Jak probíhá insolvenční řízení?


Mgr. Zuzana Dubová
3. 2. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na něj dorazí příslušnému soudu.

Foto: 123RF

 

S insolvencí se můžete setkat, ať už jste fyzická, nebo právnická osoba. V následujícím článku vám nabídneme zjednodušené vysvětlení toho, co to vlastně je insolvenční řízení, jaké jsou jeho zásady a průběh.


 
Pokud jste se někdy setkali s pojmem insolvence, mohli jste taktéž zaslechnout slovní spojení platební neschopnost. Insolvence neboli platební neschopnost je nezpůsobilost dlužníka splácet dluhy a dodržet tak své závazky. Těmto svým závazkům není dlužník v insolvenci schopen dostát plně a včas.

V rámci insolvence se taktéž používají pojmy jako úpadek nebo osobní bankrot. Toto vše se dá zahrnout do pojmu insolvence. Insolvence však může znamenat i označení pro insolvenční řízení.

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, při kterém jde hlavně o to, aby byl zvolen ten nejlepší způsob, jak se vypořádat s dluhy. Cílem je uspořádání majetkových vztahů dlužníka tak, aby bylo dosaženo uspokojení jednotlivých věřitelů. Touto problematikou se zabývá insolvenční zákon, který upravuje řešení úpadku neboli bankrotu a také dále upravuje oddlužení dlužníka.

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na něj dorazí příslušnému soudu. Insolvenční návrh musí být v písemné formě, kdy jej musí navrhovatel podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen.

Průběh tohoto řízení je rozdělen do tří fází:
 
1. První z nich je zahájení insolvenčního řízení, kdy jde hlavně o ověření samotným dlužníkem, zda splňuje podmínky stanovené pro povolení oddlužení. V této fázi je potřeba vyplnit formulář návrhu na povolení oddlužení. Jakmile je návrh vyplněn za splnění všech potřebných předpokladů, je doručen soudu. Insolvenční návrh jsou oprávněni podat:
 • dlužník,
 • osoba oprávněná za dlužníka podle § 390a odst. 1 insolvenčního zákona v případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení,
 • věřitel.
Pokud je insolvenční návrh podaný ve spojení s návrhem na oddlužení, může takový návrh podat pouze oprávněná osoba. Insolvenční zákon uděluje toto právo:
 • advokátům,
 • notářům,
 • soudním exekutorům,
 • insolvenčním správcům,
 • akreditovaným osobám – akreditovaná osoba je ta osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování takových služeb udělena (viz § 390a insolvenčního zákona).
2. Druhá je takzvaná zjišťovací fáze nebo též průběh. Jedná se zde o samotné insolvenční řízení, kdy soud zjišťuje, zda návrh obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Pokud neobsahuje a nejsou doplněny ani ve stanovené lhůtě, případně je návrh nesrozumitelný, pak jej soud může odmítnout. Stejně tak může soud návrh odmítnout v případě, že bude návrh bezdůvodný. Pokud soud rozhodne, že je dlužník v úpadku, pak ustanoví insolvenčního správce, datum a místo přezkumného jednání. Následně jsou vyzváni věřitelé, aby přihlásili své pohledávky. Soud pak schválí způsob oddlužení, kdy se ve většině případů jedná o splátkový kalendář.

3. Poslední fází je ukončení. Jedná se také o výmaz zápisu v insolvenčním rejstříku.

Jaké jsou zásady insolvenčního řízení?

Zásady pro insolvenční řízení upravuje insolvenční zákon. A spočívá v těchto zásadách:
 • Insolvenční řízení má být vedeno tak, aby nikdo z účastníků nebyl poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. V zájmu insolvenčního řízení je také, aby dosáhlo rychlého, hospodárného a co největšího uspokojení věřitelů.
 • Věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti.
 • Není-li v tomto zákonu stanoveno jinak, nelze práva věřitele, která nabyl v dobré víře, před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce.
 • Věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon (viz § 5 insolvenčního zákona).

Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
E&R LG Club Partner Brno
Spotřební elektronika a domácí spotřebiče
www.e-r.cz

REMA UH - HRAČKY/PAPÍR
Prodej HRAČEK, SPORTOVNÍHO a PAPÍRENSKÉHO zboží, FOTOALB, BATOHŮ aj.
www.remauh.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,85 Kč
-0,140 Kč
22,13 Kč
-0,255 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme