Účty časového rozlišení v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
31. 7. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Typickým příkladem nákladů příštích období je nájemné hrazené předem, nepravidelné leasingové splátky, pojistné hrazené předem či dopředu zaplacené předplatné.

Foto: 123RF

 

Náklady a výnosy se musí vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pojďme se na tuto povinnost podívat prostřednictvím příkladů, se kterými se účetní jednotky v praxi běžně setkávají.


 
Časové rozlišení výnosů a nákladů v účetnictví účetních jednotek je používáno v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“): „Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (…).“

Přímo s pojmem časové rozlišení pak pracuje prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele č. 500/2002, ve které je časovému rozlišení věnován § 13 a § 19. Časové rozlišení je popsáno i v českých účetních standardech ČÚS č. 019.

Často se zaměňuje časové rozlišení nákladů a výnosů s dohadnými účty aktivními a pasivními. Přitom účty časového rozlišení se použijí pouze tehdy, pokud se operace týkají minimálně dvou účetních období a zároveň známe tyto parametry:
  • částka – jaká je hodnota nákladu nebo výnosu, který musí být časově rozlišen,
  • účel – na co byl či bude vynaložen náklad nebo na základě čeho vznikl či vznikne výnos,
  • období – do kterých účetních období a v jakém poměru se musí daný náklad či výnos rozdělit.
Dohadnými položkami se dnes nebudeme zabývat, pouze okrajově poznamenám, že nám obvykle není známa částka a my ji musíme kvalifikovaně odhadnout (typickým příkladem je nevyúčtovaná spotřeba energií).

Pro časové rozlišení nákladů a výnosů slouží následující účty, které lze členit na účty aktivní a pasivní.

381 – Náklady příštích období – aktivní
382 – Komplexní náklady příštích období – aktivní        
383 – Výdaje příštích období – pasivní
384 – Výnosy příštích období – pasivní
385 – Příjmy příštích období – aktivní

381 – Náklady příštích období

Jedná se o uskutečněné výdaje běžného období, které se vztahují k výkonům, které budou přijaty až v následujících účetních obdobích. Jinak řečeno v běžném období se jedná o výdajv následujícím období se jedná vždy o náklad.

Typickým příkladem nákladů příštích období je nájemné hrazené předem. Dále se může jednat například o uhrazené nepravidelné leasingové splátky, pojistné hrazené předem či dopředu zaplacené předplatné atd.

Příklad

Účetní jednotka, plátce DPH, obdržela fakturu za nájemné za pronájem kanceláří na dvanáct měsíců ve výši 240 000 Kč bez DPH na období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Daný příklad lze zaúčtovat dvěma způsoby:

Způsob A)
 
Krok Text Částka MD/D
1. Přijatá faktura za nájemné na rok 2017 a 2018 v celkové výši 240 000 Kč 381/321
  DPH 21 % 50 400 Kč 343/321
2. Úhrada nájemného 290 400 Kč 321/221
3. Vyúčtování nájemného k 31. 12. 2017 (březen až prosinec 2017) 200 000 Kč 518/381
4. Vyúčtování nájemného k 31. 12. 2018 (leden až únor 2018) 40 000 Kč 518/381

Způsob B)
 
Krok Text Částka MD/D
1. Přijatá faktura za nájemné na rok 2017 a 2018 v celkové výši 240 000 Kč  
  březen až prosinec 2017 200 000 Kč 518/321
  leden až únor 2018 40 000 Kč 381/321
  DPH 21 % 50 400 Kč 343/321
2. Úhrada nájemného 290 400 Kč 321/221
3. Vyúčtování časového rozlišení k 31. 12. 2018 (leden až únor 2018) 40 000 Kč 518/381

382 – Komplexní náklady příštích období

Tento účet účetní jednotka použije tehdy, pokud se výdajové položky vztahují k jednotnému účelu a přitom se týkají příštích období.

Za jednotný účel můžeme považovat například náklad na výzkum a vývoj, na dlouhodobou propagaci či náklady spojené s přípravou dlouhodobé výroby. Věcné zúčtování komplexních nákladů příštích období je nutné provést nejpozději do čtyř let.

Příklad

Účetní jednotka považuje v roce 2017 následující výdaje za výdaje na dlouhodobou propagaci zboží, které se bude prodávat v následujícím účetním období.
 
Krok Text Částka MD/D
1. Mzdové náklady 50 000 Kč 521/331
2. Spotřebovaný materiál 100 000 Kč 501/112
3. Spotřebované služby 60 000 Kč 518/321
4. Zúčtování komplexních nákladů příštích období k 31. 12. 2017 210 000 Kč 382/555
5. Zúčtování časového rozlišení k 1. 1. 2018 210 000 Kč 555/382

383 – Výdaje příštích období

O výdajích příštích období hovoříme tehdy, pokud náklady běžného období uhradíme až v období příštím.

Jinak řečeno existuje náklad, který časově a věcně souvisí s běžným obdobím, je známa jeho přesná výše (například na základě sjednané smlouvy), ale účetní jednotka do konce účetního období neobdržela fakturu, proto nelze účtovat danou situaci jako běžný závazek.

Nejběžnějším případem je opět nájemné, tentokrát však hrazené pozadu.

Příklad

Účetní jednotka má pronajatý software, měsíční nájem hradí zpětně. V lednu 2018 obdrží fakturu ve výši 15 000 Kč za prosinec 2017. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 
Krok Text Částka MD/D
1. 31. 12. 2017 Interní doklad – Nájem softwaru za 12/2017 15 000 Kč 518/383
2. 1. 1. 2018 Přijatá faktura 15 000 Kč 383/321
3. Výpis z BÚ Úhrada faktury 15 000 Kč 321/221

384 – Výnosy příštích období

O výnosech příštích období se účtuje v případě, že je v běžném období přijata platba, která věcně a časově patří do výnosů období následujícího.

Typickými příklady výnosů příštích období je přijatá platba za nájemné uhrazené předem, přijatá platba nepravidelných leasingových splátek, přijatá platba za pojistné apod.

Příklad

Účetní jednotka, plátce DPH, vystavila v červnu 2017 fakturu na nájemné na dva roky dopředu, nájemné činí 5 000 Kč bez DPH měsíčně. Účetním obdobím je hospodářský rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
 
Krok Text Částka MD/D
1. 1. 6. 2017 Fa vydaná – tržba za nájemné 120 000 Kč  
  nájemné od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 20 000 Kč 311/602
  zaúčtování výnosů příštích období 100 000 Kč 311/384
  DPH 21 % 25 200 Kč 311/343
2. Úhrada faktury do 30. 9. 2017 145 200 Kč 221/311
3. Tržba nájemné od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 60 000 Kč 384/602
4. Tržba nájemné od 1. 10. 2018 do 30. 5. 2019 40 000 Kč 384/602

385 – Příjmy příštích období

Příjmy příštích období účtujeme v případě, že účetní jednotka do konce účetního období neinkasovala částku, která je však výnosem tohoto běžného období.

Příklad

Účetní jednotka, neplátce DPH, jejímž účetním obdobím je kalendářní rok, pronajímá nebytové prostory. Nájem za prosinec 2017 ve známé výši 17 000 Kč bude vyfakturován a uhrazen až v lednu 2018.
 
Datum Text Částka MD/D
31. 12. 2017 Příjmy příštích období 17 000 Kč 385/602
13. 1. 2018 Faktura vydaná 17 000 Kč 311/385
16. 1. 2018 Úhrada faktury 17 000 Kč 221/311
 

Příklad

Účetní jednotka dostala od pojišťovny potvrzení úhrady škody na zboží ve výši 50 000 Kč. Škoda byla způsobena v běžném účetním období živelnou pohromou (rok 2017). Do konce účetního období však nebyla částka ze strany pojišťovny vyplacena.
 
Datum Text Částka MD/D
31. 8. 2017 Škoda způsobená na zboží 60 000 Kč 549/132
31. 12. 2017 Potvrzená výše úhrady 50 000 Kč 385/648
10. 1. 2018 Přijatá platba od pojišťovny 50 000 Kč 221/385

Pozorný čtenář si jistě všiml, že Náklady a Výnosy příštích období podléhají stejnému principu, ovšem z různých stran pohledu – ze strany odběratele (náklady) a ze strany dodavatele (výnosy). Obdobná situace samozřejmě platí i u Výdajů a Příjmů příštích období.

Na závěr si dovolím poznamenat, že existují situace, kdy není v souladu s platnými předpisy nutné používat účty časového rozlišení. A to v případech, jde-li o nevýznamné částky a o pravidelně se opakující výdaje (popřípadě příjmy) za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

Takový případ se může týkat například pravidelného dlouhodobého předplatného novin či časopisů nebo i nájemného, pokud jsou částky placeny pravidelně, ve stejné výši a je pravděpodobné, že bude takto placeno i nadále.

programu POHODA správně zařadíte náklady a výnosy do příslušného účetního období prostřednictvím agendy Časové rozlišení.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oficiální vzor společenské smlouvy

26. 1. 2023 | V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2022 Sb., díky které došlo k usnadnění zakládání a zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Nově mohou zájemci využít k založení s. r. o. vzorovou společenskou smlouvu, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky. Nový vzor společenské smlouvy obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání s. r. o., doplněné stručným vysvětlujícím komentářem (který je potřeba v případě použití smlouvy smazat). Využití vzoru je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Vzor společenské smlouvy najdete na Portálu justice.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pixely Pavla Ovsíka
Fotograf s oosobním přístupem ke klientovi.
www.pixpo.cz

DOMEO KOUPELNY s.r.o.
e-shop s koupelnovým vybavením
www.domeokoupelny.cz

Daňový kalendář

31. 1. 2023 Přiznání a daň silniční (za rok 2022)
31. 1. 2023 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 1. čtvrtletí 2023)
31. 1. 2023 Daňové přiznání OSS (4. čtvrtletí 2022)
31. 1. 2023 Přiznání k dani z nemovitých věcí úplné nebo dílčí

Další termíny

Kurzovní lístek

23,83 Kč
0,005 Kč
21,93 Kč
0,063 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.01.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme