Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku


Ing. Michal Kadlec
7. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pořizovaný majetek se stává dlouhodobým nehmotným majetkem uvedením do stavu způsobilého k užívání.

Foto: Fotolia

 

Změny v odepisování nehmotného majetku bývaly v minulosti velmi časté a celá tato oblast patřila mezi složité a neoblíbené. Jak to s odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vypadá dnes? Posvítíme si na ně v tomto článku.


 
Co zahrnujeme mezi dlouhodobý nehmotný majetek, definují účetní předpisy. Jedná se zejména o:
 • Zřizovací výdaje – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (např. nejrůznější poplatky, pracovní cesty, poradenství, nájemné atp.), zřizovacími výdaji ale naopak nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci atd.
 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – takové výsledky, které jsou buď:
  • vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo
  • byly nabyty od jiných osob.
 • Software – takový software, který byl buď:
  • vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo
  • nabyt od jiných osob.
 • Ocenitelná práva – zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti atd.
 • Goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.
 • Povolenky na emise – bez ohledu na výši ocenění:
  • povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím,
  • jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,
  • jednotky přiděleného množství.
 • Preferenční limity – zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění – u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.
Goodwill, povolenky na emise a preferenční limity však daňové zákony nepovažují za nehmotný majetek a tímto nehmotným majetkem jsou pouze z účetního pohledu.
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:
 • znalecké posudky,
 • průzkumy trhu,
 • plány rozvoje,
 • návrhy propagačních a reklamních akcí,
 • certifikace systému jakosti,
 • software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.
Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.
 
Pořizovaný majetek se stává dlouhodobým nehmotným majetkem uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Pořizovací cena tohoto majetku se do nákladů promítne tak, aby byla zachována zásada časové (a věcné) souvislosti s výnosy daného období. Účetně by měl být majetek odepisován takovou dobu, která odpovídá době jeho využitelnosti. Dobu využitelnosti stanovíme „odborným odhadem“, v řadě případů nám může pomoci např. licence na dobu určitou nebo jiné podobné časové omezení, které nám dobu využitelnosti de facto určí.
 
Výjimkou z tohoto obecného pravidla je účetní odpisování zřizovacích výdajů, kde je stanovena maximální doba odpisování na 5 let od vzniku společnosti.
 
U goodwillu platí také omezení, a to takové, že maximální doba odpisování může být 60 měsíců (tady však může účetní jednotka dobu prodloužit, má-li pro to vážný důvod – a měla by to odůvodnit v příloze k účetní závěrce). O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

Příklad 1

Společnost pořídila dne 27. 3. 2015 software za 180 000 Kč s licencí platnou od 1. 4. 2015 na 18 měsíců.
 
Měsíční účetní odpis 10 000 Kč (180 000 / 18 měsíců) bude zaúčtován v obdobích 4/2015 až 9/2016.
 
Částka MD/DAL
10 000 Kč 551 (odpisy) / 07. (oprávky nehmotného majetku)

Příklad 2

Společnost pořídila dne 6. 5. 2015 software za 120 000 Kč s neomezenou licencí. Předpokládaná využitelnost tohoto softwaru je 60 měsíců. Společnost má ve své vnitropodnikové směrnici, že u nehmotného majetku s neomezenou licencí začne tento majetek odepisovat od následujícího měsíce po měsíci zařazení.
 
Měsíční účetní odpis 2 000 Kč (120 000 / 60 měsíců) bude zaúčtován v obdobích 6/2015 až 5/2020.
 
Částka MD/DAL
2 000 Kč 551 (odpisy) / 07. (oprávky nehmotného majetku)

Příklad 3

Společnost zakoupila dne 15. 9. 2013 za 100 000 Kč právo na použití obrázku pohádkové postavičky. Toto právo představuje právo tisku této postavičky na dětská trička v počtu 1 000 000 ks. Společnost stanoví odpis tohoto práva v závislosti na počtu potištěných triček (tedy 0,10 Kč / 1 ks).
 
Např. pokud tato společnost potiskne v 9/2015 celkem 11 500 triček, měsíční odpis v 9/2015 bude 1 150 Kč (11 500 x 0,10).

Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Budeme se zabývat majetkem zařazeným v roce 2004 a později – na majetek zařazený dříve platí pravidla platná vždy pro daný rok zařazení.
 
Nehmotným majetkem (pro daňové účely) je majetek, který:
 • byl nabyt úplatně (nebo vkladem, přeměnou, darováním, děděním), nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,
 • vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč,
 • doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Odpis tohoto majetku se vypočítá:
 • podle doby sjednané smlouvou, je-li užívací právo sjednáno na dobu určitou,
 • pokud nelze použít předchozí pravidlo, dobu odepisování (a tedy i výši odpisu) určíme podle jednotlivých druhů majetků:
  • audiovizuální díla – 18 měsíců,
  • software – 36 měsíců,
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců,
  • zřizovací výdaje – 60 měsíců,
  • ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.
Odpisy se přitom počítají s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po „měsíci zařazení“. Lze stanovit i odpisy denní, a to u majetku s právem užívání na dobu určitou. Zaokrouhlování odpisů se provádí na celé koruny nahoru.

Příklad 4

Společnost pořídila 1. 12. 2014 software v hodnotě 72 000 Kč, který ještě ten den „zprovoznila“ a zařadila do užívání. Doba užívání tohoto softwaru není podle licenčních podmínek omezena.
 
Výše ročního odpisu:
r. 2014 – 0 (odepisování začíná následujícím měsícem po měsíci zařazení)
r. 2015 – 24 000 Kč (72 000 / 36 měsíců x 12 měsíců)
r. 2016 – 24 000 Kč (72 000 / 36 měsíců x 12 měsíců)
r. 2017 – 24 000 Kč (72 000 / 36 měsíců x 12 měsíců)
--------------------------------------------------------------------
Celkem: 72 000 Kč (36 měsíců)

Příklad 5

Společnost pořídila 1. 3. 2014 software v hodnotě 600 000 Kč s licencí na používání na 5 let od data pořízení. Společnost software hned druhý den nainstalovala a začala v souladu s licenčními podmínkami používat. Společnost nevyužila možnosti stanovit denní odpisy.
 
Výše ročních odpisů:
r. 2014 – 90 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 9 měsíců)
r. 2015 – 120 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 12 měsíců)
r. 2016 – 120 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 12 měsíců)
r. 2017 – 120 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 12 měsíců)
r. 2018 – 120 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 12 měsíců)
r. 2019 – 30 000 Kč (600 000 / 60 měsíců x 3 měsíce)
-----------------------------------------------------------------------
Celkem: 600 000 Kč (60 měsíců)

Technické zhodnocení nehmotného majetku a jeho odpis

S odpisy nehmotného majetku souvisí i odepisování technického zhodnocení tohoto majetku. Technickým zhodnocením jsou výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč (tato částka může být matoucí). Pokud budou výdaje nižší než uvedených 40 000 Kč a účetní jednotka je neuplatní jako daňový náklad, může tyto výdaje/náklady považovat také za technické zhodnocení.
 
Odepisování pak probíhá ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy, a to od následujícího měsíce po měsíci ukončení technického zhodnocení. Odepisování probíhá rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování pro jednotlivé druhy majetku, a to nejméně:
 • audiovizuální díla – 9 měsíců,
 • software – 18 měsíců,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 18 měsíců,
 • nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou – do konce doby sjednané,
 • ostatní nehmotný majetek – 36 měsíců.

Příklad – daňový odpis/technické zhodnocení

a) Společnost pořídila 10. 5. 2014 software za 144 000 Kčneomezenou časovou licencí.
 
Výše ročních odpisů:
r. 2014 – 28 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 7 měsíců)
r. 2015 – 48 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 12 měsíců)
r. 2016 – 48 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 12 měsíců)
r. 2017 – 20 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 5 měsíců)
-------------------------------------------------------------------------
Celkem: 144 000 Kč (36 měsíců)
 
b) Kdyby společnost daný software např. 15. 3. 2017 technicky zhodnotila za 46 000 Kč, vypadaly by odpisy takto:

r. 2014 – 28 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 7 měsíců)
r. 2015 – 48 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 12 měsíců)
r. 2016 – 48 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 12 měsíců)
leden 2017 – 4 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 1 měsíc)
únor 2017 – 4 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 1 měsíc)
březen 2017 – 4 000 Kč (144 000 Kč / 36 měsíců x 1 měsíc)
 
Počet měsíců zbývajících do konce odepisování jsou v této fázi dva – minimální délka odepisování technického zhodnocení softwaru je však 18 měsíců.
 
Zůstatková cena je v této fázi 8 000 Kč (144 000 28 000 48 000 48 000 4 000 4 000 4 000), zůstatková cena včetně technického zhodnocení je 54 000 Kč (46 000 + 8 000). Měsíční odpis včetně technického zhodnocení tedy bude nadále 3 000 Kč.
 
4-12/2017 – 27 000 Kč (54 000 / 18 měsíců x 9 měsíců)
1-9/2018 – 27 000 Kč (54 000 / 18 měsíců x 9 měsíců)
----------------------------------------------------------------------
Celkem: 190 000 Kč (144 000 + 46 000)
 
Celková doba odepisování se tak prodloužila o 16 měsíců.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

vlada
13. 12. 2017 20:40:16
Převzali jsme provozování kavárny od nájemce bytových prostor a uzavřeli s majitelem nemovitosti nájemní smlouvu na tento prostor. Za převzetí kavárny jsme původnímu pronajímateli uhradili odstupné ve výši 300 000 Kč. Součástí tohoto odstupného je vybavení kavárny za cca 120 000 Kč a zbývající část je za hodnotu podniku jako je předchozí rekonstrukce a zavedení kavárny. Jak tento náklad zaúčtovat v daňové evidenci, zda část jako drobný majetek a část jako nehmotný majetek. Smlouva o pronájmu prostor pro kavárnu je na dobu neurčitou, takže jaká by měla být doba odepisování nehmotného majetku? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

M.Molin
10. 5. 2016 12:45:17
Zdravím nemohu se dopátrat, zda vytvoření facebookového profilu pro naší společnost, její grafické ilustrace jsou nákladem na vznik nehmotného majetku(tj.stejné jako pořízení software)...nebo je lze chápat jako reklamu.
Dík za nějaké info
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Martina Krahulíková
ON-LINE účetnictví, vedení účetnictví a evidence, daň. poradenství
www.k-ucetnictvi.cz

Účetní kancelář
Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.
centrum.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru