Povinná elektronická podání – koho se týkají?


Bc. Zuzana Bartůšková
16. 6. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 1. 2021 došlo ke sjednocení a elektronické podání je povinné nejen pro plátce, ale i pro identifikované osoby.

Foto: 123RF

 

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 rozšířila povinné elektronické podání DPH také na identifikované osoby. Některé dokumenty musí zaměstnavatel podávat elektronicky i ČSSZ. Koho se elektronická podání týkají a jaké máme možnosti?


 
Elektronicky podávat daňová tvrzení, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů včetně příloh je dle § 72 odst. 6 daňového řádu povinen daňový subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo pokud má datovou schránku zřízenou jeho zástupce. Povinné elektronické podání se týká i daňových subjektů, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Dle § 101a zákona o DPH musí po novele od 1. 1. 2021 podávat elektronicky také plátce DPH a identifikovaná osoba, a to jak daňové přiznání, souhrnná hlášení a kontrolní hlášení, tak přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Do 31. 12. 2020 platila úprava, která umožňovala identifikované osobě podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů a daňové přiznání i papírově. Elektronická forma byla povinná pouze u souhrnného hlášení. Od 1. 1. 2021 došlo ke sjednocení a elektronické podání je povinné nejen pro plátce, ale i pro identifikované osoby.

Od 1. 9. 2020 musí elektronicky podávat zaměstnavatel podání pro okresní správu sociálního zabezpečení. Dle § 39 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení musí zaměstnavatel pouze elektronicky předkládat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) za své zaměstnance.

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ) musí zaměstnavatel podávat také elektronicky (dle § 94 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění), to samé Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI) dle § 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Povinnost podávat elektronicky Přehled o výši pojistného (PVPOJ) nařizuje zaměstnavatelům § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
Program TAX umožňuje elektronické podání příslušných tiskopisů prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky… Elektronicky podaná přiznání se v Taxu evidují v agendě Elektronická podání, kterou naleznete v nabídce Soubor/Datová komunikace. Po přímém odeslání jednotlivých typů přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR, resp. na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) se automaticky vytvoří záznam do této agendy.


Tab.: Povinné elektronické podání
 
Instituce Kdo podává Co podává Právní úprava
Finanční úřad Daňový subjekt, který má zřízenou datovou schránku Všechna podání § 72 odst. 6 daňového řádu
Finanční úřad Daňový subjekt, který má povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem Všechna podání § 72 odst. 6 daňového řádu
Finanční úřad Plátce DPH Přiznání k DPH včetně dodatečných, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení, přihlášku k registraci k DPH, oznámení o změně registračních údajů § 101a zákona o DPH
Finanční úřad Identifikovaná osoba Přiznání k DPH včetně dodatečných, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení, přihlášku k registraci k DPH, oznámení o změně registračních údajů § 101a zákona o DPH
Sociální správa Zaměstnavatel Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) § 39 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Sociální správa Zaměstnavatel Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ) § 94 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění
Sociální správa Zaměstnavatel Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) § 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění
Sociální správa Zaměstnavatel Přehled o výši pojistného (PVPOJ) § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Elektronická podání pro finanční úřad

Ustanovení § 71 odst. 1 a 3 daňového řádu stanoví formy elektronického podání: „(1) Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:
 
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo

d) prostřednictvím daňové informační schránky.

(3) Účinky podání učiněného elektronicky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití jiné datové zprávy než podle odstavce 1, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.“

Jako elektronické podání daňový řád uznává podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou, daňovou informační schránkou nebo zaručenou identitou. Odstavec 3 připouští také podání bez ověření za podmínky, že do 5 dnů bude správci daně doručeno vlastnoručně podepsané potvrzení. U této formy podání je ovšem potřeba připomenout, že v případě kontrolního hlášení musí i písemné potvrzení být správci daně doručeno nejpozději ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení, tj. do 25. dne v měsíci, resp. ve lhůtě pro podání přiznání v případě plátců fyzických osob.

Zaručený elektronický podpis v České republice vydává První certifikační autorita, a.s., Česká pošta a eIdentity. Vydání elektronického podpisu bývá zpravidla zpoplatněno dle ceníku daného poskytovatele.

Datovou schránku mají ze zákona povinně zřízeny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a dále některé podnikající fyzické osoby – advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři, znalci a soudní překladatelé nebo tlumočníci. Dobrovolně si datovou schránku mohou zřídit fyzické osoby, a to jak podnikající, tak nepodnikající. Pro podání daňových přiznání OSVČ je potřeba si zřídit datovou schránku podnikající fyzické osoby.

O zřízení datové schránky je možné požádat osobně na jakémkoliv kontaktním místě Czech POINT nebo online po přihlášení přes portál eIdentita.cz. Zřízení datové schránky je zdarma. Stejně jako elektronická podání učiněná prostřednictvím datové schránky pro státní úřady.

Daňovou informační schránku daňovému poplatníkovi zřizuje Finanční správa ČR. Do daňové informační schránky se poplatník přihlásí přes Portál MOJE daně. Do daňové informační schránky je možné se dle § 69a odst. 2 daňového řádu přihlásit pomocí zaručené identity eIdentita, datovou schránkou nebo přístupovými údaji přidělenými Finanční správou ČR.

Zaručenou identitou se myslí ověření prostřednictvím eIdentita.cz, které umožňuje ověření například přes bankovní identitu, kterou nabízejí některé banky, přes službu mojeID apod.

Elektronická podání pro ČSSZ

Elektronická podání pro Českou správu sociálního zabezpečení („ČSSZ“) je potřeba činit v předepsaném XML formátu některým z následujících způsobů:
  • prostřednictvím datové schránky – zprávy se posílají buď místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, nebo do centrální datové schránky 5ffu6xk. Podání ELDP lze posílat pouze do datové schránky 5ffu6xk,
  • na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem – pro využití této možnosti je potřeba certifikát nejprve registrovat na okresní správě sociálního zabezpečení,
  • prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
ePortál ČSSZ umožňuje jak podávání formulářů, tak získávání některých informací od ČSSZ, a obsahuje také elektronické verze vybraných tiskopisů. Na ePortál ČSSZ je možné se přihlásit pomocí datové schránky nebo prostřednictvím eIdentity.

Všechny tyto možnosti jsou již blíže popsány výše u podání pro finanční úřad.

Elektronická podání pro zdravotní pojišťovny

Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami není pro plátce povinná, a to ani pro zaměstnavatele. Nicméně i podání na zdravotní pojišťovny lze učinit elektronicky. Všechny zdravotní pojišťovny mají ze zákona zřízeny datové schránky a jsou povinny přijímat podání datovou schránkou. Další možnosti elektronické komunikace se liší dle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Elektronická podání v programu POHODA

Elektronická podání je možné podávat přímo z programu POHODAbez nutnosti přihlašovat se na další portály.

Přímo z Pohody je možné podávat přiznání k DPH a související hlášení a podání související se zpracováním mzdové agendy. Pro elektronické podání přímo z Pohody je možné využít přihlášení do datové schránky nebo elektronický podpis.

Přihlášení prostřednictvím datové schránky

Pro využití elektronických podání prostřednictvím datové schránky je potřeba nejprve nastavit přihlašovací údaje k datové schránce. To provedeme v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení/Datová schránka. Nejprve zatrhneme volbu Používat datovou schránku a poté vyplníme Přihlašovací jméno a Heslo. Následně stiskneme tlačítko Test připojení.Co na to POHODA? Pokud jsme údaje vyplnili správně, program POHODA naváže spojení s datovou schránkou a automaticky doplní ID datové schránky.
Co na to POHODA? ID datových schránek státních institucí nastavíme v agendě Globální nastavení. Datovou schránku finančního úřadu pro podání přiznání DPH a hlášení pod volbou Daně v poli Dat. schránka.
Co na to POHODA? ID datové schránky ČSSZ nastavíme v Globálním nastavení v sekci Mzdy/Instituce.
Co na to POHODA? Datové schránky jednotlivých zdravotních pojišťoven se nastavují v agendě Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny.

Elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem

Podání odesíláme přímo z příslušné agendy, tj. Přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, Podání NEMPRI, PVPOJ přes povel Záznam/Odeslat...

V průvodci pro elektronické podání nastavíme elektronický podpis, kterým bude podání zabezpečeno.Co na to POHODA? Průvodce pro elektronické podání Přiznání DPH: elektronický podpis nastavíme pouze při prvním odeslání podání, pro další podání již bude podpis nastaven.
Co na to POHODA? Průvodce pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI): elektronický podpis nastavíme pouze při prvním odeslání podání, pro další podání již bude podpis nastaven.

Elektronická podání v programu PAMICA

Podobně jako z programu POHODA lze elektronická podání činit přímo ze mzdového systému PAMICA. Obdobně je potřeba nejprve nastavit datovou schránku v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení.Co na to PAMICA? Datové schránky institucí nastavíme v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Instituce. Zde nastavíme datovou schránku finančního úřadu a sociální správy.

Datové schránky zdravotních pojišťoven nastavíme v agendě Nastavení/Zdravotní pojišťovny.

Elektronická podání se zaručeným elektronickým podpisem se provádí v jednotlivých agendách, tj. Personalistika, Podání NEMPRI, PVPOJ, ONZ a ELDP. Elektronický podpis nastavíme v průvodci při samotném odeslání podání stejně jako v programu POHODA.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ KORS, s.r.o.
Frézování a vložkování komínů, čištění a revize komínů
www.kors.cz

Zlínské účetnictví s. r.
Účetní firma -účetnictví podnikatelů,přísp.org., neziskových org.
www.mipra.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme