Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 81. díl


Redakce
27. 5. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak se správně zaúčtuje příplatek mimo základní kapitál pro společnost? A jaký je postup, pokud ukončíte zaměstnání během mateřské dovolené? Opět přinášíme odpovědi na vaše dotazy z oblasti daní, účetnictví a podnikání.


 

Účetnictví

Příplatek mimo základní kapitál
Mám klienta – s. r. o., kdy jednatel a společník je jedna a tatáž osoba. Dotyčná osoba do společnosti dává bezúročné půjčky. Je možné tyto půjčky převést na příplatek mimo základní kapitál? Našla jsem informaci, že se má brát v potaz rozdíl ve vlastním kapitálu a nesmí překročit určitou částku. Základní kapitál je 100 000 Kč, v předchozích dvou letech byla ztráta (s. r. o. začínalo), nyní bude ztráta znovu. Na co si dát případně pozor? Musí být na smlouvě pak podpis úředně ověřen? Jaké by bylo účtování – 355/413, 365/355?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Příplatek mimo základní kapitál podle § 162 až § 163 zákona o obchodních korporacích představuje pro společnost jednu z efektivních možností jejího finančního či jiného posílení. Příplatek mimo základní kapitál může být povinný, vyplývající ze společenské smlouvy, nebo dobrovolný. Zákon nestanovuje žádný limit výše příplatku mimo základní kapitál. Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se uzavírá mezi společníkem a jednatelem zastupujícím společnost.

Kromě rozhodnutí jednatele bude společnost potřebovat pouze smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, uzavřenou na jedné straně společníkem a na druhé straně společností zastoupené jejím jednatelem. Pokud je smlouva uzavřena mezi jednočlennou společností a jediným společníkem, pak je nutné ji podepsat úředně ověřenými podpisy v souladu s § 13 zákona o obchodních korporacích.

Z pohledu účtování „vrácení“ zápůjčky a poskytnutí (dobrovolného) příplatku mimo základní kapitál se jedná o tzv. kapitalizaci zápůjčky, kdy závazky vůči společníkům jsou započteny vůči závazku vzniklého z titulu uzavřené smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál.

Tab.: Účtování příplatku mimo základní kapitál
 
Položka MD/D
Uzavřená smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku 355/413
Zápočet pohledávky za společníkem se zápůjčkou 365/355


účet 355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy
účet 413 – Ostatní kapitálové fondy
účet 365 – Závazky ke společníkům z titulu zápůjčky

Příplatek mimo základní kapitál po svém splacení zvyšuje nabývací cenu podílu na společnosti v souladu s ustanovením § 24 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jedná se o nabytý majetek, který má stejný daňový režim jako majetek nabytý vkladem do základního kapitálu.
 
Zaúčtování kompenzace odstupného
Zaměstnanci byla dána výpověď z pracovního poměru a vznikl mu nárok na odstupné. Odstupné nebylo ze strany zaměstnavatele vyplaceno, a protože si zaměstnanec žádal u úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti, byla mu ze strany úřadu práce vyplacena kompenzace odstupného (65 %). Nyní je zaměstnavatel povinen kompenzaci uhradit. Zaměstnavatel kompenzaci úřadu práce uhradil. Je uhrazená kompenzace daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a pohlíží se na ni jako na mzdový náklad, nebo má úhrada spíše sankční charakter, a zaměstnavatel si tak nebude moci snížit o tuto částku základ daně? Na jaký účet pak bude zaplacená kompenzace účtována?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Zaměstnavatel nevyplacením odstupného porušil zákoník práce, které z části odstranil úřad práce vyplacením 65 % z výše odstupného. Zaměstnavatel má nyní závazek k úřadu práce („ÚP“) v podobě kompenzace odstupného a domnívám se, že stále i vůči zaměstnanci k vyplacení zbývající 35% výše odstupného. Pokud jsou či budou tyto závazky zaúčtovány v běžném období, pak se zaúčtují následovně:
 
Položka Poměr částky v % MD/D
Nárok na odstupné zaměstnance 100 521/333
Závazek vůči ÚP z titulu zaplacené kompenzace 65 333/379
Úhrada kompenzace ÚP 65 379/221
Úhrada zbývající části odstupného zaměstnanci 35 333/221


účet 521 – Mzdové náklady
účet 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
účet 379 – Jiné závazky
účet 221 – Peněžní prostředky na účtech
 
Jak zaúčtovat výstavbu domů?
Společnost s ručením omezeným koupila pozemky, na kterých staví (sama i developersky) deset rodinných domů. Postupně budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na koupi těchto domů. Po kolaudaci budou domy prodány. Výstavba bude probíhat v letech 2021 až 2022. Jak účtovat výstavbu domů v průběhu a ke konci roku?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Z pohledu developerské činnosti se výstavba nemovitostí považuje za zásobu vlastní výroby, přičemž veškeré náklady se účtují na účty pořízení zásob vlastní výroby (121 – Nedokončená výroba, 123 – Výrobky). Dokončené stavby oceněné pořizovací cenou se evidují v oběžných aktivech do doby jejich prodeje, po kterém se odúčtují do nákladů.

Daň z přidané hodnoty

Proclení zboží ze zahraničí
Jak proclívat a danit (DPH) prodlouženou záruku z Velké Británie? Zboží je z Francie, ale prodloužená záruka na něj je z Velké Británie. Každé je na jiné faktuře.

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona o DPH se za vedlejší výdaje pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Pokud je pojištění vedlejším výdajem (nákladem) k jinému plátcem přijatému plnění, je třeba ho zahrnout do základu daně za toto plnění a neposuzovat ho pro účely DPH samostatně.
 
Poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti do zahraničí
Potřebovala bych poradit s DPH u objednatele s platným DIČ a sídlem na Slovensku. Předmět objednávky je stavba v Maďarsku. Jsme plátci DPH a sídlo máme v ČR (jakožto dodavatel služby – pouze stavební práce). Můžeme fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti přímo slovenskému objednateli? Nebo se musíme přihlásit k DPH v Maďarsku?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
V souladu s ustanovením § 10 zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci místo, kde se daná nemovitost nachází. Z povahy dotazu je tedy více než pravděpodobné, že místem plnění bude Maďarsko a případná registrace k DPH či způsob odvedení daně se budu plně řídit právními předpisy platnými na území tohoto státu. Pokud tedy nebude ve státě s určeným místem plnění možnost přenést daňovou povinnost na odběratele, pak bude mít dodavatel služby pravděpodobně povinnost se k DPH registrovat a odvést tuto daň v Maďarsku.
 
Registrace k DPH
Manžel je profesionální sportovec registrovaný jako OSVČ. Klub mu vyplácí odměnu každý měsíc po dobu deseti měsíců. V okamžiku vyplacení poslední odměny přesáhne brutto příjem jeden milion korun. Nicméně poté mu již žádná odměna vyplacena nebude, a to minimálně po dobu dalších dvou a více měsíců. Jeho smlouva je prozatím pouze na dobu deset měsíců. Mohu se zeptat, jak postupovat v takovém případě? Musí se manžel přihlásit k DPH?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o DPH se plátcem DPH stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč, s výjimkou osob, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Obratem se v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona o DPH pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:
  • zdanitelné plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Nesplňuje-li osoba povinná k dani podmínku pro osvobození (například nejedná se o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně), stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Pokud plátce DPH bude chtít registraci k DPH zrušit, může tak učinit až po roce ode dne, kdy se stal plátcem, a zároveň splnit podmínku nepřekročení obratu 1 mil. Kč za předcházejících 12 měsíců.

Daň z příjmů

Jak správně podat daňové přiznání k příjmům z transparentního účtu?
Kamarádka se stará o větší počet toulavých koček, s náklady na veterinární ošetření a krmení jí pomáháme společně s dalšími přáteli. Pro tyto účely má kamarádka zřízený transparentní účet, ze kterého hradí veškeré náklady, a účtenky k výdajům řádně archivuje. Letos bude kamarádka podávat daňové přiznání a k příjmům ze závislé činnosti je samozřejmě připravena podat i daňové přiznání z příjmu, který získala od přátel na pomoc toulavým kočkám na transparentní účet k tomuto účelu zřízený. Bude ke zdanění celková částka z transparentního účtu bez ohledu na výši darů od jednotlivých dárců, nebo bude zdaňovat jen dary od dárců, kteří poslali víc než 15 000 Kč? K daňovému přiznání je připravena přiložit seznam dárců, ze kterého je patrné, kolik který jednotlivý dárce věnoval. Kamarádka je fyzická osoba.

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Z dotazu lze usoudit, že péče o toulavá zvířata je poskytována fyzickou osobou soustavně (ne příležitostně), ze které příjmy (dary na transparentní účet) podléhají dani z příjmů. Oproti příjmům lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů.

Pokud by fyzická osoba chtěla v této činnosti pokračovat, je vhodnější „zaštítit“ tuto činnost prostřednictvím veřejné sbírky, kterou však mohou pořádat pouze právnické osoby (například nadace). Podle zákona o daních z příjmů jsou potom tyto příjmy (dary na veřejně prospěšné účely) z veřejných sbírek osvobozeny od daně z příjmů.

Mzdy a práce

Ukončení zaměstnání během mateřské dovolené
V době trvající mateřské dovolené (peněžitou pomoc v mateřství pobírám do 8/21) jsem dohodou ukončila z organizačních důvodů (zrušení pozice) pracovní poměr se zaměstnavatelem. Vzniká mi nyní povinnost hlásit tuto skutečnost na zdravotní pojišťovně? Je nutné oznámit ukončení pracovního poměru na úřadu práce a okresní správě sociálního zabezpečení? Je za mě i nadále hrazeno sociální a zdravotní pojištění státem po dobu trvání peněžité pomoci v mateřství?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Související povinnosti ke státním institucím vztahující se k ukončenému pracovnímu poměru jsou plně v gesci zaměstnavatele. Zaměstnavatel oznámí ukončení pracovního poměru se zaměstnancem zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. V období mateřské či rodičovské dovolené je plátcem zdravotního pojistného stát.

Povinnost platit sociální pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Ostatní osoby, včetně osob na mateřské a rodičovské dovolené, povinnost platit sociální pojištění nemají, mohou se však přihlásit k dobrovolnému sociálnímu pojištění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Jindřich KREIS
Prodej a servis travních traktorů, sekaček, elektrokol a elektropohonů
www.elektromotokola.cz

ADMIS -VAŠE DANĚ ÚSPORNĚ
Účetnictví Praha 4 - Jižní Město. Všechny daně, mzdy, DPH, konzultace.
www.admis-ucto.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru