Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak na fyzickou (skladovou) inventuru?


Bc. Alena Haas Kubátová
24. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při fyzické inventuře vizuálně zjišťujeme skutečný stav majetku.

Foto: 123RF

 

Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku, kdy téma inventur nabude na aktuálnosti. V tomto článku si představíme konkrétně fyzické inventury. Jaký je jejich průběh, jaké jsou zásady inventarizace a výstupy z ní?


 
Inventarizaci majetku a závazků se věnuje pátá část zákona o účetnictví, tedy § 29 až § 30. Předmětem inventarizace je zjištění skutečného stavu majetku a závazků a jejich následný záznam v inventurních soupisech.

Zákon o účetnictví rozlišuje:
 • fyzickou inventuru, kde vizuálně zjišťujeme existenci/skutečný stav majetku – tj. vážením, počítáním atd.,
 • dokladovou inventuru – týká se závazků a takového majetku, u něhož nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a inventura tedy probíhá zjišťováním skutečností v účetních knihách.
Řádná či mimořádná (periodická) inventarizace je prováděna k okamžiku, k němuž je sestavena účetní závěrka. Může však být prováděna i v průběhu účetního období, ovšem pouze u zásob a za určitých podmínek.

Při periodické i průběžné inventarizaci je většinou stanoven tzv. „rozhodný den“, jenž předchází rozvahovému dni a během něhož dochází ke zjišťování skutečného stavu. Při periodické inventarizaci je možné zahájit inventuru nejprve čtyři měsíce před rozvahovým dnemukončit ji nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Ale pozor, zde je třeba myslet na skutečnost, že v tomto období může u majetku dojít ještě ke změnám, tyto změny je pak nutné doložit a uchovat v rámci účetní závěrky.

Inventury je možné provádět postupně, třeba v případě velkých účetních jednotek, které vlastní více skladů rozmístěných na odlišných místech, a není reálné, aby inventura proběhla v jeden den.

Provedení inventarizace jsou účetní jednotky povinny prokázat až po dobu pěti let po jejím provedení. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace stanoví prováděcí právní předpis. Samozřejmě lze jen doporučit mít podrobně vypracovanou vnitropodnikovou směrnici, která bude obsahovat konkrétní informace a postupy.

Zde by neměly chybět údaje o tom, kdo dává příkaz k provedení inventur, kdo stanoví termín provádění fyzických inventur, jakým způsobem budou sestaveny inventarizační komise (počet členů, podmínka členství apod.), stanovení majetku, jehož se fyzické inventury týkají, způsob zjišťování majetku a zapisování tohoto zjištěného stavu, vyhodnocení výsledků inventur a následně i zaúčtování přebytků či mank.

Fyzické inventury

Fyzická inventura je strašákem pro mnoho firem, a to zejména z důvodu velké časové a logistické náročnosti. Pokud jsou ale včas a svědomitě zahájeny patřičné přípravné práce, není důvod se bát. Důležité je v případě pochybností ihned konzultovat průběh inventury s odborníkem, nejčastěji auditorem či daňovým poradcem, který by měl společnosti s případnými nejasnostmi poradit. Tím se zabrání nepříjemnému překvapení při případné kontrole z finančního úřadu.

Při fyzické inventuře jsou zjišťovány skutečné stavy majetku nejčastěji takto:
 • počítáním,
 • měřením,
 • vážením,
 • dalšími obdobnými způsoby.
Zde by si měly dát účetní jednotky pozor zejména na duplicitní počty i na opomenutí některých složek majetku, při inventurách to bývá jednou z nejčastějších chyb. Chybuje se rovněž při identifikaci měrných jednotek u zásob.

Majetkem je pro účely fyzické inventury myšlen dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pokladny a ceniny, tedy majetek, u něhož lze fyzicky zjistit jeho množství a existenci. Cílem fyzické inventury je zjistit skutečný stav majetku a porovnat tento stav se stavem evidovaným v účetnictví. Kromě toho, že zjišťujeme množství majetku, je třeba vzít v úvahu také aktuální stav majetku, tedy jeho opotřebení či poškození a případně uvažovat o jeho vyřazení.

Důležité je, aby před zahájením fyzické inventury byly zaúčtovány veškeré doklady, které mohou s pohybem majetku souviset. Provádění inventury na nekompletním majetku velmi komplikuje celý proces a je časově velice neefektivní.

Zaměřme se nyní na jednotlivé složky majetku a popišme základní specifika inventur:
 • Fyzická inventura dlouhodobého hmotného majetku – jde o fyzické přepočítávání dlouhodobého hmotného majetku a zjišťování stavu tohoto majetku. Předtím je třeba identifikovat cizí (např. pronajatý) majetek v prostorách, kde bude inventura prováděna, a rovněž zamezit tomu, aby byl po dobu inventury majetek přemisťován. Inventura dlouhodobého majetku je specifická tím, že každá položka tohoto majetku je unikátní – výrobní čísla strojů, SPZ automobilů apod.
 • Fyzická inventura zásob – při fyzické inventuře zásob zjišťujeme skutečný stav zásob v předem určených jednotkách a také jejich případné poškození. Během fyzické inventury by měl být zastaven veškerý pohyb zásob. To však není vždy reálné, proto je v takovém případě třeba stanovit sklad, kde budou tyto zásoby evidovány a spočítány. Ve skladech mohou být dále umístěny cizí zásoby, tuto skutečnost je nutno sdělit inventarizační komisi a zásoby viditelně označit, což bývá jedna z nejčastějších chyb.
 • Fyzická inventura pokladen a cenin – všechny společnosti vedoucí pokladnu nebo účtující o ceninách by tuto inventuru měly provádět (a to i v případě, že v účetnictví evidují na pokladně či ceninách nulový zůstatek). Výsledkem fyzické inventury pokladny a cenin je protokol, kde je uveden reálný výsledek inventury, podpis osoby zjišťující stav pokladny a osoby odpovědné za provedení inventury.

Výstupy z inventarizace

O průběhu a výsledku inventarizace je sepsán inventurní soupis – průkazný účetní záznam obsahující podle zákona tyto položky:
 • popis inventarizovaného majetku a závazků tak, aby bylo možné zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit,
 • podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle předchozího bodu,
 • podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
 • způsob, jakým byly zjišťovány skutečné stavy,
 • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému nebo rozhodnému dni (pokud byl stanoven),
 • ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci k rozvahovému nebo rozhodnému dni (pokud byl stanoven),
 • rozhodný den, je-li stanoven,
 • okamžik, k němuž je sestavována účetní závěrka,
 • okamžik zahájení a ukončení inventury.
V případě, že jde o průběžnou inventarizaci, může být místo inventurního soupisu vyhotoven průkazný účetní záznam o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.

Inventarizační rozdíly

Výsledkem inventarizace je situace, kdy je zjištěn rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, nebo je stav v účetnictví shodný se skutečným stavem.

Pokud je:
 • skutečný stav < stav v účetnictví => jedná se o manko (v případě peněžní hotovosti a cenin hovoříme o schodku),
 • skutečný stav > stav v účetnictví => jde o přebytek.
Tyto účetní rozdíly musí být vyúčtovány ve stejném účetním období, za které je stav majetku a závazků ověřován.

Jak na fyzickou inventuru v programu POHODA?

Postup, jakým způsobem lze v Pohodě provést inventuru skladových zásob, naleznete v našich videonávodech.

POHODA ve variantě MDB a SQL:
POHODA E1:


Majetek

V případě, že evidujete v programu POHODA majetek, k inventarizaci je možné použít tiskové sestavy Inventurní soupis majetku (HM, NM, DDHM apod.) a Inventurní soupis souboru majetku přímo v agendě Dlouhodobý majetek.

Pohledávky a závazky

Pro inventuru pohledávek a závazků jsou vám k dispozici tiskové sestavy Inventarizace pohledávek/závazků a Inventarizace pohledávek/závazků v cizí měně. Tyto sestavy naleznete v agendě Vydané, resp. Přijaté faktury.

Pro kontrolu zálohových faktur je možné využít tiskové sestavy Inventura vydaných, resp. přijatých zálohových faktur. Tyto tiskové sestavy naleznete v tiskových sestavách v části Kontrolní sestavy vždy v příslušné agendě.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Tailor Services, s.r.o.
Podniková ekonomika a management pro náročné.
www.tailorservices.com

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru