Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zahájení podnikání z účetního hlediska


Bc. Alena Haas Kubátová
13. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Ke dni, k němuž vzniká nová účetní jednotka, je třeba sestavit zahajovací rozvahu.

Foto: 123RF

 

Při zahájení podnikání musíme myslet na spoustu věcí. A jednou z nich je i založení účetnictví. Jaké účetní operace provádí účetní jednotka jako první? A jaké účty při tom nejčastěji používá?


 
Zahájí-li obchodní společnost svou činnost, je povinna řídit se platnou právní úpravou pro Českou republiku. Alfou a omegou při vedení účetnictví je zákon o účetnictví. Jedná se o základní právní předpis, přes který takzvaně nejede vlak. Tento zákon upravuje širokou škálu oblastí, jako je například inventarizace, archivace účetních dokladů, účetní závěrka, předmět účetnictví, účetní období, kategorie účetních jednotek, zásady oceňování v účetnictví, náležitosti účetních záznamů apod.

Podzákonnými předpisy jsou České účetní standardy a vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Důležitou roli hrají rovněž interpretace Národní účetní rady.

V souvislosti s vedením účetnictví je dále důležitý např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty aj.

Účetní doklady

Během své činnosti musí účetní jednotky zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. Těmito skutečnostmi jsou účetní případy, které musí účetní jednotka nějakým způsobem zaznamenat.

V rychlosti si zopakujme, kdo je podle zákona účetní jednotkou. Jde o subjekty, které vedou účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem podle kategorie, do níž patří. Jedná se o právnické osoby se sídlem v ČR, zahraniční osoby podnikající na území ČR (nebo zde provozující jinou činnost podle zvláštních právních předpisů), fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé a další subjekty dle zákona.

Účetním dokladem je účetní záznam v listinné či elektronické podobě vystavený účetní jednotkou. Obsahuje některou ze skutečností, která je předmětem účetnictví a musí obsahovat tyto náležitosti:
  • označení účetního dokladu,
  • obsah účetního případu a jeho účastníky,
  • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  • okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ,
  • podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.

Program POHODA se postará o vaše účetnictví i daňovou evidenci. Ovládání je snadné a intuitivní, proto se ani začátečník při práci v účetním programu neztratí. Program si můžete vyzkoušet i zdarma, a to až do vyčerpání povolených limitů. Účetní program POHODA Start obsahuje vše, co jednotlivé varianty programu POHODA, a proto je ideální také k vyzkoušení funkcí ještě před zakoupením plné verze.

Zahájení vedení účetnictví

Ke dni, k němuž vzniká nová účetní jednotka, je třeba sestavit zahajovací rozvahu. Tímto dnem bývá zpravidla datum zápisu do obchodního rejstříku. Zahajovací rozvaha nově vzniklé účetní jednotky obsahuje údaje o výši základního kapitálu, emisního či vkladového ážia, splaceného vkladu, pohledávky za hodnotu nesplaceného vkladu a závazku vůči společníkovi, jenž se vztahuje k hodnotě splaceného vkladu.

Obecně je rozvaha zobrazením celkové struktury majetku účetní jednotky, vkladů, hospodářského výsledku a dluhů. Na straně aktiv je evidován majetek účetní jednotky, na straně pasiv pak jejich krytí, tedy vklady, hospodářský výsledek a dluhy.

Aktiva se dělí na dlouhodobá a oběžná, dlouhodobá pak na hmotný majetek, nehmotný a finanční. Mezi oběžná aktiva patří zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek.

Pasiva se člení na vlastní a cizí zdroje. Mezi vlastní zdroje patří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých let a běžného roku. Za cizí zdroje jsou považovány rezervy, krátkodobé a dlouhodobé závazky. Platí základní pravidlo, že strana aktiv se rovná straně pasiv.

Zásadním účtem při zakládání společnosti, a tedy i zahájení podnikání, je účet 411 – Základní kapitál. Zachycuje se zde základní kapitál účetní jednotky a jeho změny. Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků vyjádřený v penězích.

Vklady mohou být realizovány nejen při založení společnosti, ale i v průběhu její existence a každý takový vklad je zapsán do obchodního rejstříku zvlášť. Zásadou je, že na účtu 411 se účtuje teprve na základě zápisu do obchodního rejstříku.

Analytická evidence k tomuto účtu může mít mnoho podob. Účetní jednotka vede evidenci např.:
  • dle společníků,
  • dle typů vkladů – peněžité/nepeněžité,
  • dle způsobu vytvoření základního kapitálu – přímo/zprostředkovaně ze zisku.
Pokud ještě nedošlo k zápisu do obchodního rejstříku, účtujeme o základním kapitálu na účtu 419 – Změny základního kapitálu.

A v souvislosti s účtem 419 zmiňme ještě účet 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál, kde zachycujeme pohledávky za upisovateli, tedy akcionáři, společníky či členy družstva.

Účtování při založení společnosti pak vypadá následovně:
 
Text MD/D
1) Vznik pohledávky za upisovateli – vkladatel se zavázal,
že vloží do společnosti peněžitý vklad
353/419
2) Splacení peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti
při jejím vzniku před zápisem do obchodního rejstříku
221/353
3) Zvýšení základního kapitálu po zápisu do obchodního rejstříku 419/411

Příklad zahajovací rozvahy

Společnost Mimino, s.r.o., dodávající na trh kojenecké potřeby, je založena dvěma společníky, kteří si ve společenské smlouvě stanovili splacení upsaného základního kapitálu ve výši 300 000 Kč. Upsaný vklad obou společníků činí shodně 150 000 Kč.

Společník Jan Adamec splatí 100 000 Kč na určený bankovní účet ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku a zbylých 50 000 Kč do tří měsíců od zápisu v obchodním rejstříku.

Společník Jiří Hrubec splatí svůj vklad majetkovým vkladem – do společnosti vloží osobní automobil v hodnotě 170 000 Kč, přičemž rozdíl nad upsaný vklad ve výši 20 000 Kč bude evidován jako vklad do kapitálových fondů. Současně tento společník zaplatil ze svého zřizovací výdaje ve výši 50 000 Kč, jedná se tedy o dluh, který vůči němu má nově vzniklá společnost a musí mu jej do konce kalendářního roku uhradit.

Do obchodního rejstříku byla společnost Mimino, s.r.o. zapsána dne 1. 11. 2020.

Zahajovací rozvaha bude vypadat následovně:

 
AKTIVA  
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory 170 000 Kč
221 – Běžný účet 100 000 Kč
353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 50 000 Kč
381 – Náklady příštích období 50 000 Kč
AKTIVA CELKEM 370 000 Kč
 
 
PASIVA  
367 – Dluhy z upsaných nesplacených
cenných papírů a vkladů
50 000 Kč
411.1 – Základní kapitál p. Adamec 150 000 Kč
411.2 – Základní kapitál p. Hrubec 150 000 Kč
413 – Ostatní kapitálové fondy 20 000 Kč
PASIVA CELKEM 370 000 Kč


Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alena
20. 9. 2021 10:17:46
Dobrý den, na účtu 367 se sice účtuje o vkladech a dluzích v jiných obchodních korporacích, ale přijde mi, že je ta podstata blíže než u účtu 365.
Hlášení závadného obsahu

Zub
16. 9. 2021 13:55:57
Tak nevím, jestli ten příklad na závěr, je úplně správně. Účet 367 by byl v případě, kdyby s.r.o. dlužila za vklad do jiného společnosti. Tady by měl asi být účet 365 - nějaký závazek vůči společníkovi. A účet 381 na straně aktiv, snad ano, spíš možná 383.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Program Antivirus A i B je možné čerpat do konce února 2022

1. 12. 2021 | Příspěvek z programu Antivirus A, který poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci, ve výši 80 % (max. 39 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance), je nově možné čerpat až do 28. 2. 2022. Obnovil se také program Antivirus B, jenž poskytuje náhradu mzdových nákladů firmám, které z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno. Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance). Čerpat ho je možné od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Celý program Antivirus vláda prodloužila do 30. 6. 2022.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Jana Karlovská
Účetní kancelář s dlouholetou tradicí. Kompletní účetně-daňový servis.
www.ucetnictvi-dane-mzdy.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2021 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2021)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2021 Přiznání DPH (za listopad 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
-0,080 Kč
22,49 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru