Příloha k účetní závěrce


Bc. Alena Haas Kubátová
9. 8. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příloha k účetní závěrce je povinným dokumentem účetní závěrky pro všechny subjekty bez ohledu na kategorii.

Foto: 123RF

 

Jednou z nepříliš populárních povinností účetních jednotek je sestavovat účetní závěrku podle zákona o účetnictví. Její nedílnou součástí je také příloha. K čemu příloha k účetní závěrce slouží a jaké údaje musí obsahovat, se dozvíte v následujícím článku.


 
Účetní závěrka je v podstatě takovým završením účetního období a musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a aktuální finanční situace dané účetní jednotky. Účetním obdobím je 12 po sobě jdoucích nepřerušených měsíců, není-li stanoveno jinak. Jde tedy o hospodářský rok, který může začínat prvním dnem jiného měsíce než ledna, či kalendářní rok.

Účetní závěrka se sestavuje v plném či zkráceném rozsahu (ve zkráceném rozsahu sestavují účetní závěrku účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu), a to dle příslušné kategorie účetní jednotky. Účetní jednotka ji sestavuje ve chvíli, kdy jsou provedeny přípravné účetní práce s cílem zajistit věcnou správnost a úplnost údajů v účetnictví. Tím rozumíme zejména inventarizace jednotlivých složek majetku a závazků, tvorbu opravných položek, zaúčtování kurzových rozdílů, dohadných položek, daně z příjmů apod.

Účetní závěrka je tvořena těmito dokumenty:
 • rozvaha,
 • výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 • přehled o peněžních tocích,
 • přehled o změnách vlastního kapitálu,
 • příloha k účetní závěrce,
 • výroční zpráva.
Přičemž účetní závěrka ve zkráceném rozsahu neobsahuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto výstupy nejsou povinny sestavovat malé a mikro účetní jednotky. Subjekty bez povinnosti auditu nejsou povinny sestavovat výroční zprávu. Obsahové vymezení účetní závěrky definuje vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., a to v § 39 až § 44.

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce je povinným dokumentem účetní závěrky pro všechny subjekty (bez ohledu na kategorii) a slouží mnoha subjektům, jednak vedení účetní jednotky a také ostatním uživatelům. Při sestavování přílohy vychází účetní jednotka z účetních a dalších písemností, údaje jsou obvykle uváděny v tisících Kč. Příloha je sestavována v plném či zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky bez povinnosti auditu).

Cílem přílohy k účetní závěrce je vysvětlit a doplnit informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a případně i dalších výkazech a informovat uživatele o skutečnostech neobsažených (avšak podstatných) v ostatních částech účetní závěrky. Příloha je sestavována buď popisem, či ve formě tabulek.
 
Pokud vedete účetnictví, můžete v programu TAX pomocí jednoduchého průvodce vytvořit přílohu v účetní závěrce, a to v plném i zkráceném rozsahu pro různé velikosti účetních jednotek. Jakým způsobem to lze provést, se dozvíte z našeho praktického videonávodu.

Požadavek na rozsah informací uvedených v příloze závisí na kategorii účetní jednotky. Proto je základním předpokladem pro správné sestavení účetní závěrky určení kategorie účetní jednotky, kterými jsou:
 • mikro účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • velké účetní jednotky.
Důležitá jsou pak tato tři stanovená kritéria:
 • průměrný roční počet zaměstnanců,
 • celková hodnota netto aktiv,
 • roční úhrn čistého obratu.
Podle zákona jsou povinnou součástí přílohy k účetní závěrce všech účetních jednotek tyto údaje:
 • název účetní jednotky a její sídlo / obchodní firma či jméno, bydliště a sídlo podnikání (liší-li se od bydliště),
 • IČ a informace o zápisu do veřejného rejstříku,
 • právní forma účetní jednotky, případně informace o skutečnosti, že je jednotka v likvidaci,
 • předmět podnikání / účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
 • rozvahový den a okamžik sestavení účetní závěrky,
 • podpisový záznam statutárního orgánu či jiné odpovědné osoby.
Dále jsou v příloze uváděny informace o použitých účetních zásadách a metodách (tím jsou myšleny např. způsoby oceňování dlouhodobého majetku, zásob, odpisování majetku), tvorba a zúčtování opravných položek apod. Nesmí chybět ani informace o závazcích a pohledávkách se splatností delší než 5 let k datu sestavení účetní závěrky, informace o závazcích a pohledávkách krytých věcnými zárukami, informace o jednotlivých položkách výnosů a nákladů, významných či mimořádných svým objemem či původem, nebo informace o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců.

Povinné jsou rovněž informace nezjistitelné z účetních výkazů, významné události, jež nastaly po rozvahovém dni, informace o výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů, nebo informace o splacených a prominutých částkách a poskytnutých zajištění.

Řada společností možná ani neví, že pokud jejich účetní závěrka neobsahuje všechny povinné údaje, může jim podle zákona hrozit pokuta až ve výši 3 % hodnoty celkových aktiv.

Často dochází k tomu, že účetní jednotka chybně vyhodnotí svou kategorii (případně opomene důležité skutečnosti a změny, ke kterým došlo v průběhu účetního období) a vyplní závěrku pro špatnou kategorii účetních jednotek.

Mikro a malé účetní jednotky sestavují přílohu ve zjednodušeném rozsahu, což je, jak již název napovídá, v mnoha ohledech jednodušší. Taková příloha obsahuje:
 • obecné údaje,
 • popis účetní jednotky.
Používané účetní metody:
 • způsob ocenění majetku – zásoby, dlouhodobý majetek, cenné papíry, zvířata,
 • způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny,
 • změny oceňování majetku,
 • opravné položky k majetku,
 • odpisy,
 • přepočet na CZK měnu,
 • stanovení reálné hodnoty majetku a závazků,
 • rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem,
 • pohledávky a závazky – po lhůtě splatnosti / z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva / nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
Oproti tomu účetní jednotky povinné sestavit účetní závěrku v plném rozsahu – tedy střední a velké účetní jednotky, to mají mnohem složitější. Výčet informací v této příloze je doslova vyčerpávající. Uveďme pro příklad alespoň některé.

A) ÚČETNÍ METODY

1. Dlouhodobý majetek
 • hmotný
 • nehmotný
 • finanční
2. Deriváty

3. Zásoby

4. Pohledávky

5. Závazky

6. Úvěry

7. Rezervy

8. Finanční leasing


9. Daně – odpisy dlouhodobého majetku / splatná a odložená daň

10. Snížení hodnoty

11. Výpůjční náklady

12. Státní dotace

13. Výnosy

14. Náklady
apod.

B) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Dlouhodobý majetek
 • hmotný – zatížený zástavním právem / najatý formou finančního leasingu / operativní leasing
 • nehmotný – vytvořený vlastní činností
 • finanční – podíly / dohody mezi společníky / realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly / zápůjčky a úvěry / ostatní dlužné cenné papíry / dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem apod.
2. Pohledávky
 • dlouhodobé – za podniky ve skupině
 • krátkodobé – za podniky ve skupině
3. Časové rozlišení aktiv

4. Časové rozlišení pasiv

5. Krátkodobý finanční majetek

6. Vlastní kapitál – změny / vydané akcie během účetního období apod.

7. Závazky
 • dlouhodobé – k podnikům ve skupině / kryté podle zástavního práva / zatížené jiným způsobem
 • krátkodobé – k podnikům ve skupině / kryté podle zástavního práva / zatížené jiným způsobem
 • neuvedené v rozvaze
8. Náklady
 • spotřeba materiálu a energie
 • služby
 • ostatní provozní náklady
 • náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
 • náklady vynaložené na prodané podíly
 • nákladové úroky a podobné náklady
 • ostatní finanční náklady
 • náklady na odměny statutárnímu auditorovi / auditorské společnosti
9. Výnosy
 • výnosy z běžné činnosti
 • ostatní provozní výnosy – tržby z prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu
 • jiné provozní výnosy
 • výnosy z ostatního finančního majetku
 • výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
 • výnosové úroky a podobné výnosy
 • ostatní finanční výnosy
10. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

11. Derivátové finanční nástroje

12. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MUSICWEAR
Oblékni si hudbu
www.musicwear.cz

Účetní kancelář Nymburk
Komplexní účetní servis - účetnictví, daně, mzdy, personalistika.
www.attente.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme