známek již od samotného počátku porušila společnost „Znojemské okurky s.r.o.“ práva vlastníka ochranných známek. Volba obchodní firmy, spočívající v převzetí určitého dominantního prvku ochranných známek, jež jsou široce užívány pro označení výrobků, i její následné užívání při obchodování s těmito výrobky, tak bylo jednáním v rozporu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy i pravidly hospodářské soutěže.“
 
V důsledku výše uvedených závěrů soudu byla společnosti ZNOJEMSKÉ OKURKY s.r.o. uložena povinnost změnit svoji obchodní firmu.

Závěr

Soulad názvu obchodní firmy se zákonem nelze hodnotit pouze na základě pravidel klamavosti a nezaměnitelnosti obchodní firmy ve vztahu k názvům dalších osob, resp. obchodních společností. Důležitým aspektem pro hodnocení obchodní firmy jsou existující ochranné známky a také označení původu.
 
V případě, že název právnické osoby je zaměnitelný s ochrannou známkou nebo označením původu, může to být důvodem vyhodnocení volby obchodní firmy jako klamavé, rozporné s dobrými mravy i pravidly hospodářské soutěže, byť ochranná známka není známkou slovní, tj. založena výhradně na slovních prvcích, ale také známkou kombinovanou obsahující slovní i grafické prvky, a to pod sankcí povinnosti změnit obchodní firmu.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

5. 3. 2021 | Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JK EDIT s.r.o.
Jsme účetní kanceláří, která vám dává jistotu v oblasti účetnictví.
www.jkedit.cz

DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
Účetní firma s komplexními službami - Břeclav
www.filipkova.cz

Daňový kalendář

15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)
25. 3. 2021 Přiznání DPH (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,31 Kč
0,100 Kč
22,03 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.03.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru