Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 54. díl


Redakce
24. 11. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak se zachovat, když zjistíte, že vám zaměstnavatel neprovedl roční zúčtování? Co dělat, když jste omylem odvedli vyšší DPH? Jak se bude nově postupovat v účtování o zásobách vlastní výroby? Na vaše dotazy odpovídají naši účetní a daňoví specialisté.


 

Účetnictví

Účtování peněz z přijatého dědictví
Jak se zaúčtuje v roce 2016 přijaté dědictví – například peníze? Přijaté dary se účtují do výnosů, ale jak na dědictví, které je od daně z příjmů osvobozeno?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Příjmy získané z titulu darování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu se považují za tzv. bezúplatné příjmy. Bezúplatné příjmy fyzických i právnických osob v podobě dědictví jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů. Od roku 2016 účetní jednotky účtují bezúplatné příjmy přímo do výnosů. V případě, že je bezúplatný příjem osvobozen od daně z příjmů, vyloučí se v daňovém přiznání jako nedaňový výnos.
 
Jak zaúčtovat převod z běžného účtu na forexový účet?
Nevím si rady se zaúčtováním operace, kdy s. r. o. převedla z běžného účtu peněžní prostředky na forexový účet (obchodování s měnovými páry). Např. pošlou 100.000 Kč na forexový účet a zpět na běžný účet si pošlou 20.000 Kč, ostatní je ztráta.
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Podstatou forexové operace je směna určité částky jedné měny do druhé a s časovým zpožděním opět zpět. Cílem forexového obchodu je vydělat na správné předpovědi vývoje kurzu – nákup se realizuje ve chvíli, kdy se počítá s růstem ceny dané měny, a naopak prodej ve chvíli, kdy se předpokládá pokles ceny.
 
O forexových operacích se účtuje jako o finančních derivátech v souladu s ČÚS č. 009 Deriváty. Derivát je finanční nástroj, jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, kurzu cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém ratingu nebo indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné. Kurz, za který forexový obchod proběhne, je předem stanoven, stejně jako doba vypořádání obchodu.
 
Příklad: Účetní jednotka X se dne 1. 1. 2016 (devizový kurz ČNB je 24,90 Kč/EUR) rozhodla uzavřít se společností Y forexový obchod na částku 1 000 EUR s datem vypořádání forexového nákupu 1. 2. 2016. K tomuto datu proběhl nákup 1 000 EUR od společnosti Y za dohodnutý forexový kurz 25 Kč/EUR (devizový kurz ČNB je 24,50 Kč/EUR). Dále bylo dohodnuto vypořádání forexové transakce k 1. 12. 2016 za předem stanovený kurz 26 Kč/EUR (devizový kurz ČNB je 27,00 Kč/EUR), za který společnost X prodá společnosti Y 1 000 EUR.
 
1. V den uzavření obchodu dochází k podrozvahovému účetnímu zachycení transakce.
Společnost X eviduje ke dni uzavření smlouvy (1. 1. 2016) nevypořádanou pohledávku ve výši 1 000 EUR oceněnou kurzem ČNB 24,90 Kč/EUR:
MD 751 Pohledávka z forexového obchodu s cizí měnou 24.900 Kč
D 790 Pomocné účty 24.900 Kč
Závazek společnosti X ke dni uzavření smlouvy ve výši 1 000 EUR oceněný dohodnutým kurzem 25 Kč/EUR:
MD 790 Pomocné účty 25.000 Kč
D 752 Závazek z forexového obchodu s cizí měnou 25.000 Kč
   
2. Nákup 1 000 EUR ke dni 1. 2. 2016:
MD 221.01 Bankovní účet v EUR 24.500 Kč
(dle kurzu ČNB)
D 221.02 Bankovní účet v CZK 25.000 Kč
(dle dohodnutého kurzu)
MD 563 Kurzová ztráta 500 Kč
   
3. Vypořádání kontraktu ke dni 1. 12. 2016 (prodej 1 000 EUR):
MD 221.02 Bankovní účet v CZK 26.000 Kč
(dle dohodnutého kurzu)
D 221.01 Bankovní účet v EUR 27.000 Kč
(dle kurzu ČNB)
MD 363 Pevné termínované operace a opce 1.000 Kč
   
4. Vyúčtování ztráty z forexové operace:
MD 567 Náklady z derivátových operací 1.000 Kč
D 363 Pevné termínované operace a opce 1.000 Kč
   
5. Odúčtování podrozvahové pohledávky:
MD 790/D 751 24.900 Kč
   
6. Odúčtování podrozvahového závazku:
MD 752/D 790 25.000 Kč
 
 
Jak se bude nově postupovat v účtování o zásobách vlastní výroby?
Jak se bude nově postupovat v účtování o zásobách vlastní výroby na rozdíl od předchozí úpravy? Jak zaúčtovat k 31. 12. 2016 např. náklady ve výši 100.000 Kč vynaložené na realizaci zakázky, která se ale dokončí a vyfakturuje až k 31. 1. 2017?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Od 1. 1. 2016 došlo ke změně v postupech účtování, kdy o změně stavu zásob se již nebude účtovat v rámci účetní skupiny 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti, ale na 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Přírůstek nedokončené výroby se účtuje 121/581, úbytek nedokončené výroby 581/121.

Daň z přidané hodnoty

Odvedli jsme omylem DPH ve vyšší sazbě
V loňském roce jsme vystavili fakturu na službu a letos jsme zjistili, že jsme odvedli DPH ve vyšší sazbě. Jak správně postupovat s ohledem na to, že je faktura z uzavřeného období?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
V daném případě plátce postupuje podle § 43 odst. 1 zákona o DPH. To znamená, že jste oprávněni provést opravu daně na výstupu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad.
 
Koupě ojetého auta
Firma koupila ojeté auto za cca 30.000 Kč, které bude používat ve firmě jeden ze společníků. Autobazar vystavil tyto doklady: zálohovou fakturu na 10.000 Kč (bez DPH), druhou zálohovou fakturu na 19.965 Kč (16.500 Kč bez DPH + DPH 3.465 Kč). Poté vystavil fakturu na částku 29.965 Kč (s DPH), kde odečetl obě zálohy. Po zjištění chyby v DPH vystavil bazar dobropisy k zálohovým fakturám a opravný doklad k faktuře. Dále pak vystavil nové zálohové faktury (obě bez DPH) a novou fakturu bez DPH (režim § 90) s odečtenými zálohami. Jak mám všechny doklady zaúčtovat? Mám účtovat i o prvních zálohových fakturách, ke kterým byly vystaveny dobropisy? Jak odečíst na původní faktuře druhou zálohu, která byla účtována s DPH?
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
O přijetí zálohových faktur se neúčtuje, tyto faktury se pouze zaevidují. Zálohu účetní jednotka zaúčtuje až ve chvíli, kdy dojde k její úhradě. Zálohová faktura není daňovým dokladem, proto na ni nelze vytvořit ani opravný daňový doklad.
 
Příklad účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Přijetí zálohové faktury č. 1 10 000,00 Kč bez DPH neúčtuje se
Úhrada zálohy 10 000,00 Kč MD 314/D 221
Přijetí zálohové faktury č. 2 19 965,00 Kč vč. DPH neúčtuje se
Úhrada zálohy 19 965,00 Kč MD 314/D 221
Přijatá faktura (daňový doklad) 24 763,08 Kč MD 5xx/D 321
DPH 5 201,92 Kč MD 343/D 321
Odúčtování zálohy 29 965,00 Kč MD 321/D 314
Přijatý opravný daňový doklad 24 763,08 Kč MD 321/D 5xx
DPH 5 201,92 Kč MD 321/D 343
Zrušení provedeného odúčtování zálohy 29 965,00 Kč MD 314/D 321
Nový daňový doklad 24 763,08 Kč MD 5xx/D 321
Odúčtování zálohy 29 965,00 Kč MD 321/D 314
Úhrada přeplatku 5 201,92 Kč MD 221/D 321
 
Musím danit převod zboží od otce?
Můj otec provozuje tři hospody. Před měsícem se rozhodl, že si mám zajistit živnostenský list a jeho podnikání převzít. Bohužel nevím, zda převod zboží, které je v hodnotě 80.000 Kč, musím zdanit. Otec je ochotný mi zboží pouze předat. Ale v rámci různých odborných článků jsem našla, že pokud mi zboží pouze daruje na základě třeba darovací smlouvy, musím danit, protože se jedná o dar do provozu podnikatelské činnosti. Je to pravda?
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
V případě darování zboží by se skutečně jednalo o bezúplatný příjem, který se u fyzických osob zdaňuje podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání). Další možností je toto zboží od otce koupit za cenu obvyklou či tržní. V určitých případech je možné odchýlit se od cen obvyklých, případný rozdíl je však nutné při případné kontrole prokazatelně doložit správci daně. Může se jednat například o zboží, o které není ze strany zákazníků zájem, tudíž je neprodejné.
 
Faktura od neplátce DPH
Když jsem dostala fakturu od neplátce DPH, tak si k celkové částce DPH stejně přičetl. Na faktuře má uvedeno 4,74 m3 za jednotku 5.500 Kč, ale výsledná cena je vyšší o těch 21 %. Připadá mi, že by tam měla být cena nižší bez DPH. Nebo se pletu? A když pán nemá živnost na prodej, může mi nakoupený materiál nacenit o 10.000 Kč více, než za kolik jej nakoupil?
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Faktury by měly obsahovat minimálně informace o tom, zda se jedná o přijatou či vydanou fakturu, pořadové číslo dokladu, označení zboží či služby, dohodnutou částku, způsob úhrady (hotově či bankovním převodem), datum úhrady nebo vznik pohledávky či závazku, jméno, sídlo a IČ podnikatele.
 
Neplátce DPH nesmí nikdy vystavovat fakturu nazvanou daňový doklad a dále by na faktuře neměly být zobrazeny jakékoli informace týkající se DPH (kromě poznámky, že se jedná o neplátce DPH). V žádném případě nesmí být na takovém dokladu vyčíslena sazba DPH či datum uskutečnění zdanitelného plnění. Všechny tyto informace by mohly obchodního partnera zmást.
 
Pokud fyzická osoba vykonává činnost, která nevykazuje znaky podnikání, ale jedná se o příležitostný příjem, pak si může prostřednictvím nepravidelných výdělečných aktivit vydělat až 30.000 Kč, aniž by musela tento příjem zdanit, a to v souladu s § 10 zákona o daních z příjmů.
 
Cena, za kterou fyzická osoba předmět či službu prodává, není žádným zákonem regulována, záleží na dohodě obou obchodních partnerů. Aby nedocházelo k následným nepříjemnostem, doporučuji se vždy na ceně domluvit předem. U větších zakázek je pak vhodné sjednat cenu a rozsah služeb či věcí v písemné formě (například prostřednictvím objednávky).

Daň z příjmů

Zaměstnavatel neudělal roční zúčtování
Můj minulý zaměstnavatel mi neudělal daně za loňský rok. Co mám nyní dělat?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Poplatník, který má příjmy pouze ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele nebo od více postupně (nikoliv současně), nemá povinnost podávat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. Zároveň může písemně požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Roční zúčtování daně je právo, nikoliv povinnost zaměstnance.
 
Pokud jste o provedení ročního zúčtování nepožádal a chcete přesto uplatnit některé nezdanitelné částky daně či slevy na dani, které jste neuplatňoval měsíčně, můžete si podat daňové přiznání. Nicméně vzhledem k tomu, že termín pro podání byl 1. 4. 2016, je tedy třeba počítat se sankcí. Pokud si nechcete uplatňovat žádné nezdanitelné částky daně, nemusíte situaci řešit. Povinnost podat daňové přiznání vám nevznikla.
 
Zpětné uplatnění daňového zvýhodnění na dítě za rok 2015
Pokud manžel ani manželka neuplatnili nárok na odpočet daně na nezletilé dítě za rok 2015, mohou tak učinit dodatečně?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Ano, pokud nepodávali daňové přiznání, mohou tak učinit. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání přiznání za rok 2015 již uplynula 1. 4. 2016, je potřeba počítat s penále za pozdní podání přiznání. Pokud podali přiznání za rok 2015, lze daňové zvýhodnění na dítě uplatnit v dodatečném přiznání.
 
Jaké služby mohu vybírat za pronájem bytu
Nevím, zda mohu při pronájmu bytu v osobním vlastnictví jako zúčtovatelné služby vybírat i odměnu správci, odměnu funkcionářům, pojištění a zálohu na odečty a rozúčtování. Tyto položky jsou součástí předpisu i vyúčtování od správce a vyúčtovávala bych je s nájemci. Danit budu paušálem, fond oprav tedy nevybírám.
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanovuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Standardně se při uzavření nájmu pronajímatel s nájemcem dohodnou, které ze záloh na služby hradí pronajímatel a které nájemce. Mezi tyto služby patří například vodné a stočné, elektřina, plyn a ostatní výdaje – fond oprav, úklid, správa domu, odměna domovníka apod. Obvykle se stanoví paušální cena nájemného a tzv. inkaso. V paušální ceně nájemného jsou zahrnuty i ostatní výdaje (odměna správci, funkcionářům, pojištění atd.), jelikož platby za tyto poskytované služby se nikdy nevyúčtovávají. Do tzv. inkasa se započítávají energie, vodné a stočné, které pronajímatel nájemci obvykle jednou ročně vyúčtuje, a na základě výše zaplacených záloh vznikne přeplatek či nedoplatek. Další možností je, že dojde k přepisu odběru elektrické energie přímo na jméno nájemce.

Podnikání

Převod podílu v s. r. o.
Jsem jediný jednatel společnosti s ručením omezeným. Mám jednoho společníka, se kterým jsem se dohodl, že ze společnosti odejde a převede podíl na mě. Jakým způsobem to mám provést?
 
Odpovídá Ing. Radek Bílý, QÚD, daňový poradce:
Převod obchodního podílu se uskutečňuje na základě smlouvy o převodu obchodního podílu. Podmínky pro převod obchodního podílu řeší ustanovení § 207 a násl. zákona o obchodních korporacích. Převod obchodního podílu je jedním z nejčastějších způsobů, kdy zaniká účast společníka na společnosti s ručením omezeným. Je důležité seznámit se se zněním společenské smlouvy, která může obsahovat podmínky a omezení převodu obchodního podílu.
 
Z daňového hlediska je důležité upozornit na ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jedná se o ustanovení o obvyklých cenách. V tomto konkrétním případě budou uzavírat smlouvu společník s jednatelem jedné a té samé společnosti, a tudíž se jedná o osoby blízké.
 
Krátkodobé pronájmy pokoje v rodinném domě
Jeden pokoj ve svém rodinném domě chci krátkodobě pronajímat českým turistům. Bez dalších jiných služeb. Jsem fyzická osoba. Stačí se přihlásit na finanční úřad a obci platit rekreační poplatky? Nikam jinam už se hlásit nemusím? A stačí zdanit příjem po skončení roku?
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Pokud by se jednalo o nájem podle § 2201 a násl. nového občanského zákoníku, pak by stačilo přihlásit se na instituce, které zmiňujete. Pronajímatel se nemusí přihlásit na živnostenský úřad, okresní správu sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovnu, jelikož živností není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Příjmy by pronajímatel zdaňoval podle § 9 zákona o daních z příjmů („ZDP“). S nájemci by pronajímatel uzavíral nájemní smlouvu.
 
Druhou variantou je, že by se mohlo jednat o poskytování ubytovacích služeb. Tyto služby již spadají do živnosti volné a poskytovatel ubytovacích služeb by se musel zaregistrovat na živnostenském a finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud by se nejednalo o vedlejší činnost, pak by musel podnikatel hradit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
 
Hlavním znakem ubytovacích služeb je, že se jedná o soustavnou činnost provozovanou za účelem zisku, jejímž obsahem není pouze pronájem části bytu či domu, ale též poskytnutí dalších služeb (např. poskytování čistého povlečení, úklid, snídaně atd.). Příjem z poskytování ubytovacích služeb je příjmem podle § 7 ZDP.
 
Obecní úřady mohou, ale nemusí vybírat místní poplatky z ubytovací kapacity dle zákona o místních poplatcích, jejichž výši stanovují zastupitelé obce. Více informací se dozvíte na příslušném obecním úřadě.
 
Přerušení činnosti firmy
Chtěli bychom přerušit činnost u společnosti s ručením omezením. Pohledávky a závazky s dodavateli a odběrateli máme vyrovnány, firmu máme jen v „udržovacím režimu“ – tj. v podstatě jednu až dvě faktury vydané, to samé ve fakturách přijatých, a do deseti paragonů na hotovostní pokladnu za měsíc. Jsme čtvrtletní plátci DPH. Dá se činnost jen přerušit, nebo se musí firma zlikvidovat (a případně jak)?
 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
I právnická osoba může svou činnost přerušit. Daňový subjekt tuto skutečnost nahlásí na živnostenském úřadě. Poté je povinen do 15 dnů ode dne přerušení podnikatelské činnosti oznámit tuto skutečnost elektronickou formou na finančním úřadě prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“.

Daňové a účetní dopady jsou závislé na tom, jaké položky má právnická osoba ve své konečné rozvaze. Obecné úpravy výsledku hospodaření vychází z ustanovení § 23 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které se provedou v daňovém přiznání za toto zdaňovací období. Součástí daňového přiznání musí být jako obvykle i účetní závěrka a související přílohy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Torgus
5. 12. 2019 10:31:38
Dobry den mam dobropis co jsem dostal pozde a mel byt zauctovan pred 3 mesici jak to mam zauctovat a muze to byt problem?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
1. 12. 2016 14:47:37
Vladimír K: Děkuji za doplňující informaci
Hlášení závadného obsahu

Vladimír K
1. 12. 2016 13:20:31
Zasílám poznámku k prvním dvěma odpovědím k dani z příjmů. Domnívám se, že sankce (ani penále) za pozdní podání daňového přiznání nevznikne. Ta by vznikla pouze u osob, které MĚLY POVINNOST PODAT daňové přiznání v řádném termínu. Dle § 250-Pokuta za opožděné tvrzení daně (1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši.....atd.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Chata na pasekách
Ubytování v Beskydech
www.e-chalupy.cz

Váš spolehlivý partner IT
Věnujeme se integraci nejnovějších technologií k usnadnění vaší práce

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru