K čemu nám slouží analytické účty?


Bc. Alena Haas Kubátová
12. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Analytická evidence podává v účetnictví podrobné informace o jednotlivých syntetických účtech.

Foto: 123RF

 

Vedení analytických účtů je nejen praktické, ale účetním jednotkám jej ukládají také zákonné předpisy. Jaké zásady musíme při tvorbě analytických účtů dodržovat? A k jakým syntetickým účtům nejčastěji analytické účty vytváříme?


 
Analytická evidence podává v účetnictví podrobné informace o jednotlivých syntetických účtech. Jeden syntetický účet totiž často nestačí k tomu, abychom měli jasnou představu o stavu jednotlivého majetku, závazků, pohledávek, nákladů či výnosů. Analytické účty jsou zachycovány v knize analytických účtů. Peněžní částky zde musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž jsou tyto účty vedeny.

Povinnost vytváření analytických účtů vyplývá i ze zákonných předpisů. O analytických účtech hovoří § 14 zákona o účetnictví, § 46 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, i České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., a to konkrétně v části 2.2. Analytické účty.

Analytické účty vytváříme v účetnictví k těm účtům, u nichž je třeba sledovat údaje v podrobnějším členění. V praxi vypadají analytické účty tak, že se označují dvěma či třemi čísly za číslem syntetického účtu. Strukturu analytických účtů si volí účetní jednotka samostatně. Výhodou analytické evidence je větší přehlednost a lepší kontrola, což ocení zejména vlastníci účetních jednotek, jimž předkládáme každý měsíc výsledky hospodaření.

Syntetický účet 221 – Peněžní prostředky na účtech může mít např. toto členění:
 • 221.001 – Bankovní účet v CZK
 • 221.002 – Bankovní účet v EUR
 • 221.003 – Bankovní účet v USD

Veškeré analytické účty vytváříte v programu POHODA v agendě Účtová osnova. Analytický účet doporučujeme vytvářet pomocí kopie (Ctrl + K) syntetického účtu. Tím, že zkopírujete syntetický účet, zkopírují se i zároveň správné řádky tiskopisu (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty).

Analytické účty vytváříme dle potřeby, tedy i v průběhu účetního období, a doplňujeme je průběžně do účtového rozvrhu (seznam všech syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka používá). Účtový rozvrh sestavuje účetní jednotka každý rok na základě směrné účtové osnovy. Analytické účty je možné vytvářet pro účty aktiv, pasiv, nákladů i výnosů.
 
Účtový rozvrh vytisknete v programu POHODA v agendě Účtová osnova. Pokud požadujete vytisknout jen účty, které jsou v průběhu roku využívány, zvolíte v hlavní nabídce Záznam/Použité účty. V zobrazeném okně lze i libovolně zahrnout účty použité pouze v předkontacích. Po tomto povelu se u daných účtů zobrazí křížek ve sloupci Použito. Následně je nutné postavit se do záhlaví sloupce Použito a vybrat dynamickou záložku Ano. Poté v tiskových sestavách vyberete sestavu Účtová osnova a po levé straně dialogového okna Tisk zatrhnete Účtový rozvrh.

Nejčastěji vytváříme analytické účty například podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob v případě zásob či pokladny apod., míst uložení v případě zásob, dále podle jednotlivých dlužníků či věřitelů v případě závazků a pohledávek, podle měny v případě závazků, pohledávek a pokladny apod. Také v případě nákladů a výnosů můžeme vytvářet analytické účty, například v případě nákladů podle daňové uznatelnosti, typů nákladů a výnosů na jednotlivých účtech apod.

Syntetická evidence je soustava veškerých účtů, na nichž zachycujeme stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů za účetní jednotku v české měně. Syntetické účty mají trojmístné číselné označení, kde:
 • první číslice označuje účtovou třídu,
 • druhá číslice označuje účtovou skupinu,
 • třetí číslice udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.
V účetní praxi to pak vypadá následovně.

Účtová skupina:
 • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
Syntetický účet:
 • 461 – Závazky k úvěrovým institucím
Analytický účet:
 • 461.001 – Úvěrová smlouva č. xxx – Škoda Octavia
 • 461.002 – Úvěrová smlouva č. yyy – VW Passat
 • 461.003 – Úvěrová smlouva č. zzz – Mazda CX-30

Příklady analytické evidence v praxi

Níže uvádíme často používané analytické účty (dále jen „AÚ“) k příslušným syntetickým účtům (dále jen „SÚ“) směrné účtové osnovy pro podnikatele vycházející z účetní praxe. Některé analytické účty vyžadují přímo České účetní standardy, například v případě rezerv.

SÚ 021 – Stavby
podle jednotlivých staveb

SÚ 031 – Pozemky
podle jednotlivých pozemků

SÚ 04x – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
– pořízení dlouhodobého majetku / technické zhodnocení apod.

SÚ 06x – Dlouhodobý finanční majetek
podle druhu cenných papírů / emitentů, ...

SÚ 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku
podle daňové uznatelnosti

SÚ 1xx – Zásoby
podle druhu a skupin zásob / jednotlivých prodejen / zásob ke zpracování / zásob zapůjčených mimo účetní jednotku apod.

SÚ 19x – Opravné položky k zásobám
podle daňové uznatelnosti

SÚ 211 – Peněžní prostředky v pokladně
podle měny / osob odpovědných za vedení pokladny, ...

SÚ 221 – Peněžní prostředky na účtech
podle účtů vedených u jednotlivých bankovních institucí

SÚ 231 – Krátkodobé úvěry
podle věřitelů / podle jednotlivých úvěrů u bankovních institucí

SÚ 25x – Krátkodobý finanční majetek
podle druhu cenných papírů / jednotlivých krátkodobých úvěrů

SÚ 311 – Pohledávky z obchodních vztahů
podle jednotlivých odběratelů / cizích měn, ...

SÚ 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé
podle toho, zda jde o dlouhodobé či krátkodobé zálohy / dle dodavatelů

SÚ 321 – Závazky z obchodních vztahů
podle jednotlivých dodavatelů / cizích měn

SÚ 324 – Přijaté zálohy
podle toho, zda jde o krátkodobé či dlouhodobé zálohy / dle odběratelů

SÚ 336 – Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
podle jednotlivých institucí – např. ČSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny

SÚ 342 – Ostatní přímé daně
podle jednotlivých daní – srážková daň / daň z příjmů ze závislé činnosti / zajištění daně

SÚ 343 – Daň z přidané hodnoty
podle sazeb DPH / vstup / výstup / vyúčtování s FÚ / nevyúčtovaná DPH apod.

SÚ 345 – Ostatní daně a poplatky
podle jednotlivých daní – silniční daň / daň z nemovitých věcí / spotřební daně apod.

SÚ 35x – Pohledávky za společníky
podle společníků – dlužníků / krátkodobé / dlouhodobé

SÚ 36x – Závazky ke společníkům
podle společníků – věřitelů / krátkodobé / dlouhodobé

SÚ 37x – Jiné pohledávky a závazky
podle dlužníků / věřitelů

SÚ 41x – Základní kapitál a kapitálové fondy
podle toho, zda je základní kapitál tvořen vklady či ze zisku / podle vkladatelů kapitálu apod.

SÚ 428 – Nerozdělený zisk minulých let
SÚ 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

podle ztráty / zisku v jednotlivých letech

SÚ 45x – Rezervy
podle jednotlivých rezerv

SÚ 461 – Závazky k úvěrovým institucím
podle jednotlivých úvěrových smluv

SÚ 501 – Spotřeba materiálu
podle typu nákladů – např. kancelářské potřeby / autopříslušenství / drobný majetek apod.

SÚ 511 – Opravy a udržování
podle typu nákladů – oprava automobilů / strojů / fond oprav, ...

SÚ 512 – Cestovné
podle toho, zda jde o cestovné v rámci limitu zákona o cestovních náhradách, nebo cestovné nad limit zákona

SÚ 518 – Ostatní služby
podle typu nákladů – např. pronájmy / telefony / ekonomické, právní a poradenské služby / vozový park, …

SÚ 548 – Ostatní provozní náklady
podle daňové uznatelnosti / typu nákladů – pojistné / ostatní náklady apod.

SÚ 549 – Manka a škody
– manka do normy / nad normu, …

SÚ 60x – Tržby za vlastní výkony a zboží
podle jednotlivých výkonů / tuzemské / zahraniční
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alena
3. 2. 2022 22:05:38
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz by vydala na samostatný článek.
Povinnost vést analytické účty vychází z jednotlivých Účetních standardů pro podnikatele. Uvádíme alespoň ty nejdůležitější;
• náklady a výnosy – ČÚS č.019 Náklady a výnosy – odděleně nutno evidovat: daňové a nedaňové účty nákladů s ohledem na daňovou uznatelnost podle zákona o daních z příjmů
• krátkodobý finanční majetek – ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek – odděleně nutno evidovat: peněžní prostředky v pokladně a ceniny podle cizích měn/ bankovní účty podle účtů u jednotlivých bankovních institucí/ krátkodobé úvěry podle účtů u jednotlivých bank/ krátkodobé cenné papíry podle druhů cenných papírů
• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – odděleně nutno evidovat: jednotlivé složky majetku/ neuplatněné DPH z pořizovaného dlouhodobého majetku/ vypůjčený dlouhodobý hmotný majetek např. financovaný úvěrem/ dlouhodobý propachtovaný majetek (majetek najatý, nevykazovaný v rozvaze nájemce)
• dlouhodobý finanční majetek – ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek – odděleně nutno evidovat: jednotlivé složky majetku/ zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry podle jednotlivých dlužníků/ cenné papíry a podíly podle druhu CP, emitentů a jmenovitých hodnot
• zásoby - ČÚS č. 015 Zásoby – odděleně nutno evidovat: zásoby podle druhu/ zásoby v maloobchodě podle hmotně odpovědných osob či místa uložení
• zúčtovací vztahy – ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech – odděleně nutno evidovat: dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a závazky
• mzdy – odděleně nutno evidovat: zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zvlášť pro zdravotní a zvlášť pro sociální pojištění
• opravné položky k pohledávkám – ČÚS č. 005 Opravné položky – odděleně nutno evidovat: daňové opravné položky → tvořené dle zákona o rezervách a ostatní OP
• kapitálové účty a dlouhodobé závazky – ČÚS č. 004 Rezervy, ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – odděleně nutno evidovat: rezervy dle druhů/ ZK tvořený vklady a ZK tvořený ze zisku/ ostatní fondy podle jednotlivých fondů a druhů čerpání fondů/ bankovní úvěry podle jednotlivých účtů úvěrů/ účty dlouhodobých závazků podle jednotlivých věřitelů

Alena Haas
Hlášení závadného obsahu

Lenka
28. 1. 2022 18:11:27
Souhlasím s předchozím příspěvkem, zvlášť by mě to zajímalo u příspěvkové organizace
Hlášení závadného obsahu

Nela
26. 1. 2022 17:20:35
Dík za pěkný článek, jen velká škoda, že jste neoznačili, které analytické účty jsou tedy povinné.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Životní a existenční minimum se od července zvýšilo

4. 7. 2022 | Vláda od 1. 7. 2022 letos už podruhé mimořádně navýšila životní a existenční minimum, a to o 8,8 %. Životní minimum pro jednotlivce je nově ve výši 4 620 Kč a existenční minimum 2 980 Kč. Od těchto nových částek se budou odvíjet též dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Více rodin dosáhne také na přídavek na dítě nebo porodné. Životní a existenční minimum hraje významnou roli i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Sport 2000 Česká Lípa
Prodej sportovních potřeb, servis a půjčovna lyží, snowboardů a přísl.
www.sportsarka.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SERVIS
Vedení účetnictví a daňové evidence v pohodě
ucetnictvi11.webnode.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2022 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2022)
25. 7. 2022 Přiznání DPH (za červen 2022)
25. 7. 2022 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2022)
25. 7. 2022 Souhrnné hlášení (za červen 2022 a 2. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,75 Kč
-0,010 Kč
23,67 Kč
-0,079 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.07.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme