Účtování o zvířatech


Bc. Alena Haas Kubátová
29. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K zařazení zvířat do dlouhodobého majetku dochází buď nákupem, nebo převodem z vlastního chovu.

Foto: 123RF

 

Ačkoli jde o živé tvory, někdy je nutné i zvířata zahrnout do účetnictví. Účetní jednotky mohou evidovat zvířata jako dlouhodobý majetek nebo jako zásoby. Jaká pravidla platí pro zařazení zvířat do jednotlivých skupin?


 

Zvířata v účetnictví

Některé účetní jednotky, např. zemědělská družstva, evidují ve svém majetku také zvířata. Podle jejich druhu, stáří a jiných ukazatelů musí účetní jednotka správně určit, ve které účtové skupině bude zvířata evidovat. Zvířata mohou být evidována jako dlouhodobý majetek i jako zásoby. Účtování o zvířatech vedle zákona o účetnictví upravují České účetní standardy č. 005, 007, 013, 015, 017, 018 a 019 a dále § 9, § 22, § 23, § 49 a § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví.

Zvířata jako dlouhodobý majetek

K zařazení zvířat do dlouhodobého majetku dochází v zásadě dvěma způsoby. První možností je nákup zvířat, druhou pak převod z vlastního chovu, kdy jsou zvířata v účetnictví již evidována, a to na účtu zásob.

Pro evidenci zvířat jakožto dlouhodobého majetku slouží účet 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Tento účet patří do účtové skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Na účtu 026 eviduje účetní jednotka dospělá zvířata, jež jsou určena k chovu a k jinému hospodářskému využití po dobu delší než jeden rok.

V rozvaze nalezneme účet 026 v aktivech v části B.II.4.2. – Dospělá zvířata a jejich skupiny. Pořizovací cenu, resp. vlastní náklady pořízení si stanoví účetní jednotka vlastním interním předpisem. U zvířat účtovaných na účtu 026 neúčtujeme o technickém zhodnocení.

Ekonomickým užitkem zvířat vedených na účtu 026 může být produkce mléka, vlny, využití k tahu, komerční využití či narození mláďat. To, zda je zvíře dospělé, tedy základní kritérium pro jeho zařazení na účet 026, je dáno zootechnickými zásadami. Určujícími kritérii jsou např.:
 • věková hranice,
 • narození mláďat,
 • způsobilost k plemenitbě apod.
Na stranu MD účtujeme v průběhu účetního období přírůstky zvířat, ať už nákupem, z vlastního chovu, darem, nebo vkladem do základního kapitálu a inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci. Na straně Dal zachycujeme úbytky zvířat základního stáda a tažných zvířat, tedy zaviněný či nezaviněný úhyn, prodej zvířat či jejich přeřazení do zásob a rovněž inventarizační rozdíly.

V souvislosti s převodem zvířat ze zásob zmiňme ještě účty 584 – Změna stavu zvířat588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku. Na účtu 584 účtujeme přírůstky a úbytky zásob mladých a ostatních zvířat evidovaných na účtu 124 – viz účtování o zásobách. Účet 588 zaznamenává aktivaci dlouhodobého hmotného majetku. K aktivaci dochází ve chvíli, kdy majetek vznikl v rámci účetní jednotky, nebyl v souvislosti s ním realizován žádný zisk a jeho tvorba neovlivňuje výsledek hospodaření.

Účtování o zvířatech na účtu 026:
 1. Pořízení dospělých zvířat:
  1. cena pořízení dle faktury dodavatele + vedlejší náklady, jež jsou součástí pořizovací ceny 042/321
  2. pořízení dospělých zvířat darem 026/648
  3. pořízení dospělých zvířat převodem z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 026/491
 2. Zařazení – převod dospělých zvířat v celkové pořizovací ceně 026/042
 3. Převod dospělého zvířete z vlastního chovu:
  1. vyřazení ze zásob 584/124
  2. zařazení do dospělých zvířat 026/588
 4. Aktivace nákladů vynaložených na pořízení dospělých zvířat ve vlastní režii:
  1. aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042/588
  2. zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady (příp. reprodukční pořizovací ceně) 026/042

Zvířata jako zásoby

O zvířatech je možné uvažovat i účtovat jako o zásobách, tedy o krátkodobém majetku. Typické při účtování o zvířatech je převádění zvířat z oběžného do dlouhodobého majetku, kdy kritériem pro převod je obvykle dosažení dospělosti mladého zvířete. V oběžném majetku však mohou být evidována zvířata mladá i dospělá, chovaná za účelem prodeje živého zvířete či výrobků z poražených zvířat (maso, kůže, kosti apod.), případně k rozvíjení vlastního chovu. Mladými zvířaty se rozumí zvířata narozená i nakoupená.

Jsou-li v oběžném majetku evidována dospělá zvířata, pak se jedná o taková, jež byla vyřazena ze základního stáda zpět do výkrmu, případně taková, která zůstanou v oběžném majetku a vůbec nejsou přeřazena do dlouhodobého majetku. Typickým příkladem zvířat evidovaných v oběžném majetku jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, užitková zvířata, chovy drobných zvířat, např. ryby, kožešinová zvířata, včely apod.

Stejně jako s jinými komoditami, i se zvířaty je možné obchodovat a nakupovat je ryze za účelem dalšího prodeje. V takovém případě je evidujeme jako zboží.

Za zmínku také stojí, jak zákon nahlíží na pokusná zvířata. Jsou považována za materiál. Pokud se tento typ zvířat v účetnictví objeví, je doporučeno vytvořit příslušný analytický účet k účtu materiálu.

Pokud tedy v soustavě podvojného účetnictví evidujeme zvířata jako krátkodobý majetek, pak o nich účtujeme:
 • na účtu 112 – Materiál na skladě, jedná-li se o pokusná zvířata,
 • na účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v účtové skupině 12 – Zásoby vytvořené vlastní činností,
 • na účtu 132 – Zboží v účtové skupině 13 – Zboží.
Zastavme se nyní u účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Evidujeme zde zvířata nakoupená i zvířata z vlastního chovu. Vhodná je analytická evidence podle jednotlivých kategorií zvířat. V rozvaze nalezneme účet 124 v aktivech v části C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Zvířata evidovaná na účtu 124 je možné účtovat metodou A i metodou B. Níže uvádíme příklady účtování pro způsob A.

Patří sem:
 • mladá zvířata,
 • zvířata ve výkrmu,
 • plemenná a užitková dospělá zvířata, která nejsou zařazena do dlouhodobého majetku.
Nakoupená zvířata oceňujeme pořizovací cenou. Zvířata z vlastního odchovu (nazývané jako příchovky) vlastními náklady a v případě, že je nelze zjistit, tak reprodukční pořizovací cenou. Přírůstky zvířat oceňujeme vždy vlastními náklady. Při převodu dospělých zvířat vlastního chovu používáme účet 584 – Změna stavu mladých a ostatních zvířat.

Účtování o zvířatech na účtu 124 – způsob A:
 1. Účtování přírůstků zvířat:
  1. narození zvířete 124/584
  2. nákup zvířete na fakturu 124/321
  3. zvíře získané darem 124/648
  4. převod z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 124/491
 2. Účtování úbytku zvířat:
  1. přeřazení zvířete do dospělých zvířat (na účet 026) 584/124
 3. Vyúčtování výsledků inventarizace zvířat:
  1. ztráty/úhyn v rámci přirozených úbytků zásob 584/124
  2. manka a škody nad normu – zaviněný úhyn/ztráty 549/124
  3. zjištěný přebytek zvířat 124/584
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

Ing. Aleš Cichy
Vedení účetnictví a daňové evidence
tiscali.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme