Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetní a daňové odpisy majetku


Ing. Michal Kadlec
7. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Téměř každý podnikatel (nebo společnost) potřebuje k provozování své ekonomické činnosti nějaký majetek.

Foto: Fotolia.eu

 

Téměř každý, kdo podniká, potřebuje nějaký majetek. Odpisy tohoto majetku představují určitou část jeho pořizovací ceny, o které účtujeme v účetnictví (účetní odpisy), nebo je uplatňujeme v daňovém přiznání k dani z příjmů (daňové odpisy).


 

Odpisy účetní

Účetní odpisy majetku vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná se o postupné (předpokládané) opotřebení majetku, které je stanovené na základě „odborného“ odhadu co nejreálněji – tak, aby jejich zachycení v účetnictví zaručovalo, že toto účetnictví bude podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti.
 
Toto opotřebení majetku může být jak fyzické (mechanické opotřebení), tak morální (zastarání vlivem vývoje nových technologií, kdy např. málo používaný počítač starý 10 let je na první pohled jako nový, ale jeho hodnota vlivem morálního opotřebení je již nepatrná).

Způsob, jakým se účetní odpisy (resp. odpisové plány) stanovují, je plně v kompetenci účetní jednotky (na rozdíl od způsobu výpočtu daňových odpisů).
 
Jaké metody výpočtu účetních odpisů nejčastěji využíváme?

1. odpisy časové – majetek se odepisuje podle času

Příklad 1

1. listopadu 2012 pořídíme a ihned zařadíme do užívání automobil v hodnotě 300 000 Kč a podle odpisového plánu společnosti budeme odepisovat 30 měsíců.
 
Rok Účetní odpis Výpočet
2012 – 2 měsíce 20 000 Kč (300 000 / 30) * 2 (11/2012 + 12/2012)
2013 – 12 měsíců 120 000 Kč (300 000 / 30) * 12 (1 – 12/2013)
2014 – 12 měsíců 120 000 Kč (300 000 / 30) * 12 (1 – 12/2014)
2015 – 12 měsíců 40 000 Kč (300 000 / 30) * 4
(1 – 4/2015)
CELKEM – 30 měsíců 300 000 Kč  
 
Tyto časové odpisy však nemusí být každý měsíc stejné. Nic nám nebrání, abychom například u stroje, který se opotřebovává ze začátku používání méně a ke konci své životnosti více, stanovili odpisový plán s ohledem na tuto skutečnost.

Příklad 2

2. ledna 2012 jsme pořídili a ihned zařadili do používání stroj za 480 000 Kč, který budeme odepisovat celkem 48 měsíců. Účetní jednotka se rozhodla, že prvních 24 měsíců bude odepisovat méně (0,5 z 1/48) a naopak dalších 24 měsíců bude odepisovat více (1,5 z 1/48).
 
Rok Účetní odpis Výpočet
2012 – 12 měsíců 60 000 Kč (480 000 / 48) * 0,5 * 12
2013 – 12 měsíců 60 000 Kč (480 000 / 48) * 0,5 * 12
2014 – 12 měsíců 180 000 Kč (480 000 / 48) * 1,5 * 12
2015 – 12 měsíců 180 000 Kč (480 000 / 48) * 1,5 * 12
CELKEM – 48 měsíců 480 000 Kč  
 

2. odpisy výkonové – ty vycházejí z množství „odvedené práce – výkonu“ – např. z množství vyrobených výrobků na výrobní lince, odpracované doby stroje nebo najetých kilometrů automobilu.

Příklad 3

Účetní jednotka pořídila a zařadila do užívání stroj v pořizovací ceně 5 000 000 Kč a s tímto strojem je schopna za dobu životnosti stroje vyrobit 500 000 kusů výrobků. Odpis za jeden vyrobený kus je tedy 10 Kč (5 000 000 / 500 000).
 
Rok / Počet vyrobených kusů Účetní odpis Výpočet
2012 – 10 000 ks 100 000 Kč (5 000 000 / 500 000) * 10 000
2013 – 100 000 ks 1 000 000 Kč (5 000 000 / 500 000) * 100 000
2014 – 200 000 ks 2 000 000 Kč (5 000 000 / 500 000) * 200 000
2015 – 150 000 ks 1 500 000 Kč (5 000 000 / 500 000) * 150 000
2016 – 40 000 ks 400 000 Kč (5 000 000 / 500 000) * 40 000
CELKEM – 500 000 ks 5 000 000 Kč  

Účetní odpisy účtujeme na účty účtové skupiny 55 (odpisy…) souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 07 a 08 (oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku). Podnikatelé, kteří vedou „pouze“ daňovou evidenci, o těchto účetních odpisech neúčtují.

Odpisy daňové

Daňový odpis je určitá část pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku, kterou si můžeme jako daňově uznatelný náklad (nebo výdaj) uplatnit za příslušné zdaňovací období v přiznání k dani z příjmů. Daňové odpisy jsou plně v kompetenci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“).

Daňové odpisy hmotného majetku

Mezi nejčastější položky hmotného majetku, který si nemůžeme v nákladech (výdajích) uplatnit ihned, ale postupně formou daňových odpisů, jsou:
 • samostatné movité věci (nebo jejich soubory), jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
 • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory (bez ohledu na vstupní cenu),
 • stavby (s výjimkou provozních důlních děl a „drobných staveb v lesnictví“),
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč,
 • technické zhodnocení.
Daňové odpisy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Způsob odepisování hmotného majetku

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 ZDP. Každé odpisové skupině je přiřazena minimální doba odepisování.
 
Odpisová skupina Minimální doba odepisování Příklady majetků
1 3 roky psací a kancelářské potřeby
2 5 let dvoustopé osobní automobily
3 10 let trezory, klimatizace
4 20 let budovy ze dřeva a plastů
5 30 let budovy, silnice, nádrže
6 50 let hotely, administrativní budovy
 
Doba odepisování přiřazená jednotlivým odpisovým skupinám je minimální. To znamená, že majetek můžeme daňově odepisovat i déle (tj. neuplatníme si v daném roce celý odpis, a tím se doba odepisování prodlouží) anebo dokonce nemusíme daňový odpis uplatnit vůbec. Odepisování můžeme tedy přerušit a opět v něm pokračovat způsobem, jako by odepisování přerušeno nebylo.
 
Naopak jen polovinu ročního odpisu si můžeme uplatnit např. v případě, že majetek, který jsme měli na počátku příslušného období, prodáme nebo v případě, že podnikatelskou činnost ukončíme.
 
Daňové odpisy jsou buď rovnoměrné, nebo zrychlené.

a) rovnoměrné daňové odpisy

Při rovnoměrných odpisech jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby (viz § 31 odst. 1 ZDP):
 
Odpisová skupina 1. rok odepisování Další roky odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2
 
Pozn.: Odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu se týkají odepisování technického zhodnocení majetku.

Příklad 4

Majetek se vstupní cenou 300 000 Kč zařazený do druhé odpisové skupiny budeme odepisovat takto:
 
Rok Roční odpis Výpočet
2012 33 000 (300 000 * 11) / 100
2013 66 750 (300 000 * 22,25) / 100
2014 66 750 (300 000 * 22,25) / 100
2015 66 750 (300 000 * 22,25) / 100
2016 66 750 (300 000 * 22,25) / 100
CELKEM 300 000  

Jak vidíme z částek odpisů v jednotlivých letech, až na výjimku v prvním roce jsou stejné – tedy rovnoměrné.
 
V některých specifických případech můžeme v prvním roce využít i sazby vyšší. Například vyšší o 20 % u poplatníků s převážně zemědělskou a lesní výrobou, vyšší o 15 % u poplatníků, kteří jsou prvními vlastníky zařízení pro čištění a úpravu vod nebo vyšší o 10 % u poplatníků, kteří jsou prvními vlastníky majetků v odpisových skupinách 1 až 3. Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu nalezneme v § 31 odst. 1 písm. b) až d) ZDP.
 
Tato zvýšení však nemůžeme uplatnit např. u osobních automobilů a motocyklů (až na některé výjimky).
 
b) zrychlené daňové odpisy
 
Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty (viz § 32 odst. 1 ZDP):
 
Odpisová skupina 1. rok odepisování Další roky odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50
 
V prvním roce odpisování se odpis stanoví jako podíl jeho vstupní ceny majetku a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování (v prvním roce odepisování se odpis opět může za specifických podmínek zvýšit o 20 %, 15 % nebo 10 %, jako u odpisů rovnoměrných).
 
V dalších zdaňovacích obdobích se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován.

Příklad 5

Společnost pořídila 2. ledna 2012 (a ihned zařadila do užívání) osobní automobil, který bude ze 100 % sloužit k obchodním cestám jejich zaměstnance – obchodního zástupce. Pořizovací cena byla 300 000 Kč a společnost se rozhodla tento automobil odepisovat zrychleně. Osobní automobil je v druhé odpisové skupině.
 
Rok Roční odpis Zůstatková cena Výpočet odpisu
2012 60 000 240 000 300 000 / 5
2013 96 000 144 000 (2 * 240 000) / (6 – 1)
2014 72 000 72 000 (2 * 144 000) / (6 – 2)
2015 48 000 24 000 (2 * 72 000) / (6 – 3)
2016 24 000 0 (2 * 24 000) / (6 – 4)
CELKEM 300 000    

Takto vypočítané odpisy (opět s výjimkou prvního roku) jsou v „prvních“ letech vyšší a postupně klesají – proto zrychlené odpisy.

Daňové odpisy nehmotného majetku

Pro účely daňového odepisování se rozumí odepisovaným nehmotným majetkem zejména:
 • zřizovací výdaje,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
 • software,
 • ocenitelná práva,
který byl:
 • nabyt úplatně (nebo vkladem společníka, členem družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním),
 • nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,
 • a jeho vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.
 
V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to:
 • audiovizuální dílo – 18 měsíců,
 • software – 36 měsíců,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců,
 • zřizovací výdaje – 60 měsíců,
 • ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.
Odpisy nehmotného majetku se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.
 
Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Příklad 6

Společnost pořídila 6. března 2013 software za 360 000 Kč.
 
Měsíc / rok Roční odpis Výpočet
4 – 12 / 2013 90 000 (360 000 / 36) * 9 měsíců
1 – 12 / 2014 120 000 (360 000 / 36) * 12 měsíců
1 – 12 / 2015 120 000 (360 000 / 36) * 12 měsíců
1 – 3 / 2015 30 000 (360 000 / 36) * 3 měsíce
CELKEM – 36 měsíců 360 000  

Rozdílné účetní a daňové odpisy a daňové přiznání

Jak již bylo řečeno, poplatník vedoucí daňovou evidenci pracuje pouze s odpisy daňovými. Daňové odpisy jsou součástí výdajů uváděných na řádku 102 Přílohy č. 1 k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich výše je „informativně“ též uvedena na této příloze ve 2. oddílu – doplňující údaje o uplatněných odpisech.
 
V případě účetní jednotky (např. s.r.o.) bude situace trochu složitější. Na řádku 10 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (výsledek hospodaření) uvedeme výsledek hospodaření, tak jak ho máme zaznamenaný v účetnictví – tedy s částkou účetních odpisů. Rozdíl účetních a daňových odpisů pak uvedeme na řádky 50 nebo 150 přiznání.
 
V případě, že účetní odpisy převyšují odpisy daňové, uvedeme rozdíl na řádku 50. Pokud nastane opačná situace, kdy daňové odpisy jsou větší než odpisy účetní, uvedeme jejich rozdíl na řádku 150 přiznání. Částku daňových odpisů potom „informativně“ uvedeme i do přílohy č. 1 II. oddílu, a to v členění podle jednotlivých odpisových skupin.

Příklad 7

Společnost KLM s.r.o. má ve svém účetnictví ke konci roku tyto zůstatky na jednotlivých účtech:
 
022 – dlouhodobý hmotný majetek 200 000 Kč
082 – oprávky k hmotnému majetku – 50 000 Kč
518 – služby 450 000 Kč
551 – odpisy 50 000 Kč
602 – prodej služeb 300 000 Kč
 
Daňové odpisy majetku jsou 22 000 Kč.
 
Na řádku 10 daňového přiznání (výsledek hospodaření) uvedeme částku ztráty -200 000 Kč (300 000 – 450 000 – 50 000). Účetní odpisy převyšují odpisy daňové o 28 000 Kč (50 000 – 22 000). Tento rozdíl 28 000 Kč uvedeme v daňovém přiznání na řádek 50. Ztráta v daňovém přiznání potom bude pouze -172 000 Kč (– 200 000 + 28 000).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marie
12. 4. 2019 10:36:45
Převzala jsem účetnictví spolku, který v roce 1995 získal majetek delimitací v hodnotě 100000 Kč. Majjetek nebyl nikdy zařazen do účetní evidence. V roce 2012 byl pořízen odhasd soudního znalce. Majetek byl ohodnocen na 10 000 000,-. Opět nebyl zařazen do účetní evidence. Jak to mám napravit. Jak na odpisy?
Hlášení závadného obsahu

honzina
19. 3. 2018 5:55:46
Dobrý den,
v prvním roce máme ztrátu, je možné začít odepisovat stroje až v následujícím roce? odpisy činí cca 500 tis. Kč. Dost to ovlivní výsledek. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

ČESTMÍR
2. 3. 2018 13:33:36
V r. 2017 jsme nově postavili nosné konstrukce chmelnic. Pro účely daňového odpisu jsou zařazeny do odpisové skupiny 3., Je možné u nich uplatnit navýšení opisu v 1.roce o 20 %. ?
Hlášení závadného obsahu

AnFra
8. 1. 2018 19:17:06
Chceme na konci roku zařadit stavbu do majetku. Chybí nám ještě konečná faktura a částku neznáme. Jak máme postupovat ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena
27. 12. 2017 13:52:12
v říjnu 2017 jsem koupila návěs,přohlášení na odboru dopravy leden 2018.Mohu použít odpisy při nákupu nebo až při registraci na odboru.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Johana
25. 3. 2017 14:40:58
Dobrý den, převzala jsem účetnictví kde se naposledy uplatňoval odpis v roce 2006. Nyní potřebuji odpisy uplatňovat a nevím za kolik období mohu odpisy uplatnit. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
24. 2. 2017 9:30:18
Dobrý den, ráda bych se zeptala na situaci v případě bytového družstva, od účetních odpisů je osvobozeno, pokud majetek neslouží k podnikání. Avšak pronajímají-li například jeden byt nečlenovi - jak v případě účetních odpisů postupovat? Byt není vyčleněn jako samostatná jednotka - pak by bylo možné odepisovat jen část - vyčleněnou jednotku - předpokládám. Děkuji za radu, s přáním příjemného dne. Jak určit částku, ze které bude odpisováno? L.
Hlášení závadného obsahu

Sonička
9. 3. 2016 16:41:35
V roce 2013 jsem koupila za hotové nový automobil. Odpisy jsem neuplatňovala, protože byl podnikatel všechny ty roky ve ztrátě. Tento rok - v roce 2016, maximálně 2017 chce s podnikáním skončit. Jakým způsobem uplatnit odpisy tak, aby se auto dostalo na nulovou zůstatkovou hodnotu a nemuselo se dodaňovat vlastně v pořizovací ceně? Moc děkuji za odpověď!!
Hlášení závadného obsahu

jitka
9. 3. 2016 16:24:28
S.r.o. zakoupila v dubnu 2015 automobil. Vzhledem k tomu, že může uplatnit ještě ztrátu z roku 2010 bylo by asi vhodnější odepisování nezahajovat. Je to možné? A je možné takto odepisování posunout? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

NL
11. 1. 2016 23:04:46
Prosím o radu jak zařadit do opisové skupiny pokladní systém pro obchod potravin. Na došlé faktuře je účtováno:
tiskárna 2ks, instalace a školení software a pokladny, LCD monitor,licence pokl. systému, zásuvka pokl.,čtečka čár. kódů, Windovs 7, kanc. licence, pokladní systém, PC 2ks a cestovné. Lze celou fakturu ve výši 132.487,-Kč zařadit do stejné odpisové skupiny jako pokladní systém a do které odp. skupiny by to patřilo? Děkuji za odpověď. N.L.
Hlášení závadného obsahu

Sonička
27. 3. 2015 2:28:32
Budovy jsem začala odepisovat v roce 1994 - rovnoměrným způsobem. V jaké výši mohu uplatnit odpisy následující roky? Musím se držet změn, které postupně vstupují v platnost? Tenkrát se budovy ještě odepisovaly 50 let.
Hlášení závadného obsahu

Šobrová
28. 1. 2015 14:27:52
Jak se bude daňově odepisovat budova pořízená v průběhu roku - konkrétně v únoru 2014? Mohou se stanovené roční daňové odpisy pro první rok odpisování uplatnit pro daňové účely v plné výši nebo se vypočte pouze poměrná výše z ročních daňových odpisů pro první rok odepisování - tj.: roční daňové odpisy v prvním roce odepisování děleno 12 měsíci krát 10 měsíců, za které byla budovy užívaná?
Hlášení závadného obsahu

DN
16. 1. 2015 16:36:20
Odpisuji majetek, který se odpisuje 5 let. Uplatnila jsem odpis v letech 20010, 2011, 2013 atd.. V roce 2012 jsem přerušila odpisování, tj. neodpisovala jsem. V roce 2013 jsem uplatnila odpis roku 2012. Teď jsem ale zjistila, že jsem v programu zrušením odpisů daňových zrušila i účtování účetních odpisů. Daňové odpisy = účetní odpisy. Poradíte co s tím? Mám to nechat být a pokračovat i s chybou. Je možné to nějak napravit. Co třeba zaúčtovat letos vyšší účetní odpis. Vykazuji tím pádem vyšší zůstatkovou cenu, než by měla být. Vím, že na daně to vliv nemá, ale není to správně. Děkuji za odpověď.


Odpisuji majetek, který se odpisuje 5 let. Uplatnila jsem odpis v letech 20010, 2011, 2013 atd.. V roce 2012 jsem přerušila odpisování, tj. neodpisovala jsem. V roce 2013 jsem uplatnila odpis roku 2012. Teď jsem ale zjistila, že jsem v programu zrušením odpisů daňových zrušila i účtování účetních odpisů. Daňové odpisy = účetní odpisy. Poradíte co s tím? Mám to nechat být a pokračovat i s chybou. Je možné to nějak napravit. Vykazuji tím pádem vyšší zůstatkovou cenu, než by měla být. Vím, že na daně to vliv nemá, ale není to správně. Děkuji za odpověď.

Prosím i radu. Mám majetek, který se odepisuje 5 let. Uplatnila
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
21. 12. 2014 17:06:26
Ano, budovu můžete odepisovat rovnomerne a osobní automobil zrychlene.
Hlášení závadného obsahu

Palko
21. 12. 2014 16:57:22
Dobrý den, mohl bych poprosit o radu, zda mám-li budovu a osobní vozidlu mohu u každého tohoto majetku zvolit jiný způsob danového odepisování (vedu pouze daňovou evidenci). Např. budovu odepisovat rovnoměrně a osobní vozidlo. Děkuju zrychleně.
Hlášení závadného obsahu

vera
18. 11. 2014 21:03:40
Dobry den, chtěla bych Vás požádat o radu. Jakou výši odpisu mohu použít, pokud v prosinci 2014 pořídíme automobil. Jakou výši odpisů mohu uplatnit? Budu používat zrychlené odpisy. PC automobilu bude 3000000 kČ,Mohu v prvním roce uplatnit odpis 300000:5 a nebo 300000:5:12(tedy uplatním jen odpis za 1 měsíc,automobil jsem pořídila až v prosinci).Předem děkuji za radu, Věra
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
12. 3. 2014 17:10:39
Z daňového hlediska by se nejednalo o majetek odepisovaný. Bylo by však vhodné u větších částek časově rozlišit tento náklad (např. podle měsíců) do dvou let (pokud není použitelnost od ledna do prosince). Účetně pak podle směrnice (pokud existuje).
Hlášení závadného obsahu

hofmanova
12. 3. 2014 13:42:00
Prosím o informaci nákup SW nad 60 000,- Kč, ale užití pouze 1 rok. Děkuji za radu J. Hofmanová
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
23. 10. 2013 16:10:34
Odpis majetku jako zdroj financování je spíše teoretický pojem - společnost má v nákladech odpisy, ale reálně nedochází k úbytku peněz (kromě prvního roku odepisování) a tím vzniká "teoretický" zdroj pro budoucí investice. Smyslem účetních odpisů je zohlednit v účetnictví opotřebení majetku a jeho snižující se hodnotu. Daňové odpisy pak slouží k postupnému "rozpuštění" vstupní ceny majetku do daňových nákladů v průběhu několika let (doby odepisování).
Hlášení závadného obsahu

Janina
17. 10. 2013 12:41:10
Nikdy jsem ekonomiku nestudovala a potřebuji proniknout do vztahu odpisy a tvorba zdrojů na investice.
Pochopila jsem vytvoření odpisového plánu. Na konci roku mám tedy spočtenu celkovou výši odpisů, co s tím? Objeví se mi v daňovém přiznání. Ale kde je ten zdroj pro opravy a investice v budoucnu, což by snad měl být účel odepisování majetku.
Povinnost odepisovat má příspěvková organizace obce, Účetní odpisy provádí PO za účelem vytvoření rezervy na další investování do svého rozvoje. Účetní odpisy jsou náklady, které jsou „převáděny“ do investičního fondu. Ale kde na to POI vezme, když dostává od zřizovatele pouze příspěvek na provoz, to jí obec bude muset navýšit příspěvek o odpisy?
Možná se budete nad mým dotazem usmívat, ale nikdy jsem se odpisy nesetkala a je to pro mne novinka.
Budu vděčná, když mi to dokážete vysvětlit
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ADAVE - POHÁRY, MEDAILE
Výrobce a prodejce sportovních trofejí pro sportovce, chovatele...
www.poharymedaile.cz

Wanmos s.r.o.
Účetní, poradenská a vzdělávací firma
www.wanmos.com

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru