Pojištění majetku v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
29. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pojistnou smlouvu je dobré čas od času aktualizovat podle toho, jak hodnota vašeho majetku narůstá.

Foto: Fotolia

 

Jaké existují druhy pojištění majetku? Před čím je možné majetek pojistit? Co bychom měli před uzavřením pojistné smlouvy zvážit a jakých chyb se vyvarovat? Jak postupovat při účtování pojistného? To vše si povíme v tomto článku.


 
Každý, kdo vlastní nějaký majetek, se jistě zajímá o to, jak ho ochránit. Důvodů k poškození, znehodnocení či ztrátě majetku je celá řada, např. krádež, znehodnocení přírodní katastrofou (např. povodní), požár či výbuch.
 
Jaké existují druhy pojištění majetku? Před čím je možné jej pojistit? Jaká kritéria je nutné před uzavřením pojistné smlouvy zvážit a jakých chyb se vyvarovat? Těmito otázkami se budeme zabývat v následujícím článku. A také si ukážeme, jak postupovat při účtování pojistného.

Účel pojištění

Jak je nám všem asi dobře známo, pojištění se sjednává z toho důvodu, abychom svůj majetek ochránili před nepředvídatelnými událostmi, o kterých jsme hovořili v úvodu. Nikdo z nás si nepřeje, aby k takové pohromě došlo, proto hlavním účelem pojištění je finanční kompenzace, resp. náhrada za způsobenou škodou třetí osobou apod.
 
Často však můžeme pojistnou událost nevědomky způsobit i my sami, zvláště pokud podnikáme v řemeslných živnostech, kde je riziko škody vysoké. A pokud jste při své podnikatelské činnosti již některou z výše uvedených ztrát na majetku zaznamenali a byli jste pojištěni, jistě nám dáte za pravdu v tom, že takovéto pojištění se vyplatilo.
 
Mezi základní druhy pojištění majetku patří pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Rozdíl spočívá v tom, že pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci, které se k domácnosti vztahují. Může to být například nábytek, cennosti, elektronika apod. Avšak pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na pojištění stavby, nikoli na věci uvnitř této stavby.
 
Nicméně se těmito dvěma oblastmi nebudeme více zabývat, neboť se chceme zaměřit zejména na podnikatele a na to, jaké mají na trhu s pojistnými produkty možnosti. Zároveň se dotkneme i pojištění nemovitosti, neboť to velmi úzce souvisí s podnikáním, a tak ani o tuto část ochuzeni nebudete.
 
Jaké druhy pojištění mohou tedy využít podnikatelé, resp. OSVČ? Následující přehled vyplývá z informací dostupných u jedné z nejvýznamnějších pojišťoven v České republice.

Pojištění movitého majetku

Pojištění movitého majetku je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších oblastí pro podnikatele, kteří uvažují o pojištění. Je možné vybírat z následujících typů pojištění movitého majetku:
 
  • živelní pojištění
Jedná se o situaci, kdy majetek pojišťujeme pro případ poškození nebo zničení zejména z důvodu požáru, výbuchu, úderu blesku či nárazu nebo zřícení letadla. Tento okruh lze rozšířit o škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy apod.
 
  • pojištění proti krádeži a loupeži
Žel i tuto oblast nelze, obzvláště v dnešní době, podceňovat. I přes mnohá zabezpečení a zaručeně neprolomitelné zámky se často stává, že zloději nemají zábrany prakticky před ničím. Tento druh pojištění lze proto sjednat pro všechny movité věci i cennosti (včetně peněz) pro případ odcizení krádeží, vloupáním a loupeží.
 
Možná vás hned napadne otázka, jaký je vlastně rozsah pojištění, jinými slovy, co všechno si můžeme pojistit? V tomto případě platí, že pojištění movitého majetku, resp. věcí, se vztahuje zejména na stroje, zařízení, inventář, zásoby, cennosti, peníze, cizí věci po právu užívané, cizí věci převzaté, náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí či dokonce i na přepravované peníze a cennosti.
 
Zajímavostí také může být to, že některé z pojišťoven nabízejí obvykle tzv. pojistné plnění v nových cenách. To znamená, že se toto pojištění obvykle sjednává jako pojištění nové hodnoty, což znamená, že v případě poškození, zničení nebo odcizení věci pojišťovna vyplatí náklady na její opravu nebo znovupořízení.
 
I v tomto ohledu se tedy vyplatí si předem zjistit, jaké podmínky která pojišťovna nabízí a podle toho učinit finální výběr.

Pojištění nemovitého majetku

Pokud máte ve svém majetku nemovitosti, které ke svému podnikání využíváte, nebo jste v pronajaté nemovitosti, je na místě zajímat se i o tento typ pojištění. Ne vždy totiž může v případě pronájmu nebytového prostoru platit, že majitel je řádně pojištěn (i když by to mělo být samozřejmostí) a může tak po vás požadovat určitý typ připojištění samotné nemovitosti.
 
Zjistěte si proto dopředu, jak je nemovitost pojištěna, abyste předešli pozdějším komplikacím.

Živelní pojištění

Stejně jako tomu je u pojištění hmotného majetku, i v tomto případě máte k dispozici pojistné produkty v podobě živelního pojištění. To se zpravidla vztahuje na stejný typ poškození, jako tomu je u výčtu živelního pojištění pro movitý majetek a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí.
 
Opět je důležité znát, jaký je přesně rozsah pojištění nemovitostí. V tomto případě platí, že pojištění nemovitého majetku, resp. staveb, se vztahuje na to, jak máte tyto nemovitosti nebo jejich součásti vyspecifikované v pojistné smlouvě. Může se jednat o budovy a jiné stavby, skla výloh a dveří, markýzy, neonové trubice, světelné reklamy či umělecko-řemeslná díla, ale to pouze za předpokladu, že tvoří součást pojištěné stavby.
 
Výše uvedenými dvěma pojištěními, tedy pojištěním movitých a nemovitých věcí, výčet možností však nekončí. O kterých pojištěních byste měli dále vědět?

Pojištění elektronických zařízení

Tento pojišťovací produkt je určen pro elektronická zařízení. Může se jednat např. o zařízení na zpracování dat, lékařskou a sdělovací techniku, rozhlasovou a televizní techniku, měřicí, regulační a kontrolní techniku atp.
 
Rozsah pojistné ochrany je velmi široký, neboť zahrnuje jednak pojištění živelních rizik, ale i pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím nebo zkratem. Zahrnuje dokonce i škody způsobené např. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou či úmyslným poškozením.

Pojištění přerušení provozu

Tento druh pojištění může zajistit podnikatelům a firmám náhradu takových finančních škod, jež vznikly na základě přerušení či omezení provozu, a to z důvodu živelní události, krádeže nebo loupeže.
 
Toto se vztahuje hlavně na ušlý zisk, ušlé nájemné a dále na stálé náklady, jež musí podnik vynakládat i v době, kdy je mimo provoz. Zvláště pokud provozujete svou podnikatelskou činnost v oblasti výroby, může být tento pojistný produkt velmi důležitý.

Pojištění strojů a strojních zařízení

Pokud ke svému podnikání používáte stroje či strojní zařízení, pak vězte, že i ty je možné pojistit např. proti poškození nebo zničení způsobené chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem či jiným působením elektrického proudu, nesprávnou obsluhou, nešikovností nebo nepozorností či nedbalostí.

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Podnikáte-li např. ve stavebnictví, jistě jste se i s tímto druhem pojištění setkali. Patří k nedomyslitelným součástem pojištění, neboť pokrývá škody na stavebních či zemědělských strojích. K nim patří např. bagry, jeřáby, rypadla, stavební výtahy atp.
 
Tento druh pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného stroje požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem nebo dokonce úmyslným poškozením. Oproti běžnému pojištění strojů a strojních zařízení však toto pojištění zpravidla nepokrývá škodu, která byla způsobena vnitřní mechanickou poruchou.

Pojištění stavebně-montážních rizik

Také u tohoto typu pojištění by měli zbystřit všichni ti, kteří se živí „stavařinou“. Proč? Důvodem je to, že právě tento druh pojištění může pokrýt škody, jež mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění stavby.
 
Vztahuje se zejména na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Tento majetek se pojišťuje pro případy poškození nebo zničení z živelních důvodů či neodborným zacházením včetně nedbalosti nebo úmyslného poškození.
 
Standardní nabídkou pojišťovny by také měla být možnost převzetí rizik vzniklých z odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi, a to na konkrétním staveništi, které se uvede do smlouvy.

Účtování pojistného

Nebudeme uvádět konkrétní příklad účtování pojistného, nicméně vás stručně seznámíme s důležitým právním předpisem, který je dobré znát a který na tuto otázku odpovídá. Jedná se o Český účetní standard pro podnikatele č. 019 pojednávající o účtování nákladů a výnosů.
 
Jak vyplývá z ustanovení 3.6.7., vztahující se k účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady, „na vrub příslušného účtu (příslušných účtů) účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti“.
 
A hned další odstavec 3.6.8. uvádí, že „na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (pro vyjádření mank a škod) se účtují manka a škody na majetku. Jedná se například o manka a škody na dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob (nakoupených i vlastní výroby), úplnou či částečnou škodu na nedokončené výrobě. Částečnou škodu na nedokončené výrobě lze vyjádřit ve výši úhrady od pojišťovny.“
 
Zároveň bychom chtěli upozornit i na účtovou skupinu 56 – Finanční náklady. Zde je uvedeno, že v „účtové skupině 56 – Finanční náklady se dále účtují náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.“
 
V praxi to tedy může vypadat tak, že pojistné finančního majetku se účtuje na účet 568 a pojistné týkající se provozu (např. pojištění majetkové nebo havarijní pojištění vozidel) se účtuje na účet 548.

Na co si dát při pojištění majetku pozor?

Velké množství domácností a podnikatelů při likvidaci pojistné události zjišťuje, že neměli domácnost či firemní majetek správně pojištěný. Aby se to nestalo i vám, tak se nyní podíváme, na co si dát před uzavřením pojistné smlouvy pozor.
 
  • Zvolte dobře pojistný produkt
V první řadě je dobré znát rozdíly v pojištění movitého a nemovitého majetku. Dobré je také uvažovat o pojištění odpovědnosti, protože když způsobíte škodu někomu jinému, např. když vám vyteče pračka, pojišťovna uhradí škody vzniklé ve vašem bytě, ale vytopení u sousedů či firmě pod vámi už uhrazeno z této pojistky nebude.
 
  • Správná výše pojistné částky
Při sjednání pojištění může být chybou příliš nízká výše pojistné částky. Při pojištění domácnosti či majetku firmy se jedná o částku, za kterou byste vybavili celou domácnost nebo svou kancelář. Podle této hodnoty se stanoví pojistná částka, což je nejvyšší možná suma, kterou vám pojišťovna může vyplatit. Je dobré pojistnou smlouvu čas od času aktualizovat podle toho, jak hodnota vašeho majetku narůstá.
 
  • Nastavení krytí rizik
U tohoto kroku je potřeba věnovat čas pečlivému přečtení smlouvy, abyste v případě škody nebyli překvapeni. Důležité je zjistit, jaké škody jsou kryty základním pojištěním a na co se případně připojistit. Například škody ze záplav a povodní mohou vyžadovat připojištění.
 
V pojistných podmínkách si dále prostudujte, co pojistka pokrývá a jaké má výluky. Ve všeobecných pojistných podmínkách se zaměřte na takzvaný výklad pojmů. Pojišťovny používají specifické termíny, které nejsou součástí běžné slovní zásoby, nebo mají svůj vlastní „pojišťovnický“ výklad.
 
  • Zabezpečení
Protože součástí pojištění je také krytí škod způsobených vloupáním, pojišťovny přihlížejí k tomu, jak jsou byt, dům, kancelář, provozovna nebo sídlo firmy proti zlodějům zajištěny. Obecně platí, že čím vyšší jsou limity plnění, tím lépe musí být majetek zabezpečený.
 
Pokud chcete mít pojištěné starožitnosti a jiné ceniny, budete muset mít bezpečnostní dveře s pokročilým uzamykatelným systémem, fólie na sklech, mříž či alarm. Pokud byste to neměli, pojišťovna věci nepojistí.
 
Zabezpečení musí být také v pořádku a správně fungovat. Pokud by nastala například situace, že byste zapomněli zavřít okno v kanceláři a zloději by si tak díky tomu přilepšili špičkovým kancelářským vybavením, pojišťovna může pojistné plnění zkrátit, a tudíž dostanete nižší částku.
 
  • Asistenční služby
Je dobré si zjistit při uzavírání pojistné smlouvy rozsah a limity plnění u asistenčních služeb. Tyto služby slouží k tomu, že pokud nastane nějaká havárie v domě, bytě či kanceláři, pojišťovna domluví a zaplatí například instalatérské práce. Zaplatí je právě do sjednaného limitu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

KamSsa1
17. 8. 2019 21:32:59
Taky jsem nedávno řešil zabezpečení mého majetku a vedle pojištění jsem si založil i svěřenský fond, díky kterému mám ke svému majetku kompletní právní ochranu, která se v dnešní době dost hodí.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetní kancelář Nymburk
Komplexní účetní servis - účetnictví, daně, mzdy, personalistika.
www.attente.cz

Bílek-kvalitní střechy
Kompletní služby stavby střech nových, opravy - renovace starších.
www.topstrecha.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme