Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvýšení základního kapitálu a. s. a s. r. o.


Bc. Alena Haas Kubátová
7. 8. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Ke zvýšení základního kapitálu může dojít jak z vlastních zdrojů, tak díky vkladům.

Foto: 123RF

 

Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností upravuje zákon o obchodních korporacích. Jaké možnosti mají účetní jednotky, pokud chtějí navýšit základní kapitál? A jaké jsou při tom používány účty ze směrné účtové osnovy?


 

Formy zvyšování kapitálu u kapitálových obchodních společností

Ke zvýšení základního kapitálu (dále jen „ZK“) může dojít celkem třemi základními způsoby:
 1. zvýšení ZK formou peněžitých či nepeněžitých vkladů,
 2. zvýšení ZK z vlastních zdrojů,
 3. kombinací obou výše uvedených způsobů.
Kapitálovými obchodními společnostmi jsou podle zákona o obchodních korporacích společnost s ručením omezením a akciová společnost.

U akciové společnosti je možné navýšit základní kapitál těmito způsoby:
 • upsáním nových akcií,
 • vydáním dluhopisů s právem výměny za akcie v nominální hodnotě (jedná se o tzv. podmíněné zvýšení ZK).
U společnosti s ručením omezeným je možné zvýšení kapitálu převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu.

Důležitým pojmem je tzv. „efektivní zvýšení základního kapitálu“. Rozumí se jím zvýšení základního kapitálu novými vklady (peněžitými i nepeněžitými), které je realizováno buď vstupem nového společníka do společnosti s převzetím vkladové povinnosti k novému vkladu, nebo tím, že stávající společníci společnosti převezmou vkladovou povinnost ke zvýšení svých dosavadních vkladů nebo k novým vkladům.

Používané účty v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu

Základními účty používanými při účtování navýšení základního kapitálu je účet 411 – Základní kapitál a účet 419 – Změny základního kapitálu.

Na účtu 411 je účtováno až na základě zápisu v obchodním rejstříku. Je vhodné vést odděleně analytickou evidenci, kde sledujeme:
 • základní kapitál vytvořený vklady,
 • základní kapitál vytvořený přímo/zprostředkovaně ze zisku,
 • základní kapitál podle jednotlivých osob/ subjektů, které vložily vklad.
Na účtu 419 je zachycováno zvýšení či snížení základního kapitálu, které schválila valná hromada společnosti a které ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku. Účtování probíhá obvykle k okamžiku rozhodnutí valné hromady. Analytická evidence je vedena podle jednotlivých osob, které se zavázaly ke zvýšení základního kapitálu.

Dalším účtem používaným v souvislosti s navyšováním základního kapitálu je účet 379 – Jiné dluhy. Kromě např. dluhů z odpovědnosti za způsobenou škodu, celních dluhů a krátkodobých nebankovních úvěrů jsou zde účtovány rovněž dluhy z vkladů do obchodních korporací do doby zápisu vkladu do obchodního rejstříku. Protiúčtem je v takovém případě nějaký aktivní účet.

Dále používáme účet 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál. Evidujeme zde pohledávky za upisovateli, tj. za akcionáři, společníky a členy družstva. Zůstatkem na tomto účtu jsou upsané nesplacené akcie nebo podíly.

Je-li úpis účinný, tzn. došlo-li k upsání a splacení alespoň 30 % upisovaného kapitálu, účtujeme celkovou hodnotu upisovaného vkladu na účet 353 proti účtu 419. Současně se tím sníží hodnota na účtu 353 o zůstatek účtu 379 (splacené vklady).

Pokud dojde k opačné situaci, tedy je-li úpis neúčinný, zaniknou tím práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií a akciová společnost má následně povinnost vrátit upisovatelům částku uhrazenou při upsání akcií.

Účtování zvýšení základního kapitálu vkladem:
 1. přijatý (peněžitý/nepeněžitý) vklad do obchodní korporace před zápisem do obchodního rejstříku vklad – účet aktiv/379,
 2. vznik pohledávky za upisovateli ve výši upsaného základního kapitálu dosud nezapsaného v obchodním rejstříku 353/419,
 3. převod pohledávky na splacení vkladu 379/353,
 4. zvýšení základního kapitálu po zápisu do obchodního rejstříku 419/411.
Účtování zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:
 1. upsání nových akcií:
  1. splácení akcií v průběhu úpisu 221/379,
  2. účinné upsání nových akcií 353/419,
  3. zápočet již uhrazených vkladů – převod dluhu 379/353,
 2. zápis navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 419/411.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

Účetní jednotka se může rozhodnout navýšit základní kapitál také z vlastních zdrojů. V takovém případě platí jedna základní podmínka, a sice, že zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu s přičtením účelově vázaných jiných vlastních zdrojů.

Další podmínkou je ověřená účetní závěrka auditorem bez výhrad, kdy tato nesmí být starší než šest měsíců.

Právní účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku. Na tuto skutečnost nemá vliv den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

V zápisu z valné hromady musí být uvedena částka zvýšení základního kapitálu a rovněž označení vlastního zdroje či zdrojů společnosti, z nichž bude základní kapitál zvyšován.

Z jakých vlastních zdrojů tedy může být základní kapitál navýšen? Jedná se o:
 • fondy tvořené ze zisku,
 • kapitálové fondy,
 • výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
Pro navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů máme k dispozici tyto účty:

413 – Ostatní kapitálové fondy

Zde zachycujeme ostatní kapitálové vklady, je jedno zda peněžité či nepeněžité. Při vytváření těchto fondů nedochází automaticky ke zvyšování základního kapitálu.

421 – Rezervní fond

Fond lze tvořit buď ke krytí ztrát společnosti, nebo k opatřením majícím za následek překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti, pokud to dovoluje společenská smlouva nebo stanovy společnosti.

423 – Statutární fondy

Statutární fondy jsou tvořeny ze zisku podle uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic.

424 – Ostatní fondy

Zde zachycujeme tvorbu ostatních fondů tvořených ze zisku u obchodních korporací. Jde o fondy na úhradu sociálních, kulturních, sportovních a jiných výdajů podle stanov nebo společenské smlouvy. Tento fond může účetní jednotka použít k účelům nad rámec nákladů (výdajů) uznaných zákonem o daních z příjmů. Jeho použití však musí být upraveno vnitřními předpisy účetní jednotky.

428 – Nerozdělený zisk minulých let

Na účet 428 je převáděn disponibilní zisk z předchozího účetního období, o kterém rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou či stanovami. Pokud ovšem předtím nedošlo k vyplacení zisku akcionářům a společníkům, k jeho použití ke snížení ztráty minulých let nebo k přídělu do fondů tvořených ze zisku.

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Na účet 431 převádíme po otevření účetních knih v novém účetním období výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na konci roku zde nesmí být zůstatek. Na základě usnesení valné hromady je možné tento výsledek hospodaření buď rozdělit mezi účty vlastního kapitálu, nebo převést jako podíl na zisku společníkům.

Účtování zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů:
 1. Zvýšení základního kapitálu z kapitálových fondů z rozhodnutí valné hromady 413/419
 2. Použití rezervního fondu na zvýšení základního kapitálu z rozhodnutí valné hromady 421/419
 3. Použití statutárního fondu na zvýšení základního kapitálu z rozhodnutí valné hromady 423/419
 4. Použití ostatního fondu na zvýšení základního kapitálu z rozhodnutí valné hromady 424/419
 5. Použití nerozděleného zisku minulých let na zvýšení základního kapitálu na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady 428/419
 6. Použití výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na zvýšení základního kapitálu na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady 431/419
 7. Zaúčtování zvýšení základního kapitálu po zápisu do obchodního rejstříku 419/411
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
4heat vytápění hal
Topení a chlazení průmyslových a sportovních hal
4heat.cz

Ing. Monika Tylečková
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání
www.tyleckova.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru