K čemu nám slouží analytické účty?


Bc. Alena Haas Kubátová
12. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Analytická evidence podává v účetnictví podrobné informace o jednotlivých syntetických účtech.

Foto: 123RF

 

Vedení analytických účtů je nejen praktické, ale účetním jednotkám jej ukládají také zákonné předpisy. Jaké zásady musíme při tvorbě analytických účtů dodržovat? A k jakým syntetickým účtům nejčastěji analytické účty vytváříme?


 
Analytická evidence podává v účetnictví podrobné informace o jednotlivých syntetických účtech. Jeden syntetický účet totiž často nestačí k tomu, abychom měli jasnou představu o stavu jednotlivého majetku, závazků, pohledávek, nákladů či výnosů. Analytické účty jsou zachycovány v knize analytických účtů. Peněžní částky zde musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž jsou tyto účty vedeny.

Povinnost vytváření analytických účtů vyplývá i ze zákonných předpisů. O analytických účtech hovoří § 14 zákona o účetnictví, § 46 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, i České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., a to konkrétně v části 2.2. Analytické účty.

Analytické účty vytváříme v účetnictví k těm účtům, u nichž je třeba sledovat údaje v podrobnějším členění. V praxi vypadají analytické účty tak, že se označují dvěma či třemi čísly za číslem syntetického účtu. Strukturu analytických účtů si volí účetní jednotka samostatně. Výhodou analytické evidence je větší přehlednost a lepší kontrola, což ocení zejména vlastníci účetních jednotek, jimž předkládáme každý měsíc výsledky hospodaření.

Syntetický účet 221 – Peněžní prostředky na účtech může mít např. toto členění:
 • 221.001 – Bankovní účet v CZK
 • 221.002 – Bankovní účet v EUR
 • 221.003 – Bankovní účet v USD

Veškeré analytické účty vytváříte v programu POHODA v agendě Účtová osnova. Analytický účet doporučujeme vytvářet pomocí kopie (Ctrl + K) syntetického účtu. Tím, že zkopírujete syntetický účet, zkopírují se i zároveň správné řádky tiskopisu (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty).

Analytické účty vytváříme dle potřeby, tedy i v průběhu účetního období, a doplňujeme je průběžně do účtového rozvrhu (seznam všech syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka používá). Účtový rozvrh sestavuje účetní jednotka každý rok na základě směrné účtové osnovy. Analytické účty je možné vytvářet pro účty aktiv, pasiv, nákladů i výnosů.
 
Účtový rozvrh vytisknete v programu POHODA v agendě Účtová osnova. Pokud požadujete vytisknout jen účty, které jsou v průběhu roku využívány, zvolíte v hlavní nabídce Záznam/Použité účty. V zobrazeném okně lze i libovolně zahrnout účty použité pouze v předkontacích. Po tomto povelu se u daných účtů zobrazí křížek ve sloupci Použito. Následně je nutné postavit se do záhlaví sloupce Použito a vybrat dynamickou záložku Ano. Poté v tiskových sestavách vyberete sestavu Účtová osnova a po levé straně dialogového okna Tisk zatrhnete Účtový rozvrh.

Nejčastěji vytváříme analytické účty například podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob v případě zásob či pokladny apod., míst uložení v případě zásob, dále podle jednotlivých dlužníků či věřitelů v případě závazků a pohledávek, podle měny v případě závazků, pohledávek a pokladny apod. Také v případě nákladů a výnosů můžeme vytvářet analytické účty, například v případě nákladů podle daňové uznatelnosti, typů nákladů a výnosů na jednotlivých účtech apod.

Syntetická evidence je soustava veškerých účtů, na nichž zachycujeme stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů za účetní jednotku v české měně. Syntetické účty mají trojmístné číselné označení, kde:
 • první číslice označuje účtovou třídu,
 • druhá číslice označuje účtovou skupinu,
 • třetí číslice udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.
V účetní praxi to pak vypadá následovně.

Účtová skupina:
 • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
Syntetický účet:
 • 461 – Závazky k úvěrovým institucím
Analytický účet:
 • 461.001 – Úvěrová smlouva č. xxx – Škoda Octavia
 • 461.002 – Úvěrová smlouva č. yyy – VW Passat
 • 461.003 – Úvěrová smlouva č. zzz – Mazda CX-30

Příklady analytické evidence v praxi

Níže uvádíme často používané analytické účty (dále jen „AÚ“) k příslušným syntetickým účtům (dále jen „SÚ“) směrné účtové osnovy pro podnikatele vycházející z účetní praxe. Některé analytické účty vyžadují přímo České účetní standardy, například v případě rezerv.

SÚ 021 – Stavby
podle jednotlivých staveb

SÚ 031 – Pozemky
podle jednotlivých pozemků

SÚ 04x – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
– pořízení dlouhodobého majetku / technické zhodnocení apod.

SÚ 06x – Dlouhodobý finanční majetek
podle druhu cenných papírů / emitentů, ...

SÚ 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku
podle daňové uznatelnosti

SÚ 1xx – Zásoby
podle druhu a skupin zásob / jednotlivých prodejen / zásob ke zpracování / zásob zapůjčených mimo účetní jednotku apod.

SÚ 19x – Opravné položky k zásobám
podle daňové uznatelnosti

SÚ 211 – Peněžní prostředky v pokladně
podle měny / osob odpovědných za vedení pokladny, ...

SÚ 221 – Peněžní prostředky na účtech
podle účtů vedených u jednotlivých bankovních institucí

SÚ 231 – Krátkodobé úvěry
podle věřitelů / podle jednotlivých úvěrů u bankovních institucí

SÚ 25x – Krátkodobý finanční majetek
podle druhu cenných papírů / jednotlivých krátkodobých úvěrů

SÚ 311 – Pohledávky z obchodních vztahů
podle jednotlivých odběratelů / cizích měn, ...

SÚ 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé
podle toho, zda jde o dlouhodobé či krátkodobé zálohy / dle dodavatelů

SÚ 321 – Závazky z obchodních vztahů
podle jednotlivých dodavatelů / cizích měn

SÚ 324 – Přijaté zálohy
podle toho, zda jde o krátkodobé či dlouhodobé zálohy / dle odběratelů

SÚ 336 – Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
podle jednotlivých institucí – např. ČSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny

SÚ 342 – Ostatní přímé daně
podle jednotlivých daní – srážková daň / daň z příjmů ze závislé činnosti / zajištění daně

SÚ 343 – Daň z přidané hodnoty
podle sazeb DPH / vstup / výstup / vyúčtování s FÚ / nevyúčtovaná DPH apod.

SÚ 345 – Ostatní daně a poplatky
podle jednotlivých daní – silniční daň / daň z nemovitých věcí / spotřební daně apod.

SÚ 35x – Pohledávky za společníky
podle společníků – dlužníků / krátkodobé / dlouhodobé

SÚ 36x – Závazky ke společníkům
podle společníků – věřitelů / krátkodobé / dlouhodobé

SÚ 37x – Jiné pohledávky a závazky
podle dlužníků / věřitelů

SÚ 41x – Základní kapitál a kapitálové fondy
podle toho, zda je základní kapitál tvořen vklady či ze zisku / podle vkladatelů kapitálu apod.

SÚ 428 – Nerozdělený zisk minulých let
SÚ 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

podle ztráty / zisku v jednotlivých letech

SÚ 45x – Rezervy
podle jednotlivých rezerv

SÚ 461 – Závazky k úvěrovým institucím
podle jednotlivých úvěrových smluv

SÚ 501 – Spotřeba materiálu
podle typu nákladů – např. kancelářské potřeby / autopříslušenství / drobný majetek apod.

SÚ 511 – Opravy a udržování
podle typu nákladů – oprava automobilů / strojů / fond oprav, ...

SÚ 512 – Cestovné
podle toho, zda jde o cestovné v rámci limitu zákona o cestovních náhradách, nebo cestovné nad limit zákona

SÚ 518 – Ostatní služby
podle typu nákladů – např. pronájmy / telefony / ekonomické, právní a poradenské služby / vozový park, …

SÚ 548 – Ostatní provozní náklady
podle daňové uznatelnosti / typu nákladů – pojistné / ostatní náklady apod.

SÚ 549 – Manka a škody
– manka do normy / nad normu, …

SÚ 60x – Tržby za vlastní výkony a zboží
podle jednotlivých výkonů / tuzemské / zahraniční
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alena
3. 2. 2022 22:05:38
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz by vydala na samostatný článek.
Povinnost vést analytické účty vychází z jednotlivých Účetních standardů pro podnikatele. Uvádíme alespoň ty nejdůležitější;
• náklady a výnosy – ČÚS č.019 Náklady a výnosy – odděleně nutno evidovat: daňové a nedaňové účty nákladů s ohledem na daňovou uznatelnost podle zákona o daních z příjmů
• krátkodobý finanční majetek – ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek – odděleně nutno evidovat: peněžní prostředky v pokladně a ceniny podle cizích měn/ bankovní účty podle účtů u jednotlivých bankovních institucí/ krátkodobé úvěry podle účtů u jednotlivých bank/ krátkodobé cenné papíry podle druhů cenných papírů
• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – odděleně nutno evidovat: jednotlivé složky majetku/ neuplatněné DPH z pořizovaného dlouhodobého majetku/ vypůjčený dlouhodobý hmotný majetek např. financovaný úvěrem/ dlouhodobý propachtovaný majetek (majetek najatý, nevykazovaný v rozvaze nájemce)
• dlouhodobý finanční majetek – ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek – odděleně nutno evidovat: jednotlivé složky majetku/ zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry podle jednotlivých dlužníků/ cenné papíry a podíly podle druhu CP, emitentů a jmenovitých hodnot
• zásoby - ČÚS č. 015 Zásoby – odděleně nutno evidovat: zásoby podle druhu/ zásoby v maloobchodě podle hmotně odpovědných osob či místa uložení
• zúčtovací vztahy – ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech – odděleně nutno evidovat: dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a závazky
• mzdy – odděleně nutno evidovat: zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zvlášť pro zdravotní a zvlášť pro sociální pojištění
• opravné položky k pohledávkám – ČÚS č. 005 Opravné položky – odděleně nutno evidovat: daňové opravné položky → tvořené dle zákona o rezervách a ostatní OP
• kapitálové účty a dlouhodobé závazky – ČÚS č. 004 Rezervy, ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – odděleně nutno evidovat: rezervy dle druhů/ ZK tvořený vklady a ZK tvořený ze zisku/ ostatní fondy podle jednotlivých fondů a druhů čerpání fondů/ bankovní úvěry podle jednotlivých účtů úvěrů/ účty dlouhodobých závazků podle jednotlivých věřitelů

Alena Haas
Hlášení závadného obsahu

Lenka
28. 1. 2022 18:11:27
Souhlasím s předchozím příspěvkem, zvlášť by mě to zajímalo u příspěvkové organizace
Hlášení závadného obsahu

Nela
26. 1. 2022 17:20:35
Dík za pěkný článek, jen velká škoda, že jste neoznačili, které analytické účty jsou tedy povinné.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
APPIA Consult s.r.o.
Daňově poradenská společnost.
www.appia.cz

MONTAKO CZ s.r.o.
Výroba a prodej pojezdových kol, manipulační techniky, plyn. pružin.
www.montako.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme