Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rozdělení zisku s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
13. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada do šesti měsíců od skončení účetního období.

Foto: Fotolia

 

Společnost s ručením omezeným zakládají její společníci většinou s jediným cílem – a tím je dosažení zisku. Když se daří a zisku je skutečně dosaženo, je třeba tento zisk rozdělit (a pokud to jde, vyplatit) a související transakce správně zaúčtovat a zdanit.


 
Vzniklý zisk z předchozího účetního období můžeme v zásadě použít (rozdělit) různými způsoby:
  • na vyrovnání ztráty z minulých období,
  • na převod do fondů,
  • převedeme na nerozdělené zisky minulých let,
  • rozdělíme/vyplatíme společníkům (případně jiným osobám).

Účetní zachycení zisku a jeho rozdělení

Zisk předchozího účetního období (jako rozdíl mezi výnosy a náklady) evidujeme před jeho rozdělením na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na straně D, ze kterého ho pak na základě rozhodnutí valné hromady převádíme na příslušné účty.
 
Text MD D
Počáteční stav zisku předchozího účetního období    431
Vyrovnání ztráty z minulých let 431 429
Převod do fondů 431 421
Převod na nerozdělené zisky minulých let 431 428
Rozhodnuto k rozdělení společníkům 431 364

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
429 – Neuhrazené ztráty minulých let
421 – Fondy (např. rezervní fond)
428 – Nerozdělené zisky minulých let
364 – Závazky ke společníkům při rozdělení zisku

 
I pokud by valná hromada o rozdělení zisku nerozhodla (např. by se vůbec nesešla), celý zůstatek účtu 431 (strana D) by se převedl na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let. Případný povinný rezervní fond by se však bez rozhodnutí valné hromady netvořil.
 
O rozdělení zisku (a schválení účetní závěrky) rozhoduje valná hromada do šesti měsíců od skončení účetního období. Zisk lze rozdělit „nově“ nejen mezi společníky, ale i mezi jiné osoby (například zaměstnance, jednatele atp.) – pokud tak určí společenská smlouva.
 
Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení (pokud společenská smlouva nebo valná hromada neurčí jinak).
 
O vyplacení podílu na zisku pak rozhoduje statutární orgán (jednatel či jednatelé). Pokud by rozdělení zisku a podílů na zisku bylo v rozporu s pravidly zákona o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplatí. Pokud by se přesto vyplatily, mělo by se za to, že členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře (se všemi důsledky).
 
Důležitým pravidlem, které brání vyplacení zisku (nebo zálohy na něj), je pravidlo, že tímto vyplacením nesmí dojít k úpadku (mělo by se brát v úvahu také to, jak vypadá nebo bude vypadat hospodaření v roce vyplacení).
 
Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích obdobío příděly do rezervních a jiných fondů.
 
Podíly na zisku se nevracejí, ledaže by osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích (v pochybnostech se pak předpokládá dobrá víra osoby, které byl podíl vyplacen).
 
Na zisku se společníci podílejí v poměru svých podílů (pokud neurčí společenská smlouva jinak) a podíly na zisku se vyplácejí v penězích na náklady společnosti na adresu společníka nebo na jeho bankovní účet (neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak).

Zdanění vyplacených podílů na zisku

Nejčastěji je podíl na zisku s. r. o. vyplácen společníkovi – fyzické osobě. Po tom, co společnost zdaní svůj zisk 19% daní z příjmů právnických osob, ze zisku k vyplacení tomuto společníkovi srazí 15% srážkovou daň a společníkovi vyplatí 85 %. Tímto jsou daňové povinnosti společníka splněny a tyto příjmy již ani neuvádí do svého daňového přiznání (pokud by ho podával).
 
Společnost tuto srážkovou daň sráží při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Daň se pak odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla povinna srážku provést.

Zálohy na podíly na zisku

Zákon o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 zavedl i možnost výplaty záloh na podíly na zisku. Tyto zálohy lze vyplácet pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které navíc vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.
 
Výše zálohy na výplatu zisku nesmí být vyšší, než kolik činí součet:
 
+ výsledku hospodaření běžného účetního období
+ nerozděleného zisku z minulých let
+ ostatních fondů ze zisku
 
snížený o:
 
− neuhrazenou ztrátu z minulých let
− povinný příděl do rezervního fondu
 
K výplatě zálohy nelze taky použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.
 
Zdanění záloh na podíly na zisku je naprosto stejné jako zdanění výplaty samotného podílu na zisku.
 
Po sestavení a schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o výplatě podílu na zisku se záloha započítá na částku schválenou k vyplacení. Přesahuje-li podíl na zisku k vyplacení zálohu, doplatí se srážková daň z rozdílu a rozdíl se vyplatí společníkovi. Pokud by valná hromada vyplacení podílu na zisku neschválila, nebo by se vůbec nesešla, potom by společník vyplacenou zálohu musel vrátit.
 
Situaci, kdy by záloha převýšila konečnou částku určenou k vyplacení, předpisy sice výslovně neřeší, ale z obecných principů a pravidel lze dovozovat povinnost tento „přeplatek“ taky vrátit.
 
U záloh je nutné zdůraznit, že v rozvaze máme novou položku A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku, kde tuto zálohu vykazujeme.

Příklad – výplata zálohy na podíl na zisku

Rok 2015 MD D
Rozhodnuto o výplatě zálohy na podíl na zisku
(mezitímní účetní závěrka)
500 432 364
Srážková daň 75 364 342
Výplata zálohy 425 364 221
Úhrada srážkové daně 75 342 221

432 – Zálohy na podíl na zisku
364 – Závazky ke společníkům při rozdělení zisku
342 – Ostatní přímé daně
221 – Bankovní účet

 
Rok 2016 MD D
Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku
(řádná účetní závěrka)
800 431 364
Zúčtování již vyplacené zálohy 500 364 432
Srážková daň z „doplatku“ 45 364 342
Výplata „doplatku“ podílu na zisku 255 364 221
Úhrada srážkové daně 45 342 221
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pivlis
25. 2. 2020 10:37:48
Lajtoch: Společníci měli dostat jenom 85% z 330.000, resp. 340.000, s tím, že daň za ně odvede společnost. Tedy těch 330.000 je v hrubém, ne v čistém, tedy měl společník dostat v čistém 280.500.
Hlášení závadného obsahu

Lajtoch
11. 1. 2020 13:43:12
Jak se postupuje k vyplacení podílu na zisku u s.r.o., když jeden ze společníků je právnická osoba (s.r.o.). Společníkům, fyzickým osobám byl vyplacen jejich podíl a navíc byl zdaněn 15%. Příklad: 3 společníci si vyplatili 1 000 000,--Kč. Dvě fyzické osoby, jedna s 33% podílem a druhá s 34% podílem dostali čistý příjem 330 000,--Kč a 340 000,--Kč ( 15% daň byla zaplacena společností. Třetí společník, právnická osoba s 33% podílem získal 330 000,--Kč, které si vlastník této společnosti musí musí ve své s.r.o zdanit 15%. To přece není spravedlivý postup.
Hlášení závadného obsahu

Josef Hořický
8. 2. 2019 10:48:03
Jak se postupuje s výplatou podílu na zisku společníkovi-nerezidentovi v CZ ...děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
15. 12. 2018 17:32:14
Mohu se zeptat, jestli je u společníka i jednatele stejný postup, že je pouze srážková daň 15% a nic jiného, např. VZP, PSSZ?... děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eva Štefančíková
18. 3. 2018 22:54:34
rozděleni zisku
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FTA Consulting
Zabýváme se zpracováním účetnictví a daní malých a středních subjektů.
www.ftac.cz

Čerpací stanice Semerád
Čerpací stanice s PHM - Bantice, Brno, Hevlín
www.pavelsemerad.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru