Paušální daň od 1. 1. 2023


Bc. Michaela Hauzarová
2. 1. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vstup do paušálního režimu je potřeba oznámit nejpozději 10. 1. 2023.

Foto: 123RF

 

Přihlášení k paušální dani je zcela na dobrovolném rozhodnutí daňových subjektů, kteří splní zákonné podmínky. Od roku 2023 čeká na poplatníky novinka v podobě zavedení tří pásem paušální daně. Pojďme se s ní seznámit.


 
Hlavním cílem, který si od institutu paušální daně od začátku poplatník sliboval, je snížení administrativní činnosti osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), které nemusí v paušálním režimu podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy OSVČ na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Původním záměrem zákonodárce také bylo, že poplatníci v paušálním režimu by se neměli obávat daňové kontroly správného stanovení základu daně za příslušné zdaňovací období.

Poplatníci v paušálním režimu by však měli vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Pokud poplatník ve zdaňovacím období svými příjmy ze samostatné výdělečné činnosti překročí stanovený limit nebo musí z režimu paušální daně úplně vystoupit, vzniká mu povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pak musí být schopen správně stanovit základ daně za příslušné zdaňovací období.

Poplatníci, kteří chtějí paušální režim využít, musí splnit následující podmínky:
 • poplatník je osobou samostatně výdělečně činnou,
 • není plátce DPH,
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem v insolvenčním řízení,
 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl poplatník s účinností od 1. 1. 2023 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 2 mil. Kč, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (do 31. 12. 2022 platilo, že do paušálního režimu se mohou přihlásit poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřesahující 1 mil. Kč). Do příjmů se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • poplatník podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, to znamená k 1. lednu daného roku. Podnikatel, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Lhůta pro podání oznámení je do 10. dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (obecně do 10. ledna). Nastane-li skutečnost, která má za následek, že poplatník přestane být poplatníkem v paušálním režimu, má povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

Na poplatníky v paušálním režimu v souvislosti se zvýšeným limitem pro povinnou registraci k DPH při obratu nad 2 mil. Kč čeká od 1. 1. 2023 novinka v podobě tzv. tří pásem paušální daně.

1. Pásmo – příjmy do 1 mil. Kč (paušální daň ve výši 6 208 Kč měsíčně)

Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročními příjmy:
 • do 1 mil. Kč nebo
 • do 1,5 mil. Kč, pokud mají příjmy minimálně tři čtvrtiny ze všech příjmů z činností, na které mohou uplatnit 80% či 60% výdajový paušál,
 • do 2 mil. Kč, pokud mají příjmy minimálně tři čtvrtiny ze všech příjmů z činností, na které lze uplatnit pouze 80% výdajový paušál.
2. Pásmo – příjmy od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč (paušální daň ve výši 16 000 Kč měsíčně)

Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročním příjmem:
 • od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti,
 • do 2 mil. Kč, pokud mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál.
3. Pásmo – příjmy od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč (paušální daň ve výši 26 000 Kč měsíčně)

Do tohoto pásma mohou vstoupit OSVČ s ročním příjmem:
 • od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti.
Výdajovým paušálem neboli výdajem procentem z příjmů se rozumí výdaje dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Poplatník vstupující do paušálního režimu tyto výdaje procentem z příjmů uplatňovat nemusel, jedná se v případě paušálního režimu o navedení pro správné stanovení pásma v závislosti na jednotlivých typech provozovaných činností.

Výdaje procentem z příjmů:
 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
 • 60 % z příjmů z ostatního živnostenského podnikání,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti.
Výše uvedené podmínky kladou výrazně vyšší administrativní nároky na poplatníky, kteří si budou muset hlídat, zda splňují podmínky jednotlivých pásem, a to zvlášť v případech, kdy zdanitelné příjmy budou přesahovat 1 mil. Kč a bude se jednat o příjmy z činností, na které lze uplatnit různé výdajové paušály. I když se tedy již paušální režim nejeví pro poplatníky jako výrazně administrativně ulehčující institut, přesto může být v některých případech výhodné do něj vstoupit.

Prostřednictvím paušální daně poplatník měsíčně odvádí zálohu na daň z příjmů, zálohu na důchodové pojištění a zálohu na veřejné zdravotní pojištění.

Tab.: Tři pásma paušální daně a částky platící pro rok 2023
 
  1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo
Záloha na daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Záloha na důchodové pojištění 3 386 Kč 7 446 Kč 11 388 Kč
Záloha na zdravotní pojištění 2 722 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Paušální daň 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč

Vstup do paušálního režimu

K paušálnímu režimu je možné se přihlásit do 10. ledna 2023. K oznámení vstupu do paušálního režimu můžete použít nový nezávazný tiskopis „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ vzor č. 2, který v závěru již obsahuje i údaj o výši pásma paušálního režimu pro rok 2023.

Částka paušální daně je splatná nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, za který se paušální daň platí.

Příklad 1

Pan Zikmund měl v roce 2022 příjmy z vedení účetnictví, na jaře 2022 se stal daňovým poradcem a také měl ještě ve stejném zdaňovacím období příjmy z autorských honorářů. Celkové příjmy v roce 2022 byly 1 510 000 Kč.

Poplatník se rozhodl, že vstoupí od 1. 1. 2023 do paušálního režimu.

Příjmy v roce 2022:

 
Vedení účetnictví 860 000 Kč příjem z činnosti odpovídá výdajovému paušálu 60 %
Daňové poradenství 550 000 Kč příjem z činnosti odpovídá výdajovému paušálu 40 %
Autorské honoráře 100 000 Kč příjem je zdaněn srážkou podle zvláštní sazby daně


Pan Zikmund pro vstup do paušálního režimu musí udělat dva zásadní kroky:
 1. zvolit správné pásmo,
 2. přihlásit se k paušální dani do 10. 1. 2023.
Rozhodné příjmy pana Zikmunda za rok 2022 jsou ve výši 1 410 000 Kč (příjmy zdaněné srážkou podle zvláštní sazby daně do rozhodných příjmů nevstupují).

Pokud by měl podnikatel příjmy z vedení účetnictví minimálně ve výši 75 % z celkových příjmů, mohl by vstoupit do prvního pásma paušální daně. Jelikož však příjmy z vedení účetnictví odpovídají pouze 61 % z celkových příjmů a zbytek jsou příjmy z činnosti odpovídající výdajovému paušálu 40 %, musí se pan Zikmund zaregistrovat k 2. pásmu paušální daně.


Podnikatel, který vedl daňovou evidenci či uplatňoval výdaje procentem z příjmů při přechodu na paušální režim, nesmí zapomenout upravit základ daně za předchozí zdaňovací období, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 8 ZDP.

Přechod mezi pásmy

Zvolené pásmo paušálního režimu nelze měnit v průběhu zdaňovacího období, ale ke změně pásma dochází až od prvního dne následujícího zdaňovacího období. K přechodu do jiného pásma paušálního režimu dochází na základě oznámení podaném poplatníkem.

Příklad 2

Pan Čestmír byl v roce 2022 v paušálním režimu. Příjmy má pouze z tvorby webových stránek odpovídající výdajovému paušálu 60 %. V prosinci 2022 obdržel vyšší částku za mimořádnou zakázku, díky které výrazně překročil limit s ročním příjmem za rok 2022 ve výši 1 680 000 Kč.

Podnikatel musí za rok 2022 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, jelikož v roce 2022 platil limit pro paušální daň 1 mil. Kč. Z důvodu zvýšení limitu od 1. 1. 2023 však poplatník splňuje podmínku pro účast ve 2. pásmu paušálního režimu. Aby mohl v paušálním režimu pokračovat, musí podat v termínu správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu v příslušném pásmu.


Pokud však poplatník v paušálním režimu v roce 2022 nepřesáhl limit 1 mil. Kč, pak pokračuje i v roce 2023 bez jakéhokoliv oznámení v 1. pásmu paušálního režimu, přičemž si pouze musí upravit výši měsíční paušální platby.

Příklad 3

Pan Hugo provozuje malou truhlářskou firmu jako OSVČ a v roce 2023 byl v 2. pásmu paušální daně. Za rozhodné zdaňovací období 2023 dosáhl rozhodných příjmů 1 690 000 Kč pouze z řemeslné činnosti a chtěl by přestoupit do 1. pásma paušální daně.

Poplatník splnil účast v 1. pásmu paušální daně a správci daně oznámí, že od 1. 1. 2024 přechází z 2. pásma na 1. pásmo paušální daně.


Poplatník se také může rozhodnout zůstat i nadále ve svém pásmu paušálního režimu (i když by „měl nárok“ na pásmo nižší). Například poplatník, který splňuje podmínky pro 1. pásmo, se může dobrovolně bez ohledu na výši a typ činnosti rozhodnout vstoupit i do pásma 2. a 3. (od prvního dne následujícího zdaňovacího období). Naopak poplatník v 2. a 3. pásmu může přejít na nižší pásmo pouze v případě, že nedosáhl výše rozhodných příjmů pro dané pásmo.

Příklad 4

Pan Viktor je advokát a v roce 2023 přesáhl limit pro 2. pásmo paušálního režimu. Od 1. 1. 2024 musí tedy přejít do 3. pásma paušálního režimu (splňuje podmínky pro 3. pásmo).

Pan Viktor musí Finanční správě oznámit jinou výši paušální daně a v oznámení uvést, že v roce 2023 došlo k překročení rozhodného příjmu pro 2. pásmo paušálního režimu. Za rok 2023 musí podnikatel doplatit paušální daň odpovídající 3. pásmu paušálního režimu. Doplatek rozdílu je splatný ke dni vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných podle § 38lj ZDP, tj. uplynutím posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani.

Ukončení paušálního režimu

Každý poplatník v paušálním režimu se může rozhodnout, že z tohoto režimu vystoupí. Poplatník musí opět směrem ke správci daně podat oznámení, tentokrát o ukončení paušálního režimu, popřípadě o oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu. „Nepaušální režim“ začíná platit od 1. dne následujícího zdaňovacího období. V každém případě však musí poplatník oznámení stihnout podat do 10. kalendářního dne následujícího zdaňovacího období.

V průběhu zdaňovacího období může také dojít k porušení podmínek. Může se jednat například o tyto případy:
 • poplatník překročí rozhodné příjmy pro paušální daň,
 • poplatník se stane plátcem DPH,
 • poplatník se stane společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti,
 • poplatník bude mít příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, které nepodléhají srážkové dani,
 • poplatník bude mít příjmy podle § 8 až § 10 ZDP v celkové výši přesahující 50 000 Kč,
 • poplatník ukončí činnost osoby samostatně výdělečně činné.
Ve výše uvedených případech je podnikatel povinen podat oznámení do 15 dnů ode dne, kdy došlo k porušení podmínek režimu paušální daně. Kromě ukončení činnosti podle § 7 ZDP poplatník do konce zdaňovacího období nadále odvádí měsíční platby paušální daně. Za ukončené zdaňovací období pak podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Prostřednictvím těchto dokumentů dojde k zúčtování provedených měsíčních plateb.

Pokud poplatník v jednom zdaňovacím období přeruší podnikatelskou činnost a opět ji ve stejném zdaňovacím období zahájí, pak dochází ke vstupu do paušálního režimu ze zákona.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetní poradenství
Zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd a daňových přiznání


PNEUKOMPLET s.r.o.
Velkoobchod a maloobchod pneumatik včetně příslušenství.
www.pneukomplet.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme