Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak začít podnikat jako fyzická osoba


Ing. Martina Truhlářová
12. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud chcete jako architekt podnikat, musíte složit zkoušky stanovené zákonem.

Foto: 123RF

 

Už vás nebaví být zaměstnaní a chtěli byste rozjet vlastní podnik? Nevíte, jak na to? Podívejme se, co je všechno potřeba zařídit, abyste mohli začít podnikat. Jaké jsou druhy živností a co je nutné udělat, abyste mohli podnikat v zemědělství?


 
Občanský zákoník definuje, kdo je podnikatel. Je to osoba, která samostatně vykonává činnost s těmito znaky:
 • činnost je vykonávána na vlastní účet a odpovědnost,
 • jedná se o činnost výdělečnou, vykonávanou živnostenským nebo obdobným způsobem,
 • a to se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.
Podnikat lze jako fyzická osoba, nebo formou právnické osoby. Dále se budeme věnovat podnikání fyzických osob.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) specifikuje příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v § 7. Jedná se o příjmy:
 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • z živnostenského podnikání,
 • z jiného podnikání neuvedeného výše, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
a dále:
 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (příjem dle autorského zákona),
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Podnikání v zemědělství

Podnikání v zemědělství se řídí zákonem o zemědělství. Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.

Co se všechno rozumí zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách, je uvedeno v § 2e odst. 3.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele, ostatní fyzické osoby se musí registrovat v evidenci zemědělského podnikatele, kterou vede Ministerstvo zemědělství.

Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam žadatel podá žádost, pokud žadatel splňuje následující podmínky:
 • je osobou plně svéprávnou,
 • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • cizinec, který není občanem EU, pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (tj. je schopen plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, a zároveň plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah).
Formulář žádosti je dostupný elektronicky na Portálu farmáře.

Splňuje-li žadatel výše uvedené podmínky, obecní úřad obce jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení. Zápis do evidence je zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání se řídí zákonem o živnostenském podnikání. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V § 3 je uvedeno, co všechno není živností. Živnosti dělíme na:
 • ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, které dále jsou:
  • živnosti řemeslné uvedené v příloze č. 1 zákona, pro které je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost – většinou předepsané dosažené vzdělání nebo praxe,
  • živnosti vázané, pro které je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 zákona,
  • živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena, viz příloha č. 4 zákona,
 • koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, jejich soupis a podmínky odborné způsobilosti viz příloha č. 4 zákona.
Nejjednodušší je vyřízení volné živnosti. Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, což jsou:
 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.
Ohlášení živnosti probíhá na živnostenském úřadě. V ohlášení se uvede:
 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, adresu bydliště, případně doručovací adresu, adresu sídla, rodné číslo, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
 • zahraniční fyzická osoba pak uvede adresu bydliště mimo území ČR a adresu místa pobytu v ČR, včetně doby povoleného pobytu,
 • předmět podnikání – je povinné vymezit předmět podnikání s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U volné živnosti se uvedou obory činností, které bude podnikatel vykonávat dle přílohy č. 4 živnostenského zákona. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2, a to v úplném nebo částečném rozsahu,
 • identifikační číslo osoby, bylo-li dříve přiděleno,
 • provozovna nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • titul nebo vědeckou hodnost zapisované do občanského průkazu, pokud se bude při provozování živnosti používat.
S sebou je potřeba na živnostenský úřad vzít následující dokumenty:
 • občanský průkaz,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde podnikatel umístil své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním sídla),
 • doklad o zaplacení správního poplatku – za ohlášení živnosti je to 1 000 Kč a lze zaplatit na pokladně příslušného úřadu,
 • doklady o bezúhonnosti (nevyžaduje se u občanů ČR a osob s trvalým pobytem) – dokládá se výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem ze státu občanství, ne starším než tři měsíce,
 • u zahraniční fyzické osoby doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (týká se zahraničních osob ze třetích zemí, kteří nejsou občané EU, EHS nebo Švýcarska).
Pokud podnikatel nemá sám dostatečnou kvalifikaci či praxi, může i tak v daném oboru podnikat, ustanoví-li odpovědného zástupce. Pak musí doložit navíc následující dokumenty, týkající se odpovědného zástupce:
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, není-li učiněn osobně na živnostenském úřadě,
 • doklad o bezúhonnosti za stejných podmínek, jak je výše uvedeno u samého podnikatele.

Jednotný registrační formulář, registrační formulář k daním

Pro účely ohlášení živnosti je používá formulář vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu – tzv. Jednotný registrační formulář. Jeho účelem je usnadnit podnikateli splnění jeho oznamovacích povinností vůči jednotlivým úřadům za pomocí jednoho dokumentu.

Při začátku podnikání tak může podnikatel za pomocí tohoto formuláře splnit následující povinnosti:
 • ve vztahu k živnostenskému úřadu – ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi,
 • ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení – oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ a podání přihlášky k důchodovému, případně nemocenskému pojištění OSVČ,
 • ve vztahu ke zdravotní pojišťovně – oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • ve vztahu k úřadu práce – oznámit vznik volného pracovního místa.
Živnostenský úřad předá tyto údaje jednotlivým úřadům do pěti pracovních dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění.

Podání Jednotného registračního formuláře lze realizovat elektronicky, pokud začínající podnikatel vlastní buď elektronický podpis, nebo má zprovozněnu svou datovou schránku.

Pro účely registrace k dani z příjmů fyzických osob, k dani u příjmů za zaměstnance a k silniční daně slouží formulář Ministerstva financí. Lze jej též vyplnit na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad pak předá údaje z přihlášky příslušnému správci daně do třech pracovních dnů ode dne uskutečnění podání.

Opět je možné formulář vyplnit elektronicky a zaslat příslušnému finančnímu úřadu při podepsání elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Jiná podnikání, autorská činnost, nezávislé povolání

Další skupinou samostatných výdělečných činností jsou jiná podnikání, užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv příbuzných právu autorskému a dále svobodná povolání.

Pro některé z těchto činností nepotřebujeme žádné osvědčení – například u příjmů z autorských práv, nebo tvůrčích činností.

Naopak u jiných je potřeba složit zkoušky dle zákona, jako např. u daňových poradců, advokátů, soudní exekutorů, makléřů, insolvenčních správců, znalců, lékařů, architektů, atd. Jejich podnikání se řídí zvláštními zákony.

Začátek podnikání vám usnadní aplikace mPOHODA. Díky ní můžete vystavovat faktury kdykoli a kdekoli i bez připojení k internetu.


Související článek:
Na co si dát pozor v začátku podnikání fyzických osob
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

samira
8. 6. 2019 23:06:37
co vše je třeba začínjící podnikání - restaurace
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PROUZOVÁ Jana
účetnictví, daně
www.jana-prouzova.cz

Účetnictví ALBRECHT
Komplexní vedení účetnictví pro firmy, SVJ a OSVČ
www.ucetnictvi-albrecht.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,055 Kč
21,68 Kč
0,042 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru