Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023


Ing. Martina Truhlářová
16. 11. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2023 musí OSVČ počítat s navýšením částek u minimálního pojistného.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2023 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Zvýší se i paušální daň. Jak se částky konkrétně změní?


 
Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. ze dne 26. 9. 2022 byl stanoven všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, na základě čehož lze vypočítat průměrnou mzdu za rok 2023, jejíž výše se dále používá v propočtu. Od její výše se pak odvíjí výpočty minimálních a maximálních základů a záloh na pojistné OSVČ a taktéž výše rozhodného příjmu pro účely účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 činí 38 294 Kč. Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530. Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda za rok 2023: 38 294 Kč × 1,0530 = 40 324 Kč.

Tato čísla jsou podstatná pro řadu parametrů v oblasti mzdové a pojistného.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost („HČ“) činí nejméně 25 % průměrné mzdy.

Pro rok 2023 bude tedy minimální měsíční vyměřovací základ pro HČ: 25 % z 40 324 Kč = 10 081 Kč.

Minimální měsíční zálohy na pojistné pro HČ (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) bude činit 29,2 % z 10 081 Kč = 2 944 Kč.

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost („VČ“), činí nejméně 10 % průměrné mzdy.

Pro rok 2023 bude tedy minimální měsíční vyměřovací základ pro VČ: 10 % z 40 324 Kč = 4 033 Kč.

Minimální měsíční zálohy na pojistné pro VČ (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) bude činit 29,2 % z 4 033 Kč = 1 178 Kč.

Připomeňme, kdo vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:
  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • byla nezaopatřeným dítětem dle zákona o důchodovém pojištění, tedy studentem, splňujícím podmínky soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání dle § 21 až § 23 zákona o důchodovém pojištění.
OSVČ, jejíž činnost je vedlejší, je účastna sociálního pojištění, a platí tedy i zálohy, pokud byl v kalendářním roce její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti (základ daně dle § 7 zákona o daních z příjmů) aspoň ve výši 2,4násobku průměrné mzdy za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění (v roce 2023 tedy z roku 2021).

Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2023: 2,4 × 40 324 Kč = 96 778 Kč.

Pozor, v přehledu za rok 2022 pro vedlejší OSVČ, který se bude podávat v roce 2023, budeme srovnávat příjem s rozhodnou částkou za rok 2022, tj. 93 387 Kč. Situace je též složitější, pokud je v kalendářním roce vykonávána jak hlavní, tak i vedlejší samostatná výdělečná činnost. Příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pak stanoví tak, že se příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosažený v kalendářním roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

V neposlední řadě je důležité připomenout, odkdy bude platit nová výše záloh pro příslušnou OSVČ. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec 2022, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně činnou měsíční záloha z roku 2022 v platnosti v roce 2023 až do kalendářního měsíce, kdy podá nebo má podle zákona podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Pokud OSVČ začne vyvíjet podnikatelskou činnost v průběhu roku 2023, platí samozřejmě již zálohy v nové výši.

Příklad: OSVČ s hlavní činností má základ daně z podnikání tak malý, že jí vychází minimální zálohy v roce 2022 i v roce 2023. Přehled podá v březnu 2023. Platit zálohy na sociální pojištění bude následovně:
  • celý rok 2022 a dále leden až únor 2023 platí zálohy ve výši 2 841 Kč,
  • březen až prosinec 2023 bude platit zálohy 2 944 Kč.

Maximální vyměřovací základ

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné i zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 48 × 40 324 Kč = 1 935 552 Kč pro rok 2023.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ

OSVČ je účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost a podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu. Výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je pak 2,1 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná.

Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění – tedy 2× rozhodný příjem (v roce 2022 byl rozhodný příjem 3 500 Kč, v roce 2023 bude 4 000 Kč – více viz níže). Minimální měsíční pojistné pak pro rok 2023 spočítáme následovně.

Minimální měsíční nemocenské pojistné pro rok 2023: 2,1 % z (2 × 4 000 Kč) = 168 Kč.

Upozorněme v této souvislosti na skutečnost, že nemocenské pojištění není na rozdíl od sociálního pojištění součástí paušální daně. Podnikatelé, kteří platí paušální daň a chtějí být nemocensky pojištěni, si musí měsíční nemocenské pojistné platit navíc k paušální dani.

Minimální zdravotní pojištění OSVČ

Minimálním vyměřovacím základem pro účely zdravotního pojištění OSVČ se rozumí 12násobek 50 % průměrné mzdy.

Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2023: 50 % z 40 324 Kč = 20 162 Kč.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění 2023: 13,5 % z 20 162 = 2 722 Kč.

Limit pro nemocenské pojištění při zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka, která udává, že sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem. Obecně řečeno, pokud příjem zaměstnance nedosahuje příslušné hranice pro zaměstnání malého rozsahu.

Rozhodný příjem činí v roce 2022 částku 3 500 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. Tedy pro rok 2023 vypočteme následovně.

0,1 × 38 294 × 1,0530 = 4 032,36, zaokrouhleno na 4 000 Kč > 3 500 Kč

Od 1. 1. 2023 se tedy rozhodný příjem zvedá na částku 4 000 Kč.

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu. Tj. od 1. 1. 2023 budou zaměstnanci pojištěni nemocensky a bude se za ně platit nemocenské pojistné (i důchodové), pouze pokud jejich příjem bude alespoň 4 000 Kč (do částky 3 999 Kč včetně tedy nepodléhají sociálnímu pojištění).

Limit pro srážkovou daň u nízkých příjmů

Vzhledem k tomu, že hranice pro srážkovou daň zaměstnanců je již nyní v zákoně o daních z příjmů vztažena k částce rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, dojde i k její změně.

Od 1. 1. 2023 se bude vybírat daň srážkou u těch zaměstnanců, kterých se toto týká podle zákona o daních z příjmů, pokud výše jejich příjmů (po případném zvýšení o pojistné) v úhrnné výši nepřesáhne u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 4 000 Kč.

Limit 10 000 Kč pro účely srážkové daně u dohod o provedení práce zůstává stejný.

Paušální daň

Paušální daň byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Tento institut přináší pro podnikatele možnost zjednodušení placení všech povinných odvodů státní správě a za určitých podmínek může dojít i k snížení těchto odvodů. Pokud tedy podnikatel splní podmínky dané zákonem o daních z příjmů, může se k paušální dani přihlásit a pak platí pouze jednu částku, která zahrnuje jak sociální a zdravotní pojištění, tak daň v jednom.

Výpočet této částky je následující:

sociální pojištění: 29,2 % z částky nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu zvýšeného o 15 %: 29,2 % z 10 081 zvýšené o 15 % = 3 386 Kč
+
zdravotní pojištění: minimální měsíční pojistné OSVČ = 2 722 Kč
+
záloha na daň z příjmů: 100 Kč
=
celkem paušální daň: 6 208 Kč

Od 1. 1. 2023 tedy bude paušální daň k měsíčnímu placení ve výši 6 208 Kč. Nicméně v současné době se projednává novela zákona o daních z příjmů, která by měla platit od 1. 1. 2023 a ve které se zavádí nově tři pásma pro placení paušální daně podle výše příjmů poplatníka a zatřízení do činnosti, kterou vykonává. Námi uvedená částka 6 208 Kč by pak byla povinnou platbou pouze pro poplatníka v prvním pásmu. V druhém pásmu by to mělo být 16 000 Kč, ve třetím pak 26 000 Kč.

Tab.: Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v letech 2021 až 2023
 
Rok 2021 2022 2023
Minimální záloha na sociální pojištění
OSVČ hlavní činnost
2 588 Kč 2 841 Kč 2 944 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění
OSVČ vedlejší činnost
1 036 Kč 1 137 Kč 1 178 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 85 059 Kč 93 387 Kč 96 778 Kč
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 147 Kč 147 Kč 168 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 393 Kč 2 627 Kč 2 722 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč
Limit pro pojištění nemocenského pojištění
malého rozsahu zaměstnanců
3 500 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Paušální daň (od roku 2023, pokud bude
schválena novela, sazba v prvním pásmu)
5 469 Kč 5 994 Kč 6 208 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Radoslava Procházkovà
6. 10. 2023 22:44:12
Vypočítat důchod
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme