Příloha k účetní závěrce


Bc. Alena Haas Kubátová
9. 8. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příloha k účetní závěrce je povinným dokumentem účetní závěrky pro všechny subjekty bez ohledu na kategorii.

Foto: 123RF

 

Jednou z nepříliš populárních povinností účetních jednotek je sestavovat účetní závěrku podle zákona o účetnictví. Její nedílnou součástí je také příloha. K čemu příloha k účetní závěrce slouží a jaké údaje musí obsahovat, se dozvíte v následujícím článku.


 
Účetní závěrka je v podstatě takovým završením účetního období a musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a aktuální finanční situace dané účetní jednotky. Účetním obdobím je 12 po sobě jdoucích nepřerušených měsíců, není-li stanoveno jinak. Jde tedy o hospodářský rok, který může začínat prvním dnem jiného měsíce než ledna, či kalendářní rok.

Účetní závěrka se sestavuje v plném či zkráceném rozsahu (ve zkráceném rozsahu sestavují účetní závěrku účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu), a to dle příslušné kategorie účetní jednotky. Účetní jednotka ji sestavuje ve chvíli, kdy jsou provedeny přípravné účetní práce s cílem zajistit věcnou správnost a úplnost údajů v účetnictví. Tím rozumíme zejména inventarizace jednotlivých složek majetku a závazků, tvorbu opravných položek, zaúčtování kurzových rozdílů, dohadných položek, daně z příjmů apod.

Účetní závěrka je tvořena těmito dokumenty:
 • rozvaha,
 • výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 • přehled o peněžních tocích,
 • přehled o změnách vlastního kapitálu,
 • příloha k účetní závěrce,
 • výroční zpráva.
Přičemž účetní závěrka ve zkráceném rozsahu neobsahuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto výstupy nejsou povinny sestavovat malé a mikro účetní jednotky. Subjekty bez povinnosti auditu nejsou povinny sestavovat výroční zprávu. Obsahové vymezení účetní závěrky definuje vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., a to v § 39 až § 44.

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce je povinným dokumentem účetní závěrky pro všechny subjekty (bez ohledu na kategorii) a slouží mnoha subjektům, jednak vedení účetní jednotky a také ostatním uživatelům. Při sestavování přílohy vychází účetní jednotka z účetních a dalších písemností, údaje jsou obvykle uváděny v tisících Kč. Příloha je sestavována v plném či zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky bez povinnosti auditu).

Cílem přílohy k účetní závěrce je vysvětlit a doplnit informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a případně i dalších výkazech a informovat uživatele o skutečnostech neobsažených (avšak podstatných) v ostatních částech účetní závěrky. Příloha je sestavována buď popisem, či ve formě tabulek.
 
Pokud vedete účetnictví, můžete v programu TAX pomocí jednoduchého průvodce vytvořit přílohu v účetní závěrce, a to v plném i zkráceném rozsahu pro různé velikosti účetních jednotek. Jakým způsobem to lze provést, se dozvíte z našeho praktického videonávodu.

Požadavek na rozsah informací uvedených v příloze závisí na kategorii účetní jednotky. Proto je základním předpokladem pro správné sestavení účetní závěrky určení kategorie účetní jednotky, kterými jsou:
 • mikro účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • velké účetní jednotky.
Důležitá jsou pak tato tři stanovená kritéria:
 • průměrný roční počet zaměstnanců,
 • celková hodnota netto aktiv,
 • roční úhrn čistého obratu.
Podle zákona jsou povinnou součástí přílohy k účetní závěrce všech účetních jednotek tyto údaje:
 • název účetní jednotky a její sídlo / obchodní firma či jméno, bydliště a sídlo podnikání (liší-li se od bydliště),
 • IČ a informace o zápisu do veřejného rejstříku,
 • právní forma účetní jednotky, případně informace o skutečnosti, že je jednotka v likvidaci,
 • předmět podnikání / účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
 • rozvahový den a okamžik sestavení účetní závěrky,
 • podpisový záznam statutárního orgánu či jiné odpovědné osoby.
Dále jsou v příloze uváděny informace o použitých účetních zásadách a metodách (tím jsou myšleny např. způsoby oceňování dlouhodobého majetku, zásob, odpisování majetku), tvorba a zúčtování opravných položek apod. Nesmí chybět ani informace o závazcích a pohledávkách se splatností delší než 5 let k datu sestavení účetní závěrky, informace o závazcích a pohledávkách krytých věcnými zárukami, informace o jednotlivých položkách výnosů a nákladů, významných či mimořádných svým objemem či původem, nebo informace o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců.

Povinné jsou rovněž informace nezjistitelné z účetních výkazů, významné události, jež nastaly po rozvahovém dni, informace o výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů, nebo informace o splacených a prominutých částkách a poskytnutých zajištění.

Řada společností možná ani neví, že pokud jejich účetní závěrka neobsahuje všechny povinné údaje, může jim podle zákona hrozit pokuta až ve výši 3 % hodnoty celkových aktiv.

Často dochází k tomu, že účetní jednotka chybně vyhodnotí svou kategorii (případně opomene důležité skutečnosti a změny, ke kterým došlo v průběhu účetního období) a vyplní závěrku pro špatnou kategorii účetních jednotek.

Mikro a malé účetní jednotky sestavují přílohu ve zjednodušeném rozsahu, což je, jak již název napovídá, v mnoha ohledech jednodušší. Taková příloha obsahuje:
 • obecné údaje,
 • popis účetní jednotky.
Používané účetní metody:
 • způsob ocenění majetku – zásoby, dlouhodobý majetek, cenné papíry, zvířata,
 • způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny,
 • změny oceňování majetku,
 • opravné položky k majetku,
 • odpisy,
 • přepočet na CZK měnu,
 • stanovení reálné hodnoty majetku a závazků,
 • rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem,
 • pohledávky a závazky – po lhůtě splatnosti / z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva / nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
Oproti tomu účetní jednotky povinné sestavit účetní závěrku v plném rozsahu – tedy střední a velké účetní jednotky, to mají mnohem složitější. Výčet informací v této příloze je doslova vyčerpávající. Uveďme pro příklad alespoň některé.

A) ÚČETNÍ METODY

1. Dlouhodobý majetek
 • hmotný
 • nehmotný
 • finanční
2. Deriváty

3. Zásoby

4. Pohledávky

5. Závazky

6. Úvěry

7. Rezervy

8. Finanční leasing


9. Daně – odpisy dlouhodobého majetku / splatná a odložená daň

10. Snížení hodnoty

11. Výpůjční náklady

12. Státní dotace

13. Výnosy

14. Náklady
apod.

B) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Dlouhodobý majetek
 • hmotný – zatížený zástavním právem / najatý formou finančního leasingu / operativní leasing
 • nehmotný – vytvořený vlastní činností
 • finanční – podíly / dohody mezi společníky / realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly / zápůjčky a úvěry / ostatní dlužné cenné papíry / dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem apod.
2. Pohledávky
 • dlouhodobé – za podniky ve skupině
 • krátkodobé – za podniky ve skupině
3. Časové rozlišení aktiv

4. Časové rozlišení pasiv

5. Krátkodobý finanční majetek

6. Vlastní kapitál – změny / vydané akcie během účetního období apod.

7. Závazky
 • dlouhodobé – k podnikům ve skupině / kryté podle zástavního práva / zatížené jiným způsobem
 • krátkodobé – k podnikům ve skupině / kryté podle zástavního práva / zatížené jiným způsobem
 • neuvedené v rozvaze
8. Náklady
 • spotřeba materiálu a energie
 • služby
 • ostatní provozní náklady
 • náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
 • náklady vynaložené na prodané podíly
 • nákladové úroky a podobné náklady
 • ostatní finanční náklady
 • náklady na odměny statutárnímu auditorovi / auditorské společnosti
9. Výnosy
 • výnosy z běžné činnosti
 • ostatní provozní výnosy – tržby z prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu
 • jiné provozní výnosy
 • výnosy z ostatního finančního majetku
 • výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
 • výnosové úroky a podobné výnosy
 • ostatní finanční výnosy
10. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

11. Derivátové finanční nástroje

12. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Platba daně z nemovitých věcí

25. 5. 2023 | Dnešek je posledním dnem, kdy měly poplatníkům dorazit složenky s informacemi k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023. Ať už do poštovní schránky, do e-mailu, nebo datové schránky. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do středy 31. 5. 2023. V případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Je však možné uhradit celou částku daně naráz do konce května. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, nebo složenkou na poště (pozor, od letošního roku je zrušena bezplatná daňová složenka).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MIDATAX Experts s.r.o.
vedení účetnictví, mzdy, daňový poradce
midatax.cz

JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

Daňový kalendář

31. 5. 2023 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,65 Kč
0,000 Kč
21,99 Kč
-0,033 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme