Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdanění a účtování kompenzačních bonusů a podpor


Ing. Martina Truhlářová
5. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatelé – fyzické osoby, by měli příjmy z programů Antivirus posuzovat jako příjmy osvobozené od daně.

Foto: 123RF

 

Veškeré programy a podpory pro podnikání firem a OSVČ jsou dnes nepochybně již poměrně složitou oblastí. Náplní tohoto článku je zaměřit se na to, jak mají být zúčtovány, zdaněny, či zda jsou od daně osvobozeny.


 
Nebudeme se zaobírat podmínkami jednotlivých podpor a programů ani nikterak zabíhat do možností jejich získání. V článku se zaměříme na již přijaté podpory, a to z hlediska jejich účtování a zdaňování.

Kompenzační bonus

První podporou, o které se zmíníme, je kompenzační bonus, který je v gesci Ministerstva financí a spravuje jej Finanční správa. Legislativně je zakotven v zákonech č. 159/2020 Sb., č. 461/2020 Sb. a č. 95/2021 Sb. Postupně bylo již vyhlášeno šest bonusových období. Jedná se o podporu pro podnikatele – OSVČ, společníky s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to při splnění určitých podmínek.

Zákony o kompenzačním bonusu shodně uvádí, že kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu a zároveň, že kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Jedná se o daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Z uvedeného vyplývá, že kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmů v plné výši.

Co se účetnictví a daňové evidence týká, pak u podnikatelů – OSVČ, bude postup následující:
 • v daňové evidenci uvedeme jako příjem nevstupující do základu daně,
 • v případě, že pro zdanění využíváme paušálních výdajů, pak kompenzační bonus nebude zahrnut do zdanitelných příjmů,
 • pokud fyzická osoba vede účetnictví, pak bude o kompenzačním bonusu účtováno souvztažností 221/491.
U společníků s. r. o. mohlo dojít k tomu, že uvedli do žádosti účet příslušné s. r. o. Ze zákona se ovšem jedná o příjem těchto společníků, nikoliv s. r. o. Kompenzační bonus, který tedy došel do banky s. r. o., se nejlépe zúčtuje souvztažností 221/365 a jeho vyplacení příslušnému společníkovi pak 365/221.

Je potřeba ale vzít na vědomí skutečnost, že kompenzační bonus se musí započítat do vlastního příjmu manžela nebo manželky pro účely uplatnění slevy na manžela nebo manželku. Je to z toho důvodu, že do vlastního příjmu manžela (manželky) se zahrnují veškeré příjmy s výjimkou příjmů, které jsou taxativně vyjmenovány v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a kompenzační bonus v tomto výčtu není uveden.

Slevu na manžela nebo manželku lze uplatnit, pokud nemají vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, a to buď v daňovém přiznání, nebo v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele.

Ošetřovné pro OSVČ

Jedná se o podporu formou dotace vyplacené OSVČ z důvodů dopadů nouzového stavu. A to v důsledku uzavření škol a jiných zařízení, kvůli kterému utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla plnohodnotně podnikat, neboť pečovala o dítě či osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby. Dotační program spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V zákonech o kompenzačním bonusu najdeme ustanovení, dle kterého je od daně z příjmů fyzických osob v letech 2020 a 2021 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ.

Tj. s ošetřovným budeme zacházet obdobně jako s kompenzačním bonusem:
 • v daňové evidenci uvedeme jako příjem nevstupující do základu daně,
 • případě, že pro zdanění využíváme paušálních výdajů, pak ošetřovné nebude zahrnuto do zdanitelných příjmů,
 • pokud fyzická osoba vede účetnictví, pak bude o ošetřovném účtováno následujícími souvztažnostmi:
  • nárok na ošetřovné 378/346,
  • přijetí ošetřovného 221/378,
  • vyúčtování ošetřovného 378/648xxx (jiné provozní výnosy analyticky určené jako nedaňové).
Pro uvedené účetní souvztažnosti je lepší vytvořit nové analytické účty. V programu POHODA to jednoduše uděláte přímo v agendě Účetnictví/Účtová osnova.

Antivirus A, Antivirus B a Antivirus Plus

Podstatou Programu Antivirus je částečná nebo plná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy.

Mzdové náklady, které jsou zaměstnavateli programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele konána práce a zaměstnancům je poskytována náhrada mzdy v souladu se zákoníkem práce. Program Antivirus realizuje Úřad práce České republiky.

Společnost tedy nejprve musela mzdové náklady skutečně vynaložit a až následně jí byla část z těchto mzdových nákladů kompenzována ve formě dotace. Jedná se tedy o podporu, se kterou se bude zacházet jako s provozní dotací a u právnických osob (zaměstnavatelů) půjde o daňový výnos.

Je potřeba postupovat podle Českého účetního standardu č. 017 Zúčtovací vztahy a dále využít interpretaci Národní účetní rady I–14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace. Je též potřeba vzít v úvahu časovou souvislost mzdových nákladů a dotace.

O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

Budeme tedy účtovat následovně:
 • náhradu mezd za příslušný měsíc zaúčtovat souvztažností 521/331, pojistné 524/331,
 • do stejného měsíce zúčtovat dotaci jako daňový výnos – 346/648,
 • o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci účtovat v měsíci podání žádosti – 378/346,
 • úhrada dotace pak 221/378.
V současné době však vede odborná veřejnost diskuse ohledně zaměstnavatelů – fyzických osob. Program Antivirus je totiž poskytován na základě § 120 zákona o zaměstnanosti a jedná se o cílený program k podpoře zaměstnanosti. V zákoně o daních z příjmů je v případě fyzických osob od daně osvobozený příjem dle § 4 odst. 1 písm. h), a to konkrétně plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti, což dle uvedené definice program Antivirus je.

Fyzické osoby – zaměstnavatelé, by tak měly příjmy dotací z Antiviru posuzovat jako příjmy od daně osvobozené. Zároveň však vyloučit alikvotní část výdajů, které s těmito příjmy souvisejí ze zdanitelných výdajů. Pozor si je pak potřeba dát na přelom roku, kde v prosinci 2020 byly uhrazeny listopadové mzdy, ale dotace mohla přijít až v lednu roku 2021.

V případě zdaňování za pomocí paušálních výdajů se pak příjem z Antiviru nezapočítává do zdanitelných příjmů.

V programech PAMICA a POHODA najdete tiskovou sestavu, díky které získáte přehledné podklady pro žádost o příspěvek z programu Antivirus.

Antivirus C

Antivirus C byla podpora zaměstnanosti formou slevy na sociálním pojištění za měsíc červen až srpen 2020.

Lze o něm účtovat dvěma způsoby:
 • celkový předpis závazku z titulu odvodu sociálního pojištění zúčtovat souvztažností 524/336 a následně po splnění podmínek, tj. včasné úhrady, tento závazek ponížit o uplatněnou slevu obráceným zápisem 336/524, nebo
 • je možné o slevě vůbec neúčtovat a účetně zachytit pouze závazek z titulu sociálního pojištění po slevě (524/336).
Obě možnosti jsou z pohledu výkazu zisku a ztráty a rozvahy shodné. Je jenom na účetních, zda budou chtít mít zúčtován závazek se slevou a po ní, nebo jim stačí zaúčtovaná částka po slevě (evidenci celkové částky a slevy pak budou mít zajištěnou jinak – např. příslušnou tiskovou sestavou ve mzdách).

Doplňme, že v daňové evidenci zaměstnavatelů – fyzických osob, evidujeme výdaje na základě jejich úhrady. Zde tedy do daňově uznatelných výdajů půjde pouze uhrazené pojistné.

Kompenzační dotační tituly

Jedná se o provozní dotace, které spravuje buď Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství:
 • COVID Nájemné,
 • COVID Gastro – Uzavřené provozovny,
 • COVID Kultura,
 • COVID Sport,
 • COVID Ubytování,
 • COVID Podpora cestovního ruchu,
 • COVID Bus,
 • AGRICOVID.
Všechny tyto podpory jsou provozními dotacemi a jsou daňovými výnosy, respektive příjmy. Pro jejich účtování tedy budou platit stejná pravidla, jako jsme uvedli u Antiviru A, B a A Plus s tou výjimkou, že se bude jednat o zdanitelné příjmy i u fyzických osob, u nichž tyto dotace nejsou od daně osvobozené, a výdaje s nimi související budou daňově uznatelnými výdaji.

Při vedení účetnictví tedy budeme postupovat následovně:
 • náklady, jejichž část je nárokována v rámci kompenzačního dotačního titulu (např. nájemné) zúčtovat souvztažností 518/321,
 • do stejného měsíce zúčtovat dotaci jako daňový výnos – 346/648,
 • o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci účtovat v měsíci podání žádosti – 378/346,
 • úhrada dotace pak 221/378.
V daňové evidenci fyzických osob, tak jak jsme již uvedli, bude dotace zdanitelným příjmem a s ní související výdaje budou daňově uznatelnými výdaji.

V případě, že ke zdanění využíváme paušální výdaje, pak dotace z výše uvedených titulů připočteme ke zdanitelným příjmům.


Související článek:
Odpovědi na dotazy z online poradny – 80. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dáša
13. 5. 2021 16:38:49
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali se Covid ubytování počítá do obratu v souvislosti s DPH. U OSVČ hlídáme hranici 1mil. korun pro registraci k DPH a teď váhám zdali ubytování do toho počítat. Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 4. 2021 14:09:53
Dobrý den, v lednu jsme žádali o Covid nájemné. Platba přišla 1/2021. Vedeme daňovou evidenci. Máme tuto dotaci dát do příjmu roku 2020?
Hlášení závadného obsahu

jiří
17. 4. 2021 23:20:12
Dobrý den,
mohl bych se zeptat, jak započítat příjmy v cizí měně? Na vašich stránkách jsem nic nenašel...
Příklad: daň. doklad je na USD 50, na účet mi přišlo x22 = 1100,- Kč. Ale: přepočteno kurzem ČNB k 1. dni v konkrétním měsíci (pro účely platby DPH) bl 1USD roven 21,- Kč, a tak je částka jen 1050,- Kč.
Jakým způsobem mám tedy počítat?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
1. 4. 2021 8:37:42
Pro Petru: Dobrý den, dle autorky článku je možné se při účtování dotací řídit interpretací NÚR I–14, nicméně je zde rozpor s ČÚS č. 017, a proto, pokud se budete řídit interpretací NÚR, je dobré na ni odkazovat. Toto téma je dle autorky značně rozporuplné, nicméně ona se přiklání k řešení dle NÚR. Zde posílám odkaz na onu interpretaci http://nur.cz/interpretace/schvalene-interpretace/i-14-a/. Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Lenka
31. 3. 2021 13:20:44
pro Janu: kompenzační bonus OSVČ je osvobozený příjem, do daňového přiznání DPFO to neuvádíte.
Hlášení závadného obsahu

Petra
31. 3. 2021 12:58:09
Dobrý den, prosím, do kterého roku patří výnosy dotace Covid Gastro, žádost podaná 01/2021 (za období 10-12/2020), Covid nájem III. žádost podaná 02/2021 (za období 10-12/2020)? Pokud jsem dobře pochopila - dle Vašeho článku se zaúčtují do měsíce jako náklady, ale dle tohoto článku se zaúčtují až v roce 2021 https://www.podnikatel.cz/clanky/kdy-zdanite-prijate-dotace-za-covid-najemne/. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 3. 2021 21:11:04
Dobrý den, kde přesně mám v daňovem přiznání vyplnit kompenzační bonus Covid pro OSVČ, která má paušální výdaje. Moc děkuji. Šípková Jana.
Hlášení závadného obsahu

Jaromíra
23. 3. 2021 18:11:28
Dobrý den, jak mám prosím rozúčtovat kompenzaci COVID - Gastro Uzavřené provozovny za období 9. 10. 2020 - 10. 1. 2021. Bylo nám proplaceno 79 dní, 400 Kč za každého zaměstnance. Jak kompenzaci rozdělit do roku 2020 a 2021 - kolik dní v roce 2020 a kolik dní do roku 2021? Nikde jsem nenašla, jak se přišlo k číslu 79 dní. Nejsou to ani pracovní dny, ani kalendářní dny, kolik dnů tedy mám zaúčtovat do r. 2021. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

David
23. 3. 2021 14:54:01
Dobry den, kde presne se ma v danovem priznani vyplnit kompenzační bonus COVID pro OSVC pausalnich vydaju? Dekuju
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

Účetní a daňová kancelář
Účetní a daňová kancelář s osobním přístupem, jaký jinde nenajdete

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru