Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019


Redakce
21. 6. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K nejvýraznějším změnám by mělo dojít v oblasti zákona o daních z příjmů, kde se navrhuje několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací.

Foto: 123RF

chystase
 

Vláda schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, tzv. daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu.


 
Vláda schválila v minulých dnech návrh zákona z dílny Ministerstva financí (tzv. daňový balíček), kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona má za cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu.

K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací.

Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

„Navrhovaná opatření jsou součástí plánu proti agresivnímu daňovému plánování zejména ze strany nadnárodních skupin. I když je boj s daňovými úniky takzvaných velkých ryb méně viditelný, protože neprobíhá prostřednictvím na pultě stojící elektronické pokladny, ale prostřednictvím mezinárodní výměny informací a náročných finančně účetních analýz, bylo by velkou chybou domnívat se, že neprobíhá a nemá úspěchy,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Například přemístění majetku bez změny vlastnictví do jiného státu, při kterém však tento majetek zůstává ve vlastnictví stejného subjektu, avšak příjmy z něho v budoucnu plynoucí budou v důsledku přemístění podléhat zdanění pouze v cílovém státě s preferenčním daňovým režimem, je relativně rozšířenou formou agresivní daňové optimalizace, která snižuje daňové příjmy veřejných rozpočtů.

„V současnosti v důsledku takového přemístění daňová povinnost nevznikala. Nově ji zavádíme, čímž toto jednání bude postrádat ekonomický smysl,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Nově se také zavádí povinnost pro korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, aby tuto výplatu oznámily správci daně. Cílem je získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána.

Dalším důvodem je poměrně vysoký odliv důchodů z přímých zahraničních investic, který je v mezinárodním srovnání ojedinělý, a s tím související potřeba přesněji zmapovat toky zisku plynoucí mimo Českou republiku za účelem lepšího boje proti daňovým únikům.

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela zákona o daních z příjmů

 • implementace evropských směrnic ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
   • možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
   • neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
   • zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
   • fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“ – příjmem je kupní cena, možnost uplatnit výdaje jako při prodeji
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
   • ovládaná zahraniční společnost – má na ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky)
   • příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice
  • důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
   • řešení odlišné právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech
   • zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)
 • úpravy v souvislosti s IFRS 9
  • nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů
 • oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
  • rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené dani z příjmů plynoucí daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice

Novela zákona o dani z hazardních her

Novela řeší zejména následující témata:
 • změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
  • cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání
 • daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
  • reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů
  • pro ochranu výnosu daně bude zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do výše 95 % vkladů
 • upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání
  • předávání informací mezi orgány v oblasti hazardních her je řešeno skrz trojdohodu a informační systém SDSL, zasílání informací správci daně je duplicitní

Novela zákona o DPH

Mezi nejvýznamnější věcné změny patří:
 • implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce
 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci
  • stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
  • oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
 • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
  • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
  • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje
Dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci).

Novela insolvenčního zákona

 • potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o DPH)
  • tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 a násl. zákona o DPH) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu
  • zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti i na pohledávky státu vzniklé v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace

Novela zákona o spotřebních daních

Novela řeší zejména následující témata:
 • úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky
  • primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích
   • např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky
  • dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačenétabákové výrobky značené nesprávným způsobem
   • tím bude umožněno rozlišovat závažnost porušení při značení tabákových výrobků, což bude rozlišeno z hlediska následných postihů (např. nezdaněné tabákové výrobky se v případě jejich zjištění zdaňují v plné výši, u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem bude možné doměřit daň pouze v případě, že náležitosti tabákové nálepky neodpovídají jednotkovému balení, případně pouze uložit pokutu)
 • zdanění zahřívaných tabákových výrobků
  • vychází se z úpravy spotřební daně z tabákových výrobků (včetně značení), pro zahřívané tabákové výrobky se kromě předmětu daně a sazby daně zakotvuje pouze speciální úprava
  • úprava zdanění bude účinná od 1. ledna 2019, aplikovat se však bude až od 15. února 2019, aby se odběratelům poskytl dostatečný časový prostor pro získání a nalepení tabákových nálepek
  • se zahřívanými tabákovými výrobky bez tabákové nálepky se bude moci bez postihu nakládat do 31. července 2019
 • úprava kódů kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí EK č. 2018/552
  • současně se navrhuje zmocňovací ustanovení k budoucí úpravě prostřednictvím nařízení vlády, vydá-li Evropská komise další podobné nařízení
 • zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (na základě zatím pouze návrhu směrnice, transpoziční lhůta však pouze do 1. ledna 2019)
Dělená účinnost: část vyhlášením (kombinované nomenklatury), většina od 1. ledna 2019, úprava § 116 odst. 4 zákona o spotřebních daních od 15. února 2019 (důvodem je šestitýdenní lhůta pro odběr tabákových nálepek nového vzoru; stejnou účinnost bude mít i nová vyhláška o tabákových nálepkách).

Novela celního zákona

Novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat DPH spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů.

Novela daňového řádu

V rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů.

Novela zákona o Finanční správě ČR

Novela obsahuje především následující témata:
 • speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě
  • centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů
 • zřízení daňové analytické evidence (DAE)
  • legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb
 • změna příslušnosti správce daně z hazardních her
  • nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad

Novela zákona o Celní správě ČR

Novela přináší rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardních her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.


Zdroj: Ministerstvo financí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Agátin svět
Vkusné hry, hračky a knihy, které děti zabaví a rozvíjí. Zn. Djeco,...
www.agatinsvet.cz

Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru