Zálohy OSVČ v roce 2024


Ing. Martina Truhlářová
27. 11. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud podnikatel platí minimální zálohy na pojistné na sociální pojištění, bude je muset nově změnit již u platby v lednu 2024.

Foto: Depositphotos

 

Od 1. 1. 2024 dojde k navýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ. Zvýší se i paušální daň. Do výše částek významně zasáhne konsolidační balíček.


 
Nařízením vlády č. 286/2023 Sb. ze dne 22. 9. 2023 byl stanoven všeobecný vyměřovací základ přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, na základě čehož lze vypočítat průměrnou mzdu za rok 2024, jejíž výše se dále používá v propočtu. Od její výše se pak odvíjí výpočty minimálních a maximálních základůzáloh na pojistné OSVČ a taktéž výše rozhodného příjmu pro účely účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 činí 40 638 Kč. Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819.

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda za rok 2024: 40 638 Kč × 1,0819 = 43 967 Kč

Tato čísla jsou podstatná pro řadu parametrů v oblasti mzdové a pojistného.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ

Měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost („HČ“) činil doposud nejméně 25 % průměrné mzdy.

Od roku 2024 se nám však do hry dostává konsolidační balíček, který podepsal již i prezident. Pojistné i zálohy na sociální pojištění tak dojdou poměrně značných změn. V konsolidačním balíčku je totiž promítnuta část důchodové reformy, jež spočívá jednak k přiblížení odvodového zatížení OSVČ k odvodovému zatížení zaměstnanců, což by mělo vést k zajištění důstojné výše budoucího důchodu pro OSVČ.

Od 1. 1. 2024 bude nově platit:
 • minimální roční vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění placené OSVČ se zvýší z dosavadních 50 % daňového základu na 55 %,
 • minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost se postupně zvýší z dosavadních 25 % průměrné mzdy na 40 % (30 % v roce 2024, 35 % v roce 2025 a od roku 2026 na 40 %),
 • pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je nově navrhován měsíční vyměřovací základ nejméně 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních tří kalendářních let od zahájení podnikání (jedná se o podporu začínajících podnikatelů),
 • měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 11 % průměrné mzdy,
 • současně dochází ke změně v povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové minimální výši již od 1. 1. daného kalendářního roku. Tj. pokud podnikatel platí minimální zálohy, bude je muset změnit již u platby zálohy v lednu 2024 a ne až po podání přehledu, jak tomu bylo dosud.
Pro rok 2024 bude tedy minimální měsíční vyměřovací základ pro HČ:
 • 30 % z 43 967 Kč = 13 191 Kč,
 • u nových OSVČ: 25 % z 43 967 Kč = 10 992 Kč.
Minimální měsíční zálohy na pojistné pro HČ (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) bude činit:
 • 29,2 % z 13 191 Kč = 3 852 Kč,
 • u nových OSVČ: 29,2 % z 10 992 Kč = 3 210 Kč.
Měsíční vyměřovací základ OSVČ, která se pro účely placení záloh považuje za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost („VČ“), činí nyní nejméně 10 % průměrné mzdy. Toto procento se má dle konsolidačního balíčku zvýšit na 11 %.

Pro rok 2024 bude tedy minimální měsíční vyměřovací základ pro VČ:
 • 11 % z 43 967 Kč = 4 837 Kč.
Minimální měsíční zálohy na pojistné pro VČ (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) bude činit:
 • 29,2 % z 4 837 Kč = 1 413 Kč.
Připomeňme, kdo vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:
 • vykonávala zaměstnání,
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
 • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,
 • byla nezaopatřeným dítětem dle zákona o důchodovém pojištění, tedy studentem splňujícím podmínky soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání dle § 21 až § 23 zákona o důchodovém pojištění.
OSVČ, jejíž činnost je vedlejší, je účastna sociálního pojištění, a platí tedy i zálohy, pokud byl v kalendářním roce její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti (základ daně dle § 7 zákona o daních z příjmů) aspoň ve výši 2,4násobku průměrné mzdy za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění (v roce 2024 tedy z roku 2022).

Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2024: (2,4 × 40 638 Kč) × 1,0819 = 105 520 Kč

Pozor, v přehledu za rok 2023 pro vedlejší OSVČ, který se bude podávat v roce 2024, budeme srovnávat příjem s rozhodnou částkou za rok 2023, tj. 96 777 Kč.

Situace je též složitější, pokud je v kalendářním roce vykonávána jak hlavní, tak i vedlejší samostatná výdělečná činnost. Příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pak stanoví tak, že se příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosažený v kalendářním roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

V neposlední řadě je důležité připomenout, odkdy bude platit nová výše záloh pro příslušnou OSVČ. Nyní platí, že záloha se mění až při podání přehledu za minulý rok. Konsolidační balíček však novelizuje zákon tak, že nová zvýšená minimální záloha bude již od lednové splátky zálohy.

Již v lednu 2024 ti podnikatelé, kteří platí minimální zálohy, budou muset zaplatit:
 • v případě hlavní činnosti 3 852 Kč,
 • v případě hlavní činnosti a zároveň se jedná o OSVČ do třetího roku její činnosti 3 210 Kč,
 • v případě vedlejší činnosti 1 413 Kč.

Maximální vyměřovací základ

Maximálním vyměřovacím základem OSVČ i zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 48 × 43 967 Kč = 2 110 416 Kč pro rok 2024.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ

OSVČ je účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost a podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu. Výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je pak dle stávající legislativy 2,1 % z vyměřovacího základu. Dle nové legislativy to bude 2,7 %. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje OSVČ.

Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění – tedy 2× rozhodný příjem (v roce 2023 byl rozhodný příjem 4 000 Kč, v roce 2024 bude také 4 000 Kč – více viz níže).

Minimální měsíční pojistné pak pro rok 2024 spočítáme následovně:
 • 2,7 % z (2 × 4 000 Kč) = 216 Kč.
Upozorněme v této souvislosti na skutečnost, že nemocenské pojištění není na rozdíl od sociálního pojištění součástí paušální daně. Podnikatelé, kteří platí paušální daň a chtějí být nemocensky pojištěni, si musí měsíční nemocenské pojistné platit navíc k paušální dani.

Minimální zdravotní pojištění OSVČ

Minimálním vyměřovacím základem pro účely zdravotního pojištění OSVČ se rozumí 12násobek 50 % průměrné mzdy.

Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2024: 50 % z 43 967 Kč = 21 983,50 Kč

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění 2024: 13,5 % z 21 983,50 = 2 968 Kč

Připomeňme, že pokud podnikatel platil v roce 2023 minimální zdravotní pojištění, je povinen od platby pojistného za leden 2024 již odvádět výše uvedenou vyšší částku.

Limit pro nemocenské pojištění při zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka, která udává, že sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem.

Obecně řečeno, pokud příjem zaměstnance nedosahuje příslušné hranice pro zaměstnání malého rozsahu.

Rozhodný příjem činí v roce 2023 částku 4 000 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud 1/10 součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.

Pro rok 2024 vypočteme následovně: 0,1 × 40 638 Kč × 1,0819 = 4 396,63 Kč, zaokrouhleno na 4 000 Kč => od 1. 1. 2024 se rozhodný příjem nemění a částka zůstává 4 000 Kč.

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu. Tj. od 1. 1. 2024 budou zaměstnanci pojištěni nemocensky a bude se za ně platit nemocenské pojistné (i důchodové), pouze pokud jejich příjem bude alespoň 4 000 Kč (do částky 3 999 Kč včetně tedy nepodléhají sociálnímu pojištění).

Paušální daň

Paušální daň byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Tento institut přináší pro podnikatele možnost zjednodušení placení všech povinných odvodů státní správě a za určitých podmínek může dojít i k snížení těchto odvodů. Pokud tedy podnikatel splní podmínky dané zákonem o daních z příjmů, může se k paušální dani přihlásit a pak platí pouze jednu částku, která zahrnuje jak sociální a zdravotní pojištění, tak daň v jednom.

Od 1. 1. 2023 byla zavedena tři pásma paušální daně pro placení paušální daně, a to v závislosti na výši příjmů poplatníka a zatřízení do činnosti, kterou vykonává.

Součet uvádíme vždy rozepsaný na jednotlivé složky paušální daně v pořadí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Poplatník v paušálním režimu však vždy platí pouze jednu, a to výslednou částku paušální daně.

Pro rok 2024 bude paušální daň v jednotlivých pásmech následující:
 • 1. pásmo: 4 430 + 2 968 + 100 = 7 498 Kč
 • 2. pásmo: 8 191 + 3 591 + 4 963 = 16 745 Kč
 • 3. pásmo: 12 527 + 5 292 + 9 320 = 27 139 Kč

Rekapitulační tabulka

Pojďme si na úplný závěr ještě všechny částky přehledně shrnout v jedné tabulce.
 
  Rok 2023 Rok 2024
Minimální záloha na sociální
pojištění OSVČ hlavní činnost
2 944 Kč 3 852 Kč (u nových OSVČ
do 3. roku činnosti 3 210 Kč)
Minimální záloha na sociální
pojištění OSVČ vedlejší činnost
1 178 Kč 1 413 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší
činnost OSVČ
96 777 Kč 105 520 Kč
Minimální měsíční nemocenské
pojištění OSVČ
168 Kč 216 Kč
Minimální záloha na zdravotní
pojištění OSVČ
2 722 Kč 2 968 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč
Limit pro pojištění nemocenského
pojištění malého rozsahu zaměstnanců
4 000 Kč 4 000 Kč
Paušální daň v jednotlivých pásmech 6 208 Kč
16 000 Kč
26 000 Kč
7 498 Kč
16 745 Kč
27 139 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

jiri.j.horak@gmail.com
27. 12. 2023 9:26:02
platby 24
Hlášení závadného obsahu

Jkosti
6. 12. 2023 11:29:50
Super článek, vše přehledně shrnuto.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Finservis s.r.o.
Účetní a daňová kancelář pro malé a střední firmy a podnikatele
www.fins.cz

AV CAR Peugeot
Prodej a servis osobních a užitkových vozů Peugeot.
www.avcar.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme