Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpisy majetku v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
30. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při řešení odpisů je v prvé řadě důležité si rozmyslet, zda budeme používat odpisy rovnoměrné či zrychlené a sestavit si přehledný odpisový plán.

Foto: Fotolia

 

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte-li v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek, bude vás jistě zajímat, jak jej odpisovat. V tomto článku si objasníme metody odpisování a ukážeme si, jak si počínat v případě vedení daňové evidence i účetnictví.


 
Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte-li v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek, bude vás pravděpodobně zajímat, jak tento majetek odpisovat. Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává jednorázově, ale jeho opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů.
 
V tomto článku si objasníme metody odpisování majetku a také si ukážeme, jak postupovat v případě, že vedete daňovou evidenci či účetnictví. A nastíníme si též různé situace, které mohou v souvislosti s odpisy nastat.
 
Odpisováním majetku se zabývá především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), konkrétně od § 26. Kromě toho se jej také dotýká zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, či zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Nelze zapomenout ani na Český účetní standard pro podnikatele č. 013.
 
Dobře se s těmito předpisy a konkrétními částmi seznamte, abyste získali o této oblasti ucelený přehled.

Důležité pojmy

Na úvod si vysvětlíme některé klíčové pojmy, které se této oblasti týkají. O které se konkrétně jedná?
 
Odpis představuje peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité časové období.
 
Oprávky jsou souhrnem odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku.
 
Vstupní cena je částka, ze které budeme odpisovat. Touto cenou je ve většině případů pořizovací cena. Pokud patříte mezi plátce DPH, pak je touto cenou pořizovací cena minus DPH. Více o této ceně naleznete v § 29 ZDP.
 
Reprodukční cenu většinou použijeme v případě, že majetek vložíme do podnikání později než při nákupu. Tato cena se stanovuje podle zákona o oceňování majetku.
 
Zůstatková cena je cenou, která se vypočítá tak, že od pořizovací ceny odečteme oprávky.
 
Odpisové skupiny – existuje šest odpisových skupin, do kterých zařadíme majetek podle přílohy k zákonu o daních z příjmů, abychom zjistili, kolik let ho budeme odpisovat.
 
V souvislosti s odpisy se také setkáte se dvěma typy odpisů, a to s daňovými odpisy a účetními odpisy. Jaký je mezi nimi rozdíl a co je potřeba o nich vědět?

Daňové odpisy

Daňové odpisy, jak už z názvu trochu vypovídá, se řídí zákonem o daních z příjmů a slouží k určení daňového základu. Existují dvě metody těchto odpisů, a to rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek si tedy vyberete, jak jej budete odpisovat, zda rovnoměrně, či zrychleně, a tuto volbu již není možné po celou dobu užívání tohoto majetku měnit.
 
Daňové odpisy se většinou počítají na konci účetního období a zákon určuje maximální výši, kterou lze uplatnit jako daňově uznatelnou položku.
 
prvním roce odpisování lze daňové odpisy navýšit o 20 %, 15 % nebo 10 %.
 
  • Metoda rovnoměrného daňového odpisování
Pro tuto metodu odpisování platí, že roční odpisy jsou při rovnoměrném odpisování kromě prvního roku shodné po celou dobu odpisování. Výpočet se řídí podle následujících vzorců.
 
Pro první rok: odpis = vstupní cena x odpisová sazba v 1. roce / 100
 
Pro další roky: odpis = vstupní cena x roční odpisová sazba / 100
 
V § 31 ZDP je tabulkový přehled, kde jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Existuje možnost zvolit si i menší sazby, než jsou tyto maximální sazby uvedené zákonem, a to za předpokladu, že je celý majetek používán k podnikání.
 
  • Metoda zrychleného daňového odpisování
U zrychleného odpisování se na začátku odpisování zahrnují do výdajů vyšší částky a tyto částky se ke konci odpisování snižují. Doba odpisování se nekrátí. Pro výpočet se používají následující vzorce.
 
Pro první rok: odpis = pořizovací cena / koeficient v prvním roce
 
Pro další roky: odpis = 2 x zůstatková cena / (koeficient platný v dalších letech – rok odpisování)
 
U této metody odpisování nelze použít menší sazby, než je uvedeno v zákoně, jako tomu je možné u rovnoměrného způsobu odpisování.

Příklad – porovnání odpisu rovnoměrného a zrychleného u automobilu

Vstupní cena automobilu je 360.000 Kč.

Odpisový plán – rovnoměrné odpisování:
 
Počet let Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena
1 2014 11 39 600 Kč 39 600 Kč 320 400 Kč
2 2015 22,25 80 100 Kč 119 700 Kč 240 300 Kč
3 2016 22,25 80 100 Kč 199 800 Kč 160 200 Kč
4 2017 22,25 80 100 Kč 279 900 Kč 80 100 Kč
5 2018 22,25 80 100 Kč 360 000 Kč 0 Kč


Odpisový plán – zrychlené odpisování:
 
Počet let Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena
1 2014 5 72 000 Kč 72 000 Kč 288 000 Kč
2 2015 6 115 200 Kč 187 200 Kč 172 800 Kč
3 2016 6 86 400 Kč 273 600 Kč 86 400 Kč
4 2017 6 57 600 Kč 331 200 Kč 28 800 Kč
5 2018 6 28 800 Kč 360 000 Kč 0 Kč


Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že pokud použijeme zrychlené odpisování, tak v prvních třech letech budou odpisy větší, než kdybychom odpisovali rovnoměrně. Ovšem ve čtvrtém a pátém roce odpisování budou odpisy zrychleného odpisování naopak menší než u rovnoměrného.

Účetní odpisy

Účetní odpisy nejsou upraveny v zákoně o daních z příjmů, ale účetní jednotka si je sama stanovuje. Jak dlouho bude účetní jednotka takto odpisovat majetek, si stanoví podle četnosti používání tohoto majetku, respektive podle skutečné doby používání. Hlavním právním předpisem pro tento druh odpisů je zákon o účetnictví.
 
Ke stanovení účetního odpisu můžeme využít například následujících dvou metod.
 
  • Metoda podle doby upotřebitelnosti
Účetní jednotka si stanoví dobu, po kterou bude majetek používat v podniku.
 
Výpočet je následující: odpisová sazba = 100 / doba životnosti

Příklad 1

V podniku se rozhodnou, že využitelnost kopírovacího stroje, který pořídili ve vstupní ceně 72 000 Kč, bude čtyři roky.
 
Odpisová sazba = 100 / 4 roky = 25 % ročně = 18 000 Kč
 
Měsíční odpis je 1/12 ročního odpisu = 18 000 / 12 = 1 500 Kč
 
 
  • Metoda podle výkonu
Výkonem majetku se rozumí například počet vyrobených kusů výrobku nebo počet ujetých km.
 
Odpis = vstupní cena / výkon majetku

Příklad 2

Vstupní cena stroje je 1 200 000 Kč, stroj má schopnost vyrobit 80 000 ks.
 
Jednotný odpis = 1 200 000 / 80 000 = 15
 
Odpis pro daný rok = 15 * počet vyrobených ks v daném roce

Odpisový plán:
 
Období Výroba (v ks) Odpis Zůstatková cena
2014 20 000 300 000 Kč 900 000 Kč
2015 25 000 375 000 Kč 525 000 Kč
2016 17 500 262 500 Kč 262 500 Kč
2017 17 500 262 500 Kč 0 Kč
Celkem 80 000    

Účetní a daňové odpisy v praxi

Pokud stanovujeme daňové odpisy například u automobilu, pak nezáleží, kým je automobil používán. Podle zákona o daních z příjmů zařadíme automobil do 2. odpisové skupiny a budeme odpisovat 5 let.
 
Ovšem u účetních odpisů si může každý odpisy určit podle míry používání. Například instalatér si stanoví dobu odpisování na 36 měsíců, kdežto překladatel, který překládá z domova a který tak automobil používá méně často, zvolí dobu odpisování 120 měsíců.
 
Pokud jde o účtování, o daňových odpisech se neúčtuje, avšak účetní odpisy zaúčtujeme na účet 551.
 
Pokud se účetní a daňové odpisy liší, pak se tato skutečnost odrazí na daňovém přiznání daně z příjmů na řádku 50 nebo 150.

Odpisy v daňové evidenci

Přejděme nyní z „klasického“ účetnictví (dříve známého jako podvojné účetnictví) k daňové evidenci. V daňové evidenci se u dlouhodobého hmotného majetku řeší pouze daňové odpisy. Dlouhodobý hmotný majetek je potřeba evidovat na kartách dlouhodobého majetku nebo na inventárních kartách.
 
Souhrn daňových odpisů za zdaňovací období uvádíme rovnou do daňového přiznání. Fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, je zaznamenávají do Přílohy č. 1, do druhé tabulky oddílu E Úpravy podle § 5, § 23 zákona, jako úpravy snižující výsledek hospodaření. Součet položek uvedených v této tabulce se poté uvede na řádek 106 Přílohy č. 1.
 
U fyzických osob, které vedou účetnictví, jsou daňové odpisy součástí výdajů uváděných na řádku 102 Přílohy č. 1 k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich výše se též informativně uvádí na této příloze ve 2. oddílu (doplňující údaje o uplatněných odpisech).

Odpisy při uplatnění výdajů paušálem

Velmi častým jevem v podnikatelské sféře je uplatňování výdajů tzv. „paušálem“. Pokud mezi takové poplatníky patříte, musíte počítat s tím, že v těchto „procentních“ výdajích jsou odpisy již zahrnuty v maximální výši. Není tedy možné si tyto odpisy znovu uplatnit jako položku snižující základ daně.

Odpisy při vedení účetnictví

Vraťme se nyní na chvíli opět k účetnictví. Odpisů pro hmotný majetek se týká nákladový účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a dále pak souvztažně s účty skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
 
V praxi vypadá účtování následovně:
 
Text MD D
Odpis budovy 551 081
Odpis např. auta, stroje atd. 551 082
Odpis pěstitelských celků trvalých porostů 551 085
Odpis základního stáda a tažných zvířat 551 086
Odpis ostatního majetku 551 089

Praktické je udělat si analytickou evidenci, i když není povinná, a to podle druhu hmotného majetku a aby se nám shodovala 022 – Samostatné movité věci a 082 – oprávky k tomuto majetku.
 
K výpočtu daňového základu potřebujeme zjistit rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Mohou nastat tři situace:
  1. daňové odpisy > účetní odpisy

  2. daňové odpisy < účetní odpisy

  3. daňové odpisy = účetním odpisům
 
Pokud nastane první případ, musíme daňový základ upravit tak, že ho snížíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.
 
V druhém případě daňový základ navýšíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.
 
Třetí případ se zdá nejjednodušším řešením a mnoho účetních jednotek do svých vnitřních směrnic uvádí, že daňové odpisy se rovnají účetním. Z daňového hlediska je to v pořádku, protože základ daně z příjmů je v souladu se zákonem. Ovšem není to v pořádku z účetního hlediska, protože se narušuje zásada věrného zobrazení, neboť účetnictví neodpovídá skutečnosti.

Situace, které v souvislosti s odpisy dále můžeme řešit

V praxi může v souvislosti s odpisy dojít k různým situacím. Například můžeme řešit přerušení odpisů. Odpis tak nemusíme uplatnit v roce, kdy se nám to nehodí, například z důvodu nízkého zisku. Doba odpisování se nám tím o rok prodlouží. Můžeme též uplatnit u rovnoměrného odpisování pouze část ročního odpisu (nižší odpis) a o tuto neuplatněnou část prodloužíme dobu odpisování.
 
Další situací může být, že dlouhodobý hmotný majetek používáme i pro osobní spotřebu. V tomto případě je možné do výdajů zařadit pouze poměrnou část ročního odpisu, a to podle toho, jakou část využíváme pro podnikání.

Závěrem

Jak jsme si v článku ukázali, při řešení odpisů je v prvé řadě důležité si rozmyslet, zda budeme používat odpisy rovnoměrné či zrychlené a sestavit si přehledný odpisový plán. Pokud vedeme účetnictví, je dobré si udělat i odpisový plán pro účetní odpisy podle skutečnosti. Tyto přehledné soupisy nám pak pomůžou při sestavování přiznání k dani z příjmů.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

KamSsa1
19. 11. 2019 23:29:08
Já jsem zatím s odpisy majetku žádní zkušenosti neměl, takže jsem si o tom něco málo musel přečíst. Do firmy totiž kupujeme bagry, takže to bude potřeba. Na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/odpisy-majetku jsem se dočetl, že nejvhodnější bude degresivní odpis, který bere v úvahu zastarání bagrů.
Hlášení závadného obsahu

Dáša R.
10. 1. 2019 12:57:46
Dobrý den, prosím poraďte mi jek může firma s s.r.o. vyřadit, úplě odepsat el.nářadí které je neopravitelné, nefunkční moc děkuji za Vaší odpověď. Dáša R.
Hlášení závadného obsahu

Jenda
20. 10. 2018 21:01:53
Zdravím všechny. Fotovoltaická elektrárna se má odpisovat 20 roků, ale životnost je mnohdy kratší. Navíc tzv. Překompenzace hrozí všem, že skončí popora výkupních cen, takže si výroba nevydělá ani třetinu ročního odpisu. Je možné při hrozbě ukončení životnosti odepsat naráz zbytek všech zbývajících odpisů ? Jenda.
Hlášení závadného obsahu

andrkola
26. 3. 2018 19:14:32
Dobrý den, u rovnoměrných daňových odpisů můžu uplatnit nižší sazbu. Je možné ji změnit každý rok nebo tuto zvolenou nižší je nutné použít i v dalších letech? Děkuji a.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Vysušil
6. 2. 2018 10:58:53
jak zařadit a odepisovat elektokolo v ceně nad 40 tis.Kč v s.r.o.
Hlášení závadného obsahu

Cahová Věra
27. 12. 2017 11:40:23
Dobrý den, uvádíte na konci článku že lze odpisy přerušit, možné by bylo vhodné abyste také uvedli, že to lze pouze u těch daňových odpisů.
Hlášení závadného obsahu

Věra
30. 10. 2017 11:16:38
Dobrý den, vedeme dańovou evidenci a koupili jsme auto 10/2017.Můžeme dańové odpisy uplatnit za celý rok?Děkuji
10.11.2016 jsme koupili (s.r.o.) starší použitý přívěs za cca 90.tisKč. Zařazení v 11/2016. Účetní o Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Žambochová Sylva
12. 10. 2017 12:11:24
Vedu daňovou evidenci v roce 2004 jsem zakoupi pspbní automobil, který jsem vložil do majetku firmy.Z důvodu dlouhodé ztráty mi chybí k odpisu 36 tis. Kč. Mohu je letos uplatnit a příští rok vyřadit automobil z majetku firmy do osobního užívání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

rena
9. 3. 2017 11:30:05
Mám příjmy z pronájmu bytu (a ze závislé činnosti).Vedu pouze evidenci příjmů a výdajů. Při zahrnutí odpisů do výdajů budu více let stále ve ztrátě. Je to tak v pořádku? Co se stane, když byt v průběhu prodám. Není v obchodním majetku.
Hlášení závadného obsahu

doskocilova
5. 12. 2016 10:12:12
Dobrý den,
10.11.2016 jsme koupili (s.r.o.) starší použitý přívěs za cca 90.tisKč. Zařazení v 11/2016. Účetní odpis od 12/2016. Daňový odpis mohu uplatnit v plné celoroční výši? Nejsme první majitelé. Koupili jsme od zprostředkovatele. Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

MiHa
20. 1. 2016 15:51:38
Dobrý den, lze u přerušení odpisování postupovat u jednotlivého majetku zvlášť? tzn. u některého přerušit odpisování a jiného ne, nebo to musí být komplexně?
děkuji Monika Dvořáková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
29. 4. 2015 8:06:03
Dobrý den, na obdobný dotaz jsme nedávno odpovídali v online poradně:
http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-28-dil/
(viz dotaz "Zatřídění do správné odpisové skupiny").
Hlášení závadného obsahu

kit
24. 4. 2015 12:37:19
Ještě jsem chtěla dodat, že PC štěpkovače je 350tis.Kč.
Hlášení závadného obsahu

kit
24. 4. 2015 12:32:26
Dobrý den, můžete někdo poradit, do jaké odpisové skupiny zařadit štěpkovač, který je v registru veden jako přípojné vozidlo, má RZ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
COMPO PRAHA, s.r.o.
Prodáváme čalounické potahové látky od renomovaných světových výrobců.
www.compo-potahove-latky.cz

Václav Kracík - pokrývač
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce.
strechyvaclavkracik.business.site

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru