Automobil v podnikání – účetní a daňové dopady


Bc. Alena Haas Kubátová
14. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se podnikatel rozhodne vložit auto do podnikání, nabízí se mu tím poměrně široký rozptyl daňově uznatelných nákladů, jež může uplatnit.

Foto: 123RF

 

Které náklady můžeme uplatňovat u auta evidovaného v dlouhodobém majetku a které u vozu, který máme pronajatý? A jak správně krátit náklady u automobilu, jenž je používaný zároveň k soukromým účelům?


 
Je-li automobil používán k podnikání, má podnikatel několik možností, jak v této souvislosti uplatnit daňové náklady. Pokud se podnikatel rozhodne vložit automobil do podnikání, nabízí se mu tím poměrně široký rozptyl daňově uznatelných nákladů (výdajů), jež může díky tomu uplatnit.

Automobil v účetnictví je možné evidovat buď jako dlouhodobý hmotný majetek na účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, nebo v zásobách na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách. V takovém případě je považován za zboží s cílem jeho následného prodeje.

Náklady uplatňované u automobilu evidovaném v dlouhodobém majetku

Daňové odpisy a technické zhodnocení

Pokud je automobil evidován jako dlouhodobý hmotný majetek, můžeme u něj uplatňovat daňové odpisy. Rozhodujícím okamžikem, kdy lze zahájit daňové odpisování, je z účetního hlediska zaúčtování vozidla v účtové skupině 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Automobily jsou zařazené do 2. odpisové skupiny a odepisují se 5 let (nedojde-li v průběhu odpisování k technickému zhodnocení).

Daňový balíček způsobil, že od 1. ledna 2021 je za dlouhodobý majetek považován majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Tato změna může být zpětně aplikována i na majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Za technické zhodnocení automobilu jsou považovány náklady na rekonstrukci a modernizaci vozu, jestliže u jednoho automobilu ve zdaňovacím období převýšily v úhrnu částku 80 000 Kč (do konce roku 2020 se jednalo o částku 40 000 Kč).

Rekonstrukcí se rozumí takový zásah do majetku, jenž má za následek změnu jeho účelu či parametrů. Oproti tomu modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti či použitelnosti majetku. Pro srovnání, opravami a udržováním je odstraněno částečné fyzické opotřebení nebo poškození, přičemž účelem opravy je uvedení automobilu do předchozího nebo alespoň provozuschopného stavu.

Ostatní náklady

Kromě odpisů lze u automobilu zahrnutého v obchodním majetku uplatnit další náklady. Nejčastěji se jedná o:
 • spotřební materiál v souvislosti s automobilem, jako např. autolékárnička, náhradní žárovky apod., účtovaný na účtu 501 – Spotřeba materiálu,
 • nákup plynu při provozu automobilu na plynový pohon účtovaný na účtu 502 – Spotřeba energie,
 • výdaje za pohonné hmoty, maziva a další kapaliny nutné pro provoz vozu účtované na účtu 503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek,
 • opravy a servis účtované na účtu 511 – Opravy a udržování (neúčtujeme zde však o technickém zhodnocení), přičemž sem spadají i technické prohlídky, měření emisí apod.,
 • silniční daň účtovanou na účtu 531 – Daň silniční,
 • dálniční známky, poplatky či mýtné účtované na 538 – Ostatní daně a poplatky,
 • pokuty za rychlou jízdu apod. účtované na 545 – Ostatní pokuty a penále (pozor, zde jde o daňově neuznatelný náklad),
 • pojištění vozu účtované na 548 – Ostatní provozní náklady.
Pro daňovou uznatelnost výše uvedených nákladů musí být splněno několik podmínek. Musí být prokazatelné, že náklady skutečně vznikly (prostřednictvím daňových a účetních dokladů), a to v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů. Dále musí jít o daňově uznatelné náklady z hlediska zákona o daních z příjmů a musí být při jejich účtování dodržen princip věcné a časové souvislosti.

Pokud byl automobil pořízen jako zboží, tedy za účelem dalšího prodeje, je jeho prodej účtován na účtu 504 – Prodané zboží. Pokud byl pořízen jako dlouhodobý majetek, je o jeho prodeji účtováno na účtu 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Použití automobilu k soukromým účelům

V případech, kdy je vozidlo zahrnuté v obchodním majetku podnikatele (fyzické osoby), dochází často k tomu, že je používáno nejen pro služební, ale také pro soukromé účely. Proto je nutná podrobná evidence (kniha jízd) a část výdajů je v takovém případě daňově neuznatelná.

Odpisy jsou v tomto případě zahrnuty pouze poměrnou částí, dle poměru z celkového počtu ujetých kilometrů v daném roce k účelům souvisejícím s podnikatelskou činností. Zrovna tak je nutné krátit i ostatní náklady. Je třeba však počítat s tím, že v případě kontroly bude podrobně rozebrána každá položka zvlášť a je na podnikateli, zda všechny náklady, jež považuje za daňově uznatelné, bude schopen před správcem daně obhájit.

Jelikož zákon o daních z příjmů tuto problematiku podrobně neupravuje, dochází často k nejasnostem.
 
Program GLX umožňuje vedení knihy jízd pro neomezený počet firemních i soukromých vozidel a zpracuje za vás tuzemské i zahraniční cestovní příkazy. Můžete v něm evidovat všechna auta, informace o řidičích a účastnících pracovních cest, servisní údaje, důležité termíny, uzavřené pojistné smlouvy, platby pojistného atp. GLX může navíc sloužit též jako podklad pro zpracování přiznání k dani silniční.

A jak takové krácení nákladů probíhá v praxi? Ukažme si to na jednoduchém příkladu.

Příklad

Drobný živnostník pan Karásek používá při svém podnikání soukromý automobil. Pan Karásek si svědomitě vede knihu jízd, kde je zaznamenáno, že v roce 2020 činil celkový počet ujetých kilometrů 7 550, z toho služebně 4 230. Poměr služebních jízd tedy činí 0,56.

V roce 2020 mu vznikly tyto náklady:
 • Odpisy ve výši 65 000 Kč – po přepočtu poměrnou částí vychází odpisy ve výši 36 400 Kč.
 • Spotřeba pohonných hmot („PHM“) 25 000 Kč – také u PHM je možné použít poměrnou část, spotřeba PHM tedy bude činit 14 000 Kč.
 • Opravy a údržba 35 000 Kč – co se týče daňové uznatelnosti nákladů na opravy a servis, je to poněkud sporné. I zde je možné použít poměrnou část podle počtu ujetých služebních a soukromých kilometrů. Nebo je možné posuzovat každý případ individuálně. Je-li použita poměrná část, bude částka oprav činit 19 600 Kč.
 • Pojištění 20 000 Kč – u nákladů na pojistné musí být zřejmé, že jde o pojištění podnikatelského majetku. V případě, že dojde k nějaké nehodě a pojišťovna poskytne plnění, je nutné i toto plnění uvést v účetnictví jakožto zdanitelný příjem, který navýší základ daně.
 • Dálniční známka 1 500 Kč – u dálniční známky a podobných poplatků (mýtné v zahraničí apod.) je třeba zvážit, zda jsou v knize jízd ujeté kilometry po dálnicích považovány za služební výdaje a podle toho se pak rozhodnout.
 • Silniční daň 1 800 Kč – silniční daň je nákladem uznaným v plné výši.

Náklady u pronajatého majetku

Účetní jednotka se může také rozhodnout, že pokud to bude potřeba, bude si vozy dlouhodobě či krátkodobě pouze pronajímat a žádné vlastní automobily v majetku nebude mít. V takovém případě uplatňuje náklady za pronájem vozu, opravy, pohonné hmoty, pojištění apod., respektive takové náklady, které hradí na svůj účet, dle podmínek v nájemní smlouvě.

Je-li automobil pořízen formou leasingu, jsou v nákladech výdaje na PHM, opravy a servis. První zvýšenou splátku je nutné časově rozlišit. V nákladech evidujeme měsíční platbu (+ finanční služby a pojištění vozidla).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Voracovajana
22. 7. 2021 13:39:45
Účtování na 501 uvádí všechny dostupné učebnice účetnictví. Náplň účtů si stanoví účetní jednotka podle svého, ale standard je na 501
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav
22. 7. 2021 12:32:30
Nestačím se divit. Účet 503 měl historicky název "Spotřeba PHM..." Pak se název účtu rozšířil na "Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek". Za asi 15 let se začne diskutovat o tom, že PHM sem nepatří. Koćourkov dělají nejen úředníci, ale i normální účetní.
Hlášení závadného obsahu

Majka
22. 7. 2021 8:35:29
Obvyklejší je asi účtovat PHM na 501, ale ani 503 není špatně.
Hlášení závadného obsahu

voracovajana
21. 7. 2021 15:09:04
no na 503 patří asfalt a beton u stavebních společností. PHM lze skladovat v cisternách. PHM je provozní materiál - čili jednoznačně 501
Hlášení závadného obsahu

Alena
21. 7. 2021 14:20:03
Dobrý den,
i když mnoho účetních účtuje běžně PHM na 501, domnívám se, že nejde o chybu, když je zaúčtováno i na 503. Již z názvu účtu vyplývá, že jde o dodávky, které se nedají skladovat, což PHM jsou.
Objevuje se i v několika veřejně dostupných internetových zdrojích.
A. Haas
Hlášení závadného obsahu

Petra
20. 7. 2021 14:18:43
Přesně tak, chybí mi v článku uplatňování paušálu v DE.
Hlášení závadného obsahu

voracovajana
20. 7. 2021 0:19:32
PHM opravdu na 503? Většinou se uvádí na 501
Hlášení závadného obsahu

Jiří
19. 7. 2021 20:48:57
Také by mne zajímaly podmínky uplatňovaného paušálu u PHM.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
19. 7. 2021 15:31:49
Asi by bylo vhodné zároveň zmínit uplatňování paušálu v DE.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Zlínské účetnictví s. r.
Účetní firma -účetnictví podnikatelů,přísp.org., neziskových org.
www.mipra.cz

Kateřina Korandová
Zpracování účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání, mzdy
www.daneodkacky.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,63 Kč
0,015 Kč
24,50 Kč
0,315 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme