Vystavování faktur v tuzemsku


Bc. Zuzana Bartůšková
19. 11. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňový doklad má svoje předepsané náležitosti, které se musí bezpodmínečně dodržovat.

Foto: Fotolia.eu

 

Každý podnikatel bez ohledu na velikost, právní formu či obor podnikání potřebuje vystavovat faktury. Přečtěte si, jaké náležitosti musí účetní a daňové doklady mít a v čem lidé při vystavování dokladů nejčastěji chybují.


 

Proč mít správně doklady?

 • Postih za nesprávně vystavený doklad.
V případě špatně vystaveného dokladu se podnikatel vystavuje riziku sankce od Finančního úřadu. Pokud doklad neobsahuje předepsané formální náležitosti, hrozí podnikateli postih od 500 Kč výše. A to i v případě, kdy nedošlo ke krácení daní.
 • Sankce hrozí i příjemci chybného dokladu.
Za správnost dokladu odpovídají obě strany - ten, kdo ho vystavil, i ten, kdo ho přijal a zaúčtoval. Pokud odběratel uplatní nárok na odpočet DPH a daňový náklad na základě špatně vystaveného dokladu, vystavuje se riziku vyloučení částky z daňových nákladů a DPH na vstupu a dalším sankcím spojeným se snížením daňového základu (úroky z prodlení).
 • Podezření z provozování švarcsystému.
Doklad může být po věcné stránce v pořádku a plnění může sloužit k jeho podnikatelské činnosti. Přesto však, pokud bude text dokladu nevhodně koncipován, může vzniknout podezření z provozování švarcsystému. Dodavatel i odběratel budou muset prokazovat, že o práci načerno nejde.
 • Zkažení dobrého image firmy.
Pokud budete svým zákazníkům posílat doklady s chybějícími nebo špatnými náležitostmi, jen těžko si udržíte pověst profesionála. Neustálé vracení faktur k opravě stojí čas, který se dá využít účelněji.
 • Oprávněné nezaplacení faktury.
Obchodní smlouvy velmi často obsahují klauzuli, že zákazník je povinen uhradit cenu na základě dokladu mající náležitosti daňového dokladu. Pokud doklad tyto náležitosti nemá, je odběratel oprávněn fakturu nehradit a vrátit ji k přepracování. Tím se obvykle prodlužuje doba inkasa platby.
 • Ztráta zakázky či dokonce zákazníka.
Pokud zákazník musí neustále doklady vracet a řešit jejich správnost, může se stát, že ho takováto zbytečná ztráta času znechutí natolik, že se příště raději obrátí na vašeho konkurenta.
 • Ztráta nároku na dotaci, ztráta veřejné zakázky.
Nemusíme být přímo v roli žadatele o dotaci. Stačí, pokud jsme v roli subdodavatele. Chybějící formální náležitost může znamenat, že faktura nebude z dotace proplacena.

Druhy dokladů

Účetní doklad


Účetní doklady slouží jako podklad pro zaúčtování. Takže účetním dokladem je vše, co slouží jako záznam pro účetnictví. Věrohodný účetní doklad je zároveň dokladem pro účely daně z příjmů (pro daňové náklady).

Účetní doklad může, ale nemusí být současně daňovým dokladem pro účely DPH. Zatímco daňové doklady pro účely DPH vystavuje plátce DPH, náležitosti účetního dokladu musí splňovat všechny doklady, a to jak u plátce, tak i neplátce DPH.
 
Náležitosti účetního dokladu:
 • označení účetního dokladu
Plátce DPH vystavuje „Fakturu - daňový doklad“, neplátce DPH nevytváří daňový doklad a vystavuje jen „Fakturu“.
 • obsah účetního případu a jeho účastníci - co je předmětem fakturace a přesné označení dodavatele a odběratele
 • peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu - tj. datum vystavení faktury
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu - u plátců DPH bývá totožný s datem uskutečnění zdanitelného plnění
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování
Lze souhrnně za více dokladů a lze elektronickou formou (např. záznamem vygenerovaným účetním programem). Tyto podpisy se doplňují při zapisování do účetních knih. Osoba odpovědná za účetní případ je zpravidla ten, kdo ví, o co v daném případě šlo (jednatel, nákupčí, obchodní zástupce). Osoba odpovědná za zaúčtování bývá zpravidla účetní.

Zjednodušený daňový doklad


Zjednodušený daňový doklad vystavuje plátce DPH výhradně při platbě v hotovosti, kartou nebo šekem za plnění do 10.000 Kč včetně daně. Vystavuje se v okamžiku přijetí platby (datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vystavení jsou tentýž den). Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit na zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků.
 
Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:
 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu
 • sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění - dodavatel
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění - DIČ dodavatele
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty (podle toho, který den nastane dříve)
 • sazba daně (může být vypsána i slovně - „základní”, „snížená”)
 • částka, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem
 
Nejčastější chyby při používání zjednodušeného daňového dokladu:
 • zaměňuje se zjednodušený daňový doklad a doklad o úhradě
Při úhradě Faktury (daňového dokladu) v hotovosti vystaví dodavatel místo příjmového pokladního dokladu/stvrzenky o přijetí peněz zjednodušený daňový doklad. Znovu vyčíslí základ daně, daň a sazbu daně. To znamená, že vystaví daňový doklad na stejný případ dvakrát a správně by měl i dvakrát odvést DPH.
 • doklad je nečitelný - rozmazaný, vybledlý nebo „naškrábaný”
Lze doporučit kopírovat doklady vytištěné na termopapíru, aby bylo možné přečíst text dokladu i po vyblednutí termopapíru.
 • chybný nebo neúplný název dodavatele
Chybí jméno a příjmení podnikatele (fyzické osoby), chybí úplná adresa sídla nebo místa podnikání (provozovna), chybí IČ (je uvedeno jen DIČ).
 • chybný nebo žádný DIČ - starý formát, chybí „CZ”
 • doklad není očíslován
 • předmět plnění je nekonkrétní - např. „textil”, „domácí potřeby”
 • není uvedeno datum uskutečnitelného plnění (tj. datum prodeje) - časté na parkovacích lístcích
 • neuvedená nebo neplatná sazba daně - např. 10 % místo 14 %
 • není uvedena měna
 • doklad v tuzemsku je vystaven pouze v cizí měně - např. v eurech

Běžný daňový doklad


Běžný daňový doklad se vystavuje ve všech případech, kdy nelze použít zjednodušený doklad. V případech, kdy lze použít zjednodušený daňový doklad, se může vystavovatel rozhodnout, zda použije zjednodušený nebo běžný daňový doklad.

Běžný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od data zdanitelného plnění nebo od data přijetí platby, podle toho, který okamžik nastal dříve (viz § 25 Zákona o DPH). Základ daně a daň musí být uvedeny vždy v Kč. Avšak nevadí, pokud je současně uveden přepočet částky i do jiné měny (např. do eur či dolarů).
 
Náležitosti běžného daňového dokladu:
 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění - dodavatel
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění - DIČ dodavatele
 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění - odběratel
 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem - DIČ odběratele
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
 • jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně
 • sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 • výše daně - tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů
Daňový doklad musí být originál. Ale nemusí být opatřen razítkem ani podpisem vystavovatele, nejedná se o povinné náležitosti daňového dokladu. Na doklad je vhodné uvést informace o datu splatnosti, formě úhrady (převodem, hotově, dobírkou apod.) a číslo účtu.

Při zasílání daňového dokladu do zemí Evropské unie je vhodné doplnit číslo účtu ve formátu IBAN a SWIFT (obojí lze nalézt na výpise z účtu). Při zasílání daňového dokladu mimo EU je vhodné doplnit navíc název a adresu banky dodavatele.

Při přijímání plateb v hotovosti je třeba respektovat limit pro přijímání plateb v hotovosti 350.000 Kč za den u jednoho odběratele (viz § 4 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti). Na doklad je vhodné doplnit také kontaktní informace - telefon, e-mail a webové stránky.

Další tipy k vystavování dokladů


Označení dodavatele/odběratele:
 • Používat název firmy dle obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, tituly u fyzických osob psát tak, jak jsou v rejstříku.
 • U tuzemských fyzických osob je název firmy vždy jméno a příjmení, ne obchodní značka (např. Restaurace Pod lípou, Profiseo, Český krámek).
 • U právnických osob nevynechávat dodatek (s.r.o., a.s.), psát ho tak, jak je v obchodním rejstříku. Rozlišujte, zda firma používá dodatek s.r.o., nebo spol. s r.o.
 • Uvádět úplnou adresu - ulici, číslo domu, PSČ a město (i u zákazníků nepodnikatelů).
 • U zahraničních obchodních partnerů rozlišovat fakturaci pro zahraniční centrálu a českou pobočku, uvádět stát (i v případě Slovenska).
 • U podnikatelů vždy používat IČ i DIČ.
 • Používat správné a platné DIČ - včetně přípony „CZ”.

Číslo dokladu:
 • Číselná řada musí být v rámci roku souvislá - nevolit číslo dokladu podle data.
 • Číslo faktury by mělo být totožné s variabilním symbolem pro účely platby.
 • Je vhodné používat číselný kód, ne příliš dlouhá čísla, písmenka či znaky.
 • V jednom roce by měla být jedna číselná řada, příští rok začít zase číslovat opět od čísla 1.
 • Může být více různých číselných řad - např. tuzemsko a zahraničí, různé dokladové řady pro různé činnosti firmy (např. zvlášť velkoobchod a zvlášť e-shop).

Rozsah a předmět plnění:
 • Vyhýbat se cizím slovům, angličtině, managerskému a odbornému slangu, interním zkratkám a kódům.
 • Text psát jasně, srozumitelně, konkrétně.
 • Pozor na konzultace, reklamu, „práce” a „fee”, „přefakturace”, „náklady” - hlavně pokud jsme na straně příjemce dokladu. V případě konzultací a reklamy je vhodné mít připravené důkazy, že plnění nastalo a v jakém bylo rozsahu. Slova jako „práce“, „fee“, „přefakturace“ a „náklady“ je vhodnější na fakturách vystavených vůbec nepoužívat, pokud je možné se jim vyhnout použitím synonym nebo jinou formulací textu.
 • Provizní faktury mít vždy podložené smlouvou s postupem výpočtu provize a podmínkami pro přiznání.
 • Plnění, na které mám oprávnění - pozor na neoprávněné podnikání (provozování živnosti či jiné podnikatelské činnosti bez příslušného podnikatelského oprávnění). To se týká i živností volných.
 • Používat písemné objednávky - e-mailem, webové formuláře, písemné podklady k fakturaci (servisní či zakázkové listy, stavební deníky, grafický návrh, technické specifikace, dodací list, prezenční listinu účastníků školení apod.). Z důvodu průkaznosti plnění pro daňové řízení a z důvodu snazší vymahatelnosti neuhrazené pohledávky.
 • Do smluv uvádět obchodní a platební podmínky.
 • Citovat čísla a data objednávek, zakázek, smluv, pokud existují a jméno objednatele na faktuře. Vhodné zvláště v případě, že je zákazníkem větší firma - snáze se identifikuje osoba odpovědná za schválení faktury a jejího proplacení.
 • Špatně: školení.
 • Správně: školení bezpečnosti práce, konané 10. 8. 2012, pro 12 zaměstnanců firmy ABC s.r.o.
 • Špatně: programátorské práce v měsíci září
 • Správně: programátorské úpravy databáze zákazníků Oracle pro e-shop levnenakupy.cz
 • Špatně: překlady, tlumočení
 • Správně: překlad obchodní smlouvy se společností ABC s.r.o. z češtiny do angličtiny, 12 normostran
 
Datum uskutečnění plnění:
 • Dnem dodání zboží - dle dodacího listu.
 • Dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu.
 • Dnem přijetí platby.
 • Dílčí plnění - např. pokud je ve Smlouvě o dílo uvedeno předávání jednotlivých etap díla.
 
Základ daně, výše daně:
 • Základ daně a výše daně musí být vždy uvedeny v Kč.
 • Rekapitulace DPH - souhrn základů a výše daně v členění podle sazeb daně.
 • Při osvobození vždy uvést důvod osvobození a § Zákona o DPH.
 
Zálohové platby:

Za zálohovou platbu se považuje platba před poskytnutím plnění. Proformafakturou se obvykle myslí zálohová platba na 100 % ceny. Zálohová faktura není účetní ani daňový doklad, neúčtuje se o ní a nemá ani žádné předepsané náležitosti. Může mít tedy i formu prostého e-mailového textu.

Pokud platba zálohové faktury a běžný daňový doklad na poskytnuté plnění nejsou ve stejném měsíci, je plátce DPH povinen vystavit Daňový doklad k zálohové platbě. Datem zdanitelného plnění je v takovém případě datum přijetí platby. Daňový doklad k záloze se vystavuje do 15 dnů od přijetí platby. Daňový doklad k záloze není daňovým dokladem pro účely daně z příjmů.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Karel
6. 8. 2020 11:31:42
Na koho se mohu obrátit, když jsem přes net objednal zboží, které včas dorazilo po předchozím bankovním převodu, zaplaceno ale došlo bez faktury k založení a urgence o zaslání je dokola nevyslyšena?!
Hlášení závadného obsahu

Michaela
16. 1. 2018 16:00:06
Dobrý den. Prosím Vás o zodpovězení dotazu týkajícího se nutných dokladů u plateb kartami. Firma má právní formu s.r.o. a je neplátce DPH. Má maloobchodní prodej kosmetických přípravků a vede podvojné účetnictví. Nyní uvažuje, že zavede platební terminál na karty pro zákaznice, který by od 1.března 2018 nebyl spojen s povinností evidovat v EET. Účetní poradkyně firmy však požaduje, aby každá bezhotovostní tržba firmy včetně plateb kartou byla v účetnictví dokladována výlučně fakturou vůči zákaznici. Je u plateb kartami vystavení faktury povinné, či vůči zákaznicím postačuje vystavení paragonu s popisem nakupovaných položek a kopie účtenky pro zákaznici vygenerovaná platebním terminálem? Velice děkujeme. :-)
Hlášení závadného obsahu

Robert
27. 3. 2017 12:05:13
Martina: Dodavatel v případě přenesení daň. povinnosti do dokladu výši DPH neuvádí. Místo toho do dokladu napíše, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel.

Příjemce plnění (tedy odběratel) je povinen doplnit na daňovém dokladu výši daně a zároveň odpovídá za správnost uvedené daně.
Hlášení závadného obsahu

Martina
23. 3. 2017 7:46:00
Dobrý den, mohli byste mi, prosím, sdělit, zda je dodavatel při vystavování faktury povinen uvést sazbu DPH v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost? Jde mi o to, abych pak udělala vyměření DPH správnou sazbou. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

vlasta
6. 3. 2017 21:00:35
Dobrý den, dělali nám na zakázku kuchyň vč. instalace všech elektrospotřebičů.Chtěla bych vědět od koho bybly koupeny a kolik stály. Ale dodavatel se dohaduje, že to nepořebuji vědět ani mít záruční list.Faktura, kde je jen cena za celou kuchyň je současně záruční list na spotřebiče.Mají pravdu? A proč je to pro ně problém?Děkuji Jakubíková
Hlášení závadného obsahu

Markéta 29
4. 2. 2016 13:38:19
Dobrý den, je někde v zákoně stanoveno, jaké podklady by měla mít vystavená faktura?Např.při nákupu materiálu musí být dodací list.Při vystavení faktury za provedené stavební práce musí být objednávka od odběratele, faktura musí obsahovat soupis prací a předávací protokol?Je to nějak stanoveno?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

hodnyclovek
1. 2. 2016 12:03:48
Dobrý den.
Firma, která nám pronajímá skladovací halu, nám posílá faktury za spotřebované energie (přefakturace spotřebované elektřiny, vody a tepla) s obrovským zpožděním. Např. fa. za spotřebu vody v únoru 2015 nám poslali v červenci 2015. Spotřebované teplo za stejný měsíc nám vyfakturovali v říjnu 2015, a spotřebu elektřiny dokonce až nyní, tj. 1.února 2016. Dodavatelé energií vystavili faktury našemu pronajímateli vždy včas. To víme, protože jsou vždy součástí faktury jako příloha. Je to tak správně? Do kdy nám pronajímatel skladu má za povinnost tyto energie vyfakturovat? Můžeme je odmítnout platit?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:47:01
Honza: v daném případě je podstatné jestli uvedli správně identifikaci dodavatele tj. název a adresu a dále DIČ. Některé státy IČ nepoužívají. Pokud je řádně uveden název, adresa a platné DIČ dodavatele, považovala bych to za dostatečné.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:45:18
Radek Sykora: samozřejmě, že má povinnost vystavit vám doklad, stejně jako se řídit příslušnými zákony v případě reklamace. V daném případě doporučuji se obrátit na příslušnou instituci, která se zabývá ochranou práv spotřebitele. Což bude zřejmě ČOI. To, že vám dodavatel nevystavil doklad můžete řešit také přes příslušného správce daně s tím, že máte podezření na zkrácení příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Honza
24. 8. 2015 15:22:01
Dobrý den,
musí uvádět německá firma (dodavatel) na faktuře IČ odběratele? Uvedl pouze DIČo, tak bych se chtěl zeptat, zda to není problém?
Hlášení závadného obsahu

Radek Sykora
27. 3. 2015 23:06:50
Dobry den mam na vás dotaz. Od jedniho místního truhláře jsme si nechali udělat nové skříňky a skříň do ložnice. Zaplatili jsme smluvenou částku 20 tisíc ale faktůru jsme žádnou nedostali. Dále v prosinci 2014 jsme u truhláře reklamovali zakoupenou matraci do dnešního dne reklamační protokol s námi ani nesepsal a jen poslal tiskopis ať si reklamaci sepíšeme matraci vyfotíme a on pak bude reklamaci řešit s firmou, kde byla mastrace zakoupena. Prosím o radu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:47:36
Uzivatel: Nejsem si jistá, že správně chápu váš dotaz. Z dotazu mi vyplývá, že vy jste přepravní firma a osobě povinné k dani z třetí země poskytujete službu přeprava zboží mezi členskými státy EU. Místo plnění se řídí § 9 odst. 1 je tedy v sídle příjemce služby. Na něj přenesete povinnost odvést daň. Odkaz na paragraf uvádět nemusíte - nejedná se o osvobozené plnění. Uvedete text "daň odvede zákazník". Popř. anglicky "Reverse charge". Pokud přesto chcete uvést na dokladu odkaz na nějaké ustanovení zákona o DPH doporučuji § 9 odst. 1
Hlášení závadného obsahu

Uzivatel
8. 3. 2015 21:15:13
Prosím o radu... Jaký text popř. paragraf v "Rekapitulaci dhp" u vystavené faktury použít při poskytnutí přepravy objednané právnickou osobou na území ČR pro zahraničního zákazníka jež je členem EU (konkr. Velká Británie, Německo, Francie). Děkuji za ochotu.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:39:30
Sláva: § 25 odst. 6 Zákona o DPH: "§28 (6) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem." Nemusí tedy vždy fakturu resp. daňový doklad vystavovat dodavatel. Může ho vystavit i odběratel nebo i třetí osoba
Hlášení závadného obsahu

Sláva
25. 2. 2015 0:20:22
Dobrý den,
dle mého názoru vystavuje Fakturu vždy dodavatel,nebo může v některém případě vystavit Fakturu odběratel? Výdejku ale budu vystavovat sám.Je má domněnka správná, nebo se mílím?
děkuji
Hlášení závadného obsahu

Stanislav
11. 1. 2015 21:19:13
Děkuji za odpověď, je to naprosto vyčerpávající, pěkný den!
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 19:40:06
Stanislav: zasíláním zboží do tuzemska se dle § 8 odst. 4 Zákona o DPH myslí: "Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými státy, ) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy
1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
2. jí zmocněnou třetí osobou,
b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a
c) se nejedná o dodání
1. nového dopravního prostředku,
2. zboží s instalací nebo montáží, nebo
3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.". Zasíláním zboží s místem plnění v tuzemsku se tedy zjednodušeně řečeno myslí dodání zboží z jiného členského státu EU do tuzemska "nepodnikateli". Pokud dochází k dodání zboží v rámci ČR lze vystavit zjednodušený daňový doklad. Zároveň si dovolím upozornit, že článek je z r. 2012 a od té doby došlo k úpravě podmínek pro vystavování zjednodušného daňového dokladu. Mimo jiné byla zrušena podmínka platby hotově, kartou nebo šekem a zjednodušený daňový doklad tak lze vystavit i u plateb převodem.
Hlášení závadného obsahu

Stanislav
7. 1. 2015 17:39:40
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně zjednodušeného daňového dokladu. Dle zákona není možné vystavovat zjednodušený daňový doklad při zasílání do tuzemska s místem plnění v tuzemsku. Co se tím myslí? Pokud z Česka na jinou českou adresu zasílám zboží, tedy nemohu vystavit zjednodušený daňový doklad, nebo se to týká jiného případu? Děkuji moc za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 10. 2013 21:30:12
Dobrý den,
zákon o účetnictví umožňuje, aby podpisový záznam byl společný pro více dokladů - viz § 11. Není tedy nutné tisknout každý doklad zvlášť. § 12 uvádí, že ke každému účetnímu zápisu musí být připojen podpis osoby odpovědné za jeho zaúčtování. § 33 dále hovoří za jakých podmínek lze vést účetní zápisy na technických prostředcích (např. musí být zajištěna možnost neměnného převodu dat do listinné podoby nebo do obecně čitelné podoby). v § 33a odst. 3 je uvedeno, že účetní záznam musí být podepsán vlastnoručním podpisem, elektronickým podpisem nebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické podobě. Vzhledem k tomu, že Pohoda umožňuje nastavit kdo s programem pracuje a kdo udělal záznam, lze to považovat za technický záznam. Nejsem si však jistá, jestli by byla podmínka záznamu o tom, kdo doklad vyhotovil splněna i v případě, kdy by s Pohodou pracovalo více uživatelů a všichni používali stejný přístup nebo se všichni přihlašovali na Admin. Mimo jiné z tohoto důvodu (aby bylo průkazné kdo účetní doklad vyhotovil) je vhodné nastavit jednotlivé uživatele v Pohodě.
Hlášení závadného obsahu

Jana
23. 10. 2013 12:01:23
Dobry den,
chtela bych se zeptat, aby byly splneny nalezitosti ucetniho dokladu, znamena to, ze kazdou prijatou fakturu musi ucetni fyzicky podepsat? Nebo je tato nalezitost splnena tim, ze ji ucetni zavede do systemu Pohoda, ve kterem je prihlasen?

Dekuji
Hlášení závadného obsahu

guliver
19. 11. 2012 21:21:00
Odkaz na ověření DIČ ověřuje neplatnými údaji. V našem případě 2 roky po změně názvu společnosti je stále uváděný původní název. A úředníci buzerují, pardon ÚŘADUJÍ
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

4. 10. 2023 | Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč. Výše částky je dána vyhláškou č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

DATEL PLUS s.r.o.
Služby daňových poradců, účetnictví, mzdy.
www.datelplus.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme