Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování o zvířatech


Bc. Alena Haas Kubátová
29. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K zařazení zvířat do dlouhodobého majetku dochází buď nákupem, nebo převodem z vlastního chovu.

Foto: 123RF

 

Ačkoli jde o živé tvory, někdy je nutné i zvířata zahrnout do účetnictví. Účetní jednotky mohou evidovat zvířata jako dlouhodobý majetek nebo jako zásoby. Jaká pravidla platí pro zařazení zvířat do jednotlivých skupin?


 

Zvířata v účetnictví

Některé účetní jednotky, např. zemědělská družstva, evidují ve svém majetku také zvířata. Podle jejich druhu, stáří a jiných ukazatelů musí účetní jednotka správně určit, ve které účtové skupině bude zvířata evidovat. Zvířata mohou být evidována jako dlouhodobý majetek i jako zásoby. Účtování o zvířatech vedle zákona o účetnictví upravují České účetní standardy č. 005, 007, 013, 015, 017, 018 a 019 a dále § 9, § 22, § 23, § 49 a § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví.

Zvířata jako dlouhodobý majetek

K zařazení zvířat do dlouhodobého majetku dochází v zásadě dvěma způsoby. První možností je nákup zvířat, druhou pak převod z vlastního chovu, kdy jsou zvířata v účetnictví již evidována, a to na účtu zásob.

Pro evidenci zvířat jakožto dlouhodobého majetku slouží účet 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Tento účet patří do účtové skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Na účtu 026 eviduje účetní jednotka dospělá zvířata, jež jsou určena k chovu a k jinému hospodářskému využití po dobu delší než jeden rok.

V rozvaze nalezneme účet 026 v aktivech v části B.II.4.2. – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Pořizovací cenu, resp. vlastní náklady pořízení si stanoví účetní jednotka vlastním interním předpisem. U zvířat účtovaných na účtu 026 neúčtujeme o technickém zhodnocení.

Ekonomickým užitkem zvířat vedených na účtu 026 může být produkce mléka, vlny, využití k tahu, komerční využití či narození mláďat. To, zda je zvíře dospělé, tedy základní kritérium pro jeho zařazení na účet 026, je dáno zootechnickými zásadami. Určujícími kritérii jsou např.:
 • věková hranice,
 • narození mláďat,
 • způsobilost k plemenitbě apod.
Na stranu MD účtujeme v průběhu účetního období přírůstky zvířat, ať už nákupem, z vlastního chovu, darem, nebo vkladem do základního kapitálu a inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci. Na straně Dal zachycujeme úbytky zvířat základního stáda a tažných zvířat, tedy zaviněný či nezaviněný úhyn, prodej zvířat či jejich přeřazení do zásob a rovněž inventarizační rozdíly.

V souvislosti s převodem zvířat ze zásob zmiňme ještě účty 584 – Změna stavu zvířat588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku. Na účtu 584 účtujeme přírůstky a úbytky zásob mladých a ostatních zvířat evidovaných na účtu 124 – viz účtování o zásobách. Účet 588 zaznamenává aktivaci dlouhodobého hmotného majetku. K aktivaci dochází ve chvíli, kdy majetek vznikl v rámci účetní jednotky, nebyl v souvislosti s ním realizován žádný zisk a jeho tvorba neovlivňuje výsledek hospodaření.

Účtování o zvířatech na účtu 026:
 1. Pořízení dospělých zvířat:
  1. cena pořízení dle faktury dodavatele + vedlejší náklady, jež jsou součástí pořizovací ceny 042/321
  2. pořízení dospělých zvířat darem 026/648
  3. pořízení dospělých zvířat převodem z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 026/491
 2. Zařazení – převod dospělých zvířat v celkové pořizovací ceně 026/042
 3. Převod dospělého zvířete z vlastního chovu:
  1. vyřazení ze zásob 584/124
  2. zařazení do dospělých zvířat 026/588
 4. Aktivace nákladů vynaložených na pořízení dospělých zvířat ve vlastní režii:
  1. aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042/588
  2. zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady (příp. reprodukční pořizovací ceně) 026/042

Zvířata jako zásoby

O zvířatech je možné uvažovat i účtovat jako o zásobách, tedy o krátkodobém majetku. Typické při účtování o zvířatech je převádění zvířat z oběžného do dlouhodobého majetku, kdy kritériem pro převod je obvykle dosažení dospělosti mladého zvířete. V oběžném majetku však mohou být evidována zvířata mladá i dospělá, chovaná za účelem prodeje živého zvířete či výrobků z poražených zvířat (maso, kůže, kosti apod.), případně k rozvíjení vlastního chovu. Mladými zvířaty se rozumí zvířata narozená i nakoupená.

Jsou-li v oběžném majetku evidována dospělá zvířata, pak se jedná o taková, jež byla vyřazena ze základního stáda zpět do výkrmu, případně taková, která zůstanou v oběžném majetku a vůbec nejsou přeřazena do dlouhodobého majetku. Typickým příkladem zvířat evidovaných v oběžném majetku jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, užitková zvířata, chovy drobných zvířat, např. ryby, kožešinová zvířata, včely apod.

Stejně jako s jinými komoditami, i se zvířaty je možné obchodovat a nakupovat je ryze za účelem dalšího prodeje. V takovém případě je evidujeme jako zboží.

Za zmínku také stojí, jak zákon nahlíží na pokusná zvířata. Jsou považována za materiál. Pokud se tento typ zvířat v účetnictví objeví, je doporučeno vytvořit příslušný analytický účet k účtu materiálu.

Pokud tedy v soustavě podvojného účetnictví evidujeme zvířata jako krátkodobý majetek, pak o nich účtujeme:
 • na účtu 112 – Materiál na skladě, jedná-li se o pokusná zvířata,
 • na účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v účtové skupině 12 – Zásoby vytvořené vlastní činností,
 • na účtu 132 – Zboží v účtové skupině 13 – Zboží.
Zastavme se nyní u účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Evidujeme zde zvířata nakoupená i zvířata z vlastního chovu. Vhodná je analytická evidence podle jednotlivých kategorií zvířat. V rozvaze nalezneme účet 124 v aktivech v části C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Zvířata evidovaná na účtu 124 je možné účtovat metodou A i metodou B. Níže uvádíme příklady účtování pro způsob A.

Patří sem:
 • mladá zvířata,
 • zvířata ve výkrmu,
 • plemenná a užitková dospělá zvířata, která nejsou zařazena do dlouhodobého majetku.
Nakoupená zvířata oceňujeme pořizovací cenou. Zvířata z vlastního odchovu (nazývané jako příchovky) vlastními náklady a v případě, že je nelze zjistit, tak reprodukční pořizovací cenou. Přírůstky zvířat oceňujeme vždy vlastními náklady. Při převodu dospělých zvířat vlastního chovu používáme účet 584 – Změna stavu mladých a ostatních zvířat.

Účtování o zvířatech na účtu 124 – způsob A:
 1. Účtování přírůstků zvířat:
  1. narození zvířete 124/584
  2. nákup zvířete na fakturu 124/321
  3. zvíře získané darem 124/648
  4. převod z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 124/491
 2. Účtování úbytku zvířat:
  1. přeřazení zvířete do dospělých zvířat (na účet 026) 584/124
 3. Vyúčtování výsledků inventarizace zvířat:
  1. ztráty/úhyn v rámci přirozených úbytků zásob 584/124
  2. manka a škody nad normu – zaviněný úhyn/ztráty 549/124
  3. zjištěný přebytek zvířat 124/584
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MONTAKO CZ s.r.o.
Výroba a prodej pojezdových kol, manipulační techniky, plyn. pružin.
www.montako.cz

Klempířství Tomáš Netík
Veškeré stavební klempířské práce, tepelné izolace kotelen a parovodů
www.klempirství-netik.com

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru