Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled změn v účetnictví od roku 2016


STORMWARE s.r.o.
26. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od ledna 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví, která například znovu zavedla jednoduché účetnictví či upravila účtový rozvrh podnikatele. Je toho však mnohem více – pojďme si tedy shrnout, jakých oblastí se změny dotkly.


 
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 
Mezi hlavní změny patří kategorizace účetních jednotek, nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), úprava účtového rozvrhu podnikatele, vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, resp. výnosů a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností.

Kategorizace účetních jednotek

První změnou v našem výčtu je nově zavedená kategorizace účetních jednotek. Od 1. ledna se tak můžete setkat s rozdělením účetních jednotek na velkou, střední a malou, resp. mikro. Do jaké kategorie spadáte, se posuzuje pomocí kritérií, kterými jsou hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni.
 
Velká účetní jednotka překračuje dvě ze tří kritérií:
 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 250.
Za velkou účetní jednotku se bez ohledu na kritéria vždy považuje:
 • subjekt veřejného zájmu,
 • vybraná účetní jednotka.
Střední účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:
 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 250.
Malá účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:
 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 50.
Mikro účetní jednotka nepřekračuje dvě ze tří kritérií:
 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat 18 000 000 ,
 • průměrný počet zaměstnanců 10.

Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)

Rozvaha v plném rozsahu – sestavuje ji velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka) – může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) – může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v druhovém členění) – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v druhovém členění) – může ho sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v účelovém členění) – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v účelovém členění) – může ji sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Účtový rozvrh podnikatele

Od 1. ledna také dochází k přejmenování, a dokonce úplnému zrušení některých účtů účtové osnovy. Na druhou stranu vzniknou i účty nové.
 
Dochází ke zrušení účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti, účtové skupiny 62 – Aktivace a účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy.

Ruší se též účtová skupina 58 – Mimořádné náklady v jejím původním významu a zakládá se účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, která přebírá účtování za zrušené skupiny 61 a 62.
 
Účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry se přejmenovala na 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.

Změna ve vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných výnosů a nákladů

Nová vyhláška s sebou přináší také zrušení jednoho z účtů pro dlouhodobý nehmotný majetek, a to 011 – Zřizovací výdaje. Pokud jste tedy k poslednímu dni účetního období měli na tomto účtu zůstatek, je nutné jeho hodnotu v roce 2016 přeúčtovat na jiný platný účet pro nehmotný majetek, například na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
 
Mimořádné náklady a výnosy se v rámci tiskopisu Výkaz zisku a ztráty přesouvají do provozních, resp. finančních nákladů a výnosů.

Účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností

Od roku 2016 na nás čeká nová metoda účtování změn stavu zásob vytvořených vlastní činností. O přírůstcích nebo úbytcích zásob tak nebudeme účtovat jako o výnosech, jak tomu bylo doposud, ale prostřednictvím nově zavedeného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace. O přírůstku zásob bude účtováno v jeho prospěch, o úbytku zásob zase na jeho vrub.

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví se již řadu let v zákoně o účetnictví neobjevuje, přestože některé účetní jednotky mohou v systému jednoduchého účetnictví účtovat. To je důvodem opětovného navrácení jednoduchého účetnictví do zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) prostřednictvím vyhlášky č. 221/2015 Sb. a vyhlášky č. 325/2015 Sb.
 
Jednoduché účetnictví mohou vést právnické osoby, jestliže:
 • nejsou plátci DPH,
 • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • hodnota jejich majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč, a
 • jsou:
  • spolky a pobočnými spolky,
  • odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi (včetně mezinárodních),
  • organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů (včetně mezinárodních),
  • církvemi a náboženskými společnostmi nebo církevními institucemi, které jsou právnickou osobou registrovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
  • honebními společenstvy.

Účetnictví pro nevýdělečné organizace

Novela vyhlášky č. 324/2015 Sb. změnila od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. A co je tedy v účetnictví pro nevýdělečné organizace nového?
 
Rozvaha v plném rozsahu – sestavuje ji velká a střední účetní jednotka, malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a mikro účetní jednotka.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka, malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – může ho sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a mikro účetní jednotka.
 
U některých účtů v účtové osnově došlo k přejmenování, u rozvahových účtů došlo ke zrušení účtů 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek, 386 – Kurzové rozdíly aktivní a 387 – Kurzové rozdíly pasivní.
 
U výsledkových účtů došlo ke zrušení účtů účtové skupiny 61 – Změna stavu vnitroorganizačních zásob a skupiny 62 – Aktivace. Účty těchto skupin byly přesunuty do nákladů pod účtovou skupinu 56 a 57.
 
Bez náhrady byly zrušeny účty 656 – Zúčtování rezerv a 659 – Zúčtování opravných položek.


Související články:
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2016
Souhrn změn v zákoně o DPH od 1. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novelu zákona o DPH schválili poslanci

22. 9. 2021 | Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli one stop shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

HK Audit s.r.o.
Účetní, daňově poradenská a auditorská společnost.
www.hkaudit.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,38 Kč
-0,025 Kč
21,64 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru