Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady


Bc. Alena Haas Kubátová
11. 6. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rozlišit daňově uznatelné a neuznatelné náklady bývá někdy oříšek a občas dochází k chybám při jejich zařazení.

Foto: 123RF

 

Rozeznat daňově uznatelné a neuznatelné náklady není někdy úplně jednoduché. Které účty dělají podnikatelům nejčastěji problémy a v čem chybují? A které náklady jsou vždy daňově neúčinné?


 
Blíží se druhý termín, kdy bude nutné podat přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, které využívají služeb daňového poradce. Mnozí podnikatelé se ještě horečně snaží do svého účetnictví zahrnout náklady, díky nimž klesne základ daně, a tím i vypočítaná daň. Daňová (ne)uznatelnost nákladů je tedy velmi aktuální téma.

Pro začátek je třeba definovat, co vlastně daňově uznatelné a neuznatelné náklady jsou. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) považuje za daňově účinné výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Základním vodítkem při posuzování, zda jde či nejde o daňově uznatelný náklad, je úvaha, zda náklad přímo slouží k dosažení nebo alespoň udržení příjmů. To je však mnohdy slovíčkaření, a proto je dobré, neví-li si účetní rady, obrátit se na zkušeného daňového poradce, který případnou (ne)uznatelnost spolehlivě posoudí.

Pokud účetní jednotka rozhodne o tom, že náklad bude daňově uznatelný, musí také prokázat, že tento náklad skutečně vznikl. To dokáže prostřednictvím účetního či daňového dokladu, smlouvy atd. Důležitá je rovněž přímá souvislost s daným účetním obdobím.

Daňově uznatelné náklady

Výčet daňově uznatelných nákladů, tak jak je uvádí ZDP, je velmi dlouhý, až vyčerpávající, a kapacita tohoto článku na to nestačí. Uveďme tedy alespoň některé, jež zákon považuje za daňově účinné:
 • odpisy hmotného majetku,
 • zůstatková cena hmotného majetku s některými výjimkami,
 • členské příspěvky za určitých podmínek,
 • pojistné hrazené poplatníkem, souvisí-li s příjmem, jenž je předmětem daně a není od daně osvobozen,
 • pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za splnění určitých podmínek (viz níže),
 • daň z nemovitých věcí, pokud byla uhrazena,
 • výdaje na pracovní cesty,
 • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom.

Daňově neuznatelné náklady

Vyjdeme-li z uvedené definice daňově uznatelných nákladů, pak se logicky za daňově neuznatelné považují ty, které neslouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Naprosto spolehlivě a vždy můžeme za daňově neuznatelné označit tyto:
 • Náklady související s reprezentací firmy na účtu 513 – Náklady na reprezentaci – nejčastěji jde o pohoštění, občerstvení, poskytnutí nealkoholických nápojů zaměstnancům, večeře s obchodním partnerem apod.
 • Ostatní sociální náklady nad rámec stanovený zákonem na účtu 528 – Ostatní sociální náklady – na tomto účtu evidujeme náklady nad rámec účtu 527 stanovený zákonem.
Připomeňme, že na účtu 527 – Zákonné sociální náklady účtujeme o nákladech vytvořených pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců. Běžně se zde setkáváme s příspěvkem na závodní stravování, dále s proplacením povinné lékařské prohlídky, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků nebo stravenkami hrazenými zaměstnavatelem ve výši 55 % (právě stravenky hrazené nad rámec účtujeme na účtu 528).
 • Účet 543 – Dary – zde jsou účtovány dary ve formě peněžních prostředků, zásob, zboží, výrobků i dlouhodobého hmotného investičního majetku.
V souvislosti s novelou ZDP došlo ohledně darů ke změnám. Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně, nebo je ve výši alespoň 1 000 Kč. Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar, jehož hodnota činí alespoň 2 000 Kč.

A nyní přichází změna oproti dřívějšku. Pro zdaňovací období skončená v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 si mohou právnické osoby odečíst maximálně 30 % sníženého základu daně. Pro účetní období končící po 1. 3. 2022 včetně se hranice vrací na původních 10 % sníženého základu daně. Více se dozvíte v článku Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021.
 • Účet 545 – Ostatní pokuty a penále – na účtu 545 jsou evidovány pokuty a penále hrazené státním institucím, finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu apod.
 • Účet 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv – tvorbu rezervy je třeba upravit vnitřním účetním předpisem. Zpravidla jde o rezervy na opravu hmotného majetku v 1. odpisové skupině, dále rezervy na splatnou daň, rizika z podnikání, případně rezervy na restrukturalizaci.
 • Účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti – na tomto účtu je účtována tvorba a zúčtování účetních opravných položek spjatých s provozním výsledkem hospodaření. Účet je určen k úpravě hodnoty majetku, která musí být posouzena při účetní závěrce. V případě jejího dočasného snížení je pak vytvořena opravná položka.
 • Účet 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv – na účtu 574 je účtována tvorba a zúčtování rezerv v souvislosti s finančním výsledkem hospodaření.
Dále existuje skupina nákladů, kdy ty jsou uznatelné jen do výše souvisejících příjmů. Zde se jedná například o hodnotu neodepisovaného hmotného majetku (pozemku) při jeho prodeji fyzickou osobou nebo manka a škody. Ty mohou být daňovým nákladem jen do výše náhrady škody.

Třetí skupinou jsou náklady uznatelné za daňově účinné za splnění určitých podmínek v ZDP, jako je např. finanční leasing, odpisy dlouhodobého majetku či výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců.

Poslední skupinou jsou pak náklady považované za daňově účinné pouze v případě, kdy byly uhrazeny. Zde se jedná např. o pojistné na sociální a zdravotní pojištění evidované na účtu 524, pokud bylo zaměstnavatelem uhrazeno do 20. ledna následujícího roku před rokem, za který je podáváno daňové přiznání. Dalším takovým nákladem je daň z nemovitých věcí účtovaná na účtu 532 nebo smluvní pokuty a úroky z prodlení plynoucí ze závazkových vztahů vedené na účtu 544.

V čem podnikatelé často chybují

Existuje řada nákladů, u nichž podnikatelé často chybují. Náklady, u nichž musí být splněny určité podmínky, aby mohly být považovány za daňově účinné, pak podnikatelé automaticky považují za daňové a na dané podmínky nehledí. Níže uvádíme některé časté prohřešky podnikatelů.

Velmi často je např. chybně účtováno o reklamních a propagačních předmětech. Reklamní nebo propagační předmět přitom musí splňovat jednoznačná kritéria:
 • předmět musí být označen názvem obchodní firmy nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu,
 • hodnota tohoto předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH,
 • předmět nesmí být předmětem spotřební daně s výjimkou tichých vín.
Pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, jde o daňově uznatelný náklad.

Často panují nejasnosti ohledně odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců. Zde musí být splněna podmínka, že úhrada byla zaměstnanci poskytnuta v nepeněžní formě. To znamená, že zaměstnavatel poslal peněžní prostředky přímo vzdělávací organizaci, nikoliv na účet zaměstnance.

Dále musí být splněna podmínka, že příslušný kurz či rekvalifikace souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Například tedy nelze, aby účetní absolvovala kurz výroby čokoládových pralinek. Respektive lze, ale rozhodně to nebude považováno za daňový náklad.

Sporné je také účtování o nákladech na pracovní oblečení a jeho údržbu. Zde musí jít o oblečení, jež může zaměstnanec nosit pouze v průběhu pracovního výkonu. Takže například u daňového poradce či auditora můžeme za daňově uznatelný náklad považovat např. oblek. Ten by ale kupříkladu drobný živnostník – instalatér, vysvětloval finančnímu úřadu horko těžko.


Související článek:
Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Ošetřovné se od září vrací do starých kolejí

16. 9. 2021 | Od září platí opět podmínky nároku na ošetřovné dle klasických pravidel. To znamená, že rodič může pečovat o nemocné dítě mladší 10 let po dobu 9 kalendářních dnů na základě vystaveného rozhodnutí ošetřujícím lékařem, které rodič předá zaměstnavateli. V případě uzavření školského zařízení vydá toto rozhodnutí škola a rodič jej následně také předá zaměstnavateli.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Prodej přírodního kamene
Obklady a dlažby z přírodního kamene pro váš domov a zahradu.
www.stone-art.info

KOVAZ s.r.o.
Hydraulika, pneumatika, výroba, servis. Nabízíme hadice, rychlospojky.
www.kovaz.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,30 Kč
0,015 Kč
21,47 Kč
-0,019 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru