Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prodej podílu v s. r. o. a jeho zdanění


Ing. Martin Děrgel
10. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podíl v s. r. o. lze prodat neboli úplatně převést na jinou osobu.

Foto: Fotolia

 

Podíl ve společnosti s ručením omezeným lze prodat neboli úplatně převést na jinou osobu. V jakých případech musí být příjem z prodeje podílu v s. r. o. zdaněn a kdy je prodej podílu od daně z příjmů fyzických či právnických osob osvobozen?


 
Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Podíl v s. r. o. lze prodat neboli úplatně převést na jinou osobu.
 
Přičemž pokud dotyčná s. r. o. byla založena před 1. 1. 2014 a nepřešla pod novou právní úpravu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), tak pro ni stále platí § 115 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění k 31. 12. 2013, takže lze převést obchodní podíl na jinou osobu (tj. která není společníkem dané s. r. o.) pouze, když to připouští společenská smlouva.
 
Jinak platí § 208 ZOK, který umožňuje převod podílu na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady, neurčí-li společenská smlouva jinak.
 
Převodce podílu nemá vůči s. r. o. právo na vypořádací podíl (§ 36 odst. 1 ZOK). Odměnou za ztrátu účastenství je pro něj pouze smluvená převodní cena od nabyvatele podílu, na jejíž daňový režim se podíváme. Přičemž naprostá většina prodejů podílů, s nimiž se reálně setkáváme, se týká čistě tuzemských obchodů – tedy podílů na české s. r. o. převáděných mezi dvěma rezidenty Česka, proto se omezíme právě na tuto variantu.

Osvobození od daně z příjmů právnických osob

Začneme nejpříznivějším daňovým režimem. Podle § 19 odst. 1 písm. ze) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“), jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příjmy:
 • z převodu podílu
  • mateřské společnosti (má alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti, a to nejméně po dobu 12 měsíců, přičemž časovou podmínku lze splnit i dodatečně, blíže viz § 19 odst. 3 a 4 ZDP),

  • v dceřiné společnosti,

 • plynoucí
  • poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 ZDP (tj. daňovému rezidentovi ČR, který má zde sídlo), nebo

  • společnosti, která je daňovým rezidentem jiného státu EU než ČR (v návaznosti na Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států stanoví relevantní právní formy Sdělení Ministerstva financí ve Finančním zpravodaji č. 8/2013).

Příklad – Podmínky osvobození od daně z příjmů právnických osob

Matka, a.s. založila (jako jediná) v roce 2013 Dceru, s.r.o. V březnu 2015 celý svůj podíl v Dceři, s.r.o. prodala firmě Spekulanti, s.r.o., načež tento nový společník prodá celý podíl v Dceři, s.r.o. ještě v roce 2015.
 
Pro Matku, a.s. bude příjem z prodeje podílu v Dceři, s.r.o. osvobozen od daně z příjmů právnických osob, protože jsou naplněny definiční podmínky vztahu „mateřská versus dceřiná společnost“.
 
Naproti tomu firma Spekulanti, s.r.o. nemá příjem z prodeje podílu v Dceři, s.r.o. osvobozen od daně z příjmů, protože nesplní podmínku vztahu „mateřská versus dceřiná společnost“ – nedrží podíl nejméně 12 měsíců.
 
Pokud by ovšem firma Spekulanti, s.r.o. v roce 2015 prodala jen část podílu v Dceři, s.r.o. (např. 90 %) a zbytek až v dubnu 2016, splnila by podmínky osvobození od daně. A to nejen u příjmů z prodeje zbývající části 10% podílu prodaného po dvanácti měsících držby, ale také ohledně prodeje první části 90% podílu již v roce 2015. Dodatečným splněním se totiž vztah „mateřská versus dceřiná společnost“ považuje za naplněný již od počátku.

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob

Rovněž v případě společníků s. r. o., kteří jsou fyzickými osobami, může být příjem z prodeje (úplatného převodu) podílu v s. r. o. osvobozen od daně. A to při splnění podmínek stanovených v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP.
 
Základní podmínkou pro osvobození příjmů fyzické osoby (jak u rezidentů, tak i nerezidentů) z úplatného převodu (prodeje) podílu v s. r. o. je, aby doba mezi nabytím a převodem přesáhla dobu 5 let.
 
Pro omezení případných daňových spekulací se toto osvobození od daně nevztahuje na:
 • příjem z úplatného převodu podílu, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka (tj. účtoval o podílu nebo jej uváděl v daňové evidenci dle § 4 odst. 4 ZDP), a to do 5 let po ukončení samostatné činnosti,

 • příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v době do 5 let od nabytí (dle smlouvy o budoucí smlouvě o převodu), i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,

 • příjem z budoucího úplatného převodu podílu pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z úplatného převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,

 • příjem z úplatného převodu podílu odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného společníka, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí. Toto omezení se týká až zvýšení podílu, ke kterému došlo po 1. 1. 2014.

Příklad – Podstatné je i datum příjmu, nejen den převodu podílu

Pan Jan založil firmu ABC, s.r.o., která vznikla v srpnu 2010. Na jaře 2015 obdržel výhodnou nabídku od XY, a.s. na prodej celého podílu v s. r. o. Pan Jan ví, že pětiletý časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílu od daně z příjmů fyzických osob uplyne až v září 2015. Tak dlouho ale nechce čekat, aby si a. s. koupi nerozmyslela.
 
Myslel si, že daňovou podmínku „přechytračí“ tím, že již v květnu 2015 sjedná smlouvu o budoucím prodeji obchodního podílu, podle níž bude smlouva o převodu uzavřena až v září 2015. Jenže chyba lávky. Pan Jan zapomněl na výluku z osvobození po pěti letech od nabytí podílu, která se právě týká příjmů plynoucích před tímto datem. Takže půjde o jeho zdanitelný příjem, proti kterému může uplatnit nabývací cenu podílu v s. r. o.
 
Naopak ve prospěch poplatníků jsou dvě výjimky. Doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu:
 • se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před její přeměnou,

 • se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace, jsou-li splněny speciální podmínky tzv. společného systému zdanění stanovené pro výměnu podílu a přeměny v § 23b nebo § 23c ZDP,

 • se u téhož poplatníka nepřerušuje při rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem (jak společníkům s. r. o. umožňuje § 43 odst. 2 ZOK), je-li rozdělením zachována celková výše podílu.

Příklad – Při přeměně se časový test 5 let nepočítá znova

Manželé Novákovi založili již v roce 2009 NN, v.o.s. S ohledem na rostoucí obchodní rizika v roce 2014 změnili právní formu na s. r. o. I když manželé své podíly v NN, s.r.o. prodají v roce 2015 – takže je drželi jen jeden rok, splňují pětiletou podmínku osvobození od daně, neboť se započítává i doba, kdy byli společníky NN, v.o.s.

Zdanění u právnických osob

Pokud právnická osoba nesplní podmínky pro osvobození příjmů z prodeje podílu v s. r. o., nezbývá jí, než zahrnout tyto příjmy (výnosy) do svého obecného základu daně, jelikož se nepochybně jedná o příjem z nakládání s veškerým jejím majetkem ve smyslu obecného vymezení předmětu daně podle § 18 odst. 1 ZDP.
 
Těchto příjmů se netýká srážková daň (u daňových rezidentů ČR), takže jejich zdanění proběhne přímo u poplatníka v rámci zmíněného obecného základu daně. Protože u zdanitelných příjmů samozřejmě lze uplatnit výdaje (náklady) na jejich dosažení, zajištění a udržení, vyvstává otázka, jaké konkrétní výdaje (náklady) je možno proti zdanitelným příjmům využít.
 
Odpověď najdeme v § 24 odst. 2 písm. w) ZDP podle kterého je daňově účinná nabývací cena podílu na s. r. o., a to jen do výše příjmů z prodeje tohoto podílu, přičemž se hodnotí prodej každého podílu samostatně, takže dílčí ztrátové prodeje podílů v s. r. o. nelze kompenzovat se ziskovými prodeji.
 
Nabývací cenu definuje § 24 odst. 7 ZDP, přičemž u tuzemských právnických osob se jí obecně rozumí:
 • pořizovací cena majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí,

 • cena určená podle zvláštního zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ke dni nabytí v případě nabytí podílu bezúplatně,

 • hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace (v našem případě společníka s. r. o.),

 • hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace, která se stanoví podle předmětu vkladu:
  • ve výši daňové zůstatkové ceny, v případě hmotného majetku a nehmotného majetku podle ZDP,

  • ve výši účetní hodnoty u ostatního vkládaného majetku.
 
Ovšem toto ustanovení dále uvádí řadu situací ovlivňujících nebo naopak neovlivňujících výši nabývací ceny, jako například zvýšení o DPH u nepeněžitých vkladů nebo snížení o vyplacený „přesah“ vložené hodnoty.

Příklad – Vklad mimo základní kapitál s. r. o.

AA, a.s. se v roce 2010 podílela peněžitým vkladem 50 000 Kč na založení BB, s.r.o., kde její podíl na základním kapitálu činí jen 5 %. Dále v lednu 2015 koupila majoritní podíl 60 % v CC, s.r.o. za 200 000 Kč.
 
Za rok 2013 vykázala BB, s.r.o. ztrátu, načež valná hromada v květnu 2014 v souladu se společenskou smlouvou uložila společníkům přispět na zvýšení vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál. Což firmu AA, a.s. stálo dalších 50 000 Kč, a tak stoupla nabývací cena jejich podílů v této BB, s.r.o. na 100 000 Kč.
 
V březnu 2015 AA, a.s. prodala podíly v obou společnostech s ručením omezeným, a to každý za 150 000 Kč. Protože majoritní podíl v CC, s.r.o. firma AA, a.s. nedržela nejméně 12 měsíců, nejedná se o vztah „mateřská versus dceřiná společnost“ a příjem není osvobozen od daně. Ze zdanitelného prodeje podílu v CC, s.r.o. vykázala firma AA, a.s. ztrátu 50 000 Kč, která není daňově účinná, a nelze o ni ani snížit zisk 50 000 Kč z prodeje podílu v BB, s.r.o.
 
Daňově relevantní nabývací cena podílu v s. r. o. proto bývá hlavně u nepeněžitých vkladů dlouhodobého majetku odlišná od účetního ocenění předmětného podílu, které odpovídá účetní zůstatkové ceně vložených aktiv.
 
Nestačí tak jednoduše porovnat úhrn výnosů z prodejů podílů (obrat na D 661) za účetní období s účetním nákladem odpovídajícím účetnímu ocenění podílu (obrat na MD 561). Ale pro účely daně z příjmů je třeba tyto výnosy poměřit se zmíněnou nabývací cenou podílu, a to zásadně jednotlivě za každý prodaný podíl v s. r. o.

Zdanění u fyzických osob

Také u osob fyzických platí, že pokud nesplní podmínky pro osvobození od daně, musí příjmy z prodeje podílu v s. r. o. zdanit v daňovém přiznání, protože u daňových rezidentů ČR zde nepřichází do úvahy srážková daň.
 
Situaci poněkud komplikuje skutečnost, že příjmy mohou spadat do dvou dílčích základů daně:
 • buď mezi příjmy ze samostatné činnosti („z podnikání“) podle § 7 ZDP:
  • a to když má poplatník prodávaný podíl (podíly) v s. r. o. při prodeji ve svém obchodním majetku,

  • daňové posouzení výdajů bude obdobné jako u právnických osob, poněkud odlišně ovšem bude určena nabývací cena podílu nabytého (zvýšeného) nepeněžitými vklady (viz § 24 odst. 7 písm. b) bod 1 ZDP),

  • poznamenejme, že zahrnutím podílů do obchodního majetku si poplatník zpravidla daňově pohorší,

 • nebo mezi „ostatní příjmy“ podle § 10 ZDP, jde-li o jiný případ zdanitelného příjmu fyzické osoby:
  • i tentokrát lze daňově uplatnit výdaje na úrovni nabývací ceny prodaného podílu, ovšem v rámci celkového úhrnu příjmů tohoto druhu lze vzájemně kompenzovat ziskové a ztrátové prodeje, dále je možno daňově uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje, daňově neúčinné jsou až výdaje převyšující úhrn příjmů z prodejů podílů v rámci jednoho zdaňovacího období (kalendářního roku),

  • dodejme, že tohoto druhu příjmů se netýká osvobození příležitostných ostatních příjmů do 30 000 Kč.

Příklad – Zdanitelný prodej obchodních podílů u fyzické osoby

Paní Olga podniká jako fyzická osoba, přičemž pro účely daně z příjmů vede daňovou evidenci. V roce 2013 koupila čtyři podíly ve čtyřech s. r. o. – A, B, C a D – každý za 100 000 Kč, což jsou i nabývací ceny podílů. Z nichž dva (A a B) zahrnula do obchodního majetku pro účely svého podnikání, a zbývající dva (C a D) nikoliv.
 
V roce 2015 všechny čtyři podíly v s. r. o. prodala, a to podíly v A a C se ziskem za 200 000 Kč, zatímco podíly v B a D se ztrátou za 40 000 Kč. Dosáhla tak příjmů spadajících do dvou dílčích základů daně:
 • ze samostatné činnosti (z podnikání) podle § 7 ZDP:
  • příjem 200 000 Kč z prodeje podílu A a příjem 40 000 Kč z prodeje podílu B,

  • jako související daňové výdaje může uplatnit nabývací cenu těchto podílů, vždy ale jednotlivě za každý z nich, takže u podílu A uplatní celou nabývací cenu 100 000 Kč, protože příjem z jeho prodeje je vyšší, ovšem u podílu B uplatní jen část nabývací ceny 40 000 Kč do výše příjmu z jeho ztrátového prodeje,

  • prodej podílů A a B tak ovlivní tento dílčí základ daně následovně = + 200 000 Kč – 100 000 Kč + 40 0000 Kč – 40 000 Kč = + 100 000 Kč (zbývající část nabývací ceny B 60 000 Kč nelze daňově využít),

 • z ostatních (zdanitelných) příjmů podle § 10 ZDP:
  • příjem 200 000 Kč z prodeje podílu C a příjem 40 000 Kč z prodeje podílu D,

  • jako související daňové výdaje může uplatnit úhrn nabývacích cen těchto podílů (100 000 Kč + 100 000 Kč = 200 000 Kč) až do úhrnu příjmů z jejich prodejů (200 000 Kč + 40 000 Kč = 240 000 Kč),

  • prodej podílů C a D proto ovlivní tento dílčí základ daně následovně: + 240 000 Kč – 200 000 Kč = + 40 000 Kč, díky vzájemné kompenzaci ziskového a ztrátového prodeje vychází daňové zatížení nižší.
 
Jelikož převodní ceny podílů v s. r. o. bývají velmi vysoké, poznamenejme, že pokud tento zdanitelný ostatní příjem plyne poplatníkovi ve více letech, je možno podle § 10 odst. 5 ZDP uplatnit související daňové výdaje v každém roce vždy nejvýše do výše příjmu plynoucího v daném roce, a zbytek obdobně v dalších letech.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pan
26. 5. 2019 9:05:46
Dobrý den, když vlastníme podíly například 4 roky. Djde k navýšení ZK, kterého se část podílníků zúčastní. Za rok dojde k prodeji všech podílů. Časový test 5 let se počítá jak ? Bere se, že podíly již vlastnil, nebo část dle původního poměru a část dle data kdy došlo ke změně poměru ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jan
29. 4. 2019 14:27:56
Dobrý den, pochopil jsem správně, že pokud má FO na prodej podíl v sro, který vlastní méně než 5 let a současně má v daňové evidenci možnost odpočtu , například automobilu, je vhodnější vložit podíl do obchodního majetku a z příjmu uplatnit výdaje (eventuelně další ztráty dle par.7 ?) Chápu to správně ? Děkuji za eventuelní odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Mona
27. 11. 2017 19:54:36
Dobrý den, může na FO převést mateřská společnost (100 % vlastník) podíl dceřiné společnosti bezúplatně? Musí také daná FO danit tento podíl? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lukas
21. 9. 2017 12:59:04
Dobrý den, pokud si stále nevíte rady jak postupovat při prodeji, tak doporučuji to nechat na odbornících, ať máte jistotu, že vše proběhne tak, jak má. Napište dotaz na https://www.prodavamefirmy.cz/ a oni vám poskytnou informace jak ve vašem případě postupovat.
Hlášení závadného obsahu

iva
6. 9. 2017 13:49:50
Dobrý den, pokud společník vlastní 10 let 15% podíl v s.r.o. a před 3-mi roky odkoupil od dalšího společníka zbývajících 85% (takže 3 roky vlastní 100% s.r.o.), jak se nyní bude danit prodej obchodního podílu? 15% příjmu bude osvobozeno a 85% příjmů zdaní v §10? Děkuji I.
Hlášení závadného obsahu

Vladimír
2. 9. 2017 21:43:30
bez
Hlášení závadného obsahu

Sysa
16. 8. 2017 12:52:59
Dobrý den, uvažuji o prodeji závodu-osvč, činnost mám již více než 5 let. Bude můj příjem z prodeje závodu osvč po 5letech osvobozen od daně z příjmu? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

JJ
20. 7. 2017 16:03:41
Dobry den,
v roce 2013 jsme zalozil s.r.o. a od 01.08.2017 budu prevadet 100% podilu na jiny subjekt. Je jasne, ze se na me nevztahuje 5 let doba pro osvobozeni od dane, proto bych rad vedel, na jakou vysi zdadeni se mam pripravit, a to jako fyzicka osoba. Cena podilu bude stanovena pouze dle ucetniho zustatku na uctu, jelikoz firma jiz vsechny ostatni cinnosti umrtvila.
Dekuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Janča
2. 12. 2016 14:13:26
podléhá prodej společnosti také DPH?
Hlášení závadného obsahu

franta
8. 11. 2016 11:48:00
odběr diskuze
Hlášení závadného obsahu

Petr77
18. 10. 2016 10:10:25
Mám jako fyzická podíl v s.r.o. cca 25 % již 20 let a chci převést část tohoto podílu na jinou fyzickou osobu ve společnosti pracující, a to za symbolickou cenu. Současně obdržím jako společník mimořádnou dividendu za přínos společnosti, která bude zdaněna srážkovou daní 15%. Je to daňově v pořádku ?
Hlášení závadného obsahu

Henry7
16. 9. 2016 13:53:14
v.o.s. prodá podíl v s.r.o.. Budeme jako společníci v.o.s. následně danit příjem z prodeje podílu v s.r.o.?
Hlášení závadného obsahu

hana
30. 5. 2016 19:43:36
dobrý den, v roce 2013 jsem zdědila obchodní podíl v s.r.o. ( ekvivalent 1 bytu). Teď bych chtěla podíl, resp. byt prodat. Vztahuje se na mě podmínka , která je výše uvedená , tj. kratší doba než je 5 let od nabytí ? I když se jedná o dědictví po zemřelém otci? děkuji
Hlášení závadného obsahu

starock
3. 4. 2016 11:33:05
jsem 50% vlastník s.r.o. Výrobní firma je 21 let stará. Součástí firmy jsou i rozsáhlé nemovitosti. Druhým společníkem je přímý příbuzný (bratr),který by podíl koupil. Jaké budou daně z prodeje podílu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pouzar
20. 12. 2015 0:29:14
Mam nemovitost v s.r.o.Prodam nemovitost a po splaceni dluhu me zbyde ca.1000000 ve jmeni s.r.o.Ted bych mel kupce,ktery chce koupit plast s.r.o.Nemovitost s.r.o vlastnim 20let.Jak moho ten milion dostat ven aniz bych platil 15%dane a ten kupec dostane ciste s.r.o.Diky za odpoved!
Hlášení závadného obsahu

iris
24. 11. 2015 20:01:23
Spolecnost s.r.o. s 4 majteli rozdeleni podilu 2x30% 2x20%. Tato spolecnost je vlastnikem budovy s pozemky. Tyto vsechny jsou prevedeny na NOVE zalozene s.r.o. bez predchoziho upozorneni spolecniku. Jde zde o legalni prevod?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru