Intrastat od 1. 1. 2022


Ing. Martina Truhlářová
10. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prahy pro vykazování do Intrastatu se novou právní úpravou nemění a zůstávají na 12 mil. Kč v obou směrech obchodu.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2022 došlo ke změnám ve vykazování Intrastatu, nejvýznamnější z nich je nová možnost zjednodušeného vykazování. Všechny novinky v oblasti Intrastatu od roku 2022 si představíme v následujícím článku.


 
Dne 1. 1. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Toto nařízení stanovuje okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu Intrastatu, jeho vzor, postup a prahy vykazování údajů včetně způsobu vykazování opravených nebo chybějících údajů. V rámci implementace evropské legislativy do tohoto nařízení dochází k několika významným změnám.

Upozorněme ale, že referenční období prosinec 2021 se vykazuje podle stávajících pravidel platných pro Intrastat v roce 2021. Až referenční období leden 2022 bude vykázáno podle nových pravidel platných pro rok 2022.

Změna používané terminologie

První změnou je změna terminologie, která se od roku 2022 bude používat. Namísto termínu odeslání se bude používat vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie. Obdobně namísto přijetí se bude používat dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie.

Prahy pro vykazování údajů

Prahy pro vykazování do Intrastatu se novou právní úpravou nemění a zůstávají na 12 mil. Kč v obou směrech obchodu. Tj. testujeme vždy zvlášť vývoz do EU a zvlášť dovoz do EU. Pak vykazujeme pouze ten pohyb, u kterého dojde k překročení prahu – tj. buď jenom vývoz do EU, jenom dovoz do EU, a v případě překročení obojího pak za oba pohyby.
 
Intrastat podporuje také skladové hospodářství v programu POHODA. Protože se vykazování údajů pro Intrastat týká pouze některých účetních jednotek, jsou potřebná pole a funkce dostupné až po úpravě výchozího nastavení programu. Výkazy pro Intrastat nejjednodušeji sestavíte v těch variantách a řadách programu POHODA, které obsahují funkce pro vedení skladové evidence.

V sekci Intrastat agendy Globální nastavení v programu POHODA zatrhněte volbu Evidovat údaje pro INTRASTAT. V sekcích Odeslání a Přijetí zadejte rozsah pohybu zboží. V případě, že se uskuteční pouze jednorázový či příležitostný vývoz/dovoz zboží, a vznikne tak povinnost předávat výkazy pro Intrastat, zvolte možnost jednorázově. Jestli k překročení vymezených limitů u vývozu nebo dovozu zboží nedojde, zatrhněte volbu nevykazuje. Pokud máte povinnost pravidelně výkazy odevzdávat, zatrhněte volbu plný rozsah.

Zjednodušené vykazování

V příloze č. 1 jsou uvedeny podmínky pro aplikaci zjednodušeného vykazování Intrastatu od roku 2022. Výkaz o vývozu a výkaz o dovozu zboží může zpravodajská jednotka nově vyhotovit ve formě zjednodušeného hlášení. Tímto výkazem zpravodajská jednotka oznamuje, že splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování.

Zpravodajská jednotka splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování za následujících podmínek:
 • pokud za předcházející kalendářní rok celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU nebo dovezeného z jiných členských států EU nepřesáhla výši 20 000 000 Kč, a
 • pokud za předcházející kalendářní rok nevyvezla nebo nedovezla zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování (seznam je stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu – pro nadcházející období se jedná o sdělení č. 498/2021 Sb.).
Jedná se tedy o výrazné zjednodušení administrativy pro zpravodajské jednotky, které neobchodují s komoditami z uvedeného seznamu a u kterých celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného do EU je mezi 12 mil. a 20 mil. Kč, a to zvlášť za dovoz a zvlášť za vývoz.

Dále platí, že zpravodajská jednotka splňuje i nadále podmínky pro zjednodušené vykazování, pokud v aktuálním roce splňuje výše uvedené.

Pokud zpravodajské jednotce vznikne povinnost vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými státy EU v průběhu kalendářního roku, splňuje podmínky pro zjednodušené vykazování, při splnění výše uvedeného (hodnota zboží mezi 12 mil. a 20 mil. Kč a neobchoduje s vyloučenými komoditami).

Tak jako u stávajícího hlášení, i u zjednodušeného hlášení se postupuje tím způsobem, že se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

Zpravodajská jednotka deklaruje svůj úmysl vykazovat zjednodušeně tím, že podá zjednodušené hlášení do konce období pro odeslání výkazu za referenční období leden příslušného kalendářního roku. Toto rozhodnutí se nijak zvlášť neoznamuje celnímu úřadu, pouze se podá zjednodušený výkaz.

Obdobně se postupuje v případě, že jednotka v průběhu roku přesáhne práh pro vykazování. V tomto případě postupuje ve zjednodušeném režimu, pokud podá zjednodušený výkaz ve lhůtě pro podání výkazu za období, ve kterém přesáhla práh pro vykazování.

Pokud by zpravodajská jednotka nepodala zjednodušené hlášení způsobem, který jsme výše uvedli – tj. má-li povinnost vykazovat celý rok, nepodala zjednodušený výkaz za leden (případně při vstupu do vykazování nepodá za první období), pak musí vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými státy EU s úplnými údaji až do konce příslušného kalendářního roku.

Přestane-li zpravodajská jednotka splňovat podmínky pro zjednodušené vykazování, začne vykazovat úplné údaje o obchodu se zbožím počínaje referenčním obdobím, ve kterém přestala splňovat podmínky pro zjednodušené vykazování.

Jak jsme již uvedli, vstup do zjednodušeného vykazování se nikterak neoznamuje, pouze se podá zjednodušené hlášení. U ukončení vykazování se postupuje následovně:
 • v roce 2022 se vykazuje zjednodušeně a jednotka nedosáhne v roce 2022 na práh vykazování (tj. obchody jsou menší jak 12 mil. Kč), od roku 2023 tedy nemá povinnost vykazovat – oznámit prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“ (formulář bude teprve zaveden, neboť k jeho vyplnění může poprvé dojít až v roce 2023),
 • automatické ukončení vykazování zjednodušeného hlášení nastává tehdy, pokud zpravodajská jednotka v průběhu kalendářního roku odešle standardní výkaz Intrastatu, kterým fakticky oznamuje, že již nesplňuje podmínky pro zjednodušené hlášení (celková hodnota zboží přesáhla výši 20 mil. Kč v daném směru nebo začala obchodovat s komoditami uvedenými v seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování).
Při využití zjednodušeného hlášení se ve výkazu Intrastatu uvádí jen následující údaje:
 • směr pohybu zboží,
 • referenční období a
 • kód typu věty ZH.
Obr.: Rozhodovací strom pro způsob vykazování od 1. 1. 2022Zdroj: Příručka Intrastatu ver. V22, www.czso.cz

Rozšíření okruhu údajů ve standardním výkazu

Od 1. 1. 2022 se také rozšiřuje okruh údajů, které budou vykazovány ve standardním výkazu Intrastatu. K dosavadním položkám (kombinovaná nomenklatura zboží, fakturovaná hodnota, vlastní hmotnost, množství v doplňkové měrné jednotce a kódy druhu dopravy, skupiny dodacích podmínek, země původu, povahy transakce a další) budou zpravodajské jednotky nově vykazovat následující údaje:
 • zemi původu vyváženého zboží,
 • daňové identifikační nebo obdobné číslo, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno; v případě, že bylo zboží vyvezeno pro odběratele, který nemá přiděleno DIČ nebo jiné obdobné číslo pro účely DPH, nebo zpravodajská jednotka toto číslo nezná, vyjádří se v hlášení kódem „QV123“.

Nové kódy povahy transakce

Výraznou změnou též prošly kódy povahy transakce. Pro snazší orientaci v jejich změnách lze využít nově vytvořený Převodník kódů povahy transakce.

Limit malých zakázek

Od roku 2022 došlo ke zvýšení limitu malých zásilek (vykazování pod kódem „MZ“), a to z původních 200 eur na 400 eura.

Usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží

Nově dochází k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách, a to tak, že zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se nově bude provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti, tj.:
 • pokud je množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než číslo 1, uvede se s přesností na tři desetinná místa,
 • pokud je množství v doplňkové měrné jednotce zboží vyšší než číslo 1, uvede se matematicky zaokrouhleně na celá čísla,
 • InstatOnlineInstatDesk však umožní uvést množství v doplňkové měrné jednotce i nezaokrouhleně a po upozornění a odsouhlasení zpravodajskou jednotkou provede zaokrouhlení samotná aplikace pro vykazování Intrastatu.

Časová prodleva mezi dovozem a vývozem zboží

Od 1. 1. 2022 též platí, že pokud je časová prodleva mezi dovozem nebo vývozem zboží a zdanitelným plněním delší než dva kalendářní měsíce, je referenčním obdobím měsíc, v němž se dovoz nebo vývoz uskutečnil, tedy až při skutečném pohybu zboží.

Vykazování stoprocentního dobropisu

Při poskytnutí dobropisu (opravného daňového dokladu), kterým je prodávajícím vrácena zpět kupujícímu celá uhrazená cena za dodané zboží, bez ohledu na skutečnost, vztahuje-li se takový úplný dobropis na celou zásilku zboží nebo jen na některou její část, se ve výkazu uvedené údaje nově následně opravují a původně uvedená hodnota zboží před poskytnutím dobropisu se sníží o hodnotu dobropisu, nebo se daný řádek Intrastatu smaže.

Dodatečně se však neopravují údaje uvedené v již předaném Výkazu o vyvezeném nebo dovezeném zboží v případech, kdy se celá zásilka zboží nebo i jen její část vrací zpět (zpětný dovoz původně vyvezeného nebo zpětný vývoz původně dovezeného zboží se většinou označí kódem transakce „21“).

Všechny změny od 1. 1. 2022 jsou nově uvedeny v Příručce Intrastatu ve verzi V22.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Připojen s.r.o.
Internet, Servis počítačů a Telefonování
www.pripojen.cz

Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme