Přijatá faktura za služby provedené v minulém roce


Bc. Michaela Hauzarová
4. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Dostali jste od dodavatele fakturu za služby, které provedl již v předchozím roce? Jste povinni fakturu, dodanou s tak velkým zpožděním, přijmout? Jak jednat s takovýmto dodavatelem? Odpovídáme na další z vašich dotazů z poradny.


 
Dotaz:
Obdrželi jsme fakturu od neplátce DPH na částku 25.000 Kč s datem vystavení 6/2016, jedná se o služby provedené v roce 2015. V roce 2015 byl také zúčtován výnos na tuto zakázku. Tento náklad nebyl v roce 2015 zaúčtován ani přes dohadné položky. S dodavatelem byla v roce 2015 uzavřena rámcová smlouva na více plnění, ale protože je smluv hodně, nikdo nezaregistroval, že tato služba nebyla vyfakturována (kontroly provádíme spíše opačně, jestli nám není fakturováno to, co není ve smlouvě). Jsme povinni tuto fakturu přijmout?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Pokud dodavatel vede účetnictví, pak se řídí zákonem o účetnictví a došlo z jeho strany k porušení ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona, kde je uvedeno, že účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.
 
V takovém případě mu může být finančním úřadem uložena pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv za vedení účetnictví v rozporu s věrným a poctivým zobrazením předmětu účetnictví a finanční situace.
 
Pokud dodavatel není plátcem DPH a ani nevede účetnictví, řídí se při své podnikatelské činnosti zákonem o živnostenském podnikání. Vystavení dokladů se týká ustanovení § 31 odst. 14 tohoto zákona, kde je uvedeno, že podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytování služby.
 
Na dokladu musí být uvedeno:
  • označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno,
  • datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby,
  • druh zboží nebo služby a
  • cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Dále je v § 62 odst. 1 písm. r) zákona o živnostenském podnikání uvedeno, že právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14.
 
Navzdory možnému porušení výše uvedených předpisů jste povinni fakturu za provedené služby přijmout a vzniklé náklady proúčtovat do účetního období roku 2016. Domnívám se, že se nejedná o významnou částku, proto doporučuji zaúčtovat podle ČÚS na účet MD 518/321.
 
Daňový subjekt má možnost podat dodatečné daňové přiznání, kdy vznikne nižší daňová povinnost v případě, že se jedná o daňově účinný náklad. Tento náklad patří do zdaňovacího období roku 2015, a to bez ohledu na to, že doklad byl zaslán pozdě.
 
Na závěr doporučuji upravit smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v tom smyslu, že provedené služby budou vyfakturovány do určitého období, a pokud se tak nestane, jedná se o porušení obchodních podmínek, na základě kterého může odběratel odstoupit od smlouvy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Aleš Pekárek
4. 7. 2016 10:42:05
Nelze vyloučit, že dodavatel nic neporušil. Faktura není účetní doklad, ale výzva k platbě. Dodavatel může mít účetnictví v pořádku a může mít svůj výnos správně zaúčtovaný účetním záznamem jako dohadnou položku nebo časové rozlišení. Účetní ani daňové zákony neurčují, zda vznikla soukromoprávní pohledávka nebo dluh mezi smluvními stranami. Jestli jste či nejste povinni zaplatit na základě takové faktury závisí na uzavřené smlouvě. Ze smlouvy může vyplývat i to, že dodavatel neměl právo fakturovat (nevznikla mu pohledávka) dříve.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Milada Dvořáková
Účetnictví,daňová evidence a mzdy
www.milada-dvorakova.cz

EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme