Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak používat účty 541 a 641


Bc. Alena Haas Kubátová
6. 5. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet 541 slouží k zachycení zůstatkové ceny pouze v případě prodeje majetku.

Foto: 123RF

 

Podívejme se na použití účtu 541 a jeho protějšku na straně výnosů účet 641. V jakých případech se tyto účty používají? A na co je třeba pamatovat z hlediska daňové uznatelnosti?


 
Účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku má v účetnictví široké využití. Jde o nákladový, daňově uznatelný účet. Používáme jej v případech, kdy je třeba zachytit rozdíl mezi pořizovací cenou prodávaného majetku a vytvořenými oprávkami při prodeji tohoto majetku, tedy zůstatkovou cenou.

Na účtu je rovněž promítnuta hodnota dlouhodobého hmotného majetku neodepisovaného a nedokončeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku při jejich prodeji.

Účet 541 slouží k zachycení zůstatkové ceny pouze v případě prodeje majetku. Pokud k vyřazení dlouhodobého majetku dochází z jiných příčin, než je prodej, je třeba zvolit jiný nákladový účet.

Takovými účty jsou například 543 – Poskytnuté dary v provozní oblasti v případě darování majetku, účet 549 – Manka a škody v případě vyřazení v důsledku manka či škody, případně účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace fyzicky opotřebeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Analogicky k účtu 541 se používá účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kde se zachycuje cena dlouhodobého majetku určená při prodeji. Nezáleží, zda jde o majetek odepisovaný, nebo neodepisovaný. Zrovna tak nezáleží na tom, zda byl majetek již zcela odepsán, či nikoliv.

Účtuje se zde rovněž o prodeji takového majetku, který byl sice pořízen, ale zatím nezařazen na majetkových účtech, tzn. evidován na účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Zajímavostí také je, že na účtu 641 jsou účtovány tržby z pronájmu licencí nebo jiných majetkových práv, dále pak odhady těchto částek, nejsou-li poplatky dosud známy. Účet 641 neslouží pro zachycení tržeb z prodeje finančního majetku.

Daňová uznatelnost

Co se týče pořizovací ceny pozemku u právnické osoby, ta je při prodeji vždy daňově uznatelná. U ostatních složek majetku je daňově uznatelná do výše příjmů z prodeje:
 • vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odepisování,
 • pořizovací cena / vlastní náklady / reprodukční pořizovací cena nehmotného majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy nejsou výdajem/nákladem na dosažení příjmů podle zákona o daních z příjmů,
 • část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku,
 • pořizovací cena pozemku, pokud je poplatníkem fyzická osoba,
 • cena pozemku u obchodní korporace nabytého vkladem člena, jenž je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnutý v obchodním majetku a vklad uskutečnil do pěti let od nabytí pozemku,
 • zůstatková cena technického zhodnocení odepisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odepisováním do výše náhrady výdajů/nákladů vynaložených na toto technické zhodnocení.

Okamžik uskutečnění účetního případu

Prodáváme-li nemovitost, okamžikem uskutečnění účetního případu je den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, není nutné zápis měnit. V opačném případě jsou účetní zápisy zpětně opraveny.

Při prodeji jiného dlouhodobého majetku podle kupní smlouvy může dojít k předání majetku v jiný okamžik, než je přechod vlastnického práva. Ve smlouvě může být například sjednána výhrada přechodu vlastnictví teprve po úplném zaplacení kupní ceny.

Postup účtování

Na stranu MD účtu 541 jsou zachycovány rozdíly (zůstatková cena) mezi vstupní cenou, ve které je dlouhodobý majetek evidován na účtech skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, a vytvořenými oprávkami, tj. celkovým dosavadním opotřebením majetku evidovaném na účtech skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Jestliže se jedná o majetek neodepisovaný, účtujeme o prodeji rovnou na majetkovém účtu na straně Dal, tj. 541/účty skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný. Zůstatková cena se v takovém případě rovná ceně vstupní. Příkladem takového majetku jsou například pozemky.

Účtování na účtech 541 a 641:
 
 1. Prodej dlouhodobého nehmotného majetku
  1. vyřazení z evidence v pořizovací ceně 07X/01X
  2. převod zůstatkové ceny do nákladů/doúčtování oprávek 541/07X
 2. Prodej dlouhodobého hmotného majetku – odepisovaného
  1. vyřazení z evidence v pořizovací ceně 08X/02X
  2. převod zůstatkové ceny do nákladů 541/08X
 3. Prodej dlouhodobého hmotného majetku neodepisovaného 541/031, 032
 4. Prodej nedokončeného dlouhodobého majetku
  1. hmotného 541/042
  2. nehmotného 541/041
 5. Prodej dlouhodobého majetku na základě faktury vydané v prodejní ceně 311, 315/641
 6. Prodej dlouhodobého majetku v prodejní ceně za hotové 211/641
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

Pohodové účetnictví
Účetnictví v klidu a POHODĚ
www.ucetnictvivklidu.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,025 Kč
21,56 Kč
-0,144 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru