Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění


Bc. Michaela Sobotková
28. 5. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přehled o příjmech a výdajích za sociální pojištění mohou OSVČ letos podat v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce, do 30. 6. 2021.

Foto: 123RF

 

V letošním roce máte na podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení čas až do 30. června. Stejný termín platí i pro úhradu případného doplatku. Pokud jste zatím přehled neodevzdali a nevíte, jak na to, přinášíme vám praktický návod.


 
Každá osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) přehled o příjmech a výdajích.

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise OSSZ v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu, tedy k 30. 6. 2021, OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Za den úhrady pojistného se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ, nikoliv den odeslání.

Pokud bude daňové přiznání podávat daňový poradce po 1. 4. 2021, platí i nadále lhůta pro odevzdání přehledu nejpozději do 2. 8. 2021.

Přehled za sociální pojištění můžete podat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ, zaslat poštou nebo vhodit do schránky pro příjem fyzických podání, která se nachází většinou u vstupu do budovy okresní správy sociálního zabezpečení.

Nejsnadněji vyplníte a podáte přehled o příjmech a výdajích za pomocí interaktivního formuláře, který naleznete na ePortálu ČSSZ. Formulář si zde můžete vyplnit a vytisknout i bez následného elektronického zaslání.

Kvůli vyplnění tiskopisu na ePortálu ČSSZ nemusíte být ani k jeho službám přihlášení. Pokud se ale do něj přihlásíte přes svoji datovou schránku nebo Národní identitní autoritu, vyplní se vám automaticky identifikační údaje z databáze České správy sociálního zabezpečení a budete si práci na formuláři moci postupně ukládat a vracet se k ní.

Pokud se rozhodnete, že přehled vyplníte online, můžete jej prostřednictvím ePortálu ČSSZ poté i elektronicky podat, a to buď:
  • přímo jako přihlášený uživatel ePortálu (přihlásíte se přes svoji datovou schránku nebo Národní identitní autoritu) – vyplněný interaktivní tiskopis stačí potom přímo odeslat v uloženém formátu xml do datové schránky okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e – Podání (ID datové schránky: 5ffu6xk),
  • odesláním vyplněného formuláře prostřednictvím přihlášení se do své datové schránky (nikoliv přihlášení se do ePortálu) – vyplněný interaktivní tiskopis se odesílá stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím bodě, nebo
  • s uznávaným elektronickým podpisem – vyplněný tiskopis ve formátu xml je následně odeslán na adresu podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e – Podání, tzv. VREP/APEP).
S daňovým přiznáním a přehledy se nemusíte trápit sami. V programu TAX jednoduše vyplníte odpočty, slevy na dani i příjmy a výdaje. Kromě přiznání TAX vytvoří také přehled pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a pomůže i s platbou pojištění a doplatků daně.

Nejčastější chyby při vyplňování přehledu

Jednou z nejčastějších chyb při vyplňování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je špatné uvedení úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Dále se často chybuje také ohledně uvedení správného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji OSVČ nevykonávaly po celý rok, nebo v uvedení správného počtu měsíců, v nichž chtějí být považovány za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Chybám lze částečně předejít prostudováním inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok. Uvidíte zde nejen výpis minimálních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění, ale také úhrn skutečně zaplacených záloh za vybraný kalendářní rok (včetně stavu pohledávek). Pozor, inventura pohledávek se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok, nebo jim nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné.

Příklad: Jak na vyplnění přehledu za sociální pojištění?

Paní Marcela vykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2020. Od září do prosince byla zároveň k tomu zaměstnaná. Její daňový základ byl 212 000 Kč. K vyplnění přehledu využije interaktivní formulář, který údaje automaticky dopočítá.

Část A. Základní identifikaceNezapomeňte vyplnit také osmimístný variabilní symbol, který jste dostali při své registraci, a hradíte pod ním platby pojistného. Variabilní symbol můžete najít i na inventuře pohledávek OSVČ nebo na vyúčtování, které vám OSSZ pravidelně zasílá.

Část B. Údaje o výkonu samostatné činnosti (SVČ)Za vedlejší OSVČ je paní Marcela považována v měsících září až prosinec, kdy byla zaměstnána. Vykonávala tedy jak hlavní, tak vedlejší činnost, nahoře zatrhne možnost „hlavní i vedlejší“.

Část C. Důvod výkonu vedlejší SVČDůvodem vedlejší samostatné výdělečné činnosti je tedy zaměstnání, jak už jsem si řekli výše. Pro vedlejší činnost je možné akceptovat jen zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. To nemusí OSVČ dokládat, protože většina zaměstnavatelů spadá z hlediska sociálního pojištění pod Českou správu sociálního zabezpečení, která toto eviduje. Dokládat se musí např. zaměstnání, které spadá pod Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra.

Část D. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2020 a další údajeJako daňový základ za rok 2020 uvede paní Marcela 212 000 Kč (po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů). Následně se jí v interaktivním formuláři téměř všechny částky dopočítají. Nevyplněné zůstanou pouze řádky 30 a 36.

Řádek 30: Paní Marcela v zaměstnání nedosáhla maximálního vyměřovacího základu. Ani součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a OSVČ nepřesáhl tuto částku (1 672 080 Kč). Vyplní tedy 0.

Řádek 36: Do tohoto řádku paní Marcela napíše částku, kterou zaplatila na zálohy na důchodové pojištění v roce 2020 (nezapočtou se platby na doplatek pojistného a penále uhrazené v roce 2020). Tuto částku zjistí také na inventuře pohledávek OSVČ.

Část E. Vedlejší SVČ – přihláška k účasti na DP OSVČ v roce 2020V této části by paní Marcela zatrhla „ano“ v případě, kdyby jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vykonávala jen jako vedlejší a v daném roce by jí z dosažených příjmů nevznikla účast na důchodovém pojištění, ale i přesto by se chtěla důchodového pojištění účastnit.

Část F. Výše zálohy na důchodové pojištění (DP) a pojistného na nemocenské pojištění (NP) na rok 2021Paní Marcela zatrhne možnost „hlavní“, protože tuto výdělečnou činnost bude vykonávat i nadále. Další řádky se už vyplní samy. Pokud nejste účastni dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ, přepíšete částku v řádku 40 nulou.

Část G. Způsob použití přeplatkuPřeplatek z řádku 37 z části D si chce paní Marcela nechat poslat na účet. Má ale také možnost přeplatek využít ve prospěch úhrad záloh na pojistné na další období.

Část H. Údaje o daňovém přiznáníPozn.: Pokud není OSVČ povinna podávat daňové přiznání, uvede tuto skutečnost a přehled podá nejpozději do 31. července 2021.

Část I. Údaje o opravném přehleduPaní Marcela podává řádný přehled, proto zde nic nevyplňuje.

Část J. Základní identifikace OSVČ, se kterou je vykonávána spoluprácePokud jste osobou, na kterou lze rozdělovat příjmy a výdaje podle § 13 zákona o daních z příjmů (spolupracující osoba), uvedete zde údaje o OSVČ, se kterou vykonáváte spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Část K. Prohlášení

Údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle nejsou nezbytnými údaji. Můžete však udělit souhlas České správě sociálního zabezpečení a příslušné OSSZ k jejich zpracování. Urychlí se tím především vzájemná komunikace v případě nejasností. Pokud souhlasíte se zpracováním údaje/údajů, příslušné políčko zatrhněte.

Část L. Podpisy a razítka

Zde uvedete datum vyplnění formuláře, počet příloh, které přikládáte k přehledu, podpis a případně i razítko.Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOVOTECHNIKA, spol. s r.o
Společnost vyrábějící systémy generálního klíče, trezory a schránky.
www.kovotechnika.cz

I&N ATOR s.r.o. - KV daně
Poskytujeme daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd.
www.kvdane.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme