Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 12. díl


Bc. Michaela Sobotková
24. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak přesunout majetek fyzické osoby do majetku právnické osoby? Jak správně zaúčtovat webovou službu? Odkdy musí firma odvádět DPH na výstupu ze svých příjmů? Na tyto i další otázky vám odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.


 

Daň z přidané hodnoty

Lze provést storno vystaveného dokladu?
Lze provést storno vystaveného a odeslaného daňového dokladu – faktury odběrateli za zboží, u kterého odběratel po jeho obdržení reklamuje cenu a trvá na vystavení správné faktury? Pokud ano, za jakých podmínek?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pokud jste neplátce DPH a domluvíte se se zákazníkem na vystavení stornovacího dokladu a následném vystavení nové faktury, provedete vystavení stornovacího dokladu v programu POHODA v agendě Vydané faktury přes povel Storno z nabídky Záznam. Tím se vystaví stornovací doklad k již vystavenému dokladu, který pošlete zákazníkovi spolu s novou fakturou.
 
Přesto i u neplátce DPH doporučuji storno faktury nevystavovat a vystavit spíše „dobropis“ na chybný doklad. Dobropis vystavíte přes povel Záznam/Opravný doklad.
 
Plátce DPH stornovací doklady vystavovat nesmí a základ DPH a daň musí opravovat pomocí opravného daňového dokladu. Ten vystaví výše popsaným způsobem.
 
Opravný daňový doklad lze vystavit pouze z důvodů uvedených v § 42 zákona o DPH, tj.:
  • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
  • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a § 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,
  • pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d),
  • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
  • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.
Přičemž na opravném daňovém dokladu musí být (mimo jiné náležitosti) uveden důvod pro snížení základu daně (např. vrácení zboží, snížení ceny apod.) a odkaz na původní doklad – POHODA vyplní sama, pokud správně použijete funkci vystavení opravného dokladu. Nárok na DPH z opravného daňového dokladu máte až v okamžiku, kdy Vám odběratel potvrdí přijetí daňového dokladu a jeho zaúčtování (až když prokazatelně odvede DPH zákazník).


Je možné odečíst DPH ze zásob z EU při prvním přiznání?
Jsem OSVČ, čerstvě registrovaný plátce DPH. Ještě jako neplátce DPH jsem za posledních 12 měsíců nakoupil zboží z EU (Finsko) a dodavatelé tedy zaplatili DPH ve Finsku (sazba 24 %). Je možné si z takto pořízených zásob odečíst DPH při prvním přiznání, jak je tomu u zásob pořízených v tuzemsku? Část zásob zboží z EU jsem pořídil už jako identifikovaná osoba a zdanil sám v ČR, je alespoň u těchto zásob možný odpočet DPH?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
DPH zaplacené v jiném státě nelze nárokovat prostřednictvím českého daňového přiznání. Pouze lze za určitých podmínek žádat o vrácení DPH v příslušném státě. Pokud jste zboží pořizoval v režimu identifikované osoby a poskytl jste dodavateli své české DIČ a zboží bylo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska, mělo být dodavatelem dodáno v režimu osvobození od DPH a neměla být aplikována jeho sazba. DPH byste přiznal Vy v ČR v české sazbě.


Odkdy musí firma odvádět DPH na výstupu z příjmů?
Nová s.r.o. zapsaná v 2/2014. Registrovala se jako dobrovolný plátce DPH, registrace je účinná od 24. 3. 2014. Odkdy musí firma odvádět DPH na výstupu ze svých příjmů? Co když uplatňovala DPH na výstupu již od 1. 1. 2014? Co dělat v tomto případě?
 
 Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
V dotazu uvádíte, že s.r.o. byla zapsána až v únoru 2014, přesto ale fakturovala již od 1. 1. 2014. Podle mého názoru jsou faktury vystavené společností ještě před jejím vznikem z právního hlediska neplatné, nicméně je možné, aby v souladu s § 127 občanského zákoníku společnost následně převzala účinky plynoucí z tohoto jednání na sebe.
 
Plátcem DPH se neplátce stává datem registrace k DPH. Od tohoto data je povinen v případě standardních plnění vystavovat daňové doklady a odvádět DPH ze svých příjmů. Pokud však vystavil daňové doklady s DPH již před datem registrace, pak je podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. i) zákona o DPH povinen tuto daň přiznat a odvést.
 
Problém je na straně příjemců takto nesprávně vystavených daňových dokladů. Tito neměli nárok si uplatnit z těchto dokladů odpočet DPH na vstupu, a pokud tak učinili, budou muset uplatněný odpočet vrátit.


Jak přesunout majetek FO do majetku PO?
Jak nejjednodušeji přesunout majetek fyzické osoby do majetku právnické osoby, když FO je plátce DPH a z nakoupeného majetku si uplatnila DPH na vstupu? Jaký to bude mít dopad z pohledu DPH a daně z příjmů?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Dle mého názoru je nejjednodušší formou přesunu majetku prodej. To znamená, že uzavřete kupní nebo jinou vhodnou smlouvu a na jejím základě vyfakturujete majetek z fyzické osoby na právnickou osobu. Faktura by samozřejmě měla být řádně uhrazena nejlépe bankovním převodem mezi účty obou firem, aby u správce daně nevznikly pochybnosti o uskutečnění transakce.
 
U fyzické osoby půjde o zdanitelný příjem (ke dni přijetí platby) a bude odvedena DPH. Právnická osoba si může DPH nárokovat (pokud bude majetek sloužit k její ekonomické činnosti) a zaúčtuje majetek podle účetních a daňových předpisů. Pokud půjde o majetek, který lze podle daňových předpisů účtovat rovnou do nákladů při pořízení, může zaúčtovat do nákladů.
 
Pokud by FO a PO byly osoby spojené (např. personálně, tj. společník/jednatel s.r.o. bude prodávající FO), pak je třeba respektovat ustanovení o obvyklých cenách. To znamená prodávat majetek za ceny obvyklé mezi dvěma nespřízněnými osobami. Ceny by tedy neměly být nepřiměřeně nízké (např. symbolická koruna), ani nepřiměřeně vysoké.


Můžu uplatnit DPH ze záloh na energii?
Klient s.r.o. se stal od 1/2014 plátcem DPH. V loňském roce platil zálohy na energii. V lednu přišlo vyúčtování a nevím si rady, jestli mohu ze záloh DPH uplatnit.

  Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Pokud datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na vyúčtování spotřeby energie již spadá do období, kdy je klient plátcem DPH, pak si uplatní DPH z celkové spotřeby v plné výši, tedy z částky nesnížené o zaplacené zálohy. Z jednotlivých záloh z období, kdy plátcem DPH ještě nebyl, si samozřejmě zpětně DPH uplatňovat nebude.

Účetnictví

Účetnictví u lékařů
Potřebovala bych se zeptat na problematiku účetnictví u lékařů (neplátce DPH). Když vystaví fakturu pojišťovně, přijde úhrada, která není v plné výši faktury. Poté přijde vyúčtování, kde pojišťovna vyřadí různé platby a případný zbytek doplatí. Skoro vždy zůstává část faktury neuhrazena, prostě není nárok. Zatím se to řešilo tak, že se faktuře přiřadil řádek minusem nebo se celá faktura opravila. Aktuálně ale firma přechází do režimu plátce DPH, protože má i činnosti, které nejsou osvobozeny. Vůbec netuším, jak budu vystavené faktury opravovat, když budu každý měsíc uzavírat DPH.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Pokud se dotaz týká problematiky účetnictví, nikoli daňové evidence, domnívám se, že zřejmě nepostupujete zcela správně. V případech, kdy by faktura byla vystavena v jednom zdaňovacím období a snížená úhrada by přišla až v následujícím období, by podle mého názoru nebylo přípustné řešit vzniklý finanční rozdíl opravou původní faktury vystavené a zaúčtované již v uzavřeném účetním období. Na neproplacené výkony byste měli vystavit dobropis, v rámci účetní závěrky pak doporučuji na předpokládanou výši neproplacených výkonů vytvořit účetní rezervu.
 
V případě, že se lékař stane plátcem DPH, při fakturaci těch plnění, která budou podléhat DPH, se podle ustanovení § 42 zákona o DPH při zrušení nebo vrácení části zdanitelného plnění, případně při snížení základu daně po datu uskutečnění zdanitelného plnění, řeší vzniklý rozdíl vystavením opravného daňového dokladu podle § 42 téhož zákona.


Jak zaúčtovat webovou službu?
Klient platí jednu službu formou „Kredit v peněžence“ – posílá částky společnosti a pak dostane fakturu. Jak zaúčtovat tuto službu (jedná se o webovou službu) v bance a přijatou fakturu?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pořízení webové služby zaúčtujete na účet 518. Přijatá faktura bude tedy zaúčtována takto:
  • cena bez DPH 518/321
  • DPH 343/321
  • pokud jste neplátce DPH, celou částku k úhradě zaúčtujete předpisem 518/321
  • úhradu faktury bankovním převodem zaúčtujete 321/221
V praxi je vhodné účet 518 přiměřeně analyticky členit podle typu služeb.

Pracovněprávní oblast

Musím absolvovat výstupní prohlídku?
Musím jít na výstupní prohlídku, když mi končí pracovní poměr? Zaměstnavatel mě do toho nutí. Do ukončení pracovního poměru mi zbývají dva týdny. Byl jsem zaměstnán jako elektrikář po dobu necelých dvou let.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. se výstupní prohlídka provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Tedy povinnost provádět výstupní prohlídky může vyplývat zaměstnavateli i ze zákonů zabývajících se například kategorizacemi prací (zákon č. 258/2000 Sb.), nebo stanovením rizikových faktorů (zákon č. 309/2006 Sb.).
 
U prací zatříděných v druhé až čtvrté kategorii mohou vznikat rizikové faktory, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. Neumím samozřejmě posoudit, které konkrétní rizikové faktory zahrnuje povolání elektrikáře, ale nejspíš se bude jednat o některé možné nemoci způsobené působením fyzikálních faktorů, jako je například elektromagnetické záření.


Musí zaměstnavatel žádat o vstupní lékařskou prohlídku pro budoucího zaměstnance?
Zajímalo by mě, jestli o vstupní lékařskou prohlídku u budoucího zaměstnance musí zažádat vždy zaměstnavatel (tzn. vypsat žádost), anebo jestli stačí, když si o tuto prohlídku zažádá sám budoucí zaměstnanec bez žádosti napsané zaměstnavatelem a poté přinese potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.
 
Nejde tedy ani tak o to, kdo o prohlídku zažádá, jako o to, aby lékař, který tuto prohlídku provádí, měl přehled o tom, jaký druh práce bude zaměstnanec vykonávat, v jakém režimu a pracovních podmínkách, a mohl tak posoudit, zda zdravotní stav zaměstnance je pro výkon této práce vyhovující.

Daň z příjmů a daň silniční

Odpisy nemovitosti
Zaměstnanec nepodnikatel si na hypotéku zakoupí dům, který po rekonstrukci (stavební povolení) upraví na několik bytů a prodejnu a pak to bude pronajímat. Nemovitost zatím neodepisuje. Z jaké částky budou odpisy? Z ceny kupní + výdaje na technické zhodnocení bytů a prodejny a úroky z hypotéky? Je tento postup správný?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
V tomto případě je podstatné to, jaká uplynula doba mezi pořízením nemovitosti a zahájením nájmu. Pokud pronajímatel pořídil nemovitost v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, pak vstupní cenou je cena pořizovací (kupní) zvýšená o prokazatelně vynaložené náklady na opravu a technické zhodnocení nemovitosti, a to včetně úroků z hypotéky zaplacených do doby zahájení nájmu. Pokud zahájí majitel nemovitosti nájem až po 5 letech od jejího úplatného pořízení, pak se vstupní cena stanoví podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, tedy jako reprodukční pořizovací cena určená podle zákona o oceňování majetku.


Mohu si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?
Od roku 2006 žiji se svou přítelkyní ve společné domácnosti. Spolu vychováváme naše společné dvě dcery a její dceru z prvního manželství. V současné době je přítelkyně na mateřské dovolené a nemá proto dostatečně vysoký příjem na nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s námi ve společné domácnosti. Na naše dvě dcery uplatňuji nárok já, ale kdosi nám poradil, že i na dceru mé přítelkyně tento nárok mohu uplatnit já, i když nejsem její otec. Je to pravda?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě vlastní, případně na dítě druhého z manželů. Pokud nejste sezdáni, nemůžete si na dítě přítelkyně zvýhodnění uplatňovat. Pokud byste byli manželé, můžete si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě manželky z předchozího vztahu, pokud s Vámi žije ve společné domácnosti.


Lze dodatečně opravit roční zúčtování?
Zaměstnankyni bylo provedeno roční zúčtování, po vyplacení ročního zúčtování doložila prohlášení od manžela, že neuplatňoval slevy na děti, které chce dodatečně uplatnit. Lze dodatečně opravit roční zúčtování u zaměstnankyně, nebo si má podat daňové přiznání?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Možné jsou oba způsoby. Při opravě chyb vzniklých z ročního zúčtování za rok 2013 se postupuje podle ustanovení § 38i zákona o daních z příjmů ve znění platném do 31. 12. 2013. Nicméně vzhledem k tomu, že chyba pravděpodobně vznikla na straně zaměstnankyně, která v termínu do 15. 2. 2014 nedoložila všechny potřebné dokumenty, preferoval bych variantu, podle které si zaměstnankyně sama podá řádné daňové přiznání.


Platí se silniční daň u vysokozdvižného vozíku?
Je povinnost přiznat k dani silniční také vysokozdvižný vozík?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle mého názoru jsou vysokozdvižné vozíky zařazeny do kategorie SS, neboli „pracovní stroje samojízdné“, a jako takové nejsou předmětem silniční daně podle ustanovení zákona o dani silniční § 2 odst. 2 písm. a).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Bartošová
23. 6. 2019 16:09:29
Dobrý den, netuším co se situací, když byla vystavena faktura poté vytavena zálohová faktura chtěl to tak odběratel. Ovšem k dani z příjmu a KHDPH. Byla zanechána netuším , když vystavím opravný daňový doklad k jakému datu má být a jaké DUZP mám použít. Popřípadě budu muset opravné daňové přiznání i KHDPH? jedná se o situaci, kdy jsem přebrala po minulé účetní věškeré věci a ta již jednou opravné přiznání posílala na jiné faktury lze dělat 2x opravné přiznání k DPH za stejný měsíc?
Hlášení závadného obsahu

Martin Lisztwan
27. 4. 2016 20:50:57
Dobrý den,vlastním budovu,ve které pronajímám jedno patro k podnikání jiné firmě.Jak je to s uplatněním DPH?Já jsem plátce DPH,nájemce taktéž.Fakturu vystavuji s DPH.Uplatňuje se odečet DPH jako u normálních faktur za zboží a režie?Je to stejné?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eva
8. 4. 2016 8:38:55
Dobrý den, jedná se mi o vystavování faktur po vzniku společnosti. Společnost byla zapsána do obch. rejstříku 5.4. a mají být ze zákona plátci DPH, jedná se mi o to kdy mohou začít vystavovat faktury. Zda po zapsání do obchodního rejstříku (bez DPH) a nebo až budou mít registraci z finančního úřadu, že jsou plátci DPH. Velice děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Poldinka
12. 4. 2015 19:43:04
nastupovala jsem do práce k 1.4.2014.Zajímá mě zda-li mám možnost získat doplatek daně.Měla jsem celý rok,slevu na dítě.Zaměstnavatel mi podal k podpisu daňový formulář.kdy mohu očekávat,vyrovnaní daní.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
27. 1. 2015 13:55:00
Prosim o radu. Jak provést opravu u vydané faktury, která byla vystavena v říjnu? U jedné položky (ve slevě)nám chybí DPH. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

lada
22. 11. 2014 20:54:47
Dobrý den,
Dobrý den, lze prodané zboží svému dealorovi v rámci koupit zpět? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
20. 5. 2014 8:12:28
pro Michal:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-13-dil/
Hlášení závadného obsahu

Michal
24. 4. 2014 9:01:38
Dobrý den,
nakoupil jsem zboží z EU jako identifikovaná osoba (se sazbou 0%) a následně odvedl DPH u nás. Je možné si takto odvedené DPH odečíst v prvním příznání při přechodu z identifikované osoby na regulérního plátce DPH? Případně jakým způsobem?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru