Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dary na dobročinné účely – účetní pohled


Bc. Michaela Hauzarová
11. 12. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Poskytnutí či přijetí daru účetní jednotkou je nezbytné vždy správně zaúčtovat v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy.

Foto: 123RF

 

Dar může být v podobě peněžní, ale může mít též formu služby nebo movité či nemovité věci. Jeho poskytnutí bychom měli mít zároveň písemně prokázané. Poskytnutí i přijetí daru je třeba správně zaúčtovat. Jak na to, se dozvíte v následujícím článku.


 
Dary se v podnikatelské praxi vyskytují poměrně často. Dar může být ve formě peněžní, v podobě movitých či nemovitých věcí či služeb. Poskytnutí daru je potřeba prokázat písemným dokladem, nejčastěji se používá darovací smlouva.

Prostřednictvím darovací smlouvy či potvrzením dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darovací smlouva nemusí být v některých případech písemná, nicméně písemnou formu darovací smlouvy lze doporučit ve všech případech.

Poskytnutí či přijetí daru účetní jednotkou je nezbytné vždy správně zaúčtovat v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy. V darovací smlouvě pro účely účetnictví musí být definována zejména forma a účel daru.

V minulém článku jsme řešili dary z pohledu daní (viz článek Dary na dobročinné účely – daňový pohled), dnes se zaměříme na účetní hledisko u darů pro tzv. dobročinné účely, které lze za podmínek stanovených v ustanoveních § 15 a § 20 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) uplatnit jako položku snižující základ daně.

Poskytnuté dary z účetního pohledu

V případě poskytnutí darů účetní jednotkou se jedná o snížení aktiv účetní jednotky, které se vždy zaúčtuje do nákladů, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o peněžní či nepeněžní dar. Všechny dary jsou poskytované v souladu s § 2055 až § 2078 nového občanského zákoníku, tj. dary přenechané obdarovanému bez poskytnutého protiplnění.

Dary poskytnuté ve finanční oblasti se zachycují na účty skupiny 56 – Finanční náklady (obvykle na účet 568xxx). Dary, které svou povahou nespadají do finanční oblasti, se obvykle zaúčtují na účet 543xxx – Poskytnuté dary v provozní činnosti. Na těchto nákladových účtech se na straně „Má dáti“ zachycují postupně všechny poskytnuté dary od počátku až do konce účetního období.

Bohužel při klasifikaci darů se však nelze spolehnout na aktuální předpisy, které nijak explicitně nedefinují rozdíl mezi provozními a finančními dary. Výkladová nesrovnalost vyplývá z nejistoty, zda se pro účely zaúčtování posuzuje účel či forma daru.

V případě zohlednění pouze formy daru (peněžní či nepeněžní dary) by se peněžní dary zobrazovaly jako finanční náklady a nepeněžní dary jako náklady provozní. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.České účetní standardy však spíše zohledňují použití, resp. účel daru, a nikoliv jeho formu. V takovém případě, a osobně se také přikláním k tomuto názoru, by například i peněžní dar určený na opravu majetku byl zaúčtován do provozních nákladů.

Obvykle tedy účetní jednotky používají účet 543 – Poskytnuté dary v provozní činnosti, účet 568 – Finanční náklady by byl použit například v případě poskytnutí finančního daru na úhradu úroků.

Účetní jednotka by měla vést analytickou evidenci účtů v minimálním členění na dary, o něž lze základ daně snížit (v souladu s ustanoveními § 15 a § 20 ZDP), a na dary, o něž základ daně snížit nelze. Analytické účty mohou být vedeny také například podle jednotlivých darů či dárců.

Příklady účtování

1) Hasičskému sboru byl účetní jednotkou darován finanční dar ve výši 20 000 Kč na opravu fasády.

Účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Předpis na základě darovací
smlouvy – ostatní závazky
20 000 Kč MD 543/D 379
Úhrada z BÚ 20 000 Kč MD 379/D 221


2) Účetní jednotka se rozhodla mobilnímu hospicovému zařízení věnovat odpisovaný automobil, pořizovací cena je 680 000 Kč, oprávky 272 000 Kč, zůstatková cena 408 000 Kč.

Účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Doúčtování zůstatkové ceny 408 000 Kč MD 543/D 082
Vyřazení majetku z účetnictví v PC 680 000 Kč MD 082/D 022
DPH z ceny obvyklé   MD 543/D 343


3) Výrobce počítačů se rozhodl základní škole věnovat deset počítačových sestav v hodnotě 200 000 Kč.

Účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Darované zboží 200 000 Kč MD 543/D 132
DPH z ceny obvyklé   MD 543/D 343


4) Účetní jednotka (neplátce DPH) provedla opravu jídelny mateřské školy formou daru.

Účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Spotřeba materiálu 150 000 Kč MD 501/D 112
Mzda zaměstnancům 68 000 Kč MD 521/D 331
SP a ZP hrazené zaměstnavatelem 23 000 Kč MD 524/D 336
Cestovné 1 500 Kč MD 513/D 333
Pohonné hmoty 8 000 Kč MD 501/D 221
Aktivace vnitropodnikových
nákladů na darovanou službu
250 500 Kč MD 543/D 586

Účetní závěrka

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Údaje o účtu 543xxx – Poskytnuté dary v provozní činnosti se uvádí takto:
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
  • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) – ř. označený F. Ostatní provozní náklady
Údaje o účtu 568xxx – Ostatní finanční náklady se uvádí takto:
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – ř. označený K. Ostatní finanční náklady
  • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) – ř. označený K. Ostatní finanční náklady

Přijaté dary z účetního hlediska

Příjemce darů rozlišuje dary na:
  • dary přijaté v provozní činnosti, které obvykle zachycuje na účtu 643xxx – Přijaté dary v provozní činnosti, a
  • dary přijaté ve finanční oblasti – účet 668xxx – Ostatní finanční a mimořádné výnosy.

Příklad účtování

Účetní jednotka uzavře darovací smlouvu na přijetí peněžního daru ve výši 100 000 Kč na provoz útulku.

Účtování:
 
Text Částka Zaúčtování
Podpis darovací smlouvy 100 000 Kč MD 378/D 648
Inkaso darované částky na BÚ 100 000 Kč MD 221/D 378

Chyby v účtování darů

Poskytnuté či přijaté dary účetní jednotky mnohdy chybně účtují na nesprávné účty či nerozlišují tyto účty analyticky. Tato pochybení zvyšují riziko zejména z daňového hlediska spočívajícího v následném opomenutí vyloučení hodnoty daru ze základu daně.

V praxi se také chybuje ve správné definici daru, kdy na účet 543 – Poskytnuté dary v provozní činnosti jsou účtovány i reklamní či propagační předměty.


Související článek:
Dary na dobročinné účely – daňový pohled
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru