Spravujte své bankovní pohyby díky homebankingu


Bc. Vojtěch Bouchner, STORMWARE s.r.o.
21. 11. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Věděli jste, že datový soubor výpisu z banky můžete pohodlně importovat do ekonomického programu, a tím si ušetřit spoustu času?

Foto: 123RF, STORMWARE s.r.o.

 

Díky homebankingu můžete provádět bankovní operace sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Z pohodlí kanceláře i domova, aniž byste museli osobně navštívit svoji banku. Pojďme si tuto službu představit a ukázat, jak s ní pracovat v programu POHODA.


 
Homebanking je služba bankovnictví umožňující komunikaci s bankou. Lze si ji představit jako elektronickou platební metodu, díky které můžeme komunikovat s bankou – nejedná se však o internetové bankovnictví. Transakce lze spravovat i v režimu offline.

Ze samotného významu slova můžeme s jistotou určit, že se jedná o formu „domácího bankovnictví“.

Každá banka dnes umožňuje pracovat s datovými soubory, které mohou být v elektronické podobě bankovního výpisu nebo příkazu k úhradě. Uživatelé si obvykle spojují pojem „datový soubor“ se standardním souborem PDF, který jim banka zasílá například jako měsíční výpis plateb. V tomto případě se však jedná o zcela jiné typy souborů než o PDF.

V tomto článku si představíme právě zmíněný datový soubor a jak s ním lze pracovat v účetním systému. A zaměříme se konkrétně na program POHODA.

Výpisy z banky

Věděli jste, že datový soubor výpisu z banky můžete pohodlně importovat do ekonomického systému, a tím si ušetřit spoustu času?

Většina bank poskytuje ke stažení soubor výpisu v daném formátu. Typ formátu můžeme nazývat „službou“. Formátem výpisu je zjednodušeně řečeno přípona souboru, která je pro danou službu odpovídající. Jeden z nejpoužívanějších formátů je formát ABO, jehož výstupním souborem datového výpisu je soubor s příponou .GPC. Pro jiné služby jsou formáty odlišné.

Obsahem tohoto GPC souboru jsou rozepsané jednotlivé položky výpisu, které obsahují údaje, jako jsou například číslo účtu, variabilní symbol, částka a další. Pro uživatele je na rozdíl od PDF dokumentu tento datový soubor téměř nečitelný. Ovšem ekonomický systém, který podporuje import těchto souborů, nabízí možnost zpracování výpisu, které se dále projeví v samotném účetnictví.

V dnešní době je efektivní práce, která současně eliminuje riziko chyby, vyhledávaným pojmem. Již bylo zmíněno, že soubor výpisu obsahuje například variabilní symbol. Díky těmto parametrům může po načtení výpisu docházet ke spárování s odpovídajícím dokladem.

V praxi máme běžně řadu nezlikvidovaných dokladů, které bychom mnohdy zdlouhavě dohledávali a řešili jejich úhrady. Importem bankovního výpisu do ekonomického systému dochází k automatickému dohledání dokladu podle shodných parametrů (variabilní symbol, částka atp.), a tím i k likvidaci. Výsledkem je, že na pár kliknutí můžeme uhradit desítky plateb během několika vteřin.

Příkazy k úhradě

Zadáváte platby závazků ručně v prostředí internetového bankovnictví? Příkazy k úhradě lze zadávat přímo v ekonomickém systému, který je schopen generovat datový soubor v odpovídajícím formátu pro konkrétní banku. Výše jsme zmínili formát ABO. Pro ten je odpovídajícím formátem tuzemského příkazu soubor s příponou .KPC.

To využijete především v případě, že v ekonomickém nebo mzdovém systému máte vytvořené nějaké závazky, které mohou být v podobě mezd. Poté lze takové závazky přenést do příkazu k úhradě a vygenerovaný soubor importovat do banky. Stejně jako je tomu u výpisů, i zde rozlišujeme více druhů služeb jednotlivých bank. Některé umožňují pouze tuzemské příkazy, jiné i zahraniční.

Pro zahraniční příkazy lze také využít platbu SEPA (Single Euro Payments Area). Od roku 2008 se v oblasti eurozóny vytváří jednotná oblast, v níž bude možné provádět a přijímat platby v EUR uvnitř jednotlivých zemí i mezi nimi za stejných podmínek.

Nástroj SEPA Europlatba je určen pro klienty, kteří provádí bezhotovostní platební styk v EUR v rámci Evropské unie včetně Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Islandu.

Pokud řešíte úhrady většího množství závazků ručním zadáváním v prostředí internetového bankovnictví a rádi byste zefektivnili práci se zadáváním plateb, ověřte si u své banky a ekonomického systému, jaké služby a formáty souborů podporují. Práci si můžete urychlit a také zamezíte riziku chyby při ručním zadávání.

Homebanking v programu POHODA

Program POHODA v této funkci nijak nezaostává a nabízí celou řadu podporovaných formátů pro všechny tuzemsky nejpoužívanější banky.

Prvním krokem před samotným nastavením služby homebanking je zpravidla ověření podporovaných formátů v rámci výpisů i příkazů. To lze jednoduše nalézt na webu STORMWARE v sekci FAQ. Samotné nastavení služby nalezneme v programu POHODA v agendě Nastavení/Homebanking/Homebanking.

Načtení výpisu v Pohodě

Nejdříve se zaměříme na postup načítání bankovních výpisů. Způsob, jakým lze výpisy stahovat, dělíme do dvou větví – přímé napojení a nepřímé napojení na banku.

Některé banky umožňují přímé napojení účetního systému k účtu pomocí REST API nebo podobného rozhraní. Výhodou je, že komunikaci zajišťuje ekonomický systém, takže není nutné manipulovat se soubory.

U těchto služeb jsou standardně vyžadovány autentizační údaje (přihlášení) do banky.

Pro přihlášení k účtu je využíván:
  • token – unikání, 64 znaků dlouhý řetězec, který lze vygenerovat v internetovém bankovnictví (používá se u FIO API),
  • certifikát – zpravidla jde o komerční certifikát, který lze vygenerovat v rozhraní banky (používá se u Raiffeisenbank Premium API, ČSOB API).


V nastavení programu si vytvoříme novou službu, kterou si pojmenujeme, a z výklopného seznamu přiřadíme odpovídající typ služby. Poté si zvolíme cestu do složky, kam výpisy budeme stahovat a kam se případně budou přesouvat po jejich zpracování. Složky si můžeme vytvořit sami například na ploše počítače. Jelikož se jedná o typ přímého napojení, musíme zadat i autentizační údaj. V tomto případě se jedná o FIO API bankovnictví, které vyžaduje token.

Většina služeb, které lze v programu použít, je nepřímo napojená. To znamená, že se používají soubory, se kterými uživatel manipuluje podle potřeby. Soubor s odpovídající koncovkou si uživatel ručně stahuje ze svého internetového bankovnictví. Tento soubor si následně ukládá do předem určené složky, do které program při načítání nahlíží.

Důležité je zajistit již zmíněnou správnou koncovku souboru, jelikož program při načítání pod vybranou službou umožňuje importovat pouze odpovídající formáty souborů. Jako příklad si uvedeme Českou spořitelnu George, která využívá formát ABO s koncovkou souboru .GPC. Pokud bychom této službě chtěli vnutit jakýkoli jiný formát souboru, výpisy bychom při načítání měli skryté a načtení by nebylo umožněno.V Nastavení si službu tedy pojmenujeme, vybereme službu ČS George (ABO) a doplníme složku pro načítání výpisů, kam si ukládáme stažené soubory z banky ve formátu .GPC. Vždy doporučujeme zpracované soubory přesouvat do další složky, kterou nazveme například „archiv“, aby se soubory opakovaně nenabízely k dalšímu načtení a také, abychom o ně po zpracování nepřišli.

Po nastavení v agendě Homebanking se přesuneme do agendy Bankovní účty, kde k našemu bankovnímu účtu pouze přiřadíme vytvořenou službu v poli Homebanking.Tím máme nastavení kompletní a můžeme přejít k samotnému načtení výpisu. To provedeme v agendě Banka volbou Záznam/Operace/Načtení výpisů. V zobrazeném okně procházíme průvodcem pro načtení výpisů, kde v prvním kroku zvolíme naši založenou službu. Po pravé straně si můžeme všimnout zatrženého pole Aut. likvidace, které necháme zatržené, a později se k této funkci dostaneme.

Po kliknutí na tlačítko Další se nám nabídne seznam souborů v naší složce. Stačí zvolit soubor pro načtení a průvodce dokončit.Výsledkem bude importovaný záznam v agendě Banka s vyplněným formulářem. Nyní je ta správná chvíle, abychom si popsali již zmíněnou funkci automatické likvidace.

Program POHODA využívá pro potřeby likvidace tzv. pravidla párování. Ta jsou přednastavena tak, aby docházelo k párování a následné likvidaci po splnění několika podmínek. Při importu výpisu se porovnávají pole na výpisu s hodnotami na dokladech. Pro úspěšné párování tak musí dojít například k dohledání stejného variabilního symbolu a částky. Výsledkem bude, že náš importovaný záznam v agendě Banka má aktivní záložky Likvidace a Zaúčtování. Stejně tak zlikvidovaný doklad obsahuje záznam o likvidaci s vazbou na agendu Banka.Pravidla párování lze nastavit i vlastní a různě je kombinovat. Jedná se však o pokročilejší znalosti, a proto je zde nebudeme podrobněji rozebírat.

Export příkazu

Pojďme si popsat postup generování příkazů přímo z programu POHODA, které nám může ušetřit spoustu času při jinak ručním zadávání v našem internetovém bankovnictví. Výše jsme si vysvětlili rozdíl mezi přímým a nepřímým napojením a také nastavení služby homebanking. V této části můžeme na tyto znalosti navázat.

Tato funkce spočívá ve vytvoření příkazu k úhradě ručně nebo přenesením závazku. Můžeme vytvářet tuzemské i zahraniční příkazy a ty poté odeslat do banky. Pokud využíváme některou ze služeb přímého napojení, odesíláme příkaz z programu přímo do banky. V opačném případě nepřímého napojení dochází k ukládání exportovaného příkazu do našeho počítače, odkud jej následně manuálně přenášíme do bankovnictví.

Postup exportu příkazu si ukážeme na naší již vytvořené službě v agendě Homebanking ČS George. Službu je třeba doplnit o složku pro příkazy. Tedy o umístění, kam se nám budou naše vygenerované příkazy ukládat. Dále se standardně doplňuje interval od 1 do 999.Další pole, které můžeme zmínit, je komunikační program, kam lze případně vkládat externí programy z bank, které se starají o propojení programu s bankou, a tím nám zajistí automatický přenos souborů mezi počítačem a bankovnictvím.

Stejně jako tomu bylo u výpisů, tak i v tomto případě musíme službu vždy přiřadit k našemu bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty.

Následný export příkazu je jednoduchý. V agendě Příkazy k úhradě stojíme na záznamu, který chceme odeslat, a zvolíme Záznam/Operace/Odeslání příkazů. V dalším okně máme možnost ponechat pouze aktuální záznam, nebo můžeme odeslat všechny vybrané záznamy.

Poslední krok je již předvyplněný a není třeba nic upravovat. Důležitá je cesta k uložení příkazu do námi zvolené cesty. Výsledný soubor bude vždy v odpovídajícím formátu, který je dán samotnou bankou. V našem případě je výstupním souborem soubor s koncovkou .KPC, který poté manuálně importujeme do internetového bankovnictví.V programu PAMICA je princip generování příkazů k úhradě totožný.

Další funkce podporované programem POHODA jsou importy výpisů z platebních branmožnost importu bankovního avíza. Import avíza se nejčastěji používá, pokud máte k programu připojen platební terminál a potřebujete likvidovat doklady placené kartou.
 Projděte si postup načítání bankovních výpisů a generování příkazů k úhradě krok za krokem. Ve videonávodu Jak v programu POHODA načíst bankovní výpis a exportovat příkaz k úhradě? se mimo jiné dozvíte, jak na manuální stažení a import příkazů při nepřímém napojení Pohody na banku nebo jak na založení služby homebanking v agendě Nastavení, a další praktické tipy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ARTSTYL stavební dekorace
Dřevěná a dřevohliníková okna, kamenné a cihlové obklady a dlažby.
www.artstyl.cz

účetnictví - daně - mzdy
online účetnictví, účetnictví obchodních organizací i neziskovek, daně
www.klo.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme