Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování zálohových plateb


Ing. Martina Truhlářová
7. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den poskytnutí či přijetí zálohy.

Foto: Fotolia.eu

 

O přijetí zálohové faktury neúčtujeme, pouze si ji zaevidujeme. Na příslušné účty zálohu zaúčtujeme až po jejím přijetí nebo poskytnutí, tedy při pohybu peněz. Jak na správné účtování zálohových plateb, vám poradíme v tomto článku.


 
Dle občanského zákoníku § 498 se na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí jako na zálohu. Obdobně v novém občanském zákoníku se má dle § 1807 za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.
 
V rámci účetnictví však nejde pouze o závazky na straně jedné a pohledávku na straně druhé před uzavřením smlouvy – tedy o zálohy obchodní, ale i o zálohy z pracovně právních vztahů řízených zákoníkem práce a zálohy z titulu daní.
 
„Dobrovolné“ zálohy mohou být poskytnuté v různé výši. Hraje zde svoji úlohu důvěra a znalost platební morálky druhé strany. Zejména u plateb za zboží je historická zkušenost s placením limitující a spolu s většími pravidelnými odběry vede od nutnosti zálohovat až k fakturaci s prodlouženou splatností.
 
Poskytování záloh se liší v závislosti na odvětví podnikání a s tím související osobní znalost zákazníka – např. u školení či internetových obchodů je stoprocentní platba předem většinou pravidlem. Ve stavebnictví pak bývá záloha ve smlouvě o dílo mnohdy životní nutností pro dodavatelskou firmu, aby dokázala překlenout náklady, které jí vzniknou s dílem, které může trvat v řádech měsíců či let.

Rozdělení záloh z pohledu účtování

Co se účtování záloh týká, budeme tedy rozdělovat zálohy podle příjemce či poskytovatele, dále podle účelu a doby, po kterou jsou poskytnuté, následovně:
 • zálohy poskytnuté
  • poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) vč. opravné položky k těmto zálohám (účet 095)
  • poskytnuté zálohy na zásoby (účtová skupina 15) vč. opravných položek k těmto zálohám (účty 197 až 199)
  • poskytnuté zálohy dlouhodobé i krátkodobé na služby (účet 314) vč. opravných položek k těmto zálohám (účet 391)
  • zálohy poskytnuté zaměstnancům (účet 335 pohledávky za zaměstnanci)
  • zálohy na daně (účty účtové skupiny 34)
 • zálohy přijaté
  • krátkodobé provozní zálohy (účet 324)
  • dlouhodobé přijaté zálohy (účet 475)

Prvotní doklady k účtování o poskytnutých zálohách a jejich zaúčtování

V praxi vznikají občas problémy s doklady a jejich zaúčtováním, respektive s pochopením základního principu, co to záloha je a kdy se o ní účtuje. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den poskytnutí či přijetí zálohy (srov. Český účetní standard č. 001 bod 2.4.3.).
 
Co se týká obchodních záloh dle dnešní legislativy – Českého účetního standardu č. 017, účtuje se o záloze přijaté nebo poskytnuté, čili o penězích, které byly připsány na účet, nebo v hotovosti na pokladnu. Jedinou výjimkou je účtování dle bodu 3.2.3. u pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor, kde lze účtovat již o předpisu záloh.
 
Veškeré zálohové faktury, proformy, zálohové listy, avíza k platbě či pouze termíny záloh uvedené ve smlouvě jsou tedy pouze informací druhé smluvní strany, která nám tímto říká: Zaplaťte prosím zálohu. A o této skutečnosti nebudeme tedy účtovat, pouze si toto musíme zaevidovat a na příslušné účty zálohu zaúčtujeme až po jejím přijetí nebo poskytnutí, tedy při pohybu peněz.
 
V účetním programu POHODA pro zjednodušení práce doporučuji i při absenci zálohové faktury si do agendy Zálohových faktur zapsat příslušnou poskytnutou či vydanou zálohu, která nám prošla bankou či pokladnou. Pomůže nám to při následném vystavování dokladů na přijatou platbu pro účely DPH (vazba na interní doklad) a vyúčtování na finální faktuře, stejně tak na konci roku při uzávěrce, dokladové inventuře a kontrole salda účtů záloh.
 
Prvotními doklady o účtování o přijetí či poskytnutí zálohy jsou pro nás platba z bankovního účtu, pokladní doklad a v méně frekventovaných případech interní doklad, kde např. zálohu účtujeme na základě zápočtu minulých závazků a pohledávek subjektů, kde je dohodnuto takto zúčtovat rozdíl.
 
Celkový postup u poskytnuté zálohy např. na elektrickou energii bude pak následující:

Doklad Agenda v programu POHODA Zaúčtování (předkontace)
Splátkový kalendář na
zálohy na elektrickou energii
na další období
Přijaté zálohové faktury Bez
Platba bankou Banka 314/221
Daňový doklad (pozor,
v poslední době je často
používán platební kalendář 
dle § 31a zákona o DPH
a nechodí tedy již jednotlivé
doklady na přijatou platbu)
Interní doklady s vazbou přes
Přijatou zálohovou fakturu
Základ 314/314
DPH 343/314
Vyúčtovací roční faktura Přijaté faktury s vazbou
na Přijaté zálohové faktury
Cena energie bez DPH 502/321
DPH z celkové ceny 343/321
Souhrn záloh bez DPH 321/314
DPH ze souhrnu záloh 321/343

Toto je nejjednodušší příklad, který však v praxi znesnadňuje skutečnost, že běžně se jedná o zálohy za dvě zdaňovací období (tedy např. od června minulého roku do května roku dalšího) a musíme do zúčtování zapojit i časové rozlišení nákladů (z účtu 502 odúčtujeme část připadající na dohad na energie minulého roku).
 
Záloh se ovšem více dotýká změna sazeb DPH, která se stále mění. Je tedy potřeba pečlivě dohlédnout na to, abychom odečetli zálohy se správnými sazbami DPH a následně si odkontrolovat uplatnění DPH z faktury na tiskové sestavě Podklady k dani z přidané hodnoty v agendě Přiznání DPH.
 
Zde by se částka DPH z příslušné faktury měla shodovat s vykázaným DPH z doplatku či nedoplatku na faktuře od elektrárny. Zúčtování faktury na energie tak může být bohužel poměrně časově náročnou záležitostí.
 
Platební kalendář, který nyní elektrárny začínají používat, je svým způsobem požehnáním, neboť na jeho základě můžeme nárokovat DPH průběžně během roku, neboť určitě znáte situaci, kdy vám zejména u drobných firem chyběly daňové doklady na poskytnutou platbu a pak jste u roční faktury řešili, které zálohy máte uplatněny a které ne a co s tím daňově uděláte.
 
Z mých zkušeností bych ještě ráda u poskytnutých záloh na služby upozornila na vyúčtování záloh na služby a energie u nájmů. Zde se i o zálohách, jak bylo výše uvedeno, účtuje předpisem (tedy např. na jednom dokladu je nájemné – účtujeme 518/321, a zálohy na služby – účtujeme 314/321).
 
Při vyúčtování pak nezřídka, zejména je-li pronajímatel obecní úřad, městská část či soukromá osoba, dostáváme pouze fakturu, na které je vyčíslen doplatek nebo nedoplatek a vyúčtování záloh je vágní či úplně chybí. Dostáváme se pak do nejistoty, která záloha byla zahrnuta do vyúčtování a která již ne, pokud se k tomu připojí i pozdní úhrady, je pak velmi problematické se dopočítat inventury záloh.
 
Nelze tedy než doporučit oboustranné odkontrolování záloh ve chvíli vyúčtování minulého období, případně důsledně požadovat na faktuře uvedení záloh, které byly zahrnuty do ročního zúčtování.
 
U záloh na dlouhodobý majetek účtujeme obdobně, pouze účet 314 nahradíme příslušnými účty skupiny 05. Stejně tak u záloh na zásoby účtujeme na účty účtové skupiny 15.

Problematické poskytnuté zálohy a jejich účetní řešení

Pokud nedojde k realizaci dohodnutého plnění, pro které byla poskytnuta záloha, mělo by dojít k vrácení nevyúčtované částky druhou stranou. V praxi se ovšem stává, že vrácení zálohy je v nedohlednu a nám chybí potřebné peníze. Nabízí se řešení naši pohledávku vymáhat a zde je jednou z možností postoupení pohledávky.
 
Jestliže se nám nedaří vymoci vrácení poskytnuté zálohy, měli bychom přikročit dle principu opatrnosti k tvorbě opravné položky k zálohám. Tyto opravné položky nelze vytvářet jako zákonné položky dle zákona o rezervách, a jsou proto bohužel daňově neuznatelné. V případě, že k vrácení zálohy nedojde a pohledávka se promlčí, nezbude nám než pohledávku zcela odepsat do nákladů, a to opět nedaňově.

Účetní případ Zaúčtování (předkontace)
Postoupení pohledávky z titulu zálohy Výše zálohy 546/314, 05x, 15x
Cena postoupení 315/646
Opravná položka k zálohám – dočasné snížení 559/095, 197 až 199, 391 (dle druhu zálohy)
Odpis pohledávky z titulu zálohy 546/05x, 15x, 314
Rozpuštění opravné položky v případě odpisu pohledávky 095, 197 až 199, 391/558 (dle druhu zálohy)

Zálohy poskytnuté zaměstnancům

Zaměstnancům společnosti jsou poskytovány především tyto zálohy:
 • záloha na mzdu – jedná se o plnění před výplatním termínem organizace a je zúčtována ve výplatní pásce zaměstnance (pozor na možný konflikt se srážkami ze mzdy z titulu exekucí apod. dle občanského soudního řádu),
 • záloha na cestovné (zaměstnancem by měla být vyúčtována na cestovním příkaze),
 • zálohy na hotové výdaje, placené zaměstnancem pro společnost, které by měly podléhat pravidelnému vyúčtování a doložení příslušnými doklady (doporučuji zejména u vyšších záloh dohodu o hmotné odpovědnosti).

Účetní případ Zaúčtování (předkontace)
Záloha na mzdu 331/211, 221
Záloha na cestovné 335/211, 221
Vyúčtování zálohy na cestovné Celkové cestovné 512/333
Záloha 333/335
a) doplatek zaměstnanci (záloha nižší než cestovné) 333/211, 221
b) přeplatek vrácen zaměstnancem (záloha vyšší než cestovné) 211, 221/335
Záloha na hotové výdaje hrazené zaměstnancem 211, 221/335
Vyúčtování hotových výdajů hrazených zaměstnancem Doklady na výdaje 5xx/333
Záloha 333/335
a) doplatek zaměstnanci (záloha nižší než výdaje) 333/211, 221
b) přeplatek vrácen zaměstnancem (záloha vyšší než výdaje) 211, 221/335

Zálohy z titulu daní

Na rozdíl od všech výše uvedených záloh je zálohová povinnost z titulu daní dána příslušnými daňovými zákony. Jedná se o následující zálohy:
 • záloha na daň z příjmů – účtujeme na účtu 341, doporučila bych zvážit, zda vytvářet předpis 591/341, který nám pomůže věrohodně zobrazovat výsledky hospodaření v průběhu roku v případě, že jsou ekonomické výsledky společnosti meziročně konstantní. Nicméně u menších firem, nebo u firem, kde dochází k meziročním výkyvům ve velikosti daňového základu, bych se přikláněla k účtování záloh 341/211, 221 a teprve k rozvahovému dni bych proúčtovala skutečně zjištěnou daň z příjmů na základě daňového přiznání.
 • záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků – tj. odvod daně, případně pohledávka z titulů daňových bonusů převyšující daň za zaměstnance celé firmy. Budeme účtovat následovně:

Účetní případ Zaúčtování (předkontace)
Zúčtování závazku z titulu daně z mezd vůči finančnímu úřadu 331/342
Úhrada daně za zaměstnance 342/211, 221
Zúčtování pohledávky z titulu daňového bonusu převyšujícího daň z mezd vůči finančnímu úřadu 342/331
Rozhodnutí o žádosti o poukázání chybějících prostředků z titulu daňového bonusu finančním úřadem vrácení 221/342
převedení na jinou daň 34x/342
převedení na jinou daň jiného subjektu 315/342
ponechání na splatné závazky stejné daně – bez zaúčtování

 • loha na silniční daň – účtuje se čtvrtletně dle skutečně používaných a vlastněných vozidel. Za první tři čtvrtletí účtujeme vždy předpisem k poslednímu dni čtvrtletí 531/345, za říjen a listopad k 31. 11. stejným předpisem a k 31. 12. doplatek za prosinec, čímž bychom měli mít vše vyrovnané a zálohy by měly odpovídat daňové povinnosti. Případný rozdíl zjištěný při sestavování daňového přiznání k dani silniční zúčtujeme k 31. 12. roku, za který odvádíme daň silniční. 

Přijaté zálohy

Přijaté zálohy jsou našimi pasivy. Tedy částkami, které budeme muset buď vyúčtovat, nebo je v případě neuskutečnění plnění vrátit. Zde rozlišujeme na zálohy:
 • krátkodobé (účet 324) – na období kratší než jeden rok, a
 • dlouhodobé (účet 475) – na období delší než jeden rok.
 
Vzhledem k tomu, že dle § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty má plátce povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty, pokud nastane před uskutečněním zdanitelného plnění – tedy za zálohy, je potřeba důsledně identifikovat veškeré platby, které přišly na bankovní účty a do pokladen společnosti a následně je zdanit v příslušném zdaňovacím období, kdy byly přijaty, to znamená vystavit daňový doklad na přijatou platbu.
 
Nezdaňujeme zálohy, kde výsledné zdanitelné plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti (viz článek Zálohy a dílčí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti).
 
Celkový postup u přijaté zálohy (např. z titulu smlouvy o dílo na zakázkový software) bude pak následující:

Doklad Agenda v programu POHODA Zaúčtování (předkontace)
Smlouva o dílo Vydané zálohové faktury Bez
Platba bankou Banka 221/324
Daňový doklad na přijatou
platbu
Interní doklady s vazbou přes
Vydanou zálohovou fakturu
Základ 324/324
DPH 324/343
Výsledná faktura Vydané faktury s vazbou na
Vydané zálohové faktury
Cena za dílo bez DPH 311/602
DPH z celkové ceny 311/343
Záloha bez DPH 324/311
DPH ze zálohy 343/311


Související článek:
Zálohy ve vztahu k DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

to marie
18. 12. 2018 12:42:24
zápočtem se zálohou :-)
Hlášení závadného obsahu

Marie
15. 10. 2018 11:48:21
Dobrý den,jak mám zaúčtovat převod doplatku faktury do záloh?
Hlášení závadného obsahu

Marci
23. 2. 2018 10:01:52
Dobrý den,poskytli jsme zálohu na dodání kovových trubek, byl nám vystaven daňový doklad s DPH 21%. V prosinci jsme si DPH nárokovali. V únoru přišla konečná faktura je ale v PDP, základ aně přesáhl 100 000kč. Jak to mám zúčtovat? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Šárka
23. 1. 2018 8:06:11
Dobrý den, prodáváváme v prodejně dárkové poukázky na zboží Pracovní oděvy s 21% DPH). Je možné je účtovat jako zálohovou platbu? Prosím o radu, jak je správně zaúčtovat.
Hlášení závadného obsahu

Dana
19. 10. 2016 14:22:26
Dobrý den, poradíte mi prosím s následujícím dotazem?
Pronájímáme nebytové prostory a nájemcům vystavuje splátkové kalendáře, kde je uveden předpis na nájem a předpis na zálohy.
Jak mám správně postupovat, když např. předpis zálohy je 20000,- a přijde platba ve výši př.25000,- ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petros
16. 5. 2016 11:45:49
V případě, že účtujeme DPH z přijatých záloh 343/314, nevypovídá stav účtu 314 pravdivě o stavu vydaných záloh na konci období a výkazy jsou tedy "nepravdivé" a je to v rozporu s ustanovením, že účetnictví má podávat pravdivý obraz. :-)
Zaplatili jsme 1210 Kč, které účtujeme na 314. Vystavíme daňový doklad a snížíme tuto částku o 210, které putují na účet 343 (343/314). Na účtu 314 máme zůstatek tedy 1000 Kč i přesto, že přijatá záloha činila 1210 Kč. A ve výkaze samozřejmě uvedeme 1000 Kč na konci období při uzávěrce.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 29
13. 4. 2016 20:16:18
Dobrý den, v případě že jsme vysatavili fakturu, která nám byla uhrazena na 3x, musím vystavit 3 daňové doklady nebo stačí jeden s datem poslední přijaté platby?Jedná se o příjem od fyzické osoby-neplátce DPH.Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Luboš RYBA
22. 3. 2015 14:09:17
Dobrý den!
Předkontace je správně, zde se musí řádky 2 a 4 pouze navzájem odečíst.
DPH výkon byl řešen na daňovém dokladu na přijatou
platbu. (DPH 324/343)
Hlášení závadného obsahu

Ing. Martina Truhlářová
11. 11. 2013 10:01:54
Samozřejmě máte pravdu, na odstranění chyby se již pracuje.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
9. 11. 2013 19:56:40
Dobrý večer, dle mého názoru došlo v poslední tabulce na 3. řádku k přehození strany MD a D. Příjemce zálohy má povinnost přiznat daň na výstupu a DPH by tedy mělo být zaúčtováno na straně D.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Wiseversa s.r.o.
Služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.
www.wiseversa.cz

ALTOMA spol. s r.o.
Garážová vrata HÖRMANN. Montáž vratové techniky a závor.
www.altoma.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru