Zálohy OSVČ v roce 2022


Bc. Zuzana Bartůšková
7. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Minimální výše nemocenského pojištění pro rok 2022 je 147 Kč měsíčně.

Foto: 123RF

 

Tak jako každý rok, došlo i v roce 2022 ke zvýšení minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění OSVČ. Minimální zdravotní pojištění činí pro rok 2022 částku 2 627 Kč, minimální důchodové pojištění pro hlavní činnost potom 2 841 Kč měsíčně.


 

Zálohy na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022 – hlavní činnost

OSVČ, která v roce 2022 zahajuje hlavní činnost, platí na důchodovém pojištění zálohu ve výši 2 841 Kč měsíčně. Záloha je splatná do konce daného měsíce, tj. záloha za leden 2022 je splatná do 31. 1. 2022.

OSVČ, která již podnikala v roce 2021, platí až do podání přehledu za rok 2021 zálohy ve výši dle přehledu za rok 2020. Po podání přehledu za rok 2021 bude platit zálohy, které jí vyjdou z přehledu. Minimálně však ve výši 2 841 Kč měsíčně.

Nová minimální záloha pro rok 2022 platí až po podání přehledu OSVČ za rok 2021.

Zálohy na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022 – vedlejší činnost

OSVČ, která v roce 2022 zahajuje vedlejší činnost, platí na důchodovém pojištění zálohu ve výši 1 137 Kč měsíčně. Záloha je splatná do konce daného měsíce, tj. záloha za leden 2022 je splatná do 31. 1. 2022.

OSVČ na vedlejší činnost, která již podnikala v 2021, platí zálohy dle přehledu za rok 2020, a to až do podání přehledu za rok 2021. Pokud jí vznikla účast na důchodovém pojištění, platí zálohy ve výši dle přehledu – alespoň ve výši minimální zálohy pro vedlejší činnost, tj. 1 137 Kč měsíčně.

Pokud má OSVČ daňový základ nižší, než je rozhodná částka pro vedlejší činnost, nevznikla jí účast na důchodovém pojištění a zálohy budou v tomto případě nulové. Pokud se nerozhodne dobrovolně přihlásit na důchodové pojištění.

OSVČ vykonává vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž alespoň po část měsíce:
 • vykonávala zaměstnání – zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo státu aplikujícím koordinační nařízení,
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo
 • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou – pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.
 • byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (studium).

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ v roce 2022

OSVČ, která zahajuje činnost, platí zálohy na zdravotní pojištění ve výši minimální zálohy, tj. pro rok 2022 ve výši 2 627 Kč měsíčně. Záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce, záloha za leden 2022 je tedy splatná v období 1. 1. až 8. 2. 2022. S výjimkou OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ (viz vysvětlení níže).

OSVČ, která již podnikala v roce 2021, platí zálohy ve výši, která jí vyšla z podaného přehledu OSVČ. Pokud však platí dle přehledu zálohy v minimální výši, musí od ledna 2022 zvýšit zálohu na 2 627 Kč měsíčně, a to již od ledna, tedy se splatností v období 1. 1. až 8. 2. 2022.

Pokud má OSVČ vyšší zálohy na zdravotní pojištění, než jsou minimální zálohy, platí až do podání přehledu za rok 2021 zálohy dle přehledu za rok 2020. Po podání přehledu za rok 2021 se platí zálohy, které vyjdou dle přehledu 2021. Pokud pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ, musí však vždy být záloha alespoň ve výši minimální zálohy platné pro rok 2022, tj. 2 627 Kč měsíčně.

Nová minimální výše zálohy na zdravotní pojištění platí už od ledna 2022 bez ohledu na termín podání přehledu. V tom je rozdíl proti záloze na důchodové pojištění.

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění neplatí pro následující OSVČ:
 • pro osobu, za kterou platí pojistné i stát – sem patří např. následující:
  • nezaopatřené děti do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání, nemohou se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo jsou neschopné z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost,
  • poživatelé důchodů,
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené a další,
 • pro osobu s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
 • pro osobu, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
 • pro osobu, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku – podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát (zvláštní případy, kategorie L). Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba),
 • pro osobu, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši, ale platí je ve skutečné výši, která jim vyšla z posledního podaného přehledu.

Kdo nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění nemusí platit OSVČ, která je zároveň zaměstnancem, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Zálohy na zdravotní pojištění dále neplatí OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.

Pouze v prvním roce podnikání nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost, a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. V dalších letech již musí i tato OSVČ platit zálohy, a to ve výši, která jí vyšla v přehledu – neplatí pro ni minimální zálohy.

Nemocenské OSVČ v roce 2022

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Minimální výše nemocenského pojištění pro rok 2022 je stejná jako pro rok 2021, tj. 147 Kč měsíčně.

Tato výše nemocenského pojištění platí i pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně, a neplatí proto samostatně zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění není zahrnuto v paušální dani a OSVČ se k němu přihlašuje samostatně.

Tab.: Sociální a zdravotní pojištění v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021
 
Text 2022 2021
Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění 1 867 728 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 116 736 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 42 540 Kč
Minimální záloha důchodové pojištění – hlavní činnost 2 841 Kč 2 588 Kč
Minimální záloha důchodové pojištění – vedlejší činnost 1 137 Kč 1 036 Kč
Minimální záloha zdravotní pojištění 2 627 Kč 2 393 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 93 387 Kč 85 058 Kč
Minimální nemocenské OSVČ 147 Kč 147 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

vojta
22. 1. 2022 10:24:41
je to zlodejina. platy porad stejny ale platit budem porad vic a vic a vic. neskutecne na hlavu postavenej system okradani
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOUDELKA PARTNERS s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
www.koudelkapartners.cz

Autoškola Soví hrad s.r.o
- individuální výuka a výcvik skup.B, školení referentů i první pomoci
www.sovihrad.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme