Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Silniční daň za rok 2015


Ladislav Kandler, DiS.
11. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 je pondělí 1. února.

Foto: Fotolia

 

Pokud používáte své vozidlo k podnikání, čeká vás povinnost podat přiznání k dani silniční. Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 je pondělí 1. února 2016. V tomto článku si ukážeme, jak postupovat, abychom na nic důležitého nezapomněli.


 
Obecně platí, že silniční daň má povinnost platit každý, kdo své vozidlo používá pro podnikání či jinou, samostatně výdělečnou činnost. Přitom platí, že tato daň se hradí pouze v těch měsících, ve kterých bylo vozidlo použito právě pro tuto činnost.
 
Často se setkáváme s tvrzením, že pokud je automobil uvedený v obchodním majetku, je nutné za něj hradit silniční daň vždy, a to bez ohledu na jeho faktické používání. Nicméně skutečnost je taková, že není rozhodující, zda je vozidlo v obchodním majetku či nikoliv, ale klíčovým faktorem je právě jeho používání pro podnikání či jinou výdělečnou činnost v daném kalendářním měsíci.

Zálohy a platba silniční daně za rok 2015

Je pravděpodobné, že jste v průběhu roku 2015 hradili předepsané zálohy. Pokud máte nastavený trvalý příkaz v bance z ledna 2015, a zpětně si již nevybavíte, kdy přesně a jaká částka odešla, můžete pomocí filtru ve svém internetovém bankovnictví nastavit parametry tak, aby se vám případné platby zobrazily. Stačí zadat vyhledání podle předčíslí cílového bankovního účtu finančního úřadu.
 
Silniční daňpředčíslí 748. Každý finanční úřad má pak dle krajů přidělené své číslo účtu. Kód banky je přitom vždy 0710. Výsledný formát bankovního účtu má pak tento tvar: 748-xxxxxxxx/0710, přitom znaky xxx odpovídají osmimístnému číslu účtu daného finančního úřadu.
 
Pro lepší přehlednost níže uvádíme také kořenová čísla účtu pro jednotlivé finanční úřady dle krajů v České republice.
 
Tab.: Číslo účtu pro daň silniční podle krajů
 
Finanční úřad pro Číslo účtu
hlavní město Prahu 748-77628031/0710
Jihočeský kraj 748-77627231/0710
Jihomoravský kraj 748-77628621/0710
Karlovarský kraj 748-77629341/0710
Kraj Vysočina 748-67626681/0710
Královéhradecký kraj 748-77626511/0710
Liberecký kraj 748-77628461/0710
Moravskoslezský kraj 748-77621761/0710
Olomoucký kraj 748-47623811/0710
Pardubický kraj 748-77622561/0710
Plzeňský kraj 748-77627311/0710
Středočeský kraj 748-77628111/0710
Ústecký kraj 748-77621411/0710
Zlínský kraj 748-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 748-77620021/0710


A jak se jednotlivé zálohy v ideálním případě hradí? V zásadě jsou rozděleny do čtyř období, a to následovně:
 • do 15. dubna (období za leden až březen),
 • do 15. července (období za duben až červen),
 • do 15. října (období za červenec až září),
 • do 15. prosince (období za říjen a listopad).
Samozřejmě je také možné uhradit zálohu na další rok jednorázově. Případný doplatek pak uhradíme spolu s podáním daňového přiznání bankovním převodem, což je nejjednodušší a nejspolehlivější forma platby. Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 je pondělí 1. února 2016.

Jak na vyplnění daňového přiznání

Pokud již máte zkušenosti s podáváním jiných daňových přiznání, pak pro vás bude vyplnění přiznání k dani silniční o to jednodušší.
 
Úvodní část a záhlaví
V úvodní části nezapomeneme uvést příslušný finanční úřad, své přidělené daňové identifikační číslo a také to, zda se jedná o řádné, dodatečné či opravné podání. V našem případě zvolíme, že jde o řádné podání. Další dvě možnosti se vybírají v případě, že v původním podání jsme uvedli chybné údaje nebo jej podáváme po řádném termínu.
 
Pokud jde o kód rozlišení typu přiznání, obecně volíme písmeno A, pokud nejde o následující výjimky.
 
Tab.: Kódy rozlišení typu přiznání k dani silniční
 
Kód Význam kódu
B Při zániku subjektu s likvidací za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho vstupu do likvidace (§ 240c odst. 2 daňového řádu)
C V průběhu likvidace (§ 240c odst. 1 daňového řádu)
D Při zániku subjektu bez likvidace za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho zániku (§ 240a daňového řádu)
G Při převodu privatizovaného majetku za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem tohoto převodu (§ 240d daňového řádu)
H Při zániku subjektu s likvidací za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku (§ 240c odst. 3 daňového řádu)
I Při úmrtí daňového subjektu – osobou spravující pozůstalost za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem smrti subjektu (§ 239b odst. 4 daňového řádu) a za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula podle § 245 daňového řádu
M Insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání dosud nebylo podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 245 daňového řádu)
N Při skončení řízení o pozůstalosti – osobou spravující pozůstalost za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti (§ 239b odst. 5 daňového řádu)
O Při soudem nařízené likvidaci pozůstalosti – likvidačním správcem za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení řádné zprávy o zpeněžení majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (§ 239c daňového řádu)
P Při insolvenčním řízení za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti rozhodnutí o úpadku a za kterou dosud nebylo podáno (bez ohledu na jeho řešení; § 244 odst. 1 daňového řádu)
R V průběhu insolvenčního řízení (§ 244 odst. 2 daňového řádu)
T Ke dni předložení konečné zprávy za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu)


Pokud některá z uvedených situací nastala, uvedeme příslušné písmeno. Toto označení se uvádí od roku 2014 a je důležité na něj pamatovat.
 
I. oddíl
Do 1. oddílu náleží údaje, jako je bližší identifikace subjektu. To znamená v případě fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště, případně název právnické osoby, její sídlo a kontaktní informace. Dále je nutné nezapomenout na vyplnění bankovního účtu.
 
II. oddíl
Tato část je velmi důležitá a je potřeba jí věnovat náležitou pozornost. Jedná se o technické parametry a další informace o vozidlech, na základě kterých se stanoví daňová povinnost. Než začnete tuto část vyplňovat, bude dobré mít při ruce např. velký technický průkaz. Doporučujeme využít např. interaktivního formuláře na webových stránkách Finanční správy, který na základě vložených dat dokáže významně pomoci s výpočtem daňové povinnosti.
 
Jedná se konkrétně o tyto údaje:
 • Registrační značka vozidla
 • První registrace vozidla – měsíc/rok – uplatňujete-li nárok na snížení roční sazby daně podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční, vyplníte datum první registrace vozidla ve tvaru měsíc/rok podle údajů uvedených v technickém průkazu vozidla (např. 08/2010). V případě vozidel, která byla dovezena ze zahraničí, musíte nárok na snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 prokázat potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, který byl vydaný registračním orgánem v zahraničí nebo registračním orgánem na území ČR, jež má k dispozici údaje k vozidlu, ve kterých je první registrace uvedena.
 • Kód druhu vozidla – do tohoto pole je nutné vyplnit kód vozidla, a to podle údajů v technickém průkazu a tímto způsobem: 1 = osobní, 2 = tahač, 3 = návěs, 4 = autobus, 5 = nákladní, 6 = přívěs, 7 = vozidlo s největší povolenou hmotností méně než 12 tun na elektrický pohon/hybridní pohon/s palivem LPG nebo CNG/vybavené motorem ke spalování benzinu a ethanolu 85, 8 = vozidla určená pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, 9 = výše neuvedená, A = tandemový přívěs.
 • Základ daně ccm § 5a – tento údaj vyplňte pouze u osobních vozidel, a to s výjimkou elektromobilů. Vyplňuje se zdvihový objem motoru v ccm podle technického průkazu. Základ daně nevyplňujte u osobních automobilů a jejich přípojných vozidel, u kterých zaměstnavatel zvolí denní sazbu daně (tj. 25 Kč).
 • Základ daně nápravy § 5b, c – sem uvedete počet náprav podle technického průkazu.
 • Základ daně tuny § 5b, c – dle technického průkazu uveďte u návěsů součet největších povolených hmotností (povolených zatížení) na nápravy v tunách a u ostatních vozidel (autobusů, nákladních automobilů, tahačů, přívěsů atd.) největší povolenou (celkovou) hmotnost vozidla v tunách. Údaje jsou v technických průkazech uvedeny v kg, je nutné je převést na tuny.
 • Roční (denní) sazba dle § 6 odst. 1, 2 (4) v Kč – zde vyplníte roční sazbu daně, a to podle § 6 odst. 1 nebo 2 zákona o dani silniční. V případě, že jste zaměstnavatel a zvolíte podle § 6 odst. 4 zákona o dani silniční sazbu daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, vyplňte číslovku 25. Přitom platí, že zvolenou sazbu daně je nutné použít pro celé zdaňovací období. Kombinace měsíční a denní sazby u stejného vozidla není možná.
 • Číslo odstavce snížení, resp. zvýšení roční sazby daně § 6 – sem uveďte příslušné číslo odstavce § 6, podle kterého si přejete uplatnit snížení nebo zvýšení sazby daně (5, 6, 8, 9 a 10). Pokud dochází k souběhu uplatnění odstavců 5 s odstavcem 8, uveďte obě čísla (např.: 5, 8 – výsledkem bude 0 %, tzn. snížení 25 % minus zvýšení 25 %). U stejného vozidla není možné použít současně snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 a 5 nebo odst. 6 a 10 či odst. 8 a 10. Nevyplňujte v případě použití denní sazby. U denní sazby nejde snížení nebo zvýšení uplatňovat.
 • Počet měsíců (dní) podléhajících u vozidla dani silniční – v záhlaví sloupce je naznačeno rozdělení zdaňovacího období na tyto části: I – I. čtvrtletí, II – II. čtvrtletí, III – III. čtvrtletí, IV – říjen, listopad, V – prosinec.
 • Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy – sem náleží částka ve výši součinu 1/12 sazby podle § 6 odst. 1 nebo 2 a počtu trvání kalendářních měsíců podléhajících u vozidla dani silniční, která byla upravená o případná snížení, resp. zvýšení sazby daně. Pokud se v průběhu roku v jednotlivých měsících mění podmínky pro snížení, resp. zvýšení sazby daně, je nutné spočítat upravenou sazbu daně za jednotlivé měsíce a ty potom sečíst do roční sazby daně.
 • Osvobození dle § 3 dle písmene – pokud podléhá vozidlo osvobození od daně silniční, uveďte sem příslušné písmeno.
 • Počet měsíců (dní) osvobození – vyplníte zde počet úplných kalendářních měsíců (dní) trvání podmínky (podmínek) pro osvobození.
 • Sleva na dani dle § 12 v Kč – uveďte částku v Kč podle § 12 zákona o dani silniční. Při uplatnění snížení nebo zvýšení sazby daně se sleva na dani vypočte z částky uvedené ve sloupci „Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy“.
 • Daň v Kč – vypočítá se následovně: „Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy“ minus „Osvobození dle § 3 dle písmene“ minus „Sleva na dani dle § 12 v Kč“. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé Kč nahoru.
Zálohy
Pokud jste v průběhu roku 2015 poukazovali na účet finančního úřadu zálohy na daň silniční, uveďte sem datum odeslání finančních prostředků a jejich výši.
 
III. oddíl
Do tohoto oddílu, pokud vám to interaktivní formulář automaticky nevyplnil, uvedete celkovou výši daně silniční, kolik bylo uhrazeno na zálohách a částku, která zbývá doplatit, případně kolik bylo na zálohách tzv. přeplaceno. Do tohoto oddílu se také uvádí informace v případě podání dodatečného daňového přiznání.
 
Daňové přiznání také nezapomeňte na konci podepsat, případně opatřit razítkem, pokud jej používáte, a doručit na finanční úřad do stanoveného termínu.
 
Věříme, že jsme tímto průvodcem pomohli nejednomu podnikateli, který má povinnost platit silniční daň, aby daňové přiznání podal včas a pokud možno bez chyb. Vyplňujete-li přiznání k dani silniční poprvé, nebo vám není něco jasné, doporučujeme si také projít zákon o dani silniční, kde naleznete veškeré potřebné informace. Výhodou tohoto právního předpisu je to, že není dlouhý a je psán ve srozumitelné formě.

Chcete si usnadnit zpracovávání daňových přiznání? Vyzkoušejte program TAX – komplexní řešení pro daňové poplatníky i daňové poradce.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Setenta, s.r.o.
Zabýváme se správou nemovitostí
nemovitosti.nejedlik.eu

JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru