Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dlouhodobý nehmotný majetek – 1. část


Bc. Alena Haas Kubátová
26. 6. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou.

Foto: 123RF

 

V první části článku o dlouhodobém nehmotném majetku si nejprve definujeme, co to nehmotný majetek je a co nikoliv. Jaké jsou podmínky uvedení nehmotného majetku do užívání? A jak je to s odpisy?


 
Dlouhodobý nehmotný majetek upravuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví a České účetní standardy č. 013.

Ve výkazu rozvahy je dlouhodobý nehmotný majetek řazen následovně:
 • B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje
 • B. I. 2. Ocenitelná práva
 • B. I. 2. 1. Software
 • B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva
 • B. I. 3. Goodwill
 • B. I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený nehmotný majetek
 • B. I. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jednotlivé složky nehmotného majetku podrobně probereme ve druhé části tohoto článku.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rokv ocenění stanoveném účetní jednotkou.

U ocenitelných práv, povolenek na emise, nehmotných výsledků výzkumu a vývoje a softwaru si účetní jednotka v rámci své vnitropodnikové směrnice stanovuje vlastní hodnotový limit, od kterého bude nehmotný majetek účtován do účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Při nižší ceně pořízení je pak takový majetek účtován do nákladů na vrub účtu 518 – Ostatní služby.

Zákon o daních z příjmů definuje dlouhodobý nehmotný majetek a způsob jeho odpisování a stanovuje pro odpisy finanční limit ve výši 60 000 Kč. Účetním jednotkám je tedy možné doporučit, aby při stanovení hodnotového limitu respektovaly tento daňový limit. Za dlouhodobý nehmotný majetek lze bez ohledu na výši ocenění považovat pouze goodwill.

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považováno rovněž technické zhodnocení nehmotného majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku. Dále jde o drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a účetní jednotka o tomto majetku neúčtovala jako o dlouhodobém nehmotném majetku v účtové skupině 01, ale účtovala o něm do nákladů.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou:
 • znalecké posudky,
 • průzkumy trhu,
 • návrhy propagačních a reklamních akcí,
 • plány rozvoje,
 • certifikace systémů jakosti,
 • software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.
Účetní jednotka může rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem také nejsou:
 • technické audity,
 • energetické audity,
 • lesní hospodářské plány,
 • plány povodí.

Uvedení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává věc jejím uvedením do užívání. Tím se rozumí zabezpečení všech technických funkcí, které jsou potřebné k užívání, a současně splnění všech povinností stanovených právními předpisy.

Zvláštností dlouhodobého nehmotného majetku je možnost jeho několikanásobného prodeje, aniž by tím došlo ke ztrátě vlastnického práva. To se týká zejména softwaruocenitelných práv.

Při sestavování odpisových plánů je důležitá opatrnost a s ohledem na skutečnou využitelnost nehmotných aktiv je doporučována spíše kratší doba odpisování. Je to z toho důvodu, že tržní cena dlouhodobého nehmotného majetku je kolísavá a v tržním prostředí může dojít k prudkému poklesu jeho ceny.

Odpisování nehmotného majetku

Zákon o účetnictví nestanoví pro odpisování dlouhodobého nehmotného majetku pevný časový limit. Nehmotný majetek tedy může být v souladu s odpisovým plánem odpisován libovolně zvolenou dobu. Při odpisování je však třeba dbát zásady opatrnosti, opatrnosti při vykazování ocenění a při vykazování výsledků hospodaření. Výjimkou je goodwill, podrobnější informace budou následovat ve druhém díle tohoto článku.

Podle zákona o daních z příjmů je možné odpisovat nehmotný majetek za předpokladu, že:
 • byl nabyt úplatně,
 • byl darován/zděděn,
 • byl nabyt z vkladu společníka nebo z přeměny,
 • byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování či pronájmu,
 • jeho vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč,
 • doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok a jeho odpisování není zákonem vyloučeno.

Související článek:
Dlouhodobý nehmotný majetek – 2. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AKONTA - účetní a daňová
Komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky.
www.akonta-ostrava.cz

ITFutuRe s.r.o.
Mobilní terminály pro POHODU, vývoj nadstaveb a skladové konzultace.
www.itfuture.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru