Opravy chyb v účtování nákladů a výnosů minulých účetních období


Ing. Michal Kadlec
8. 2. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Co se změnilo v opravách účetních chyb minulých let od 1. ledna 2013? Podívejte se, jak se tyto chyby opravovaly před rokem 2013 a jak při jejich opravě postupovat od roku 2013.


 
Říká se, že napravovat staré chyby stojí více úsilí, než dělat nové. A všichni, kdo se zabýváme účetnictvím, s tím určitě budeme souhlasit. Od 1. ledna 2013 se způsoby, jak se „poprat“ s opravami chyb nákladů a výnosů minulých let, mění.

Změnám v opravách chyb účtování (vykazování) nákladů a výnosů minulých období se vyhnou účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. To znamená účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (např. občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek,...), a ty účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jak jsme opravovali chyby minulých let před 1. 1. 2013

a) u nevýznamných částek se opravy nákladů a výnosů minulých účetních období účtovaly na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkaly

Příklad:
 • v r. 2010 jsme zapomněli zaúčtovat fakturu za službu na 500 Kč
 • v r. 2011 jsme tuto „malou“ částku zaúčtovali 518 / 321

Částka
MD / D
500 Kč 518 / 321

518 - služby
321 - závazky

Tato částka tedy byla zaúčtována v r. 2011 na stejný účet, kam bychom ji účtovali v r. 2010 (tedy 518 - služby) a rovněž ve výkazu zisku a ztráty se objeví ve stejné položce (řádku) B.2. Služby.

Účtování a vykazování závazku (účet 321) zůstává samozřejmě v obou letech také totožné.

b) u významných částek se opravy nákladů a výnosů minulých účetních období účtovaly na účtech mimořádných nákladů a výnosů
 
Příklad:
 • v r. 2010 jsme v menší firmě zapomněli zaúčtovat fakturu za služby v hodnotě 600 000 Kč
 • v r. 2011 jsme tuto „velkou“ částku zaúčtovali 588 / 321

Částka MD / D
600 000 Kč 588 / 321

588 - mimořádné náklady
321 - závazky

Částka 600 000 Kč se nám tedy objeví ve výkazu zisku a ztráty v r. 2011 v položce R. Mimořádné náklady.

Účtování a vykazování závazku (účet 321) opět zůstává v obou letech totožné.

Jak opravíme chyby minulých let po 1. 1. 2013

a) u nevýznamných částek se nic nemění - opravy nákladů a výnosů minulých účetních období budeme účtovat na účtech nákladů a výnosů, kterých se v minulém účetním období týkaly
 
Příklad:
 • v r. 2013 zapomeneme zaúčtovat fakturu za službu na 500 Kč
 • v r. 2014 tuto „malou“ částku zaúčtujeme 518 / 321

Částka MD / D
500 Kč 518 / 321

518 - služby
321 - závazky

Opět tedy použijeme stejné nákladové účty, bez ohledu na to, ve kterém období transakci zaúčtujeme. Ve výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) opět vykážeme ve stejných položkách (řádcích).

b) u významných částek nastává změna - opravy významných chyb minulých období už nám v běžném účetním období (období, kdy o transakci účtujeme) neovlivní výsledek hospodaření, danou transakci účtujeme rozvahově a ovlivní nám tedy „jen“ rozvahu běžného období. Výsledek běžného účetního období tedy už není touto chybou zkreslen, jak tomu bývalo dříve.
 
Příklad:
 • v r. 2013 v menší firmě zapomeneme zaúčtovat fakturu za služby v hodnotě 600 000 Kč
 • v r. 2014 tuto „velkou“ částku zaúčtujeme 426 / 321

Částka MD / D
600 000 Kč 426 / 321

426 - jiný výsledek hospodaření minulých let
321 - závazky

Místo „nového“ účtu 426 lze použít i účty 428 nebo 429 (nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let), nejlépe s příslušným analytickým členěním, případně jakýkoliv účet účtové skupiny 42.
 
Kde se nám tedy tato rozvahově účtovaná transakce objeví v rozvaze? Na který řádek rozvahy „přiřadíme“ účet 426 - jiný výsledek hospodaření minulých let?
 
Vyhláška č. 413/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 500/2002 Sb.,[1] nám přináší nový § 15a, který definuje zcela novou položku rozvahy - položku:

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let
    2 Neuhrazená ztráta minulých let
    3 Jiný výsledek hospodaření minulých let

V této položce rozvahy se objeví:
 • výše zmíněné opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období (opravy minulých let), pokud jsou významné
 • rozdíly ve změnách účetních metod (např. změna oceňování zásob)
 • část odložené daně (při jejím prvním účtování), a to ta její část, která se vztahuje k předchozímu účetnímu období (ta se účtuje na účtech účtové skupiny 42. - narozdíl od části, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, která se účtuje na účtech účtové skupiny 59.)

Vyhláška č. 500/2002 Sb. - nový § 15a účinný od 1. 1. 2013

Výsledek hospodaření minulých let


Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.

Pokud se vrátíme zpět k našemu příkladu významné chyby, opomenutí zaúčtování faktury za služby na 600 000 Kč, tak oprava této chyby se nám přesouvá z účtu 588 - mimořádné náklady na účet 426 - jiný výsledek hospodaření minulých let. Ve výkazech je to pak přesun z výkazu zisku a ztráty (z položky R. Mimořádné náklady) do rozvahy (do položky A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let).
 
Dále nesmíme zapomenout na to, že tato „opomenutá“ transakce ovlivní i daňové přiznání a bude třeba podat daňové přiznání dodatečné. Z toho vyplyne další transakce - zvýšení nebo snížení daně z příjmů.

V našem případě se daňový základ a daň sníží:
 • dříve bychom o této dani účtovali 341 / 595 (daň z příjmů / dodatečná daň z příjmů)
 • nově budeme o snížení této daně účtovat 341 / 428 (daň z příjmů / nerozdělený zisk minulých let)
(snížení daně nám zvýší nerozdělený zisk minulých let)

Úprava hodnot výkazů

Tím ale peripetie s opravou této chyby nekončí. Dalším krokem je úprava hodnot výkazů ve sloupci „skutečnost v minulém účetním období“, tak abychom dodrželi zásadu/princip srovnatelnosti informací za běžné a minulé účetní období.
 
Když se opět vrátíme k našemu příkladu opravy významné chyby po 1. 1. 2013, tak v r. 2013 jsme ve výkaze zisku a ztráty v položce B.2. Služby vykazovali o 600 000 Kč méně, než bychom správně vykazovat měli (protože jsme nezaúčtovali fakturu). Když budeme sestavovat výkaz zisku a ztráty za r. 2014, tak o částku 600 000 Kč položku B.2. - sloupec „minulé období“ navýšíme.
 
Obdobně budeme postupovat i u ostatních účtů, kterých se tyto transakce dotknou (např. 321 - závazky, 341 - daň z příjmů). Vše pak musíme náležitě a jasně okomentovat v příloze k účetní závěrce.
 
Jak vlastně poznáme, kdy je chyba ještě „nevýznamná“ a kdy už „významná“?. Může to být rozhodování těžké a subjektivní. Účetní jednotka by měla při tomto rozhodování vycházet zejména ze základních principů definovaných v zákoně o účetnictví. Účetnictví (resp. účetní závěrka) by mělo podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Chyba by měla být vyhodnocena jako významná, zejména pokud by mohla ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která informace z účetnictví (účetní závěrky) čerpá.


[1] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 

 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michal Kadlec
31. 3. 2020 17:32:25
Ne v daňové evidenci je důležité datum zaplacení, časově nerozlišujete
Hlášení závadného obsahu

Marie
31. 3. 2020 16:52:06
Vedu daňovou evidenci, v roce 2019 mám zaúčtovanou fa za prezentaci v publikaci v letech 2019 a 2020. Je nutné tento náklad rozlišit v roce 2019 část daňově a náklad roku 2020 účtovat nedaňově? Moc děkuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Lada Slobodníková
14. 3. 2018 9:18:34
Dobrý den,
minulý rok jsem omylem zaúčtovala příjem na běžný účet dvakrát. Jak to letos opravý?
Předem děkuji za odpovď.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
30. 11. 2017 9:40:10
Dobrý den, musí být účet 426 nulový v příštím roce jako 431? Jde o individulního podníkatele, který vede podvojné účetnictví. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Linda
29. 4. 2016 13:57:42
Dobrý den, chtěla bych se zeptat v roce 2016 jsem obdržela fakturu za služby z roku 2014 tato částka je nevýznamná (5000Kč) zaúčtuji 518/321, ale v daňovém přiznámí to budou daňově uznatelné náklady nebo budu muset tuto částku zaúčtovat jako nedaňovou a vykázat na řádku č. 30 v daňovém přiznání? Velice děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jirka v
6. 5. 2015 16:18:24
Za obdobi 5-12/2014 mam vystavit fakturu. Vynosy budu uctovat na 688, ale jaky datum DUZP a jaky znam DPH ? Dik
Hlášení závadného obsahu

jirka v
6. 5. 2015 15:30:55
Dofakturace
Hlášení závadného obsahu

jirka v
6. 5. 2015 15:25:44
Dofakturace za minulý rok
Hlášení závadného obsahu

jirka v
6. 5. 2015 15:24:09
Dofakturace službyby
Hlášení závadného obsahu

lukas k.
14. 4. 2015 10:38:04
paní Kučerová, v účetnictví máte přeci zaúčtován odpis účetní (tj. slovní spojení - máme zaúčtován vyšší odpis, než stanoví zdp je podle mne nelogické) Opravíte daňové přiznání, kde vyčíslíte rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy)
Hlášení závadného obsahu

Světlana Prikazčiková
8. 2. 2015 14:13:49
Dobrý den, mam stejný dotaz jako pani Magda Kučerová. Předem děkuji za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

Magda Kučerová
8. 2. 2015 8:21:39
Vážený pane inženýre, mohu prosím využít tento způsob zaúčtování i pro opačný případ? Opravím obdobně i chybně zaúčtovaný odpis majetku ? V roce 2013 byl zaúčtován odpis o 12tis.vyšší než umožňuje ZDP. Není to pro nás významná položka a nechce se nám podávat dodatečné DPPO, byly jsme i ve velké ztrátě, tak jen aby to bylo v pořádku. Jak by pak vypadala předkontace? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Semrádová
6. 11. 2014 7:10:20
Vážení, v roce 2013 účetní zaúčtovala částku 365 tis na UZ projektu /518 ..../672.../. Nyní se zjistilo, že to nebyl náklad projektu, ale náklad provozu školy. Prosíme o radu, jak to v letošním roce opravit. Děkuji moc. Semrádová
Hlášení závadného obsahu

Ivet71
5. 11. 2014 10:53:03
Dobrý den,
Dobrý den,musím za PO podat dodatečné daňové přiznání za rok 2013 vzhledem k tomu, že jsme SP + ZP za 12/2013 uhradili až 11.2.2014 - ne tedy do 31.1.2014. Tím se navýší hospodářský výsledek. Můžete mi prosím poradit jak mám zaúčtovat a jak se mám popasovat s výsledovkou a rozvahou. Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
26. 9. 2014 10:24:23
Prosím poraďte jak mám opravit daňové přizní za r.2013 když jsem zjistila,že jsem nedaňové položky nedopsala do přiznání,tudíž nenavýšila.Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Laj
7. 4. 2014 11:27:16
Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v r.2013 ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k 1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701 52 tis. Jelikož si přiznání dělá FO sama, po zjišťování jaký je výsledek přiznání, mi bylo sděleno, že byl použitý převod z z jednoduchého na podvojné ve skladovém hospodářství a firma bude nebude platit žádnou daň za r.2013. Mám na 341 zaplacenou daň ze záloh ve výši 188 tis = mínusem DAL. mám vždycky takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v tomto případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v plusu?
Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od zkušených účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
31. 3. 2014 10:32:16
Pro posouzení by bylo nutné znát konkrétní podmínky v účetní jednotce. Obecně by bylo třeba podat dodatečné daňové přiznání a zaúčtovat v souladu s článkem. Z účetního hlediska, pokud vyhodnotíte, že se jedná o nepatrnou částku, by bylo vhodnější účtovat opět na stejný účet 548 (na opačné straně). U opravdu nepatrných částek by samozřejmě přicházel v úvahu i Váš postup.
Hlášení závadného obsahu

Petra
31. 3. 2014 9:40:21
Dobrý den, našla jsem sei chybu z minulého roku, kdy jsem 2 úhrady splátek leasingu jedná se celkem o 41 000,-)zaúčtovala jako 548191/221.000Můžu opravit v tomto roce jako 321/648? Z Vaši odpověď předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
28. 3. 2014 10:02:34
600 000 Kč 426/389(321)
100 000 Kč 341/428
Hlášení závadného obsahu

Jana Č.
26. 3. 2014 10:32:22
A jak mám prosím postupovat v případě, když jsme v r. 2010 nezaúčtovali 600.000,-- MD 518 / D 389?
Za rok 2010 jsme podali dodatečné DP, kdy jsme snížili hospodářský výsledek o 600.000,-- a snížení částky daně vyšlo o 100.000,--. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
14. 2. 2014 9:21:59
Predpokladam, ze neslo o porizeni odepisovaného majetku ucetni jednotkou a nebyla vytvorena dohadna položka.
Zapomenute faktury zaúčtujeme 426/321 (a provedeme zapocet) a ucet 426 vykážeme v rozvaze na pozici A.IV.3 - jiny výsledek hospodareni minulych let. Danove by pak nutne resit přes opravne danove priznani za minula leta.
Hlášení závadného obsahu

jarucha
13. 2. 2014 16:59:50
Dobrý den,mám dotaz. Firma mi teď předala došlé faktury z let 2009 - 2012 a zároveň zápočet z prosince 2013, kde započítávají tyto faktury s jejich vydanou. Problém je, že tyto došlé faktury nemám v účetnictví (vůbec mi je nedali, ani jsem o nich nevěděla). Faktury jsou za opravu domů, naše firma je vracela jako neoprávněné reklamace. Nyní se s nimi dohodla na vyplacení zádržného, ale po odečtení těchto faktur. Ale celkem jsou to faktury za 800 tisíc. Jak mám teď správně postupovat?
Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
10. 2. 2014 8:39:32
Směrná účtová osnova (příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) obsahuje pouze povinné účtové třídy a účtové skupiny. Detailnější členění na jednotlivé syntetické a analytické účty je na účetní jednotce, která si stanoví svůj účtový rozvrh, kde definuje používané účty podle své potřeby. Účet 426 si tedy musí účetní jednotka ve svém softwaru (v souladu se schváleným účtovým rozvrhem) zavést sama.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
8. 2. 2014 3:24:58
Vážený pane inženýre,
do roku 2013 potřebuji opravit významnou chybu minulých let, konkrétně nezaúčtovaný "nerealizovaný" kur.rozdíl úvěru v cizí měně. V účtové osnově platné pro rok 2013 však není účet 426-Jiný HV minulých let. Poraďte prosím jak chybu opravit. Předem děkuji za rychlou odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
29. 1. 2014 20:17:28
Takovýto náklad by byl nedaňový
Hlášení závadného obsahu

Martina H.
29. 1. 2014 19:38:18
Pokud jde o nevýznamnou částku z minulého roku, účtovanou do nákladů (zvýšení nákladů), jde o náklad daňový nebo nedaňový?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oficiální vzor společenské smlouvy

26. 1. 2023 | V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2022 Sb., díky které došlo k usnadnění zakládání a zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Nově mohou zájemci využít k založení s. r. o. vzorovou společenskou smlouvu, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky. Nový vzor společenské smlouvy obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání s. r. o., doplněné stručným vysvětlujícím komentářem (který je potřeba v případě použití smlouvy smazat). Využití vzoru je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Vzor společenské smlouvy najdete na Portálu justice.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SLUTO - nejen účetnictví
Účetní kancelář roku 2019!
www.vedeni-ucetnictvi.cz

ATES spol. s r.o.
Výroba a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení, dopravníků, auto
www.ates.cz

Daňový kalendář

31. 1. 2023 Přiznání a daň silniční (za rok 2022)
31. 1. 2023 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 1. čtvrtletí 2023)
31. 1. 2023 Daňové přiznání OSS (4. čtvrtletí 2022)
31. 1. 2023 Přiznání k dani z nemovitých věcí úplné nebo dílčí

Další termíny

Kurzovní lístek

23,83 Kč
0,005 Kč
21,93 Kč
0,063 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.01.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme