Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Tuzemská fakturace v eurech


Bc. Renata Blahová
5. 12. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

I přesto, že u nás není jednotná měna zavedená, fakturují mnohé firmy v eurech.

Foto: Fotolia.eu

 

Přestože v České republice zatím není jednotná měna zavedena, již dnes mnohé firmy fakturují v eurech. Mnohé smlouvy a kontrakty jsou uzavírány v eurech, i když se jedná o smlouvy mezi dvěma tuzemskými stranami. Čtěte, jak správně v eurech fakturovat.


 
Účetní jednotky mají povinnost vést své účetnictví v české měně. Současně však musí vést evidenci také v měně zahraniční. Nastává tedy otázka, jaký kurz pro přepočet na českou měnu použít. Z hlediska účetnictví provádíme přepočet dvakrát:
 • ke dni uskutečnění účetního případu
 • k rozvahovému dni

Přepočet cizí měny ke dni uskutečnění účetního případu

Podle Českého účetního standardu č. 001 je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde:
 • ke splnění dodávky,
 • platbě závazku,
 • inkasu pohledávky,
 • postoupení pohledávky,
 • vkladu pohledávky,
 • poskytnutí či přijetí zálohy,
 • převzetí dluhu,
 • zjištění manka, schodku, přebytku či škody,
 • pohybu majetku uvnitř účetní jednotky.
Dále nám tento standard říká, že pro účely oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku za okamžik uskutečnění účetního případu považujeme u dodavatele den vystavení faktury a u odběratele den přijetí faktury. U hotovostních dokladů je to den uvedený na pokladním dokladu, u bankovních transakcí datum uvedené na bankovním výpise.
 
Při přepočtu eur na českou měnu vždy vycházíme z kurzu České národní banky (ČNB), máme však na výběr z několika možností:
 • denní kurz ČNB - tj. kurz platný v den uskutečnění účetního případu
 • pevný kurz ČNB - tím rozumíme kurz platný v první den období, které si určíme ve vnitropodnikové směrnici, může to být kurz platný první den v týdnu, měsíci, čtvrtletí, nejdéle však v jeden kalendářní rok (setkala jsem se také s tím, kdy firma používala kurz platný první středu v měsíci)
 • skutečný kurz - tuto možnost můžeme použít pouze v případě, kdy je skutečný kurz znám, jedná se většinou o kurz, který použila banka nebo směnárna. Pro případy ocenění pohledávek nebo závazků musíme použít jiný způsob.
 • jednotný kurz - jedná se o průměrný kurz vyhlašovaný Ministerstvem financí ČR (je to průměrný kurz vypočtený z kurzů platných vždy v poslední den v měsíci), tuto metodu můžou používat pouze osoby, které nevedou účetnictví, tedy fyzické osoby
Jednotlivé metody přepočtu nelze v průběhu účetního období měnit. Po celý rok musíme používat pouze jednu z výše uvedených. Metodu, kterou jsme se rozhodli používat, musíme mít uvedenou ve vnitropodnikové směrnici. Stejně tak se o ní musíme zmínit v příloze k daňovému přiznáni.
 
ČNB vyhlašuje denní kurz vždy až odpoledne, proto může nastat problém v případě, že vystavujeme faktury dopoledne, kdy kurz ještě neznáme. Přestože faktury vystavujeme v eurech, zákon nám ukládá provést přepočet a na dokladu uvést taky českou měnu. V případě, že musíme fakturu ještě ten den odeslat, musíme druhý den, kdy budeme kurz znát, částku faktury přepočítat a poslat klientovi doklad nový.
 
Další problém nastává v případě, kdy např. používáme pevný kurz. Stává se, že první den v měsíci nebo v týdnu nepřipadá na pracovní den a kurz ČNB není vyhlášen. V takovém případě použijeme další nejbližší pracovní den.

Přepočet k rozvahovému dni

K rozvahovému dni, tedy k poslednímu dni účetního období, což je většinou 31. 12., musíme mimo jiné přepočíst všechny pohledávky a závazky a konečné stavy valutových pokladen a bankovních účtů v cizích měnách kurzem České národní banky planým k 31. 12. Takže rozvahové položky jsou ve finále stejné, ať už během roku používáme jakoukoli z výše uvedených metod přepočtu.

Kurzové rozdíly

V mnohých případech vznikají kurzové rozdíly. Nejčastěji při použití denního kurzu, kdy v den vystavení nebo přijetí faktury použijeme jiný kurz než v den úhrady. Kurzový rozdíl je pro nás kurzovým nákladem nebo kurzovým výnosem.
 
Kurzový rozdíl může vzniknout také při zápočtu pohledávek a závazků, při převodu zálohy nebo při postupném splácení. Při postupném splácení můžeme spočítat kurzový rozdíl při každé jednotlivé platbě, nebo až po uhrazení celé pohledávky nebo závazku.
 
V každé firmě, která účtuje v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly k 31. 12., kdy provádíme přepočet pohledávek a závazků kurzem platným k poslednímu dni účetního období.

Příklad 1

  Datum Kurz   EUR Účtování
Přijatá faktura A 15. 12. 24,29 základ
DPH
celkem
€ 45,00
€ 9,00
€ 54,00
1 093,05 Kč
218,61 Kč
1 311,66 Kč
501/321
343/321
 
Přijatá faktura B 18. 12. 24,375 základ
DPH
celkem
€ 61,00
€ 12,20
€ 73,20
1 486,88 Kč
297,38 Kč
1 784,25 Kč
501/321
343/321
 
úhrada fa B
kurzový rozdíl - ztráta
22. 12.
 
24,495
 
  € 73,20
 
1 793,03 Kč
8,78 Kč
321/221
563/321
přepočet závazků  - fa A
kurzový rozdíl - zisk
31. 12.
 
24,22
 
  € 54,00
 
1 307,88 Kč
3,78 Kč

321/663

Přepočet cizí měny dle zákona o DPH

Abychom to neměli tak jednoduché, zákon o DPH a zákon o účetnictví mají odlišná pravidla.

U dodavatele - výstavce faktury se oproti výše uvedenému v podstatě nic nemění. U daně na výstupu použijeme kurz ČNB platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tj. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to ten, který nastane dříve. Nejjednodušší je, pokud se toto datum shoduje s datem vystavení dokladu. Pokud by datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bylo odlišné, správné by bylo použít kurzy dva – pro DPH kurz platný v den DUZP a pro účetnictví kurz platný v den vystavení faktury.
 
Odběrateli už nastává problém. Zákon o DPH nám říká, že pro přepočet cizí měny na českou měnu použijeme kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Výjimka je přepočet při dovozu zboží, v tomto případě použijeme celní kurz.
 
Dodavatel (výstavce faktury, osoba provádějící přepočet) na faktuře – daňovém dokladu uvádí základ daně a daň v EUR, zároveň pro něj platí povinnost uvést na dokladu přepočet na českou měnu a uvést kurz, kterým přepočet provedl. Odběratel tyto údaje z faktury přijaté použije pro přepočet DPH ve svém účetnictví. Tím pádem výše DPH odvedená finančnímu úřadu dodavatelem a DPH uplatněná odběratelem je ve stejné výši. Stát na tom „nevydělá, ani neprodělá“.
 
Na druhou stranu, dle zákona o DPH máme nárok uplatnit si odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsme obdrželi daňový doklad.

Příklad 2

Pokud přijmeme doklad v EUR s DUZP 30. 9., vystavený 3. 10. a my jako odběratel ho přijmeme 5. 10. a zaplatíme 19. 10., nastává zapeklitá situace. DPH přepočteme kurzem ČNB platným 30. 9. dle dokladu, samotnou DPH však uplatníme až v říjnu a pro účetnictví použijeme kurz platný k 5. 10.

A.
Dodavatel Datum Kurz   EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 437,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 487,50 Kč 2 475,50 Kč
      celkem € 600,00 14 925,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč  
kurzový rozdíl – ztráta         3,00 Kč  
 
Odběratel Datum Kurz   EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 407,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 481,50 Kč 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 889,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč  
kurzový rozdíl – zisk         33,00 Kč  

Málokterý účetní program však umí používat dva kurzy – jeden účetní a druhý pro DPH, proto se v praxi používá pouze jeden kurz, a to kurz platný pro DPH.

B.
Dodavatel Datum Kurz   EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
      celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – zisk         69,00 Kč
 
Odběratel Datum Kurz   EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – ztráta         69,00 Kč

Co se týče zákona o účetnictví a zákona a daních z příjmů, rozdíl v nákladech a výnosech ve finále není tak velký.
 
Dodavatel Výnosy
A. 12 437,50 Kč
-3,00 Kč
12 434,50 Kč
B.
12 377,50 Kč
69,00 Kč

12 446,50 Kč
 
Odběratel Náklady
A. 12 407,50 Kč
-33,00 Kč
12 374,50 Kč
B.
12 377,50 Kč
69,00 Kč

12 446,50 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
22. 4. 2021 11:50:04
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně zálohových faktur v EUR. Dodavatel ČR vystavil zálohovou fakturu v EUR na 90% ceny v kurzu 25,940. Poté Doklad k platbě, druhou zálohovou fakturu, opět doklad k platbě a konečnou fakturu pořád s kurzem 25,940.
Jaký kurz mám použít? Přijetí faktury proběhlo jiným kurzem, když používáme denní kurz ČNB, Doklady k platbě jsou jiného data a opět bychom měli použít jiný kurz k datu vystavení. Jedná se nám o to, aby bylo správně odvedeno DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Klára Augustinová
22. 2. 2021 13:18:35
Dobrý den,

mám dotaz ohledně dobropisu ze zahraničí. Jedná se o dobropis k faktuře přijaté za zboží z Německa.

Datum vystavení dobropisu: 5.2.2021
Datum přijetí dobropisu do firmy: 10.2.2021

Datum vystavení dobropisu: 10.2.2021
Datum plnění: 5.2.2021 ???
Datum uplatnění odpočtu: 10.2. 2021 ???

A teď nastává otázka jaký kurz použiji? V dobropisu použiji účetní kurz a v DRC kurz z data 5.2.2021 kdy byl dobropis vystaven? Nebo použiji v dobropisu i v DRC kurz z původní faktury?

Předem děkuji za vaše názory.
Hlášení závadného obsahu

Libuše
3. 3. 2019 12:30:29
Dobrý den, může fakturovat v eur český OSVČ - plátce DPH - (daňová evidence) pro českou firmu s.r.o. v eurech? Jedná se o práci mimo území ČR. Dík za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana2018
22. 3. 2018 11:18:40
Dobrý den, mám dotaz. Jaký kurz mám použít při vystavení faktury v EUR, když přeprava byla ukončena o víkendu. Fakturace dopravci v Č. Republice. V mém případě se jedná o ukončení přepravy dne 17.3.2018( sobota). Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Danieal
26. 6. 2017 9:15:39
kurzy
Hlášení závadného obsahu

Monika
5. 3. 2017 20:07:37
Dobrý den, prosím o radu. Nakupuji zboží v Německu a prodávám u nás v ČR. Jak mám zadat do účetnictví? Mohu zadat jen v korunách? Nějak tomu vůbec nerozumím.. Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
29. 12. 2016 19:15:32
Dobrý den, mám dotaz ohledně fakturace v EUR. OSVČ neplátce DPH fakturuje tuzemské firmě (s.r.o.) plátci DPH za odvedené zámečnické práce vykonané v zahraničí. Musí se na fakturu uvést, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost, když OSVČ není plátcem DPH? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

O.Vokounova
21. 6. 2016 12:36:52
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vystavím zálohový list v eurech. Tento zálohový list je zaplacen, ale služba proběhne až v následujícím měsíci. Tak musím vystavyt tzv. druhý krok a tuto zálohu zdaním - použiji DUZP datum připsání na účet - také i kurz k datu připsání. Když však vystavím 3krok fakturu kde ZDPU je jiné a tudíž i kurz je jiný dostanu se do problému s DPH. Jak toto vyřešit. Dá se použít i ve třetím kroku kurz stejný jako v druhém kroku. Děkuji za odpověď. S pozdravem O.Vokounová
Hlášení závadného obsahu

Kissova
20. 10. 2015 12:10:19
dobrý den,
musí být na eurové faktuře vystavené v tuzemsku vyčíslené dva sloupce a to částka za fakturu (základ daně + DPH) jak v CZK tak v EUR nebo stačí na faktuře uvedený kurz (DÚZP)?
děkuji Kissova
Hlášení závadného obsahu

Kyselková
6. 1. 2014 11:43:48
Dobrý den. Proč při vystavování faktury musím použít kurz ČNB. Když platím účet v supermarketu, restauraci nebo fakturu v hotelu, mají na dokladu kurz výhodný pro dodavatele, např. 23-24Kč? Můžu mít celoročně pevný kurz pro vydané faktury např. 24Kč? Děkuji Vám.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
27. 6. 2013 14:05:45
Ano, dva české subjekty ať už fyzické osoby (OSVČ) nebo právnické (s.r.o.) si navzájem mohou fakturovat v EUR, pokud se tak dohodnou.
Hlášení závadného obsahu

nemilka
25. 6. 2013 10:18:50
Může fakturovat v eur český OSVČ - plátce DPH - (daňová evidence) pro českou firmu s.r.o. v eurech? Jedná se o práci mimo území ČR. Dík za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Chlada
22. 4. 2013 12:35:23
Já se pane Švihla nedomnívám, že by bylo správné, aby částka DPH na přijatém dokladu byla odlišná od částky DPH ve Vaší evidenci. Vy jste podle mne povinen vycházet z částky DPH na přijatém DD. Protože však podle zákona o účetnictví byste neměl ani přebírat kurz jiné účetní jednotky, tedy dodavatele (vystavitele DD), pak Vám pravděpodobně částka závazku spočítaná Vaším kurzem nebude souhlasit s částkou v CZK uvedenou dodavatelem (pokud náhodou nepoužijete shodný kurz). Od této celkové částky pak byste měl odečíst částku DPH v CZK uvedenou na dokladu dodavatele a rozdílem je Váš základ daně, pravděpodobně odlišný od základu dodavatele.
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
7. 3. 2013 20:57:17
Celní kurz se používá při dovozu, tzn. pořízení z třetích zemi (mimo EU) a pro výkazy intrastat, při pořízení zboží z EU byste měli používat kurz ČNB, stejně jako u vystavených faktur.
Hlášení závadného obsahu

Milena Kabelková
7. 3. 2013 12:17:58
Při dovozu zboží z EU používám celní kurs, provystvenou fakturu tuzemskou, kterou odběratel požaduje v EUR, používám denní kurs ČNB. Je to správně, prosím?
Hlášení závadného obsahu

ŠVIHLA
22. 2. 2013 18:50:11
Rozumíme si, na FÚ mi řekli, že u přijaté faktury je možno uplatnit jen jeden kurz a to kurz DPH, malé rozdíly DPH z hlediska kurzu pro účetnictví a pro DPH nevadí.
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
19. 2. 2013 11:09:41
Dobrý den,
příklad 2 písmeno B pojednává o rozdílném kurzu podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, každopádně ano, podle zákona o DPH výstavce dokladu (dodavatel) uvádí jiný přepočet než příjemce dokladu (odběratel), který přepočítává kurzem platným při přijetí dokladu (dle zákona o DPH).
R. Blahová
Hlášení závadného obsahu

ŠVIHLA
11. 2. 2013 15:08:39
Opravdu vysvětlující článek, ale v příkladu 2 písmeno B je dáno : v praxi se používá jeden kurz a to kurz platný pro DPH, tedy kdy obdržím daňový doklad, potom ale nebude stejná částka DPH na přijatém dokladu a u mne v evidenci DPH, je to přesto správně? Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
vasucetni.cz
Účetní práce všeho druhu, mzdová agenda, daňová přiznání.
vasucetni.webnode.cz

3 S Computers Petr Smrče
SW, HW, Windows, Linux, Android, FreeBSD
www.3scomputers.cz

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru