Jak správně zaúčtovat daně a poplatky?


Bc. Zuzana Bartůšková
5. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při účtování daně z příjmů se někdy v praxi chybuje, když jsou platby záloh na daň nesprávně účtovány na účet 591.

Foto: Fotolia

 

Každá účetní jednotka je zároveň poplatníkem jedné nebo více daní. Vznik daňové povinnosti a platby daní a záloh na daně je potřeba správně promítnout v účetnictví. A právě účtováním daní se bude zabývat tento článek.


 

Daň z příjmů – 341

Při účtování daně z příjmů se někdy v praxi chybuje, když jsou platby záloh na daň nesprávně účtovány na účet 591. Platby záloh mají být účtovány na účet 341 – Daň z příjmů. Účet 341 slouží pro účtování daně z příjmů účetní jednotky – daně z příjmů právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob u podnikatele fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.
 
Na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná se účtuje na konci roku skutečná výše daně před snížením o zaplacené zálohy. Po zaúčtování těchto operací zůstane na účtu 341 celková daň snížená o zaplacené zálohy.
 
Text MD/D
Platba záloh na daň z příjmů v průběhu roku 341/ 221
31. 12. Zaúčtování skutečné výše daně 591/341
31. 3. Úhrada nedoplatku daně 341/221
Vrácení přeplatku daně z příjmů od FÚ 221/341
Převod nadměrného odpočtu DPH na nedoplatek daně
z příjmů – z rozhodnutí správce daně
341/343

 
Doměrky daně z příjmů za minulá období – daň doměřená správcem daně např. v důsledku odhaleného pochybení při určování výše daně v rámci daňové kontroly, se účtují na účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů. Účtují se do období, ve kterém účetní jednotka obdrží platební výměr na doměrek.
 
Vyúčtování doměrku daně z příjmů za minulé roky 595/341 – týká se pouze samotné výše doměrku daně, tj. zvýšení daně oproti původní daňové povinnosti.
 
Úroky z prodlení při pozdní úhradě daně z příjmů, penále a další sankce týkající se daně z příjmů se účtují na 545/341.
 
Méně často se v praxi setkáme s účtováním daně z příjmů z mimořádné činnosti. Účtování je obdobné jako v předchozím případě.
 
Text MD/D
31. 12. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 593/341

 
V případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku výpočtu daňové povinnosti (např. u auditovaných společností), účtuje účetní jednotka o rezervě na daň z příjmů v souladu s ČÚS 004.
 
Text MD/D
Tvorba rezervy na daň z příjmů 599/453
Rozpuštění nebo zrušení rezervy na daň z příjmů 453/599
 
453 – Rezerva na daň z příjmů
599 – Rezerva na daň z příjmů

Odložená daň z příjmů – 481

O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (viz § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Ostatní účetní jednotky se mohou rozhodnout účtovat o odložené dani dobrovolně.
 
Odložená daň není daňový pojem a nejde o žádnou skutečnou daň, kterou by účetní jednotka musela platit. Odložená daň je čistě účetní pojem a její účtování je upraveno v ČÚS 003. Odložená daň vyjadřuje rozdíl mezi účetním a daňovým vyjádřením účetních operací (např. mezi účetními a daňovými odpisy). Blíže o odložené dani pojednává článek Odložená daň.
 
O odložené dani účtujeme pomocí účtů:
  • 481 – Odložený daňový závazek a pohledávka,
  • 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená,
  • 594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená.
Zaúčtování odložené daňové pohledávky: 481/592
 
Zaúčtování odloženého daňového závazku: 592/481

Daň z příjmů z mezd – 342

Účet 342 – Ostatní přímé daně slouží pro účtování o dani sražené a odvedené ze mzdy zaměstnanců, případně k účtování srážkové daně z podílů na zisku. V praxi doporučuji účet 342 analyticky rozdělit podle jednotlivých daní. Na jednom analytickém účtu sledovat daň fyzických osob ze závislé činnosti, tzv. zálohovou daň (předčíslí účtu 713), a na druhém sledovat daň fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby, tzv. srážkovou daň (předčíslí 7720).
 
Text MD/D
Zálohová daň z mezd 331/342001
Daňový bonus 342001/331
Srážková daň z mezd 331/342002
Platba zálohové daně z mezd 342001/221
Platba srážkové daně z mezd 342002/221
Proplacení daňových bonusů vyplacených zaměstnavatelem od FÚ 221/342001

 
Účtování výplaty podílu na zisku společníka:
 
Text MD/D
Podíl na zisku přiznaný společníkům (před zdaněním) 431/364
Srážková daň z podílu na zisku 364/342
Platba podílu na zisku 364/221
Platba srážkové daně 342/221

Daň z přidané hodnoty – 343

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty slouží k účtování daňové povinnosti i nadměrného odpočtu. V praxi je vhodné účet analyticky členit podle vnitřních potřeb účetní jednotky. Pro malé účetní jednotky postačí rozdělit účet 343 na dva analytické účty. Jeden používat pro účtování přímo na daňových dokladech – pro DPH na vstupu a na výstupu, a druhý používat pro sledování plateb DPH a nadměrných odpočtů. Na tento účet se přeúčtuje výsledná daňová povinnost vůči finančnímu úřadu na konci zdaňovacího období.
 
Text MD/D
Faktura přijatá 5xx, 1xx, 0xx/321
DPH na vstupu 343001/321
Faktura vydaná 311/6xx
DPH na výstupu 311/343001
Přeúčtování daňové povinnosti 343001/343002
Platba daňové povinnosti 343002/221
Přeúčtování nadměrného odpočtu 343002/343001
Přijetí platby nadměrného odpočtu od FÚ 221/343002
Doměrek DPH ze strany FÚ – zvýšení
částky DPH oproti původní DPH
538/343
Úroky z prodlení při pozdní úhradě DPH,
penále a další sankce týkající se DPH
545/343
Předpis DPH při dovozu zboží ze třetích zemí –
vyměřený celnicí
343/379

Ostatní daně a poplatky – 345

Pro účtování ostatních daní se používá účet 345. Účet 345 je vhodné analyticky členit dle jednotlivých daní, např. 345001 – daň silniční, 345002 – daň z nemovitých věcí, 345003 – daň z nabytí nemovitých věcí atd.
 
Daň silniční se účtuje na účet 531 – Daň silniční. Podobně jako u daně z příjmů se placené zálohy během roku účtují na účet 345 a na účet 531 se účtuje celková částka roční daně. Silniční daň je třeba zaúčtovat do období, se kterým časově souvisí. V praxi se občas chybně účtuje do období sestavování přiznání. To znamená, že silniční daň za rok 2015 se bude účtovat k 31. 12. 2015, i když daňové přiznání se podává 31. 1. 2016.
 
Text MD/D
Platba záloh na silniční daň 345/221
31. 12. Předpis silniční daně (nesnížené o placené zálohy) 531/345
31. 1. Doplatek silniční daně 345/221
Přijetí přeplatku silniční daně 221/345
Úroky z prodlení, penále silniční daně 545/345

 
Daň z nemovitých věcí se účtuje na účet 532 – Daň z nemovitých věcí.
 
Text MD/D
Předpis daně z nemovitých věcí 532/345
Platba daně z nemovitých věcí 345/221
Úroky z prodlení, penále daně z nemovitých věcí 545/345

 
Daň z nabytí nemovitých věcí:
 
Text MD/D
Předpis daně z nabytí nemovitých věcí 538/345
Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 345/221

Spotřební daně

Text MD/D
Spotřební daň dle daňových dokladů – při aktivování materiálu nebo zboží pro vlastní potřebu 111, 112, 131, 132, 501, 504/345
Spotřební daň dle daňových dokladů – vyúčtování tržeb 311, 315/345
Spotřební daň dle daňových dokladů – při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích 549, 582/345
Platba spotřební daně 345/221
Nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla 345/501

Ekologické (energetické) daně – daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv, daň z elektřiny

Ekologické daně se účtují na účet 345, případně na účet 344 – Ekologické daně.
 
Text MD/D
Ekologická daň z prodeje paliv nebo energie konečnému spotřebiteli 211, 311/344, 345
Ekologická daň při spotřebě paliv nebo energie 538/344, 345
Platba ekologické daně 344, 345/221

Správní poplatky, dálniční známky, kolky

Pro účtování o správních poplatcích, spotřebě kolků, dálničních známkách, mýtu, poplatcích obcím apod. se používá účet 538 – Ostatní daně a poplatky. V praxi se občas setkávám s tím, že na účtu 538 je kromě kolků zaúčtována i odměna notáři např. za sepsání společenské smlouvy. Odměna notáři je však platba za služby poskytnuté notářem, nikoliv daň nebo poplatek. Účtuje se proto na účet 518.
 
Text MD/D
Nákup kolků za hotové 538/211
Odvody za dočasné a trvalé odnětí zemědělské půdy a za odnětí ploch pro zřízení staveniště (při výstavbě) 042/345

 
Při účtování dálničních známek je třeba nezapomenout na časovou souvislost. To znamená, že pokud v roce 2015 kupuji dálniční známku na rok 2016, je třeba použít při účtování účet náklady příštích období. A to proto, že ke skutečné spotřebě dochází v roce 2016. Účtování pak bude vypadat následovně.
 
Text MD/D
20. 12. 2015 Dálniční známka na rok 2016 koupená hotově 381/211
5. 1. 2016 Spotřeba dálniční známky 538/381
 

Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin
1. 4. 2023 10:35:11
Dobrý den, zaúčtoval jsem daň z příjmů PO za rok 2021 až v roce 2022 ke dni úhrady 591/341 následně úhradu 341/221. Vím, že měl být předpis zaúčtovaný k 31.12.2021. Prosím o radu jak toto v roce 2022 napravit? Je nutné opravit výkazy za rok 2021 když byla schválena uzávěrka? Děkuji předem
Hlášení závadného obsahu

Martin
1. 4. 2023 10:26:27
účtování daně z příjmů PO
Hlášení závadného obsahu

Sylva
20. 3. 2023 10:47:43
ds
Hlášení závadného obsahu

Iveta
14. 12. 2021 14:45:13
Dobrý den, jak prosím v podvojném učetnictví zaúčtuji vratku daně z nafty = zelená nafta? Děkuji IJ
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 4. 2021 15:24:29
Dobrý den, na jaké účty mám prosím zaúčtovat přeplatek na dani z příjmů, který chci v nadcházejícím účetním období použít jako úhradu záloh na daň z příjmů. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Myska
30. 7. 2020 1:39:01
Dobrý den
Poradí mi někdo s potíží?
Silniční daň, která se neplatí zálohově, ale následně si ji FU strhne z daňového bonusu.
Jak ji mám zauctovat či prouctovat, aby mi nikde nevisela
Diky za rady
Hlášení závadného obsahu

Pro všechny, kdo zapomněli
6. 4. 2020 9:59:59
Dobrý den, v případě, že jste zapomněli zaúčtovat daň v běžném období, je podle mého názoru možná oprava v následujícím období zaúčtováním daně takto 426/341.
Hlášení závadného obsahu

Andy
Uživatel POHODA
31. 3. 2020 20:45:51
Dobrý den, mám stejný problém jako Vendula, kdy jsem v r. 2018 nazaúčtovala daň z příjmu PO na 591. Co teď s tím? Zaúčtovala jsem to až v r. 2019 591/341 a v bance úhradu 341/221 Logicky mi to snižuje hospodářský výsledek za r. 2019, ale nejsem si jistá, jestli je to tak správně.
Hlášení závadného obsahu

Vendula
16. 3. 2019 14:25:04
Dobrý den zapomněla jsem přeúčtovat daň 591 co s tím
Hlášení závadného obsahu

Magda
28. 2. 2018 8:33:54
Dobrý den, nastoupila jsem do nové firmy. V lednu se kupovaly dálniční známky. Nákup jsem vždy účtovala na účet 538. V této firmě však auditorka trvá na tom, že se dálničn známky české účtují na 538, slovenské a rakouské na účet 518. Má pravdu? Nikdy jsem se s takvým rozlišením nesetkala.
Hlášení závadného obsahu

maya14
20. 2. 2018 15:42:56
Dobrý den, s.r.o. měla v roce 2016 zisk a já zapomněla daň zapsat na účet 591. Daň se uhradila v roce 2017 a já teď nevím, co stím. Proísm poraďte. Ještě dotaz, pokud mám tento účet 591 součástí výsledovky, v daň.přiznání se "vytahuje" na řádek 40? Děkuji za odpověď. Pěkný den
Hlášení závadného obsahu

Monika Majorová
22. 1. 2018 16:08:03
Dobrý den,
dálniční známka je osvobozena od DPH nebo není předmětem DPH?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

daně
14. 2. 2017 22:42:11
zaúčtování povinného podílu do SR
Hlášení závadného obsahu

Marketa28
19. 1. 2016 10:44:54
Dobry den,zapomela jsem po datove uzaverce zauctovat k 31.12.2014 dan splatnou na ucet 591.Co s tim?Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BiOMill - superpremium
Výhradní zastoupení pro superpremiové krmivo BiOMill pro psy a kočky.
www.biomillcz.com

AUDEA s.r.o., Tábor
Komplexní služby v oblasti účetnictví, DE, mezd, archivní služby
audea.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme