Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 4. díl


Ing. Mgr. Michal Koudelka
3. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Průměrný výnos dluhopisu se stanoví v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Foto: 123RF

 

Předposlední článek série o dluhopisech a cenných papírech přináší bližší pohled na státní dluhopisy. Kdo je vydává a jaké mají emisní podmínky? Jakým způsobem je lze koupit a pro koho je to vhodná investice?


 
Státní dluhopisy, které jsou vydávané Českou republikou, lze vydávat v ČR i v zahraničí. Česká republika může vydávat i další obdobné cenné papíry (dále jen „CP“) dle právních předpisů jiného státu v postavení státního dluhopisu.

Státní dluhopisy s dobou splatnosti do jednohu roku jsou vydávány jako státní pokladniční poukázky (dluhopisy vydávané Českou národní bankou – dále jen „ČNB“, se splatností za stejných podmínek se označují jako poukázky ČNB).

U státních dluhopisů je možné vydávat jednotlivé emise dluhopisů s různými emisními podmínkami.

Česká exekutiva (vláda) je povinna předložit Poslanecké sněmovně stanovisko ČNB k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu (jakož i k vládnímu návrhu jiného zákona), který pověřuje Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy (to neplatí, pokud je tímto jiným zákonem zákon upravující rozpočtová pravidla).

Oddělení „financování státu a řízení likvidity státní pokladny“ zřízené na Ministerstvu financí (dále jen „MF ČR“), vede evidenci jednotlivých zákonů o státním dluhopisové programu. Prvním byl zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu ČR za rok 1992. V tomto předpisu se Ministerstvo financí zavazuje vydat v průběhu roku 1993 a následujících dvou letech státní dluhopisy v rozsahu 16 802 mil. Kč.

Zákon definoval určení financí tak, že:
 1. 1 697 mil. Kč je ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992,
 2. 4 667 mil. Kč je ke krytí poměrné části schodku státního rozpočtu federace za rok 1992, která přešla na Českou republiku,
 3. 10 438 mil. Kč je ke splacení úvěru Československé obchodní bance.
Dluhopisy byly splatné do deseti let ode dne 22. 6. 1993.

K dnešnímu dni je posledním právním předpisem zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014. Maximální rozsah předmětného státního dluhopisového programu (zákona) je 209 640 831 901 Kč. Dluhy, které vyplývají ze státního dluhopisového programu, dle předešlé věty, mají být splaceny nejpozději uplynutím 105 let ode dne 21. 5. 2014.

Celkem bylo zatím k dnešnímu dni vydáno asi 46 zákonů o státním dluhopisovém programu.

Emisní podmínky:
 • státních pokladničních poukázek,
 • střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů,
 • zahraničních emisí,
které vydává Ministerstvo financí ČR, jsou vždy veřejně oznámeny.

Emisní podmínky první emise státních dluhopisů byly zveřejněny 18. 3. 1993. Jednalo se o dluhopisy s názvem: Ministerstvo Financí, 14,60 % Státní dluhopisy České republiky, 1997.

Dluhopisy byly emitovány jako listinný sběrný dluhopis. Výnos byl určen tak, že počátkem lhůty pro výpočet výnosů z dluhopisů pevnou úrokovou sazbou je den emise. Úroková sazba byla 14,60 % p.a., tj. 1 460 Kč za každých 10 000 Kč nominální hodnoty dluhopisů a 146 000 Kč za každý 1 000 000 Kč nominální hodnoty dluhopisů (před odečtením příslušných daní či jiných poplatků vyplývajících z platných zákonů). Výnosy byly vypláceny za každý uplynulý rok ke dni 18. března.

Nejaktuálnějšími emisními podmínkami jsou k 22. 2. 2019 již 109. emisní podmínky emise státních dluhopisů, zveřejněné prostřednictvím sdělení MF č. 52/2019 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je, dle MFČR, 2 000 000 000 EUR.

Česká republika vydává státní dluhopisy nyní výhradně tedy prostřednictvím MF ČR.

Veškeré emisní podmínky státních dluhopisů určuje MF ČR.

Emisní podmínky státních dluhopisů a společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek se vyhlašují ve Sbírce zákonů. To neplatí u emisních podmínek státního dluhopisu vydávaného v zahraničí nebo podle práva cizího státu.

Pokud se jedná o dluhopis vydávaný ČNB, pak emisní podmínky se zveřejňují ve Věstníku České národní banky a jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČNB může určit společné emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí poukázek ČNB. Posledním úředním sdělením ČNB je ze dne 8. února 2019 o vydání Společných emisních podmínek poukázek ČNB.

Česká národní banka vydala ve smyslu § 26 zákona o dluhopisech Společné emisní podmínky poukázek České národní banky, kdy tyto Společné emisní podmínky poukázek České národní banky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2019 a vztahují se na poukázky České národní banky vydané po tomto datu.

Státní dluhopisy:
 • vydávané podle českého práva se prodávají prostřednictvím České národní banky (o prodeji Dluhopisu Republiky viz dále),
 • jejichž převoditelnost je omezena nebo vyloučena a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se prodávají prostřednictvím:
  • České národní banky,
  • Ministerstva financí,
  • právnické osoby zřízené MF ČR podle jiného zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na základě dohody s MF prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna.
Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky vyloučit nebo omezit.

Státní dluhopisy lze koupit při aukci, kdy výsledky zveřejňuje MF ČR na svém webu (včetně emisního kalendáře) nebo i samozřejmě ČNB. Dále státní dluhopisy, jako například Dluhopis Republiky, lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu na stránkách MF ČR nebo prostřednictvím vybraných poboček Československé obchodní banky, a. s. (podáním žádosti o úpis u ČSOB se upisovatelům automaticky zřídí elektronický přístup ke správě majetkového účtu).

Dluhopis Republiky

U Dluhopisu Republiky se nyní trošku zastavíme. Ministerstvo financí ho vydává k 100. výročí československé měny a samozřejmě vzniku samostatného Československého státu.

Domácnosti, jimž je tento dluhopis určen, jím mohou zvýšit podíl na financování českého státního dluhu (celkový státní dluh ke konci roku 2018 činil 1 622 mld. Kč, z toho je domácí dluh 1 386,5 mld. Kč a spořicí státní dluhopisy se na něm podílí v hodnotě 5,2 mld. Kč).

Dluhopis Republiky (státní dluhopis pro fyzické osoby) je:
 • reinvestiční dluhopis (výnos je reinvestován do stejné emise dluhopisů, počet kusů dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje, reinvestované výnosy dluhopisů jsou dále zhodnocovány a následně budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu),
 • zaknihovaný cenný papír s dobou do splatnosti šest let,
 • s rostoucími ročními kupóny a prémiovým posledním kupónem k posílení motivace držet dluhopisy do splatnosti,
 • nominální hodnota minimálně 1 000 Kč,
 • maximálně 1 000 000 Kč v rámci jedné emise na jednoho vlastníka,
 • možné jedenkrát ročně ukončit a nechat si vyplatit výnos (bez sankce a poplatků),
 • pořízení dluhopisu je bez poplatku.
Uhradit nákup dluhopisů lze:
 • v případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí,
 • v případě osobního sjednání na pobočce ČSOB na platební účet ČSOB (tato banka je nyní jediná, která je partnerem MF ČR při vydávání Dluhopisu Republiky).
Elektronický přístup ke správě majetkového účtu (dluhopisů) je veden MF ČR zdarma a umožňuje nepřetržitý zabezpečený přístup k informacím o stavu majetkového účtu.

Přes elektronický přístup lze zdarma:
 • podávat požadavky na úpis,
 • podávat požadavky na reinvestici jmenovité hodnoty (pořízení dalších dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající jmenovité hodnotě, popř. poslednímu výnosu dluhopisu, všech nebo části původních dluhopisů vlastníka. O reinvestici dluhopisů lze požádat před koncem splatnosti daného dluhopisu v případě, že to umožňují dané emisní podmínky.),
 • podávat požadavky na předčasné splacení státních dluhopisů (žádost o předčasné splacení lze podat jednou ročně, a to v předem vyhlášených obdobích emitentem. Při předčasném splacení je vyplacen též výnos dluhopisu za poslední výnosové období.),
 • generovat výpisy z majetkového účtu,
 • měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu (číslo platebního účtu).
Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je automaticky zřízen každému vlastníku Dluhopisu Republiky.

Poplatky v souvislosti s Dluhopisy Republiky buď nejsou, nebo jsou relativně malé. Platí se např. přechod, převod či darování dluhopisu.

Pokud chcete dluhopis darovat, pak nejjednodušší je (jsou samozřejmě i jiné varianty způsobu darování – např. když chcete obdarovaného překvapit, pak ale způsob vyřízení daru je složitější):
 • osobně dárce i obdarovaný navštíví jednu z vybraných poboček ČSOB,
 • vyplnit „žádost o provedení darování“, ke které se váže jeden dárkový certifikát,
 • zaplatit za žádost 250 Kč,
 • určit počet kusů dluhopisů, které chcete darovat,
 • dárkový certifikát bude doručen na určenou adresu obdarovaného.
Umělecký certifikát ve formě Pamětního listu, který je upomínkou o vlastnictví Dluhopisu Republiky, nebo Dárkový certifikát (možno použít jako zajímavý dárek) je možné pořídit na pobočkách ČSOB.

Dluhopis nemá po celou dobu trvání stejný roční výnos. Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

První emise, kdy úrokové období začínalo již 1. 2. 2019 a končí až 1. 2. 2025, se dané úroky postupně zvyšují od hodnoty 0,5 % až po 4,5 % v posledním roce.

Průměrná roční výše šestiletého dluhopisu je 2,07 % p.a., avšak ještě před zdaněním. Čistý konečný průměrný roční výnos tak je pouze 1,76 % p.a.

Ministerstvo financí se 1. února 2019 pochlubilo, že „byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v prvním upisovacím období od 3. prosince 2018 do 18. ledna 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 923 245 940 Kč.

Největší zájem o tento konzervativní způsob zhodnocení svých úspor mají zejména občané vyššího věku, když přibližně polovinu (47,9 %) upisovatelů z celkových 6 420 představují osoby starší 60 let. Průměrný věk všech upisovatelů činí 57,6 roku“.

Dodejme pouze, že 21. ledna 2019 informovalo Ministerstvo financí o tom že „v první emisi Dluhopisu Republiky, objednali občané od státu cenné papíry za 3 076 738 017 Kč. Počet žádostí o úpis dosáhl 7 131“.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů bylo ještě možné uhradit až do středy 23. 1. 2019.

Druhá emise, kdy úrokové období začíná 1. 4. 2019 a končí 1. 4. 2025, se dané úroky postupně též zvyšují od hodnoty 0,5 % až po 4,5 % v posledním roce.

Avšak průměrná roční výše šestiletého dluhopisu je nižší, a to 1,99 % p.a. před zdaněním. Důvodem je, že pro pátý rok je oproti první emisi dluhopisů o 0,5 % stanovena nižší roční úroková sazba. Čistý konečný průměrný roční výnos tak bude ještě o kousek nižší než v první emisi, a to cca 1,7 % p.a.

Druhé upisovací období bylo stanoveno na 21. ledna 2019 až 15. března 2019. Cenu upisovaných dluhopisů je možné uhradit nejpozději do 20. 3. 2019 (k tomuto datu musí být nejpozději peněžní prostředky připsány na bankovní účet).

Alena Schillerová do veřejného prostoru vyslala též informaci, že jako ministryně financí bude lidem poskytovat nepřetržitou nabídku alespoň jednoho státního dluhopisu.

Třetí upisovací období (18. 3. 2019 – 14. 6. 2019) pro reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX % ISIN CZ0001005649 s číslem emise/tranše 108/1 je s datem emise 1. 7. 2019 a se splatností šest let.

Nabízené výnosy uvedených dvou emisí Dluhopisů Republiky nepokrývají bohužel ani současnou inflaci.

Fakt, že se jedná o velice bezpečný CP s garantovanou návratností, může být jako takový velmi zajímavý pro konzervativního investora.

Pro dosažení maximálního (výše uváděného průměrného ročního procenta) zhodnocení investice, nezbývá investorovi nic jiného, než po dobu celých šesti let ponechat finanční hotovost „zmrazenou“ na zakoupených státních dluhopisech.


Související články:
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 1. díl
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 2. díl
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 3. díl
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 5. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ivouš
5. 5. 2019 21:54:12
Vyplatí se také sledovat situaci na poli riskantních dluhopisů, kde jsou popsány články o tématu i konkrétní podvodné firmy.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

24. 11. 2020 | Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

LeonTax s.r.o.
Registrovaná daňová a účetní kancelář
www.leontax.cz

Daňový kalendář

25. 11. 2020 Přiznání DPH (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Souhrnné hlášení (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Kontrolní hlášení (za říjen 2020)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Další termíny

Kurzovní lístek

26,26 Kč
-0,045 Kč
22,13 Kč
0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru